Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening"

Transkript

1 Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard Forsén den 12 mars 2014

2 1. Föreningens syfte 1 Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening (LUPEF) är en politiskt och religiöst oberoende förening. Föreningen är framförallt en programförening för studerande till pol.mag. och pol.kand. De tre grundläggande syftena för föreningen är: 1. Socialt syfte: att utgöra ett kontaktnät för pol.mag.- och pol.kand.- studenter i Lund och hela landet. 2. Debattsyfte: att stimulera till politisk och ekonomisk debatt. 3. Studiebevakande syfte: att bevaka och kanalisera pol.mag- och pol.kand.- studenternas intressen. 2. Medlemskap 2 Akademiska medborgare eller annan om visat intresse för föreningen är berättigad till medlemskap i denna om ej synnerliga skäl mot detta föreligger. 3 Medlem i LUPEF är den som erlagt av årsmötet fastställd avgift för verksamhetsåret eller som utses till hedersledamot. 4 Medlem som arbetar för föreningen främmande syften eller eljest skadar föreningens verksamhet får uteslutas efter beslut av styrelsen. 5 Hedersledamot utses på årsmötet med minst två tredjedels majoritet av de röstande. 3. Årsmöte 6 LUPEF:s verksamhetsår löper från första mars till sista februari. Årsmötet skall hållas under mars månad. Årsmötet är LUPEF:s högsta beslutande organ. Kallelse till årsmöte skall utgå skriftligen minst tre veckor i förväg. 7 Vid årsmötet skall följande förekomma: 1. Val av sekreterare för årsmötet. 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, 3. Justering av röstlängd, 4. Val av mötesordförande, 5. Fastställande av dagordningen, 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande, 7. Övriga frågor, vilka anges i kallelsen, 8. Vid ordinarie årsmöte skall dessutom förekomma: 1. Behandling av verksamhetsberättelsen,

3 2. Behandling av revisionsberättelsen, 3. Beslut för ansvarsfrihet för styrelsen under det senaste året, 4. Val av vice ordförande för nästkommande verksamhetsår, 5. Val av kassör för nästkommande verksamhetsår, 6. Val av tidningsredaktör för nästkommande verksamhetsår, 7. Val av sampolansvarig för nästkommande verksamhetsår, 8. Val av ansvarig för sociala utskottet för nästkommande verksamhetsår, 9. Val av reseansvarig för nästkommande verksamhetsår, 10. Eventuella fyllnadsval för övriga styrelseposter, 11. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa under nästkommande verksamhetsår, 12. Val av tre ansvariga för valberedning för nästkommande verksamhetsår, 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår, 14. Behandling av eventuella motioner. 8 Höstmötet skall hållas under oktober månad. Kallelse till höstmötet skall utgå minst 3 veckor i förväg. 9 Vid höstmötet skall följande förekomma: 1. Val av sekreterare för höstmötet, 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, 3. Justering av röstlängd, 4. Val av mötesordförande, 5. Fastställande av dagordningen, 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande, 7. Övriga frågor vilka anges i kallelsen, 8. Val av ordförande för tiden nästkommande verksamhetsår, 9. Val av sekreterare för tiden nästkommande verksamhetsår, 10. Val av kommunikationsansvarig för tiden nästkommande verksamhetsår, 11. Val av näringslivsansvarig för tiden nästkommande verksamhetsår, 12. Val av utbildningsansvarig för nästkommande verksamhetsår, 13. Val av novischansvarig för nästkommande verksamhetsår, 14. Eventuella fyllnadsval för övriga styrelseposter, 15. Behandling av eventuella motioner. 10 Till ledamot i styrelsen får väljas endast den som är medlem i LUPEF och som förslagits av valberedningen eller som på sittande möte anmäler sin motkandidatur. 11 Vid årsmöte och höstmöte äger endast medlem som erlagt medlemsavgift minst fjorton dagar i förväg yttrande- och rösträtt. Varje röstberättigad äger en röst. Röstning medelst fullmakt får ej förekomma. 12 Extra årsmöte sammankallas av ordförande, styrelse eller revisorerna. Extra årsmöte ska också sammankallas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen så begär. Kallelse till extra årsmöte utgår jämlikt stadgande för ordinarie årsmöte.

4 13 Omröstning företages öppet då ej annat begäres vid val. 14 Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall för vilket annat stadgas. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval och vid sluten omröstning då lotten avgör. 4. Revision 15 Revisorerna åligger att vid verksamhetsårets slut granska den avgående styrelsens räkenskaper och förvaltning. Revisionsberättelsen avgives vid årsmötet och skall tillsättas styrelsen fem dagar innan detta. 16 Revisorerna äger, närhelst de så önskar, taga del av LUPEF:s räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. 5. Styrelsen 17 Styrelsen handhar LUPEF:s angelägenheter mellan årsmötena. Endast ordförandeskap och vice ordförandeskap får ej innehas av en och samma person. Avgår en styrelseledamot under verksamhetsåret, eller om en post i styrelsen står tom efter ett årsmöte eller höstmöte, äger styrelsen rätt att för tiden fram till nästkommande årsmöte eller höstmöte besätta platsen med annan person, om valet är enhälligt. Avgår fler än två av ledamötena i valberedningen eller båda revisorerna under verksamhetsåret, eller om samtliga poster i någon av dessa två organen står tomma, äger styrelsen rätt att för tiden fram till nästkommande årsmöte eller höstmöte besätta dessa med annan person, om valet är enhälligt. 18 I styrelsens arbete gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för årsmötet. Endast ordinarie ledamot har rösträtt. 19 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 20 Styrelsen förvaltar föreningens medel och övriga tillgångar. 21 Ordföranden åligger: 1. Att representera LUPEF och föra dess talan, 2. Att leda föreningens och styrelsens verksamhet och sammankomster, 3. Att då denne finner det erforderligt låta utfärda kallelse till styrelsesammanträden, 4. Att övervaka stadgarnas efterlevnad och tillse att fattade beslut blir verkställda, 22 Vice ordföranden åligger: Att vid förfall för ordföranden träda i dennes ställe och

5 verkställa dennes åligganden samt att författa en verksamhetsberättelse enligt 26 vid årsmötet. 23 Kassören åligger: Att handha förvaltningen av LUPEF:s medel, föra dess räkenskaper och avsluta dessa vid verksamhetsårets slut. Att vid verksamhetsårets början framlägga för styrelsen ett budgetförslag. 24 Sekreteraren åligger: Att föra protokoll vid LUPEF:s och dess styrelses sammankomster. 25 Övriga ledamöter åligger: Att utföra vad som åligger dem enligt det konstituerade styrelsemötet. 6. Verksamhetsberättelsen 26 I verksamhetsberättelsen skall ingå: 1. Uppgifter om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår; såsom föredrag, studiecirklar, resor, seminarier och övrig verksamhet, 2. Uppgift om antal protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret, 3. Förteckningar av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden, 4. Redogörelse för eventuell stadgeändring under verksamhetsåret. 7. Valberedningen 27 Valberedningen består av tre ledamöter: en ordförande, två ordinarie samt en ersättare, vilka ej tillhör föreningens ordinarie styrelse. Ej heller ledamöter, vilka avgått senare än föregående ordinarie höst-, eller årsmöte, vara berättigade. Valberedningen väljes vid årsmötet för en period av ett år, med verksamhet vid efterföljande års-, och höstmöte samt eventuellt extra insatt sådant. Vid behov kan fyllnadsval ske vid Höstmötet. Valberedningen skall till årsmöte respektive höstmöte föreslå kandidater till samtliga utlysta poster ( 7 och 9). Kandidatur till styrelsepost i föreningen anmäls senast 14 dagar innan års- respektive höstmöte för att kandidatur ska hinna behandlas av valberedningen. Detta gäller ej motkandidatur. Motkandidatur kan meddelas på års- respektive höstmöte. 8. Tolkning och ändring av dessa stadgar 28 Tolkning av dessa stadgar kan endast göras av årsmötet eller höstmötet. För ändring av dessa stadgar fordras två likalydande beslut med minst två tredjedelars majoritet på två på varandra följande halvårsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

6 29 Styrelsen är den instans som har det främsta tolkningsföreträdet vid tolkande av dessa stadgar. 9. Upplösning av föreningen 30 Föreningen upplöses genom likalydande beslut med minst två tredjedelars majoritet på två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Föreningen må dock ej upplösas såvida minst fem medlemmar önskar fortsätta dess verksamhet. Styrelsen avgör vad som skall ske med föreningens eventuellt kvarvarande tillgångar. Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar och fastställdes i samband med höstmötet Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard Forsén den 12 mars 2014

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring Under de senaste åren har det snarare varit mer regel än undantag att års- och höstmötet beslutat om stadgeändringar eller i vart fall tagit ställning till

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer