STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen"

Transkript

1 STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis kallat Riksförbundet och har Västra Götaland, samt Halland som verksamhetsområde. Medlemmar i regionen är inom området verksamma medlemsföreningar inom riksförbundet. 2 Uppgift. KFUK-KFUM västsvenska regionen har, inom ramen för KFUK-KFUM Sveriges stadgar och bestämmelser till uppgift: att som serviceorgan stödja, utveckla, nydana och samordna föreningarnas verksamhet att svara för mer omfattande utbildning och kursverksamhet att inför regionala myndigheter inom regionens område svara för ansökan om bidrag. att inför riksförbundets förbundsstämma representera den verksamhet som inte är ansluten till specialförbund att utgöra, äga och förvalta lägergården Sparreviken (Dirhuvud 1:3) i Uddevalla kommun i Västra Götaland och bland annat genom lägerverksamhet och andra aktiviteter på nämnda gård, främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. att i övrigt arbeta enligt den verksamhetsplan som årsmötet varje år fastställer. 3 Beslutande organ. Regionens beslutande organ är regionombudsmötet och styrelsen. 4 Firmateckning. Regionens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen därtill utser. 5 Ordinarie regionombudsmöte Regionombudsmötet är regionens högsta beslutande organ. Ordinarie regionombudsmöte (årsmöte) hålles varje år före april månads utgång. Kallelse till ordinarie ombudsmöte utfärdas av styrelsen minst 2 månader före mötet. Föredragningslista, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till verksamhetsplan samt budgetförslag utsändes till föreningarna senast 3 veckor före årsmötet. 6 Extra regionombudsmöte Extra regionombudsmöte sammankallas när styrelsen finner det nödvändigt eller när 1/3 av regionens medlemsföreningar så begär. Kallelse med föredragningslista utsändes senast en månad före extra regionombudsmöte. Ärenden, som inte upptagits på föredragningslistan får behandlas, men ej föras till beslut

2 7 Ombud, rösträtt m.m. Rösträtt vid regionombudsmöte utövas av ombud för medlemsföreningar inom regionens område. Ombud skall vara medlem i den företrädda föreningen och varje ombud kan endast utöva en röst. Varje förening, som under året haft i genomsnitt minst 15 medlemmar och som enligt regionstyrelsens direktiv företett godkänd redovisning av sin verksamhet, samt erlagt av årsmötet fastställd årsavgift, äger utse två ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar, utöver 100, den 31 december året före mötet. Vid beräkning av antal ombud anses som föreningsmedlem den som senast den 31 december året före mötet erlagt stadgad medlemsavgift i föreningen. Ombud skall styrka sin rätt att företräda föreningen genom av föreningen utfärdad fullmakt. 8 Yttrande- och förslagsrätt Yttrande- och förslagsrätt vid regionombudsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, valberedning och revisorer samt i övrigt den ombudsmötet beslutar medge sådan rätt. 9 Omröstning på regionombudsmöte. Beslut vid regionombudsmöte fattas med enkel majoritet, utom när det gäller stadgeändring, då reglerna i 17 äger tillämpning samt i fråga om förvärv eller avyttring av fast egendom. För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom erfordras att två tredjedelar av de röstande biträder beslutet. Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om ombud begär detta. Vid lika rösttal gäller den mening mötets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör. 10 Föredragningslista årsmötet. Vid ordinarie regionombudsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare, för mötet. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Verksamhetsberättelse. 5. Revisionsberättelse. 6. Frågan om fastställande av regionens bokslut. 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 9. Val av 4 ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 10 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år. 11 Fastställande av preliminär plan för verksamhet- och ekonomi för den kommande 5-årsperioden. 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 13 Beslut om eventuella medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 14 Behandling av frågor som styrelsen hänskjutits till mötet. 15 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen. 16 Behandling av frågor som medlemsförening insänt (motion) senast 6 veckor före mötet. 17 Övriga frågor som mötet beslutar ta upp till behandling. 2

3 11 Styrelsens sammansättning. Styrelsen består av 9 ledamöter. Regionombudsmötet väljer varje år ordförande på ett år samt 4 ledamöter på två år. Av regionombudsmötet vald styrelseledamot skall vara medlem i till KFUK-KFUM Sverige ansluten medlemsförening inom regionens område. Styrelsekandidat skall vara myndig. En jämn könsfördelning bör eftersträvas. 12 Valberedning Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande och har till uppgift att lämna förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter. I förslaget till ledamöter i regionstyrelsen skall valberedningen beakta att scoutverksamhet, idrottsverksamhet och triangelverksamhet bör vara representerade med vardera minst en ledamot i styrelsen. 13 Styrelsens uppgifter: Styrelsen åligger bl.a. att; 1 Verkställa årsmötets beslut. 2 Vid behov utse utskott och tillsätta kommittéer samt fastställa arbetsordning för dessa. 3 Anställa verkställande tjänsteman och fastställa arbetsordning för denne. 4 Utse vice ordförande och tillsätta övriga poster i styrelsen. 5 Representera regionen gentemot organisationer och myndigheter. 6 Handha regionens medel samt inom 2 månader efter räkenskapens utgång upprätta bokslut. 7 Upprätta verksamhetsberättelse för varje kalenderår. 8 Upprätta förslag till plan för verksamhet och ekonomi under den kommande 5-årsperioden. 9 Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget. 10 Förbereda övriga ärenden som skall föreläggas årsmötet. 14 Beslutsförhet. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut om uttagande eller pantsättande av fastighetsinteckning samt förvärv eller avyttring av fast egendom skall minst sex av styrelseledamöterna vara därom ense. Beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom skall dessutom för att vara giltigt fastställas av regionombudsmöte med två tredjedelars majoritet av avgivna röster. 15 Verksamhetsår. Regionens verksamhetsår är kalenderår. 16 Revision. Styrelsens förvaltning och regionens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer. Av revisorerna skall en jämte suppleant vara auktoriserad eller godkänd revisor Revisionsberättelsen skall avlämnas senast 3 månader efter räkenskapsårets utgång. 17 Stadgeändring. Stadgeändring sker efter förslag från medlemsförening eller styrelsen. Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedelars majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande regionombudsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst 3 månaders mellanrum Denna paragraf samt 18 får inte ändras. 3

4 18 Upplösning Regionens upplösning kan endast ske genom beslut av KFUK-KFUM Sveriges riksombudsmöte. Vid regionens upplösning skall dess tillgångar tillfalla KFUK-KFUM Sverige för att i första hand användas för verksamhet inom regionens område. Vid regionens upplösning skall lägergården Sparreviken tillfalla KFUK-KFUM-föreningarna i Västsverige, om dessa vill fortsätta lägerverksamheten. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie regionombudsmöte den 24 april 1988, samt fastställdes av styrelsen för KFUK-KFUMs riksförbund den 11 december Tillägg i 7, andra stycket, antaget vid ordinarie regionombudsmöte, samt Justering av 7, första stycket vid ordinarie regionombudsmöte den Justering av 1, samt i 2, borttagande av en av att-satserna, vid ordinarie regionombudsmöte Justering av 1, för andra gången vid ordinarie regionombudsmöte den Beslutades vid regionombudsmötet den att ej ta bort en av att-satser i 2, eftersom omorganisation ej godkänds av mötet. Justering av 2,11,18 vid ordinarie regionombudsmöte den (första gången) samt för andra gången vid ordinarie regionombudsmöte den

5 5

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer