Senast reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast reviderad 2010-05-19"

Transkript

1 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT SYFTE FIRMA SÄTESORT VERKSAMHETSÅR FIRMATECKNARE MEDLEMSKAP MEDLEMSKAP MEDLEMSAVGIFT UTESLUTNING UTTRÄDE MEDLEMSMÖTE MEDLEMSMÖTET RÄTTIGHETER SAMMANTRÄDEN MOTIONER BESLUTMÄSSIGHET OMRÖSTNING PROTOKOLL VÅRMÖTE HÖSTMÖTE STYRELSEN STYRELSEN SAMMANSÄTTNING RÄTTIGHETER SAMMANTRÄDEN BESLUTMÄSSIGHET OMRÖSTNING ADJUNGERINGAR PROTOKOLL ORDFÖRANDE KASSÖR INKÖPSCHEF LEDAMÖTER SEKRETERARE WEBANSVARIG... 7 Sida 2

3 5. REVISOR REVISORER SAMMANSÄTTNING REVISIONSBERÄTTELSE VALBEREDNING VALBEREDNING SAMMANSÄTTNING STADGAR STADGEÄNDRING STADGETOLKNING FÖRENINGENS UPPLÖSANDE UPPLÖSANDE SKULDER KVARVARANDE MEDEL... 8 Sida 3

4 1. ALLMÄNT 1.1. SYFTE Föreningen har som syfte att utan vinstintresse servera fika till studenter och anställda vid Linköpings universitet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden FIRMA Föreningens namn är Studentfiket Campus Norrköping SÄTESORT Föreningen har sin sätesort i Norrköping VERKSAMHETSÅR Föreningens verksamhetsår löper under tiden 1 Juli till 30 Juni FIRMATECKNARE Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig. 2. MEDLEMSKAP 2.1. MEDLEMSKAP Medlem i föreningen kan den bli som är student eller anställd vid Linköpings universitet. Medlemskap kan ansökas genom att registrera sig på föreningens hemsida MEDLEMSAVGIFT Medlemskap i föreningen är gratis UTESLUTNING Medlem i föreningen kan om den misskött sina uppdrag och förlorat förtroendet hos styrelsen uteslutas temporärt genom att beslut tas på styrelsemöte. Efter uteslutning nekas personen att delta eller engagera sig i föreningens verksamhet. Vid föreningens medlemsmöte tas ett slutgiltligt beslut på uteslutandet 2.4. UTTRÄDE Utträde sker genom att styrelsen meddelas skriftligt eller muntligt. 3. MEDLEMSMÖTE 3.1. MEDLEMSMÖTET Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmötet skall verkställa erforderliga val och granska styrelsens och övriga organs verksamhet, dra upp riktlinjer för verksamheten i stort samt fastställa den ekonomiska ramen för verksamheten. Sida 4

5 3.2. RÄTTIGHETER Närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt samt rösträtt på medlemsmöten har alla föreningens medlemmar. Närvaro- och yttranderätt har också adjungerande SAMMANTRÄDEN Medlemsmötet ska under verksamhetsåret hålla minst två sammanträden, varav ett på hösten och ett på våren. Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen begära utlysande av medlemsmöte tillkommer: Styrelseledamot Revisor Tio av föreningens medlemmar i förening MOTIONER Rätt att lämna in motioner till medlemsmötet har alla föreningens medlemmar.motionen skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före det möte på vilken motionen önskas bli behandlad. Senast tre dagar före medlemsmötet skall föredragningslista samt styrelsens yttrande om eventuella motioner finnas tillgängliga hos styrelsen BESLUTMÄSSIGHET Medlemsmötet är beslutmässigt när det är behörigt utlyst. Mötet är behörigt utlyst om kallelse skickats tio (10) läsdagar innan mötet OMRÖSTNING Som medlemsmötets beslut gäller den mening som vid omröstningen erhåller största antalet röster. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsrösten, utom vid personval då lottning skall ske PROTOKOLL Vid medlemsmötet skall föras beslutsprotokoll. Protokollet skall justeras av två vid mötet särskilt utsedda personer. Inom en vecka skall protokollet färdigställas i minst två exemplar, varav ett skall anslås offentligt och ett arkiveras VÅRMÖTE Medlemsmötets vårmöte skall hållas senast den 30 maj och behandla: Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår Val av revisor för kommande verksamhetsår Presentation av verksamhetsårets ekonomi i korthet Fastställande av ekonomiska riktlinjer för kommande verksamhetsår 3.9. HÖSTMÖTE Medlemsmötets höstmöte skall hållas senast den 15 december och behandla: Verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse Val av valberedning Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår Sida 5

6 4. STYRELSEN 4.1. STYRELSEN Styrelsen är föreningens verkställande organ, samt beredande organ till medlemsmötet. Styrelsen leder föreningens löpande verksamhet och ansvarar inför årsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi 4.2. SAMMANSÄTTNING Föreningens styrelse väljs av vårmötet. Styrelsen består av: Ordförande Kassör Inköpschef Sekreterare Webansvarig Övriga ledamöter 4.3. RÄTTIGHETER Närvarorätt, yrkanderätt samt rösträtt på medlemsmöten har alla styrelsens medlemmar. Närvarorätt och yttranderätt har också föreningens revisor SAMMANTRÄDEN Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Rätt att hos ordförande begära utlysande av styrelsemöte tillkommer: Styrelseledamot Revisor 4.5. BESLUTMÄSSIGHET Styrelsemötet är beslutmässigt när minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav en är ordförande eller kassör OMRÖSTNING Som styrelsens beslut gäller den mening som vid omröstningen erhåller största antalet röster. Vid lika antal har mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då lottning skall ske ADJUNGERINGAR Personer kan adjungeras av styrelsen. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt. Adjungerande personer har ej beslutsrättigheter och inte heller ansvar för fattade beslut PROTOKOLL Vid styrelsemöte skall beslutprotokoll föras. Protokollet skall justeras av en vid mötet särskilt utsedd person. Inom en vecka skall protokollet färdigställas i minst två exemplar, varav ett skall anslås offentligt och ett arkiveras. Sida 6

7 4.9. ORDFÖRANDE Det åligger ordföranden att: Sammankalla till möten Leda föreningens sammanträden Leda och fördela arbetet i föreningen KASSÖR Det åligger kassören att: Handha ekonomin för föreningen och föra bok över inkomster och utgifter. Upprätta bokslut Lägga budget för nästkommande verksamhetsår INKÖPSCHEF Det åligger inköpschefen att: Planera och ansvara för föreningens inköp. Ansvara för föreningens lager LEDAMÖTER Ledamöterna antal väljs på vårmötet. Det åligger ledamöterna att: Ansvara för personalfrågor. Avlasta övriga styrelsemedlemmar SEKRETERARE Det åligger sekreteraren att : Föra protokoll vid styrelsemöten Ansvara för arkiveringen av föreningens papper WEBANSVARIG 5. REVISOR Det åligger webansvarig att: Ansvara för föreningshemsidan Handha föreningens elektroniska information enligt gällande lagar 5.1. REVISORER För granskning av föreningens inventarier och räkenskap väljer medlemsmötet en revisor 6. SAMMANSÄTTNING Föreningens revisor väljs av vårmötet. Den ekonomiske revisorn får inte inneha annan befattning inom föreningen. Sida 7

8 5.2. REVISIONSBERÄTTELSE Föreningens revisor skall senast 14 dagar före höstmötet angiva revisionsberättelse. Denna skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda funktionärer. 7. VALBEREDNING 6.1. VALBEREDNING Det åligger valberedningen att nominera lämpliga kandidater till föreningens förtroendeposter SAMMANSÄTTNING Föreningens valberedning väljs av höstmötet. Valberedningen får inneha andra förtroende poster inom föreningnen. 8. STADGAR 7.1. STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut med enkel majoritet vid ett ordinarie medlemsmöte. För ändring av stadgar , 7.1 samt 8.1 skall beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöte 7.2. STADGETOLKNING Vid tolkning utav dessa stadgar har styrelsen tolkningsrätt tills dess att medlemsmötet beslutat att stadgarna skall tolkas annorlunda 9. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE 8.1. UPPLÖSANDE För upplösande av föreningen krävs beslut två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten SKULDER Överstiger skulderna tillgångarna skall i första hand löner till eventuella anställda betalas, därefter skulder till utomstående fordringsägare KVARVARANDE MEDEL Finns kvarvarande medel efter föreningens upplösning tillfaller de i första hand en förening med liknande syfte. Om sådan förening inte finns tillfaller tillgångarna LUST- Linköpings universitets studentkårer. Sida 8

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer