FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR"

Transkript

1 FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman , reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman 28 mars 2009 vid förbundsstämman april 2012 samt vid förbundsstämma 17 maj 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Förbundet Föreningen Nordens ungdomsförbund (FNUF) är en fristående sammanslutning av avdelningar, fungerande som ungdomsorganisation till Norden, svensk förening för nordiskt samarbete härefter benämnt Föreningen Norden. 2. Målsättning Förbundet ska främja ungdomens nordiska intresse, stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och folken, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 3. Medlemskap Moment 1: Medlem kan den bli som ansluter sig till förbundets stadga och som stödjer förbundets målsättning och fram tills det år medlemmen fyller 30 år. Moment 2: Medlemskap uppfylls genom att ansöka om medlemskap i föreningen. Om medlemskapet ej godkänts inom två veckor så uppfylls medlemskap automatiskt efter två veckor. Moment 3: Medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund är också som medlem i Föreningen Norden. Medlem i Föreningen Norden som är 30 år eller yngre räknas också som medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund. Från och med det år medlemmen fyller 31 år övergår medlemskapet automatiskt till Föreningen Norden.

2 Moment 4: Sker anslutning under kalenderårets tre sista månader, gäller medlemskapet även för nästa år. Moment 5: Medlemskapet kan upphöra på grund av utträde, samt uteslutning. En medlem kan utträda genom att meddela FNUF sitt utträde. Enskild medlem eller avdelning som icke följer stadgar, eller skadar förbundet, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen med två tredjedelars majoritet. Det åligger varje avdelning att till förbundsstyrelsen inrapportera enskild medlem som bryter mot förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem eller avdelning och givit denna möjlighet till svaromål. Beslut om uteslutning kan överklagas till FNUF:s årsmöte. 4. Omröstning Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan tillämpas, om någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Fullmaktsröstning ej tillåten. 5. Stadgeändring För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring uppgivits i kallelsen till förbundsstämman. Beslut skall fattas med minst tre fjärdedelars majoritet vid en ordinarie förbundsstämma eller med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Avdelningar äger antaga stadgetillägg, vilka skall godkännas av förbundsstyrelsen för att träda i kraft. För ändring av 1, 2 och 5 krävs beslut med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.

3 STADGAR FÖR FÖRBUNDET 6. Omfattning och uppgift Moment 1: Förbundet består av enligt dessa stadgar bildade avdelningar. Moment 2: Förbundet skall driva egen, eller för avdelningarna samordnad verksamhet i enlighet med förbundets målsättning och efter de riktlinjer som förbundsstämman beslutar, samt verka för samarbete och utbyte avdelningarna emellan. 7. Valberedning Valberedningens uppgift är att bereda valen till ordförande, 1:a vice ordförande, 2:a vice ordförande, styrelseledamöter, revisor och nominering till Föreningen Nordens styrelse samt föreslå en kandidat till Föreningarna Nordens ungdomsförbunds styrelse till årsmötet, samt inför eventuella fyllnadsval som sker mellan årsmötena. Valberedningen skall ha förslag på en person till varje post eller uppdrag som valberedningen ska bereda. Valberedningens förslag ska vara utsänt senast 1 veckor innan årsmötets hållande. Valberedningen ansvarar för att sammanställa och presentera övriga kandidaturer på årsmötet. Ordinarie val, eller val till revisor(er), får inte beredas av styrelsen. Styrelsemedlem får ej sitta i valberedningen. Styrelsen lägger förslag på eventuell ny valberedning inför årsmötet. Valberedningen ska genomföra intervjuer med alla individer som skickar in kandidaturer. 8. Förbundsstämman Moment 1: Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Moment 2: Ordinarie förbundsstämma hålles årligen före maj månads utgång. Extra förbundsstämma för visst angivet ärende skall hållas då förbundsstyrelsen, revisorerna, en tredjedel av antalet avdelningar eller avdelningar representerande minst en tredjedel av förbundets medlemsantal så begär. Moment 3: Till ordinarie förbundsstämma äger avdelningarna rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, beräknat på medlemsantalet vid skrivandet av kallelsen, till förbundsstämman. Varje avdelning är sålunda garanterad representation på förbundsstämman med minst ett ombud. Vid extra förbundsstämma äger avdelningarna rätt att representeras av samma antal ombud som vid närmast föregående ordinarie stämma. Moment 4: Förslags- och rösträtt äger avdelningarnas utsedda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro- och yttranderätt vid förbundsstämma äger alla medlemmar i (FNUF) samt två ombud utsedda av Föreningen Nordens centralstyrelse.

4 Förbundsstyrelseledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin förvaltning. Moment 5: Skriftlig kallelse till förbundsstämma skall utfärdas av förbundsstyrelsen och vara samtliga medlemmar i FNUF samt Föreningen Nordens centralstyrelse tillhanda senast två månader före dess hållande. Senast sju dagar före stämman skall föredragningslista, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttrande samt propositioner vara samtliga utsedda ombud tillhanda. Vid extra förbundsstämma skall kallelse tillsändas samtliga ombud, avdelningar och Föreningen Nordens centralstyrelse senast två veckor före stämman. Moment 6: Motionsrätt till stämman äger enskild medlem och lokalavdelning inom Föreningen Nordens ungdomsförbund som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund samt Föreningen Nordens centralstyrelse. Motion angående stadgeändring skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre (3) månader före förbundsstämma. Övriga motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en (1) månad före förbundsstämman. Moment 7: Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 1) Fastställande av röstlängd 2) Val av ordförande och vice ordförande för stämman 3) Val av sekreterare för stämman 4) Val av minst två protokolljusterare 5) Val av minst två rösträknare 6) Fastställande av dagordning 7) Fråga om stämmans behöriga utlysande 8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 9) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10) Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 11) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 12) Val av revisorer jämte suppleanter 13) Val av valberedning 14) Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 15) Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 16) Fastställande av medlemsavgift för förbundet 17) Propositioner 18) Motioner 19) Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse. 20) Övriga ärenden som förbundsstämman med två tredjedels majoritet beslutar att uppta till behandling. 9. Förbundsstyrelsen Moment 1: Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av förbundsstämman fattade beslut.

5 Moment 2: Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, förste vice ordförande, andra vice ordförande och fyra till tolv övriga ledamöter, varav en kassör, jämte ev. suppleanter valda av förbundsstämman. Dessutom har centralstyrelsen för Föreningen Norden, rätt att utse en representant som adjungeras med yttranderätt vid förbundsstyrelsens möten. Moment 3: Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna, eller suppleanterna för dessa, är närvarande. Moment 4: Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som skall bestå av förbundsordföranden, förste vice ordförande, och andre vice ordförande. Förbundets generalsekreterare är adjungerad medlem av AU och har yttranderätt vid dess möten. Arbetsutskottet svarar för förbundets löpande förvaltning då förbundsstyrelsen ej är samlad. AU är beslutsför då minst två av ledamöterna är närvarande. AU är skyldigt att föra beslutsprotokoll och att omedelbart tillsända förbundsstyrelseledamöterna protokollet. Förbundsstyrelsen skall fastställa arbetsordningen för arbetsutskottet. Moment 5: Skriftlig kallelse med föredragningslista skall vara förbundsstyrelseledamöterna tillhanda senast tio dagar före utsatt sammanträdesdatum. Moment 6: Förbundsstyrelsen vald av förbundsstämma tillträder sin tjänstgöring den 1 augusti och tjänstgör till 31 juli året därpå. 10. Räkenskaper, revision Moment 1: Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Bokslut skall vara klart senast mars månads utgång. Moment 2: Vid ordinarie förbundsstämma väljes minst två revisorer jämte suppleanter, vilkas mandattid gäller intill nästkommande ordinarie förbundsstämma. Revisorerna skall fortlöpande följa verksamheten inom förbundet och till ordinarie förbundsstämma, dock en månad före, avge berättelse över sin granskningsverksamhet. 11. Upplösning Vid upplösning av förbundet krävs att beslut fattas med minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Förbundet kan ej upplösas så länge fem avdelningar önskar upprätthålla verksamheten. Vid upplösning tillfaller förbundets tillgångar Föreningen Norden. Om förbundets tillgångar ej täcker skulderna, skall förbundet träda i likvidation enligt de regler som gäller för ekonomiska föreningar.

6 STADGAR FÖR AVDELNING 12. Omfattning Lokalavdelningens uppgift är att enligt Föreningen Nordens ungdomsförbunds målsättning och stadgar att organisera verksamheten efter medlemmarnas intressen. 13. Bildande Moment 1: För bildande av avdelning krävs fem medlemmar. Moment 2: Nybildad avdelning skall hos förbundsstyrelsen ansöka om att bli antagna i förbundet. Sker det inte är avdelningen ogiltig. Moment 3: Avdelningens verksamhetsområde är normalt den ort där styrelsen har sitt säte samt omkringliggande regioner. Annat verksamhetsområde kan fastställas av förbundsstyrelsen. Föreligger inga särskilda skäl bör förbundsstyrelsen tillstyrka utvidgning av verksamhetsområde. 14. Årsmöte Moment 1: Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Moment 2: Ordinarie årsmöte hålles årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte för visst givet ändamål skall hållas då avdelningsstyrelsen, revisorerna eller en tredjedel av medlemmarna så begär. Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar som senast fyra veckor innan årsmötet fått sitt medlemskap bekräftat. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning. Moment 4: Skriftlig kallelse till årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen och vara samtliga medlemmar samt förbundsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötes hållande. Moment 5: Motionsrätt till avdelningens årsmöte har alla medlemmar. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötets hållande. Moment 6: vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1) Val av ordförande för mötet 2) Val av sekreterare för mötet 3) Val av protokolljusterare 4) Val av rösträknare 5) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 6) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

7 7) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Val av avdelningsordförande och vice ordförande 9) Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen jämte eventuella suppleanter 10) Val av revisorer jämte suppleanter 11) Val av ombud till förbundsstämman 12) Val av valberedning 13) Propositioner 14) Motioner 15) Övriga ärenden som mötet med två tredjedelars majoritet beslutar att ta upp till behandling 15. Avdelningsstyrelsen Moment 1: Avdelningsstyrelsen handhar ledningen av avdelningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötet fattade beslut. Moment 2: Avdelningsstyrelsen består av avdelningsordföranden, vice ordförande och minst en ledamot jämte eventuella suppleanter utsedda av årsmötet. Därutöver äger Föreningen Nordens lokalavdelning rätt att utse en representant som adjungeras med yttranderätt i avdelningsstyrelsen. Moment 3: Avdelningsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna för dessa är närvarande. 16. Räkenskaper och revision Moment 1: Räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Moment 2: Vid årsmötet väljs minst en revisor jämte suppleant, vars mandattid gäller intill nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorn skall fortlöpande följa verksamheten inom avdelningen och till årsmötet avge berättelse över sin granskningsverksamhet. 17. Upplösning För upplösning av avdelning krävs att beslut fattas med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning tillfaller avdelningens tillgångar förbundet. Om avdelningens tillgångar vid upplösningen ej täcker skulderna, skall avdelningen träda i likvidation enligt de regler som gäller för ekonomiska föreningar.

8 STADGAR FÖR DISTRIKT 18. Uppgift Distriktets uppgift är att vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte avdelningarna emellan samt att svara för utbildningsverksamhet som inte lämpligen handhas av förbundet eller avdelningarna själva. 19. Bildande Moment 1: De avdelningar som så önskar kan sammansluta sig till ett distrikt. Moment 2: Nybildat distrikt skall hos förbundsstyrelsen ansöka om godkännande inom 10 dagar. Sker inte det är distriktsbildningen ogiltig. 20. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen består av ordförandena i de avdelningsstyrelser som utgör distriktet med vice ordförandena som suppleanter. 21. Räkenskaper och décharge Moment1: Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Moment 2: Förbundets revisorer, eller personer som de gemensamt utser, fungerar som distriktets revisorer. Moment 3: Distriktsstyrelsen skall till förbundsstämman framlägga verksamhetsberättelse och bokslut. Dessa och revisionsberättelsen skall vara förbundet tillhanda en månad före förbundsstämma. Moment 4: Verksamhetsberättelse och bokslut samt frågan om ansvarsfrihet upptas till behandling på förbundsstämman, varvid endast de ombud som representerar avdelningarna sinom respektive distrikt har rösträtt.

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer