Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Örebro Universitets Spelförening"

Transkript

1 Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen är de som löst medlemskap enligt 2:2 Medlemskap. 1:2 Säte Örebro Universitets Spelförening har sitt säte i Örebro och verkar i huvudsak på Örebro Universitet. 1:3 Ändamål Örebro Universitets Spelförening ska: - Samla framför allt studenter på Örebro universitet för ett aktivt studentliv med inriktning på olika ej ekonomiskt vinstdrivande spel i olika former. 1:4 Neutralitet Örebro Universitets Spelförening är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden. 1:5 Verksamhetsår Verksamhetsåret för Örebro Universitets Spelförening är 1 januari 31 december. 1:6 Medlemskap i annan organisation Medlemskap i annan organisation beslutas med kvalificerad majoritet på ordinarie årsmöte eller extrainkallat årsmöte. Medlemskap kan ej erhållas i en organisation om det strider mot Sveroks stadgar. 2 Organisation 2:1 Verksamhet Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse. Föreningens kontrollerande organ är revisor. 2:2 Medlemskap Medlemskap i Örebro Universitets Spelförening löses årsvis enligt kalenderår (1 jan 31 dec). Ordinarie medlemskap erhålls i och med erlagd medlemsavgift. Utträde sker automatiskt när medlemsavgift ej erläggs eller vid önskemål. Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar Föreningens syfte, kan av en enig styrelse stängas av från Föreningens aktiviteter. Medlemmen kan uteslutas ur föreningen vid nästkommande årsmöte.

2 2:3 Medlemsavgift Medlemsavgift för ordinarie medlem i Örebro Universitets Spelförening löses för en termin enligt ovan fastställda former. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs på föreningens årsmöte. 2:4 Rättigheter och skyldigheter Som medlem av Föreningen har man rätt att låna spel från Föreningen. Medlemmen är ansvarig för att utlånat spel återlämnas i befintligt skick till utsatt tid och är betalningsskyldig om detta inte görs. Föreningen och medlemmar är ersättningsskyldiga om privata material skadas eller försvinner. Tvister löses av styrelsen. Ersättningsavgifter fastslås på årsmötet. 3 Årsmötet 3:1 Definition Årsmötet är det högsta beslutande organet för Örebro Universitets Spelförening. Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Såsom medlem på årsmötet räknas den som erlagt årsavgift senast innan årsmötets öppnande. Personligt medlemskap berättigar vardera en (1) röst. 3:2 Sammanträde Årsmöte skall hållas årligen, senast den 31 mars varje år. 3:3 Åligganden Årsmötet skall: - granska styrelsens verksamhetsberättelse, - granska ekonomisk berättelse, - granska revisorernas berättelse, - ansvarsfrihet för styrelsen, - fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, - fastställa budget för kommande verksamhetsår, - fastställa medlemsavgift för kommande verksamhetsår, - välja ordförande, sekreterare och ekonomisk ansvarig till föreningens styrelse, - välja ledamöter till föreningens styrelse, - välja en (1) revisor för kommande verksamhetsår, - välja valnämnd för kommande verksamhetsår. - behandla inkomna motioner samt förslag om stadgeändringar.

3 3:4 Kallelse Årsmöte sammankallas av föreningens styrelse. Kallelse till årsmöte skall utgå senast tjugoen (21) dagar före utsatt datum. Handlingar ska finnas tillgängliga fjorton (14) dagar innan mötestillfälle. Av kallelsen skall det tydligt framgå plats och tid för mötet. 3:5 Motionsrätt Motionsrätt tillkommer medlem i Örebro Universitets Spelförening. Medlem som önskar motionera om något, skall senast femton (15) dagar före årsmöte tillsända styrelsen sin motion. 3:6 Extra årsmöte Extra årsmöte skall utlysas då enkel majoritet av styrelseledamöterna, revisor eller om en fjärdedel (1/4) av Föreningens medlemmar så begär, dock minst tjugoen (21) dagar efter ordinarie årsmöte. Vid extrainsatt årsmöte får endast de frågor behandlas som utlysts i kallelsen. 3:7 Beslut Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal avgör mötesordförande. Beslut ska protokollföras med antal röstberättigade. Omröstningen är öppen om inte begäran om sluten omröstning görs. Endast fysiskt närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöten. 4 Medlemsmöte 4:1 Definition Vid medlemsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlemsmöten ska enbart fungera som vägledande och informerande. Interpellationer, alltså en skriftlig förfrågan till styrelsen får tas upp på medlemsmöten. Såsom medlem på medlemsmötet räknas den som erlagt årsavgift senast innan mötets öppnade. Personligt medlemskap berättigar vardera en (1) röst. 4:2 Sammanträde Medlemsmöte bör hållas minst en (1) gång per termin. 4:3 Åligganden

4 4:4 Kallelse Medlemsmöte sammankallas av Föreningens styrelse. Kallelse till medlemsmöte ska utgå senast fjorton (14) dagar före utsatt datum. Handlingar ska finnas tillgängliga sju (7) dagar innan mötestillfälle. 4:5 Beslut Beslut vid medlemsmöte fattas med enkel majoritet, om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal avgör mötesordförande. Beslut ska protokollföras med antal röstberättigade. Omröstningen är öppen om inte begäran om sluten omröstning görs. 5 Styrelsen 5:1 Definition Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ, samt beslutande i frågor som behandlas mellan årsmötena. Vid styrelsemöten har samtliga styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 5:2 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, samt maximalt sex (6) ledamöter. Styrelsen kan adjungera in vem de vill, t.ex. en webansvarig till samtliga styrelsemöte. 5:3 Åligganden Styrelsen skall, utöver vad som annars föreskrivs i dessa stadgar: - bereda ärenden som skall behandlas vid medlems- och årsmöte, - besluta i alla ärenden som inte förbehålls årsmöte eller då årsmötet delegerat beslutanderätten till styrelsen, - avge yttrande över till årsmötet inlämnade motioner, - utfärda kallelse och upprätta dagordning för årsmöten, - tillse att föreningens medlemmar informeras om den löpande verksamheten, - upprätta förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 5:9 Verksamhetsplan, - efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse, enligt vad som stadgas i 5:10 Verksamhetsberättelse, - upprätta förslag till budget för kommande verksamhetsår, enligt vad som

5 stadgas i 5:11 Budget, - efter verksamhetsårets slut avlägga ekonomisk årsberättelse, enligt vad som stadgas i 5:12 Ekonomisk årsberättelse, - verkställa av årsmötet fattade beslut, - genomföra en överlämning av verksamheten till efterföljande styrelse. 5:4 Sammanträde Styrelsen skall sammanträda minst sju (7) gånger per år. 5:5 Kallelse Styrelsemöte kan sammankallas av Föreningens ordförande, ekonomiansvarige, sekreterare, revisor eller minst tre (3) av styrelsens ledamöter 5:6 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av samtliga valda styrelseledamöter är närvarande. 5:7 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal bifalls den åsikt som stöds av mötesordförande. 5:8 Dokumentation Föreningens styrelsemöte skall protokollföras och publiceras. 5:9 Verksamhetsplan Styrelsen åläggs att upprätta verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen godkänns av föreningens årsmöte. 5:10 Verksamhetsberättelse Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse för godkännande av det fastsatta medlemsmötet. Verksamhetsberättelse skall innehålla: 1. uppgifter om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår, 2. uppgift om antal protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret, 3. förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden, 4. uppgift om medlemsantalet vid verksamhetsårets utgång. 5:11 Budget Styrelsen åläggs att upprätta budget för nästkommande verksamhetsår.

6 Budget skall godkännas av Föreningens årsmöte. 5:12 Ekonomisk årsberättelse Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avge ekonomisk årsberättelse för godkännande av årsmötet. 6 Valnämnd 6:1 Definition Valnämnden är föreningens beredande organ för de val föreningen genomförs, samt fungerar som valsamordnare för styrelsevalet 6:2 Sammansättning Valnämnden administrerar föreningens personval och skall inte aktivt ta ställning till de olika kandidaterna. Valnämnden bör bestå av tre ledamöter där de inom sig utser en sammankallande ordförande. Ledamot i valnämnden är inte valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen för nästkommande verksamhetsår. 6:3 Nomineringsrätt Nomineringsrätt tillkommer alla föreningens medlemmar. Nominering ska vara valnämnden tillhanda senast femton (15) dagar innan årsmötet. Nomineringarna offentliggörs i handlingarna till årsmötet. Årsmötet kan besluta om frinominering. 7 Ekonomi 7:1 Räkenskapsår Räkenskapsåret motsvarar verksamhetsåret i enlighet med 1:4 Verksamhetsår 7:2 Firmateckning Föreningens firma tecknas, var och en för sig, av ordförande, ekonomiansvarig samt ytterligare en styrelsemedlem om det konstituerande styrelsemötet så beslutar. 7:3 Överskott och underskott Årsmötet beslutar om disposition av eventuella överskott samt täckande av eventuellt underskott av verksamheten. 7:4 Delegering Styrelsen äger rätt att delegera rätten att besluta över finansiella medel till Föreningens verksamhet. Användandet av dessa finansiella medel skall redovisas med kvitton till styrelsen.

7 7:5 Revision Revisor väljs på årsmötet. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhetsåret samt författa en revisionsberättelse som överlämnas till styrelsen efter verksamhetsårets slut. Revisorn redovisar revisionsberättelsen på det fastsatta medlemsmötet. 8 Stadgefrågor 8:1 Stadgeändring För ändring i, eller tillägg till, dessa stadgar krävs bifall vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) måste vara ordinarie. Beslut måste biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av deltagarna. 8:2 Tolkningsfråga Vid yttersta tolkningsfråga av dessa stadgar besitter föreningens revisor tolkningsföreträde. 9 Föreningens upplösning 9:1 Upplösning För beslut om Föreningens upplösning krävs bifall vid två på varandra följande årsmöten. Beslut måste biträdas av minst tre fjärdedelar (3/4) av deltagarna vid årsmötet, såvida inte minst fem (5) medlemmar önskar fortsätta föreningens verksamhet. Minst ett (1) av de två (2) mötena skall vara ordinarie. Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte. Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel förvaltas av Örebro Studentkår och går till föreningsverksamhet med liknande verksamhet.

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6 Stadgar sida 1 av 6 STADGAR för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer antagna vid Föreningens årsmöte den 20 mars 2004 i Hörby, reviderade vid Föreningens årsmöte den 28 mars 2009 i Ängelholm

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer