Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund"

Transkript

1 Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en rationell och sund utveckling av branscherna byggmaterial och järnhandel och därmed förenlig verksamhet, att i förhållande till myndigheter, leverantörer, massmedia och enskilda, föra medlemmarnas talan samt att främja den kollegiala samvaron. För fullgörande av Förbundets ändamål äger det inrätta servicebolag. Förbundet skall i sådant företag kunna samverka med andra närstående förbund. 2 Förbundsorgan Förbundets obligatoriska organ är årsmöte, förbundsstyrelse och valberedning. 3 Medlemskap Medlemskap i Förbundet är öppet för företag som bedriver handel inom branscherna byggmaterial och järnhandel eller annan förenlig verksamhet. Medlem är skyldig att respektera Förbundets stadgar och av årsmötet eller styrelsen i behörig ordning fattade beslut. Till Förbundet kan Förbundets styrelse associera annat företag, organisation eller person som önskar följa eller stödja Förbundets verksamhet. Medlemskap avgörs efter ansökan och genom beslut av Förbundets styrelse. Medlemskap erfordras för varje juridisk person alternativt varje enskild firma. Om företaget driver verksamhet med flera försäljningsställen inom samma juridiska person krävs endast ett medlemskap. Ett filialmedlemskap för vart och ett av försäljningsställena ska tecknas, i enlighet med av årsmötet fastställda principer. 1

2 4 Medlemskapets upphörande Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. Utträde sker genom skriftlig anmälan minst sex månader före det årsskifte vid vilket medlemskapet skall upphöra. Medlem som upphör med sin verksamhet inom branschen, må dock beviljas utträde ur Förbundet inom den kortare tid som styrelsen äger fastställa. Medlem, som bryter mot Förbundets. stadgar och beslut eller som genom sitt handlingssätt skadar eller motverkar Förbundets intressen, kan uteslutas genom beslut av Förbundets styrelse. För beslut om uteslutning fordras kvalificerad majoritet. Vid medlemskapets upphörande är medlem icke berättigad till del i Förbundets tillgångar. Uteslutning befriar icke medlem från det juridiska eller ekonomiska ansvaret för förlust eller skada, som Förbundet åsamkats på grund av medlemmens åtgärd. 5 Avgifter Medlem och associerad medlem skall betala avgift till Förbundet och sådan juridisk person som anges i 1 på det sätt och med belopp som årsmötet beslutar. 6 Firmateckning och ekonomiskt ansvar Förbundets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 7 Styrelsen Förbundets angelägenheter handhas av dess styrelse och verkställande direktör. Styrelsen väljes av årsmötet och består av ordförande, vice ordförande samt minimum 6 (sex) och maximum 10 (tio) ordinarie ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget, övriga ledamöter väljs för två år i taget. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden eller då så påkallats av minst 3 av styrelsens ledamöter. I kallelse till styrelsesammanträde skall anges de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Kallelse skall utsändas senast 5 dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning skall äga rum. Det är väsentligt att styrelsen har en bred förankring bland förbundets medlemmar. I styrelsen bör därför ingå representanter för 2

3 kedjor/inköpsorganisationer som samverkar med förbundet. I styrelsen bör också ingå representanter för de medlemmar som inte är organiserade. 8 Förbundsstyrelsens åligganden Styrelsen åligger: att avgöra frågor om medlemskap att verkställa utredningar samt pröva och avge utlåtanden över inkomna förslag att vidta åtgärder för främjande av Förbundets ändamål att förbereda ärenden som skall avgöras vid årsmöte att verkställa av årsmötet fattade beslut att ansvara för Förbundets medel samt låta föra Förbundets räkenskaper, vilka skall avslutas per den 31 december; att avge förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning samt att utarbeta budgetförslag att anställa verkställande direktör samt fastställa villkor och arbetsuppgifter för denne att utse de nämnder och kommittéer, som prövas erforderliga för särskilda frågors handläggning att utöva övervakning över Förbundets eventuella bolag. Vid årsmöten och styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Styrelsen äger besluta att viss verksamhet skall bedrivas i sådan särskild juridisk person som anges i 1. I sådant fall skall styrelsen före utgången av varje verksamhetsår besluta hur den enligt 5 fastställda avgiften skall fördelas mellan Förbundet och den särskilda juridiska personen. Styrelsen kan närhelst så är påkallat justera den sålunda fastställda fördelningen. 9 Räkenskaper och revision Förbundets räkenskaper skall varje år avslutas per den 31 december. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två av årsmötet valda revisorer. En av revisorerna och suppleanten för denne skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. 10 Årsmöte Årsmötet är Förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång varje år på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. På uppdrag av ordföranden skall kallelse och erforderliga handlingar till årsmötet utsändas senast 30 dagar före utsatt tid för årsmötet. Ärende som medlem eller förening eller organisation önskar uppta vid årsmötet skall anmälas till förbundsstyrelsen senast 45 dagar före årsmötet. 3

4 Vid ordinarie årsmöte är de obligatoriska punkterna på föredragningslistan följande: Fastställande av röstlängd Prövning av frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet Val av protokollförare vid årsmötet Val av två justeringsmän och två rösträknare under årsmötet Föredragning av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse. Föredragning av revisorernas berättelse Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande direktören för den tid verksamheten omfattar Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår Val av ordförande Val av vice ordförande Fastställande av antalet övriga ledamöter i förbundsstyrelsen Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen Val av ombud att företräda Förbundet vid bolagsstämman med sådan särskild juridisk person som anges i 1 Val av två revisorer och två suppleanter för dem Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen. Val av representation till bolag där Förbundet har aktier Övriga i behörig ordning till årsmötet hänskjutna ärenden. Annat ärende får upptagas till överläggning men ej till beslut. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Varje på årsmötet deltagande medlem får genom fullmakt avge högst två röster utöver sin egen. Skriftliga fullmakter skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet. Medlem, som har filialanslutna företag, har förutom sin grundröst, ytterligare en röst per påbörjat femtal filialföretag från och med det sjätte anslutna filialföretaget. Associerat medlemskap medför ej rösträtt vid årsmötet. Då inget annat anges i stadgarna skall årsmötets beslut fattas genom enkel majoritet. Omröstning skall vara öppen utom i personvalsfrågor, där sluten omröstningskall ske om någon så begär. Vid lika röstetal skall lottning ske i val och avgiftsfrågor. I övriga frågor avgör ordförandens utslagsröst. Då stadgarna kräver kvalificerad majoritet förstås härmed att minst 2/3 av de avgivna rösterna är för förslaget. Extra årsmöte kan sammankallas av förbundsstyrelsen eller ordföranden. Extra årsmöte skall sammankallas om lägst 1/3 av antalet medlemmar så påfordrar. Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar från det ordföranden erhållit sådan angiven begäran. Extra årsmöte får dock icke hållas mindre än 60 dagar före eller efter ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte med föredragningslista skall utsändas senast 14 dagar före mötet. 4

5 11 Stadgeändring Förbundets stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid ordinarie årsmöte eller genom beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. 12 Tolkning av stadgarna Vid tolkning av dessa stadgar gäller förbundsstyrelsens mening tills frågan avgjorts av årsmötet. 13 Förbundets upplösning Förslag om Förbundets upplösning skall framställas senast 90 dagar före det årsmöte varpå det önskas behandlat. För giltighet av beslut om Förbundets upplösning krävs att detta på två årsmöten, varav minst ett ordinarie, med lägst tre månaders mellanrum, biträdes av minst % av vid årsmötet närvarande röstberättigade. Beslutas Förbundets upplösning, skall även beslut fattas om disposition av Förbundets behållna medel

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer