STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR"

Transkript

1 STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA APRIL ERSÄTTER 2011 ÅRS STADGAR Stadgar för förbundet Unga Funkisar 1 Namn Förbundets namn är Unga Funkisar Organisationsnummer: Medlemmar Förbundet Unga Funkisar är ett riksförbund bestående av medlemmar som innehar medlemskap i Riks förbundet Unga Funkisar. Medlemmarna skapar lokala medlemsföreningar som utgör riksförbundet. Förbundet vänder sig i huvudsak till funktionsnedsatta barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar men även till barn och ungdomar med andra funktionsnedsättningar. Syskon till funktionsnedsatta bör också finnas representerade i förbundets medlemskår. Övriga barn och ungdomar med ett intresse för förbundets syfte och verksamhet kan äga inträde i förbundet. 3 Syfte Förbundet är en ideell organisation vars syfte är att stärka funktionsnedsatta barn och ungdomars position i samhället. Förbundet ska i huvudsak arbeta med sådant som stärker medlemmens självförtroende och självbild. Förbundet skall arbeta för att underlätta vardagslivet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Förbundet arbetar inom landet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet vilar på en demokratisk grund och tillämpar inte civil olydnad i sitt påverkansarbete. 4 Organisation Förbundets organ är ungdomsstämma, extra ungdomsstämma och förbundsstyrelsen. 5 Säte Förbundet har sitt säte på Skarvvägen 154, Ljungbyholm. Undantag av extra stämma.vid byte av säte får detta ske utan att en extra stämma behöver utlysas. 1

2 6 In- och utträde 6.1 Medlem i förbundet är registrerad efter förfrågan om medlemskap för aktuellt år. Medlemsförening godkänns som del i förbundet om den har korrekt konstituerad styrelse (minst fem ledamöter), budget och verksamhetsplan. Medlemsförening ska även godkänna Unga Funkisars stadgar. 6.2 Beslut, om avslag av inträdesansökan kan överklagas vid nästa ordinarie ungdomsstämma. 6.3 Uteslutning av enskild medlem eller medlemsförening bestäms av ungdomsstämman, Förbundsstyrelsen äger dock rätt att suspendera fram till närmaste stämma. Uteslutning av medlemsförening eller enskild medlem kommer endast ifråga om de uppenbart ej längre uppfyller medlemsvillkoren, verkar mot förbundets syfte eller allvarligt skadat förbundets verksamhet och anseende. 7 Medlemsavgifter 7.1 Medlem över 25 år betalar 500 kr per kalenderår till förbundet med start Medlem som har ett förtroendeuppdrag i riksförbundet eller på lokal nivå oavsett ålder har ett gratis medlemskap under perioden som förtroendevald. För medlemmar från 7 25 år är medlemskapet gratis. Ingår medlem medlemskap före sista kvartalet, gäller medlemskapet innevarande år. Ingår medlem medlemskap under sista kvartalet, gäller medlemskapet både innevarande år och nästkommande. För att förbli medlem i förbundet måste medlem bekräfta sitt medlemskap till förbundet en gång om året. Undantag sker om inträdet i förbundet inträffar under sista kvartalet innevarande år. Då gäller ovan nämnda regel. Om bekräftelse sker under årets sista kvartal för tidigare medlem, registreras medlemmen på nytt. 8 Förbundsstyrelsen 8.1 Mellan ungdomsstämmorna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. 8.2 Förbundsstyrelsen är ett beslutande och verkställande organ som ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med ungdomsstämmans beslut. Förbundsstyrelsen ansvarar även för personal, bokföring, ekonomi och kansliverksamhet. 8.3 Styrelsen skall bestå av en ordförande jämte sju ledamöter. 8.4 Mandatperioden för förbundsordförande är två år, tre ledamöter väljs på två år och fyra ledamöter väljs på ett år. Personer som nominerats till ledamotsplats äger dock möjlighet att endast kandidera för ett år efter överenskommelse med valberedningen. 8.5 I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 8.6 Styrelsen är beslutsmässig då fem styrelsemedlemmar är närvarande. 8.7 Beslut fattas genom enkel majoritet vid lika röstetal fäller ordförandens röst avgörandet. 2

3 8.8 Förbundsstyrelsen sammanträder då förbundsordföranden finner det lämpligt eller om minst hälften av ledamöterna kräver det. Förbundsstyrelsen skall dock sammanträda minst fem gånger per verksamhetsår. 8.9 Styrelsen äger rätt att när som helst under verksamhetsåret utse de arbetsgrupper och kommittéer som verksamheten kräver Förbundsstyrelsen beslutar om eventuell personalrepresentation i styrelsen och formerna för detta. Personalrepresentanten äger i dessa fall yttrande- och förslagsrätt. 9 Firmateckning Förbundets firma, Unga Funkisar, tecknas av de firmatecknare som utsetts av styrelsen vid konstituerande möte. 10 Räkenskaper och revision 10.1 Förbundets räkenskaper förs per kalenderår och ska före den första februari lämnas till revisorerna för granskning. Dessa ska avge revisionsberättelse inom 30 dagar Ungdomsstämman utser en auktoriserad revisor och en suppleant till denne samt en lekmanna-revisor och en suppleant till denne. 11 Ungdomsstämman 11.1 Förbundets högsta beslutande organ är ungdomsstämman Ungdomsstämman hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen finner lämplig 11.3 Kallelse till ordinarie ungdomsstämma skall utfärdas senast tre månader före ungdomsstämman Ungdomsstämman utgörs av förbundsstyrelsens ledamöter och närvarande ombud Förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och övriga till stämman inbjudna äger yttrande- och förslagsrätt, dock inte rösträtt Medlemsförening eller enskild person har rätt att motionera till ungdomsstämman. Motionen skall vara förbundsstyrelsen till handa senast tio veckor före ungdomsstämmans öppnande Ungdomsstämmans beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Beslut fattas genom öppen omröstning om inte sluten votering begärs av ett ombud Senast tre veckor före ungdomsstämmans öppnande skall förbundsstyrelsen tillsända ombud, revisorer och valberedning handlingarna till ungdomsstämman. Det vill säga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, inkomna motioner och svar på dessa. Förbundsstyrelsens egna förslag skall även finnas med och valberedningens förslag till styrelse inklusive samtliga nomineringar skall även vara presenterade. 3

4 12 Ärenden vid ordinarie ungdomsstämma Vid ordinarie ungdomsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Fråga om ungdomsstämman blivit stadgeenligt kallad 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5. Val av stämmofunktionärer a) mötesordförande b) vice mötesordförande c) mötessekreterare d) två protokolljusterare tillika rösträknare 6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 11. Behandling av motioner 12. Fastställande av eventuell förbundsavgift för nästkommande kalenderår 13. Beslut om ersättningar a) förbundsstyrelsen b) förbundsordförande c) traktamenten d) revisorer och valberedning e) arbetsgrupper f) hjälparkostnader,rsekostnader och telefonkostnader g) webbansvarig 14. Lokalt aktivitetsstöd 15. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen och revisorerna 16. Beslut om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 17. Beslut om budget för innevarande och påföljande kalenderår 18. Val av förbundsstyrelse a) förbundsordförande b) ordinarie ledamöter 19. Övriga val 20. Val av två auktoriserade revisorer, varav en suppleant 21. Val av två lekmannarevisorer, varav en suppleant 22. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande 23. Avslutning 13 Representation vid ungdomsstämman 13.1 Ingen begränsning av antalet ledamöter som får deltaga på stämman Enskild medlem som kommer från del av landet där medlemsförening saknas äger rätt att delta på ungdomsstämman som fullvärdigt ombud. Dessa ombud kan om starka skäl föreligger få deltagaravgiften betald av förbundet Varje ombud äger en röst, denna kan inte överlåtas 14 Valberedning Valberedningen består av tre ledamöter var av en sammankallande. Dessa utses av Ungdomsstämman. Mandatperioden är ett år. 4

5 15 Nomineringar Nomineringar till förbundsstyrelse, lekmannarevisor samt valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast två månader före ungdomsstämmans öppnande. Nomineringar sker skriftligen. Även de nominerade som inte finns med i valberedningens förslag ska presenteras skriftligen i det utskick som tillsänds ombuden. 16 Personval 16.1 Personval sker med enkel majoritet, det vill säga en kandidat måste få mer än hälften av rösterna för att bli utsedd. Om det finns mer än två kandidater anses valberedningens kandidat som huvudkandidat. De övriga ställs först mot varandra, sedan ställs den kandidat som fått flest röster mot valberedningens kandidat. Vid lika röstetal utses valberedningens kandidat Vid samtliga personval tillämpas sluten omröstning. 17 Extra ungdomsstämma 17.1 Extra ungdomsstämma skall hållas då förbundsstyrelsen anser det lämpligt, när ordinarie ungdomsstämma så beslutar samt om två tredjedelar medlems kåren/medlemsföreningarna så önskar. Även revisorerna äger rätt att hos styrelsen kräva en extra ungdomsstämma. Vid behov kan även brevröstning tillämpas. 18 Medlemsinflytande Medlemsförening eller enskild medlem har möjlighet att insända skriftliga frågor och förslag till förbundsstyrelsen för behandling. Avsändaren har rätt till ett skriftligt svar senast tre veckor efter närmast påföljande ordinarie förbundsstyrelsesammanträde. 19 Medlemsföreningar 19.1 Förbundets medlemsföreningar bildas av enskilda medlemmar som finns inom ett visst geografiskt område. För att anses som aktiv medlemsförening skall dessa ha minst tre aktiva personer som bildar en styrelse eller liknande sammanslutning Medlemsföreningens stadgar skall överensstämma med riksförbundets stadgar och antas vid föreningens årsmöte. När föreningen antagit stadgarna skall dessa tillsändas förbundsstyrelsen för godkännande Medlemsföreningen skall senast den första februari inkomma med årsrapport till förbundsstyrelsen. Med årsrapport avses verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, därtill ska finnas en bestyrkt uppgift om medlemsantal fördelning på grupperna sju till tjugofem år samt däröver. Det skall även redovisas en korrekt fördelning mellan män och kvinnor i den aktuella föreningen. 20 Ändring av stadgar För att beslut om ändring eller tillägg i dessa stadgar ska träda i kraft krävs beslut av två på varandra följande ungdomsstämmor. 5

6 21 Upplösning 21.1 Förbundet kan endast upplösas om två ungdomsstämmor i följd, varav en ordinarie så beslutar. Mellan de två ungdomsstämmorna måste minst två månader förflyta. För att beslutet skall vara giltigt krävs absolut majoritet (2/3 av rösterna) på båda stämmorna 21.2 Upplöses förbundet skall kvarvarande tillgångar, sedan eventuella skulder reglerats fonderas till stöd för demokratiskt uppbyggd ungdomsverksamhet till förmån för Unga Funkisars medlemskår

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer