Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro"

Transkript

1 Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap enligt 2:2 Medlemskap. 1:2 Säte Medicinska Föreningen Örebro har sitt säte i Örebro och verkar i huvudsak för läkarstudenter vid Örebro Universitet. 1:3 Ändamål Medicinska Föreningen Örebro ska: - Verka för att samla och skapa gemenskap mellan läkarstudenter vid Örebro Universitet. - Delta i samarbete med andra föreningar för studenter på lokal och nationell nivå. - Anordna studiesociala aktiviteter för läkarstudenter vid Örebro Universitet. - Verka för att tillvarata läkarstudenters intressen vid Örebro Universitet. 1:4 Neutralitet Medicinska Föreningen Örebro är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden. 1:5 Verksamhetsår Verksamhetsåret för Medicinska Föreningen Örebro är 1 januari till 31 december. 1:6 Medlemskap i annan organisation Medlemskap i annan organisation beslutas med kvalificerad majoritet på ordinarie årsmöte eller extrainkallat årsmöte. 2 Organisation 2:1 Verksamhet Föreningens beslutande organ är årsmöte, styrelse och om styrelsen så beslutar medlemsmöte. Föreningens kontrollerande organ är revisor. 2:2(Bort: Föreningens medlemmar ) Medlemskap (står så på flera andra ställen) Föreningen består av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar och hedersmedlemmar. 2:2:1 Ordinarie medlem Medlemskap är tillgängligt för envar som studerar läkarprogrammet vid Örebro Universitet. (Bort: Medlemskapet är kostnadsfritt - säger emot 2:3 medlemsavgift) Medlemsavgift fastställes på årsmötet och erhålles genom att meddela föreningens styrelse om sin önskan att förvärva medlemskap. Aspirerande medlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer, termin då utbildningen påbörjades samt kontaktuppgifter. Medlemskap i Medicinska Föreningen Örebro löses en gång och gäller under hela den tid som vederbörande är läkarstudent vid Örebro Universitet. Utträde sker efter avslutad eller avbruten läkarutbildning vid Örebro Universitet, eller då medlem väljer att avsluta sitt medlemskap genom att kontakta styrelsen. Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syfte, kan uteslutas på årsmöte. 2:2:2 Stödmedlem Styrelsen eller av person enligt styrelsens delegering må bevilja stödmedlemskap till den som vill verka för föreningens ändamål. Stödmedlemskap medför ej rösträtt. Aspirerande medlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer samt kontaktuppgifter. Beslut om regler och medlemsavgift för stödmedlemskap tas på årsmötet. 2:2:3 Hedersmedlem

2 Till hedersmedlem kan föreningen kalla den som genom sina personliga egenskaper och sin yrkesgärning utgör en prydnad för sin kår och för vilken föreningen vill uttrycka sin särskilda aktning. Även annan som på ett synnerligt sätt tillhandagått föreningen eller dess medlemmar må kallas till hedersmedlem. Hedersmedlemskap medför ej rösträtt. Hedersmedlem utses av årsmötet med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framläggas av styrelsen eller minst 30 medlemmar. Faller förslaget införes varken förslag eller beslut i protokollet. För det fall att hedersmedlemmen uppträtt på ett synnerligen stötande sätt och blivit en skam för sin kår skall hedersmedlemmen i fråga entledigas på årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet. 2:3 Medlemsavgift Medlemsavgift fastställes på årsmötet. 3 Årsmötet 3:1 Definition Årsmötet är högsta beslutande organ för Medicinska Föreningen Örebro. Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Som medlem på årsmötet räknas den som registrerats som ordinarie (förtydligande) medlem senast innan årsmötets öppnande. Personligt medlemskap berättigar vardera en (1) röst. Valbredning och revisor har ingen rösträtt även om de är medlemmar i föreningen. (Valbredningen ska opartiskt föreslå nya ledamöter till styrelsen och vid röstning är personen/personerna inte längre opartisk/a. Revisorn ska granska föreningen utifrån opartiskt och kan pga av detta inte heller rösta.) 3:2 Sammanträde Årsmöte skall hållas, årligen, i perioden 20 januari och 20 februari. 3:3 Åligganden Årsmötet skall: - välja justerare för årsmötet, - gå igenom verksamhetsberättelse, - gå igenom ekonomisk årsberättelse, - pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse. - välja ledamöter till föreningens styrelse, - välja en (1) revisor för kommande verksamhetsår, - välja valberedning för kommande verksamhetsår. - behandla inkomna motioner och propositioner samt förslag om stadgeändringar, - fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, - fastställa medlemskrav och medlemsavgift för respektive medlemsform under 2:2 Föreningens medlemmar för kommande verksamhetsår, - fastställa budget för kommande verksamhetsår, -framföra förslag på en nominerad hedersmedlem, om någon blivit nominerad, enligt vad som står stadgat under 2:2:2 Hedersmedlem, - övrigt. 3:4 Kallelse Årsmöte sammankallas av föreningens styrelse. Årsmötesdatum skall utlysas 2 månader innan. Kallelse till årsmöte skall utgå senast tjugoen (21) dagar före utsatt datum. Handlingar ska finnas tillgängliga tio (10) dagar innan mötestillfälle. 3:5 Motionsrätt Motionsrätt tillkommer medlem i Medicinska föreningen Örebro. Medlem som önskar motionera om något, skall senast tjugo (20) dagar före årsmöte tillsända styrelsen sin motion. Under årsmötet kan alla medlemmar framför ett motförslag till en motion som inte röstats igenom. Motförslaget förs till protokollet och röstas om enligt 3:7 Beslut. 3:6 Extra årsmöte

3 Extra årsmöte skall utlysas då enkel majoritet av styrelseledamöterna, revisor eller om en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar så begär, dock minst tjugoen (21) dagar efter ordinarie årsmöte. Vid extrainsatt årsmöte får endast de frågor behandlas som utlysts i kallelsen. I övrigt gäller samma som under 3 Årsmötet. 3:7 Beslut Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal avgör mötesordförande. Beslut ska protokollföras med antal röstberättigade. Omröstningen är öppen om inte begäran om sluten omröstning görs. Endast fysiskt närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöten. 4 Styrelsen 4:1 Definition Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ, samt beslutande i frågor som behandlas mellan årsmötena. Vid styrelsemöten har samtliga styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. 4:2 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vice-ordförande, sekreterare, kassör, informationsansvarig, en (1) till två(2) aktivitetsansvariga samt minst noll(0) och högst tre(3) ledamöter. 4:3 Åligganden Styrelsen skall, utöver vad som annars föreskrivs i dessa stadgar: - utfärda kallelse och upprätta dagordning för årsmöten, - bereda ärenden som skall behandlas vid årsmöte, - avge yttrande över till årsmötet inlämnade motioner, - upprätta förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 4:9 Verksamhetsplan, - efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse, enligt vad som stadgas i 4:10 Verksamhetsberättelse, - upprätta förslag till budget för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 4:11 Budget, - efter verksamhetsårets slut avlägga ekonomisk årsberättelse, enligt vad som stadgas i 4:12 Ekonomisk årsberättelse, - besluta i alla ärenden som inte förbehålls årsmöte eller då årsmötet delegerat beslutanderätten till styrelsen, - tillse att föreningens medlemmar informeras om den löpande verksamheten, - utfärda instruktioner för styrelsens skapade beredande organ, - verkställa av årsmötet fattade beslut, - genomföra en överlämning av verksamheten till efterföljande styrelse, - utse övriga erforderliga representanter till kommittéer. 4:4 Sammanträde Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. Styrelsen har möjlighet att bjuda in andra personer än styrelseledamöter men de måste då adjungeras i början av mötet och har ej rösträtt under mötet. 4:5 Kallelse Styrelsemöte kan sammankallas av föreningens ordförande, kassör, sekreterare, revisor eller minst tre (3) av styrelsens ledamöter. 4:6 Beslutsmässighet Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av samtliga valda styrelseledamöter är närvarande. 4:7 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal bifalls den åsikt som stöds av mötesordförande. 4:8 Dokumentation Föreningens styrelsemöte skall protokollföras och publiceras. 4:9 Verksamhetsplan Styrelsen åläggs att upprätta verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.

4 Verksamhetsplanen godkänns av föreningens årsmöte. Det åligger den nya styrelsen att fullfölja och utveckla verksamhetsplanen. 4:10 Verksamhetsberättelse Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse för godkännande av det fastsatta årsmötet. Verksamhetsberättelse skall innehålla: 1. uppgifter om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår, 2. uppgift om antal protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret, 3. förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden, 4. uppgift om medlemsantalet vid verksamhetsårets utgång. 4:11 Budget Styrelsen åläggs att upprätta budget för nästkommande verksamhetsår. Budget skall godkännas av föreningens årsmöte. Det åligger den nya styrelsen att fullfölja och utveckla budgeten. 4:12 Styrelsen har ansvar att inför årsmötet författa en ekonomisk berättelse som skall innehålla: utgifter och intäkter under verksamhetsåret samt över/underskott. 5 Valberedning 5:1 Definition Valberedningen är föreningens beredande organ för de val föreningen genomför, samt fungerar som valsamordnare för styrelsevalet. 5:2 Sammansättning Valberedningen administrerar föreningens personval. Valberedningen ska bestå av två till tre ledamöter som utser en ordförande för valberedningen. Ledamot i valberedningen är inte valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen för nästkommande verksamhetsår. 5:3 Nomineringsrätt Nomineringsrätt tillkommer alla föreningens medlemmar. Nominering ska vara valberedningen tillhanda senast tio (10) dagar innan årsmötet. Valberedningen informerar de berörda så de kan acceptera eller avböja respektive nominering.. Nomineringarna som accepterats (Bort: kan) ska offentliggöras på årsmötet. Valberedningen ska framföra nomineringarna utan att personliga relationer eller åsikter påverkar möjligheterna för de nominerade. Årsmötet kan besluta om frinominering. 6 Ekonomi 6:1 Räkenskapsår Räkenskapsåret motsvarar verksamhetsåret i enlighet med 1:4 Verksamhetsår. 6:2 Firmateckning Föreningens firma tecknas, var och en för sig, av ordförande, kassör samt ytterligare en styrelsemedlem om det konstituerande styrelsemötet så beslutar att det behövs. 6:3 Överskott och underskott Årsmötet beslutar om disposition av eventuella överskott samt täckande av eventuellt underskott av verksamheten. 6:4 Delegering Styrelsen äger rätt att delegera rätten att besluta över finansiella medel till föreningens verksamhet. Användandet av dessa finansiella medel skall redovisas med kvitton till styrelsen.

5 6:5 Revision Revisor väljs på årsmötet. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhetsåret. 7 Stadgefrågor 7:1 Stadgeändring För ändring i, eller tillägg till, dessa stadgar krävs bifall vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) måste vara ordinarie. Beslut måste stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna. 7:2 Tolkningsfråga Vid yttersta tolkningsfråga av dessa stadgar besitter föreningens revisor tolkningsföreträde och därefter styrelsen. 8 Föreningens upplösning 8:1 Upplösning För beslut om föreningens upplösning krävs bifall vid två på varandra följande årsmöten. Beslut måste stödjas av minst tre fjärdedelar (3/4) av deltagarna vid årsmötet, såvida inte minst fem (5) medlemmar önskar fortsätta föreningens verksamhet. Minst ett (1) av de två (2) mötena skall vara ordinarie. Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte. Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel förvaltas av Örebro Studentkår och går till föreningsverksamhet med liknande verksamhet.

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Antagna vid Förbundsårsmötet 2015-04- 25 i Växjö 1 Namn Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i internationella

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer