Bilda förening. så funkar det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilda förening. så funkar det"

Transkript

1 Bilda förening så funkar det

2

3 Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som medlem ska få vara med att påverka och bestämma hur föreningen ska fungera och där varje röst är lika värd. I en ideell förening jobbar du på din egen fritid, utan någon lön. Föreningar kan delas in i tre olika grupper: - En förening med mål som är positiva för samhället och har ideell verksamhet. - En förening med mål som är positiva för samhället och som har ekonomisk verksamhet. - En förening med mål att jobba för sina medlemmars ekonomiska intressen men genom ideell verksamhet. En förening med mål som är positiva för samhället brukar kallas för en allmännyttig förening. Ideella föreningar har inte samma skyldigheter att betala skatt som en ekonomisk förening. Därför har Skatteverket tagit fram fyra krav som bestämmer vad en allmännyttig ideell förening är. Dessa är följande: - Ändamålskrav: betyder att en förening på något sätt ska bidra positivt till samhället. - Verksamhetskrav: betyder att en förening i sin verksamhet ska bidra till samhället. - Öppenhetskrav: betyder att om man som person gillar en förenings målsättning och vill följa den föreningens särskilda bestämmelser (stadgar) inte kan vägras få vara med eller stängas av från föreningen. - Fullföljdskrav: betyder att föreningen använder sina intäkter till att positivt bidra till samhället. Hur bildas en förening? För att bilda en förening krävs det att ni som grupp skapar en tillfällig styrelse. Ni skriver då även ett förslag till särskilda bestämmelser (även kallat stadgar). Dessa stadgar ska senare diskuteras och beslutas om på föreningens första årsmöte. På det första årsmötet väljer medlemmarna även en styrelse som leder föreningens arbete mellan årsmötena. En förening ska ha en styrelse. Styrelsen är de personer som har ansvar för föreningen och ser till att verksamheten fungerar. Minst tre personer ska vara med i styrelsen. Det ska vara en ordförande, en sekreterare och en kassör. - Ordförande leder styrelsens möte och har tillsammans med kassören ansvar för föreningens pengar. - Sekreteraren skriver ner vad föreningen säger på sina möten. Sekreteraren skriver också ner information till föreningens medlemmar och sparar allt detta på ett säkert ställe. - Kassören har ansvar för föreningens pengar och register över medlemmar.

4 Föreningen väljer också en eller två revisorer som ska granska styrelsens arbete mellan årsmötena. Medlemmarna väljer även en valberedning. Valberedningen har till uppgift att ge förslag på personer som skulle kunna passa för att sitta i styrelsen nästa gång den väljs. Viktigt att tänka på är att de olika styrelseposterna väljs på olika långa tidsperioder. Detta är för att undvika att en hel styrelse lämnar sina uppdrag samtidigt. Det skulle i så fall innebära att ingen kan berätta för de nya styrelsemedlemmarna hur ni tidigare gjort i verksamheten. Stadgar Föreningen ska ha särskilda bestämmelser som ska vara skrivna och lätta att få tag på. Dessa bestämmelser kallas för stadgar. I stadgarna står det bland annat vad föreningen heter och vad ni ska göra i föreningen. Här ser du exempel på vad som ska stå i stadgarna: - Föreningens namn och när den bildades - Ort var styrelsen/föreningen finns - Ändamål - vad föreningen ska göra - Hur föreningens verksamhet ska bedrivas - Regler för medlemskap och uteslutning - Uppgift om beslutande organ - När och hur årsmöte ska hållas - Verksamhet- och räkenskapsår - Kallelse till möten, rösträtt och hur beslut görs - Bestämmelser om styrelsen hur den väljs, hur många som ska ingå i styrelsen, hur beslut görs etc. - Bestämmelser om revisorer - hur många och hur de väljs - Regler för ändring av stadgar - Regler för upplösning av föreningen och bestämmelser för vad som händer med de tillgångar som finns kvar hos föreningen. Ett tips kan vara att titta på Riksidrottsförbundets (RF) exempel på stadgar för att se hur en förenings stadgar kan skrivas ut. Dokumentet heter RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Styrelsens ansvar Om din förening har stadgar och en styrelse är föreningen en juridisk person. Detta betyder bland annat att föreningen äger sina tillgångar, att föreningen har ansvar för sina skulder och att den har andra skyldigheter. Att vara en juridisk person innebär att din förening kan åtalas inför domstolar och myndigheter. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Blir du vald till att vara med i styrelsen innebär det att du måste ta ett ansvar. Du har genom att du blivit vald fått övriga medlemmars förtroende att sköta föreningen och du förväntas göra det enligt din förenings stadgar.

5 Det är upp till varje medlem i styrelsen att göra sitt uppdrag korrekt, lojalt och noga. Om du som styrelsemedlem inte klarar av att sköta ditt uppdrag kan du bli personligt ansvarig för den skada som drabbar din förening. Om föreningen skötts på rätt sätt gäller som huvudregel att föreningen ska använda sina tillgångar för att betala de skulder som föreningen har. Om föreningen inte skötts på rätt sätt kan föreningens företrädare bli tvungna att själva betala. Med föreningens företrädare menas styrelsen, men även andra personer som eventuellt närmast kan ha haft ansvar. Exempel på när du kan bli tvungen att själv betala är om det skulle visa sig att föreningen inte uppfyller de krav som finns för att vara en juridisk person, till exempel om föreningen saknar stadgar som medlemmarna sagt ja till. Som exempel kan vi ta att någon ur styrelsen ingått i ett avtal och inte kan betala det som föreningen är skyldig att betala. Det innebär då att den som ingått i avtalet själv blir ansvarig och tvungen att betala. Hela betalningen kan krävas av antingen föreningen eller den företrädare som ingått i avtalet. Har föreningen inte pengar som räcker till, kan till exempel den som sitter på de största tillgångarna i föreningens styrelse bli den som får betala. Om du går i borgen för föreningens lån, tar du på dig att betala föreningens skuld i det fall föreningen inte har resurser att göra det. Detta betalningsansvar gäller oberoende av om föreningen har skötts bra eller dåligt. Begrepp Här kan du läsa mer om olika ord som du kan få höra när du är med i en förening. Demokrati - betyder folkmakt eller folkstyre. Ofta talar man om beslutsdemokrati, det vill säga att man fattar beslut där beslutet stämmer överens med vad de flesta tycker. Det betyder att alla människor har samma chans att påverka och att allas röster är lika mycket värda. Det kan handla om politiska beslut men också beslut i föreningar och liknande. Ideell - betyder att man gör något för att man är intresserad av det och inte för att tjäna pengar. En ideell förening får inte tjäna pengar åt sina medlemmar. Styrelse - är en vald ledningsgrupp för föreningar och andra sammanslutningar. Valberedning - är en grupp förtroendevalda personer som samlar kandidater till de olika styrelseplatserna. Denna uppgift görs i god tid före årsmötet. I vissa fall kan även valberedningen jämföra de olika kandidaternas kompetens och utifrån det ge förslag. Ordförande är den person som har utsetts att leda en förenings verksamhet och sammanträden. Ordföranden väljs för en bestämd tid.

6 Sekreterare är en person som har uppdraget att skriva protokoll på föreningens möten och som ansvarar för föreningens papper. Kassör - är den person som inom en förening är ansvarig för ekonomin. Ledamot person i styrelsen som har ansvar för sitt område inom en förenings verksamhet. Förbereder ärenden som rör dennes område och berättar om det före styrelsen eller ett föreningsmöte fattar beslut. Revisor är en godkänd eller auktoriserad person som har till uppgift att granska en förenings räkenskaper, redovisning och förvaltning. Revisorerna har ansvar för kontrollen inom en förening och är en länk mellan en förenings medlemmar och styrelse. Firmatecknare är den eller de personer som valts till att kunna teckna avtal i föreningens namn. Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. En firmatecknare är en person som representerar föreningen och som får skriva under avtal. Stadgar - grundläggande regler för en förening. En förening ska bland annat ha stadgar (det vill säga särskilda bestämmelser) för att räknas som en juridisk person. I stadgarna står det vad en förening ska syssla med, hur den ska styras och hur de som styr ska kontrolleras. Årsmöte - årligt möte som i regel är i början av ett nytt år för en förening. Under årsmötet går man igenom förra verksamhetsårets resultat. För att göra det går man igenom styrelsens årsberättelse eller årsredovisning. Årsmötet fattar beslut om den avgående styrelsen ska ges ansvarsfrihet. Man väljer även styrelse för kommande valperiod. Man bestämmer även om andra ärenden som ska vara med på årsmötet enligt stadgarna, till exempel eventuella stadgeändringar. Årsmötets dagordning och vad man ska gå igenom på årsmötet kan man läsa i den föreningens stadgar. Verksamhetsår brukar man kalla en tidsperiod på ett år inom en förenings verksamhet. Verksamhetsåret brukar bestå av styrelsens perioder för mandat samt budget och bokslut. Verksamhetsåret börjar normalt efter avslutat årsmöte, eller motsvarande högsta beslutande stämma och gäller fram till nästa årsmöte. Räkenskapsår - är i Sverige ett år för en juridisk persons räkenskaper. Räkenskapsåret kan sammanfalla med verksamhetsåret men det är inget måste. Ofta används det vanliga kalenderåret 1 januari 31 december som räkenskapsår. Man kan också använda sig av ett så kallat brutet räkenskapsår som börjar den 1:e i vilken månad som helst och avslutas 12 månader senare.

7 Checklista Använd gärna följande checklista för att vara säkra på att ni fått med allt. För att en förening ska kunna bli registrerad och bidragsberättigad hos Karlskrona kommun ska följande handlingar lämnas in: o Blanketten Anmälan om föreningsbildande/uppgifter till föreningsregistret. o Föreningens organisationsnummer (fås via Skatteverket). o Föreningens bankgiro. o Undertecknat protokoll från mötet då föreningen bildades eller senaste årsmötesprotokoll. o Föreningens stadgar. o Uppvisande av medlemsförteckning innehållande namn, adress och födelsedata (6 siffror). o Om föreningen är ansluten till Riksorganisation ska kopia på medlemsbevis bifogas. o Om föreningen har en egen lokal ska bygglov och brandsynsprotokoll bifogas. o Drogpolicy. o Policy för social mångfald. Allmänna villkor Föreningen ska: o Vara öppen för alla och av demokratisk anda. o Ha minst 10 medlemmar. o Ha ansökt och fått ett organisationsnummer från Skatteverket. o Vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. o Utöva allmännyttig ideell föreningsverksamhet större delen av året. o Ha vid konstituerade möte (föreningsbildande möte) eller årsmöte antagna skriftligt utformade stadgar, som godkänts av idrotts- och fritidsnämnden. o Ha stadgeenligt vald styrelse, valberedning och valda revisorer. o Ta ut medlemsavgift på minst 50kr per medlem. o Ha en ekonomisk redovisning som ger en tillfredställande bild av föreningens ekonomiska situation och vara upprättad enligt god redovisningssed. Den ekonomiska redovisningen och verksamhetsredovisningen ska vara utformad på så vis att de ger ett tillräckligt underlag för fritidsförvaltningens kontroll och ställningstagande avseende bidragsgivning till förening.

8

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Vi bildar en förening

Vi bildar en förening Vi bildar en förening Innehållsförteckning A Varför bilda en förening 3 B Juridisk person 3 C Hur många måste man vara 3 D Vad krävs för att bilda en förening 3 E Stadgar 4 F Hur bildas föreningen i praktiken

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer