Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping"

Transkript

1 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas demokratiska rättigheter och att hela föreningen arbetar utifrån rödakorsrörelsens grundläggande värderingar. Stadgarna innehåller bestämmelser för lokalföreningen, dess årsmöte, styrelse och valberedning. Dessa stadgar gäller tillsammans med Röda Korets Ungdomsförbunds stadgar. Stadgarna är fastställda av Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping på årsmötet den 21 februari Lokalföreningens årsmöte 1 Sammansättning Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och består av lokalföreningens medlemmar. 2 Sammankallande Årsmöte ska hållas en gång om året, före den sista februari. Föreningsstyrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet. Kallelse till årsmötet ska skickas senast 3 veckor före årsmötet till alla medlemmar i föreningen, föreningsstyrelsens ledamöter valberedningen förbundsstyrelsen lokala Svenska Röda Korset Kallelse utgår elektroniskt till de som har uppgett mejl i samband med medlemsregistrering. De medlemmar som inte har uppgett mejl får istället kallelse på annat sätt, exempelvis brev. Medlemmarna ska möteshandlingarna inklusive motioner och revisors revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet. Möteshandlingarna publiceras elektroniskt med hänvisning. Motioner ska ha inkommit till föreningsstyrelsen senast två veckor före årsmötet. Rätt att skicka motioner till föreningsårsmötet har medlem i lokalföreningen. Om årsmöte inte hålls i föreskriven ordning har förbundsstyrelsen rätt att kalla till årsmöte för lokalföreningen. 3 Uppgifter Årsmötet ska: välja mötesordförande som leder mötet, fastställa att alla har blivit kallade till årsmötet samt fått alla möteshandlingar i tid enligt stadgarna, gå igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen, fastställa balans- och resultaträkning för lokalföreningen, besluta om föreningsstyrelsen ska få ansvarsfrihet, besluta om motioner och propositioner, välja ordförande till föreningsstyrelsen,

2 2 (5) välja kassör till föreningsstyrelsen, välja övriga ledamöter till föreningsstyrelsen, välja ledamöter till valberedningen, välja revisor, välja ombud till Riksårsmötet 4 Val och valbarhet Valbar till förtroendeuppdrag i lokalförening är medlem i lokalföreningen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalföreningen. Föreningens ordförande och kassör väljs på en tid av två år och kan sedan väljas om på ett år i taget. Föreningsstyrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett eller två år och kan sedan väljas om på ett år i taget. Årsmötet bestämmer antalet ledamöter i föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen måste bestå av en ordförande, en kassör och minst en ledamot till. Årsmötet beslutar hur många ledamöter valberedningen ska bestå av, dock minst en. Valberedningens ledamöter väljs på en tid av ett år. Styrelseledamöter bör inte sitta i valberedningen. Årsmötet väljer minst en revisor. Revisorn väljs på en tid av ett år och revisorn kan väljas om. Årsmötet väljer två ombud, samt ersättare för dessa, för lokalföreningen till Riksårsmötet. Om föreningen har fler än hundra medlemmar väljer årsmötet ytterligare ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar. Antalet medlemmar i lokalföreningen utgår från det senaste årsskiftet. Ombud och ersättare till Riksårsmötet väljs till föreningens nästkommande årsmöte. Årsmötet gör en turordning som talar om i vilken ordning ersättare ska ersätta ombuden. Ombuden är även ombud vid de fall då extra Riksårsmöte hålls. 5 Arbetsformer Protokoll ska skrivas på årsmötet. Protokollet ska justeras av mötesordföranden, mötessekreteraren och två personer som mötet väljer. Alla medlemmar i lokalföreningen som deltar på årsmötet har rätt att rösta. Som röstberättigad medlem räknas personer som har ansökt om medlemskap samt erlagt eventuell medlemsavgift. Alla har en röst var. Röstningen sker öppet. Personalval sker med sluten omröstningen om mötet beslutar det. Föreningsstyrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet, val av revisor eller misstroendeförklaring. Som årsmötets beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. 6 Extra årsmöte Dessa kan var för sig bestämma att ett extra årsmöte ska hållas: föreningsstyrelsen minst hälften av lokalföreningens medlemmar Medlemmarna ska kallas skriftligt till mötet senast två veckor före mötet. Mötet tar bara upp de frågor som står i kallelsen.

3 7 Misstroendeförklaring Om en eller flera i föreningsstyrelsen allvarligt har misskött sina uppgifter, kan föreningsårsmötet rikta misstroendeförklaring mot föreningsstyrelsen. Röstning om detta sker om minst 1/10 av närvarande medlemmar begär detta. Misstroendeförklaring sker genom sluten omröstning där minst hälften av de röstberättigade ska vara eniga om beslutet. Vid en misstroendeförklaring ska mötesordföranden avsatta föreningsstyrelsen samt utföra nödvändiga personval som årsmötet beslutar. 1.2Lokalföreningens styrelse 8 Sammansättning Styrelsen är en grupp medlemmar som årsmötet valt och som ska leda lokalföreningen. Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande och ytterligare minst två ledamöter, varav en kassör. Föreningsstyrelsen kan välja en eller flera vice ordförande. 9 Uppgifter Föreningsstyrelsen ska engagera barn och unga i arbetet för humanitet och mänskliga rättigheter i Röda Korsets ungdomsförbunds aktiviteter på lokal nivå. Föreningsstyrelsen ska arbeta för att öka antalet medlemmar och antalet verksamheter i linje med rödakorsrörelsens grundprinciper och Röda Korsets Ungdomsförbunds idé och verksamhetsinriktning. Föreningsstyrelsen ska även utse en eller flera personer till firmatecknare besluta om verksamhetsplan och budget utifrån verksamhetsinriktning fastställd av Riksårsmötet leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av Riksårsmötet och förbundsstyrelsen stödja lokalföreningens medlemmar och verksamhetsgrupper skicka godkänd verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse till förbundsstyrelsen senast den 15 april hålla kontakt med förbundsstyrelsen och den förbundsgemensamma nivån verka för samverkan med andra lokalföreningar och Svenska Röda Korset lokalförening 10 Arbetsformer Föreningsstyrelsen ska ha minst fyra möten om året. Föreningsordförande bestämmer tid och plats för styrelsemöten. Kallelse till styrelsemöten ska meddelas senast en vecka före mötet. Föreningsstyrelsen har rätt att besluta när minst hälften av av ledamöterna är närvarande och en av dem är ordförande eller vice ordförande. På mötet ska protokoll skrivas. Protokoll justeras av mötesordförande och en ledamot som mötet väljer. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika antal röster avgör mötesordförandes röst. 1.3Verksamheter 11 Sammansättning Verksamheter leds av en verksamhetsledare och utgörs av frivilliga. 3 (5)

4 4 (5) 12 Uppgifter Verksamheter ska bedrivas i linje med rödakorsrörelsens grundprinciper och Röda Korsets Ungdomsförbunds idé och verksamhetsinriktning. Verksamheter ska utgå från de lokala behoven och verksamhetsinriktningen beslutad på Riksårsmötet. Verksamheter som bedrivs inom en lokalförening ska dokumenteras och rapporteras till föreningsstyrelsen. Verksamheter följer de riktlinjer som föreningsårsmötet eller föreningsstyrelsen beslutat om, samt de beslut som Riksårsmötet eller förbundsstyrelsen fattat. Verksamhetsledaren ansvarar för de aktiva i verksamheten informeras om de riktlinjer som gäller. 1.4Valberedningen 13 Uppgifter Valberedningen ska ta fram förslag på lämpliga personer till lokalföreningens förtroendeuppdrag. Lokalföreningens valberedning ska ge förslag på: mötesordförande som ska leda årsmötet föreningsordförande kassör ledamöter till föreningsstyrelsen ombud och ersättare till Riksårsmötet valberedning för nästkommande år 1.5Firmatecknare och revision 14 Firmateckning Föreningsstyrelsen väljer de personer som tecknar lokalföreningens firma. Firmatecknaren får inte i föreningens namn eller med föreningens tillgångar: handla i strid mot Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och syfte utan tillåtelse av föreningsstyrelsen köpa, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt och/eller köpa aktier, obligationer, ingå borgen eller liknande 15 Revision Föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomi ska granskas för varje kalenderår av revisorerna. Lokalföreningens verksamhet och ekonomi avslutas när året är slut. Revisorerna ska få bokslut och verksamhetsberättelse senast tre veckor innan årsmötet. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet till föreningsstyrelsen och revisionsberättelsen tillgängliggörs för medlemmarna. Revisorerna ger förslag om hur föreningsstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska granska alla papper om föreningens utgifter, inkomster, protokoll och annat som hör till lokalföreningens verksamhet. Revisorerna har rätt att delta och yttra sig på årsmötet, extra årsmöte och på möten med föreningsstyrelsen. De bör vara med på årsmötet och redogöra för revisionsberättelsen. 1.6Bilda ny förening, slå ihop föreningar och upplösa föreningar 16 Bilda ny förening För att bilda lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund krävs att intresserade personer föreslår till förbundsstyrelsen att de vill bilda en förening förbundsstyrelsen beslutar om att en ny förening ska bildas

5 5 (5) och att lokalföreningen på sitt första årsmöte antar dessa stadgar i sin helhet 17 Att slå ihop föreningar Föreningar som vill gå samman måste fatta beslut om det på sina årsmöten. Beslutet ska fattas med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. En skriftlig överenskommelse mellan föreningarna ska skrivas. I överenskommelsen ska stå när föreningarna ska gå samman och hur de ska ta hand om tillgångar eller skulder som finns. Förbundsstyrelsen ska informeras om innehållet i överenskommelsen. 18 Upplösning Lokalföreningens årsmöte beslutar om en upplösning av lokalföreningen. Beslutat måste fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet. Beslutet ska fastställas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska besluta om upplösning av en lokalförening om inte någon aktivitet bedrivs det inte är möjligt att hålla ett föreningsårsmöte eller om en lokalförening arbetar på ett ätt som strider mot Röda Korsets Ungdomsförbunds ändamål och syfte Om föreningsstyrelsen inte vill ha upplösning, måste förbundsstyrelsens beslut fastställas med två tredjedelars (2/3) majoritet av Riksårsmötet. Lokalföreningens tillgångar och skulder tillfaller Röda Korsets Ungdomsförbund när en förening upplöses. All aktivitet läggs under förbundsstyrelsen.

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer