för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism"

Transkript

1 för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg

2 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR s ändamål är: Att Att arbeta mot rasism, samt för demokrati och mångfald. vara ett nätverk för lokalgrupper och dess medlemmar. 1.3 Arbetssätt Alla medlemmar i UMR arbetar på ett demokratiskt- och därmed ickevåldsamt sätt. 1.4 Ställning UMR är en ideell ungdomsorganisation, partipolitiskt- och religiöst obunden Samarbeten UMR samarbetar med organisationer, partipolitiska ungdomsförbund, partier och föreningar som styrs av demokratiska principer och jobbar i enlighet med UMR:s värdegrund. 1.5 Varumärke (logotyp) UMR s varumärke är Alla Olika Alla Lika. Varumärket kan delas i två delar. A) Namnet (Alla Olika Alla Lika) B) Vapenskölden (svenska flaggans färger) Namnet (A) kan användas separat eller tillsammans med vapenskölden (B). Vapenskölden (B) får endast användas tillsammans med Namnet (A). Organisationens namn (Ungdom Mot Rasism) ska alltid framgå vid användandet av varumärket. Tillstånd att få använda varumärket ges av styrelsen. 1

3 2 Organisation 2.1 Riksorganisationens organisation UMR består av lokalgrupper. Dessa samlas varje år på en kongress. 2.2 Organ Riksorganisationens organ är a) Kongress b) Styrelse c) Revisorer d) Valberedning e) Kansli f) Nätverksgrupp g) Utskott och arbetsgrupper Anställda inom UMR får inte inneha förtroendevald post. 2.3 Säte UMR s säte är i Sverige. 2.4 Budget- och verksamhetsår Ekonomiskt budgetår är från 1 januari till 31 december. Verksamhetsåret är tiden mellan två ordinarie kongresser. 3 Medlemskap 3.1 Tillträde Varje person som stöder UMR, som skriftligt ansökt om medlemskap och som erlagt av kongressen beslutad medlemsavgift, är medlem i UMR. Varje medlem är ansluten till en lokalgrupp. 3.2 Lokalgrupper En lokalgrupp består av minst tre (3) medlemmar. Lokalgruppen är en självständig del av UMR. Varje lokalgrupp måste ha en styrelse samt minst en kontaktperson som organiserar verksamheten. Lokalgruppen ska hålla ett årsmöte och anta egna stadgar i enlighet med riksorganisationens stadgar. Kansliet beslutar om lokalgruppens bildande, med styrelsens kännedom. 2

4 3.3 Medlemmar Medlemmar ska anslutas till närmaste lokalgrupp och ha rösträtt inom lokalgruppen. Medlemmarna representeras på kongressen av lokalgruppens ombud. Varje medlem i UMR har yttrande- och yrkanderätt på kongress 3.4 Medlemsavgift Storleken på och varaktigheten av medlemsavgift till riksorganisationen bestäms av kongressen. En lokalgrupp kan ha egen medlemsavgift. 3.5 Uteslutning Styrelsen kan med 3/4 majoritet utesluta en lokalgrupp eller en medlem ur UMR. Detta kan ske om lokalgruppen/medlemmen bryter mot riksorganisationens arbetssätt på annat sätt uppenbart motarbetar UMR s ändamål Vem som helst har rätt att av styrelsen begära uteslutning av lokalgrupp/medlem. Beslutet kan överklagas till kongress. 4 Kongress 4.1 Befogenheter Kongressen är riksorganisationens högsta beslutande organ. Varje medlem i UMR har rätt att skicka motioner till kongressen. 4.2 Beslutsrätt Kongressen är behörig endast om minst hälften av anmälda ombud är närvarande. 4.3 Ombud Varje lokalgrupp har rätt till ett ombud på kongressen. Ombudet har rösträtt på kongressen. Ombuden ska vara anmälda till kongressen inom den tid som beslutas av styrelsen. 4.4 Sammanträde Kongressen ska ha ett ordinarie möte varje år. Mötet ska äga rum någon gång mellan 1 mars och 31 maj. 4.5 Kallelse Kallelse ska skickas till alla medlemmar i UMR senast tre (3) månader innan kongressen. Kongresshandlingar ska skickas till anmälda ombud och övriga intresserade medlemmar senast tre (3) veckor före kongress. Kallelsens och kongresshandlingarnas form bestäms av styrelsen. 3

5 4.6 Extra kongress Styrelsen, revisorer eller hälften av de giltiga lokalgrupperna har rätt att kalla till extra kongress. Kallelsen ska skickas till alla medlemmar i UMR senast fyra (4) veckor före mötet. Kongresshandlingar ska skickas till alla anmälda ombud och intresserade medlemmar senast två (2) veckor före mötet. 4.7 Ålägganden På kongressen ska följande ärenden behandlas: Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av protokollsjusterare och rösträknare Beslut om kongressens stadgeenliga utlysande Fastställande av röstlängd Fastställande av föredragningslista (dagordning) Fastställande av arbetsordning (kongressregler) Beslut i eventuella motioner, propositioner och övriga yrkanden Utdelning av Eldsjälspriset Utdelning av UMR-priset Fastställande av verksamhetsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Fastställande av medlemsavgift Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av antal ledamöter i styrelsen Val av styrelsens ordförande Val av styrelsens vice ordförande Val av styrelsens övriga ledamöter, samt eventuella ersättare Val av revisorer och revisorsersättare Val av valberedning Uppföljning av likabehandlingsplan Övriga frågor 4.8 Protokoll Protokoll ska föras under kongressens förhandlingar. Efter justeringen ska protokollet vara tillgängligt för alla medlemmar i UMR. 5 Styrelse 5.1 Befogenheter Styrelsen för UMR handhar den löpande ledningen av UMR och dess verksamhet mellan två ordinarie kongresser. 5.2 Sammansättning Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter varav minst en (1) och högst två (2) vice ordförande och en (1), arvoderad ordförande. Styrelsen väljs av kongressen på ett år. 4

6 5.3 Uppgifter Styrelsen ska: verkställa kongressens beslut handha ett kansli kalla till kongress ansvara för UMR s ekonomi ansvara för all firmateckning inom UMR ha det övergripande ansvaret för organisationens likabehandling 5.4 Protokoll Varje styrelsemöte ska protokollföras. Efter justeringen ska protokollet vara tillgängligt för alla medlemmar i UMR. 6 Revision 6.1 Form Kongressen väljer två (2) verksamhetsrevisorer samt två (2) ersättare till dessa. Kongressen väljer ekonomiska revisorer, där en auktoriserad revisor ska ingå. Revisorer får inte inneha post som avses i 2.2, annat än revisor. 6.2 Uppgift Revisorernas uppgift är att granska UMR s verksamhet och räkenskaper för verksamhetsåret eller den mandatperiod de är valda för. 6.3 Revisionsrapport Vid varje kongress ska revisorerna lämna en revisionsberättelse av verksamhetsåret eller den mandatperiod de är valda att granska. 7 Valberedning 7.1 Sammansättning Valberedningen består av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter varav två (2) bereder förslag till nästkommande valberedning och därmed inte kan kandidera till nästkommande kongress, samt minst en (1) och högst två (2) ersättare. Valberedningens ledamöter väljs på ett (1) år och får inte ha poster som avses i 2.2, annat än valberedning. 5

7 7.2 Uppgift Valberedningens uppgift är att inför kongressen lägga fram förslag på ny styrelse och nya revisorer. De två särskilda ledamöterna som valts att bereda valberedningen har som uppgift att lägga fram förslag på ny valberedning samt specificera vilka två av dessa som föreslås bereda nästa års valberedning. Valberedningen ansvarar för att alla kandidater till ovannämnda poster informeras om möjligheten att presenteras i kongresshandlingarna. 8 Kansli 8.1 Kansli När den ekonomiska situationen tillåter ska UMR ha ett kansli. Kansliet ansvarar för UMR s administration. 8.2 Verksamhetschef UMR s kansli leds av en verksamhetschef. Verksamhetschefen utses och anställs av styrelsen. 9 Nätverksgruppen 9.1 Form Ledamöterna i nätverksgruppen bör komma från olika lokalgrupper. Antalet ledamöter beslutas av styrelsen. Nätverksgruppens verksamhetsår sträcker sig mellan augusti och juni. Upplösandet av nätverksgruppen sker under gruppens sista möte. Styrelsen utser under verksamhetsåret en nätverksgrupp och kan vid avhopp under året välja nya ledamöter till gruppen. 9.2 Ledning Nätverksgruppen arbetar under ledning av styrelsen, samt svarar i sin verksamhet inför densamma. Styrelsen kan överlåta ärenden till nätverksgruppen. 9.3 Arbetsuppgifter Nätverksgruppens huvuduppgift är att stötta och utveckla lokalgrupperna i deras arbete, samt vara en del i UMR:s externa representation. Nätverksgruppen ansvarar gemensam med styrelsen för verksamhetsutvecklingen. 10 Stadgan 10.1 Stadgeändring Beslut om ändringar i stadgarna för UMR tas av kongressen med 2/3 av närvarande, behöriga ombud. 6

8 10.2 Nedläggning Beslut om nedläggning av UMR tas av två (2) på varandra efterföljande kongresser, varav en (1) ska vara ordinarie kongress, med 5/6 av närvarande, behöriga ombud. 7

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer