Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen"

Transkript

1 Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

2 Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute bland medlemmar, förtroendevalda och beslutsfattare. Som verksamhetsrevisor i regionen ska du bevaka att de verksamhetsområden och mål som kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse eller regionråd fastställer är utgångspunkt för regionens planering av aktiviteter. Med andra ord har du fått en mycket viktigt uppgift i Unionen. Lycka till i ditt fackliga uppdrag! Medlemmarna Förbundsstyrelsen Regionstyrelserna Anställdaorganisationen Arbetsgrupper Individer Vision Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

3 Rollen som verksamhetsrevisor Ditt uppdrag som verksamhetsrevisor styrs inte av lagar, förordningar eller andra föreskrifter utan av Unionens stadgar och riktlinjer. Den verksamhetsrevision som du ska göra är en intern revision som Unionen har frihet att utforma efter eget önskemål. Resultatet av verksamhetsrevisionen ger er revisorer underlag för att kunna ge förslag till beslut när regionrådet ska besluta om regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorsarbetet Som revisor arbetar du hela mandatperioden och inte bara en kort tid innan årsmötet. Ditt uppdrag är att löpande granska regionens verksamhet, så det är viktigt att ni revisorer i regionen träffas för att planera arbetet för det kommande året. Följ den regionala verksamheten under året För att sätta dig in i verksamheten och lära känna regionstyrelsen behöver du närvara vid några styrelsemöten. Tänk på att din roll som revisor är att granska, inte att delta, i styrelsemötena. Möten då planering, budget eller uppföljning av verksamheten är på dagordningen är exempel på lämpliga tillfällen.

4 Ta reda på förutsättningarna för revisorernas arbete Ta kontakt med regionchefen för att få tillgång till det grupprum som regionstyrelsen har på unionen.se. Där finns information som du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag. Där hittar du: Anvisningar för verksamhet och budget Regionens verksamhetsplan Regionens budget Regionstyrelsens protokoll Mer material som kan hjälpa dig att förstå helheten finns på unionen.se. Där hittar du: Unionens stadgar Unionens handlingsprogram Politiska plattformar Bifallna motioner Övriga kongress- och förbundsrådsbeslut Planera granskningen Tillsammans med dina revisorskollegor planerar du vad ni ska granska och hur ni ska gå till väga. Dokumentera det ni granskar och dra slutsatser som ni sedan sammanfattar i en granskningsrapport. Granskningen Det är viktigt att skilja på den roll som du som verksamhetsrevisor har och den roll som en förbundsrevisor eller en auktoriserad revisor har. Det är den auktoriserade revisorn och förbundsrevisorerna som granskar Unionens räkenskaper. Din uppgift är att granska att de beslut som fattas av regionstyrelsen är i linje med Unionens mål och ramar. Det är regionstyrelsens uppgift att sätta mål, utvärdera och följa upp regionens verksamhet. Den ska också

5 göra en resultat- och budgetuppföljning. Syftet med den är att jämföra kostnader med budget för att se vad regionens verksamheter och projekt ger i förhållande till satsade resurser. Det är viktigt att du inte tar över uppföljning och utvärdering av verksamheten från regionstyrelsen. Din sak är att granska att uppföljning och utvärdering görs och att det sker kontinuerligt. Exempel på frågor som regionstyrelsen kan ställa sig är: Har vi genomfört de aktiviteter som vi planerat? Om inte, vad finns det för förklaringar? Har vi nått målen som är satta för de olika aktiviteterna? Om inte, vad finns det för förklaringar? Har vi genomfört de beslut som är fattade i styrelsen eller på regionrådet? Om inte, vad finns det för förklaringar? Hur är resultatuppfyllelsen i förhållande till kostnaderna? Får unionen ut tillräcklig medlemsnytta för pengarna? Vad har vi lärt oss av utvärderingen som vi kan dra nytta av inför kommande verksamhetsplaneringar? En kontroll av formalia ska också göras. Det vill säga har protokoll justeras i sedvanlig ordning, har beslut fattats av en beslutsmässig styrelse, har stadgarna följts samt har det tagits beslut om delegering och attesträtt? Ta kontakt med regionchefen eller regionstyrelsens ordförande om det finns avvikelser som behöver en närmare förklaring. Om det handlar om viktiga avvikelser ska förbundsstyrelsen och förbundets revisorer meddelas. Tänk också på att återkoppla till regionstyrelsen efter verksamhetsrevisionen. Har du eller dina revisorskollegier noterat något bra eller något som kan förbättras så framför det till regionstyrelsen. Om det inte finns tillfälle att träffas så är ett informellt brev till regionstyrelsen ett alternativ. Naturligtvis ska ni revisorer inte vänta tills den årliga verksamhetsrevisionen är genomförd om ni under årets gång upptäcker något ni vill ta upp med regionstyrelsen.

6 Biträde vid revision av räkenskaperna Unionens förbundsrevisorer kan i sin revision av Unionen begära biträde av revisorerna i regionerna. Då kommer ett särskilt utarbetat granskningsprogram att skickas ut till regionerna. Stadgarna I stadgarna 5.10 finns följande skrivet om verksamhetsrevision Mom 1 Årsmötet väljer två verksamhetsrevisorer för två år, dock så att deras mandattider inte löper ut samtidigt. För verksamhetsrevisorerna ska finnas två suppleanter som väljs för ett år. Mom 2 Revisorerna ska löpande granska regionstyrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll och övriga handlingar som berör verksamheten. Revisorerna har rätt att ta del av regionstyrelsens handlingar när de så önskar. Mom 3 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning för föregående kalenderår ska vara tillgänglig för revisorerna senast 1 mars. Mom 4 I sin årliga berättelse över granskningen av regionstyrelsens förvaltning ska revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Granskningsrapporten ska föreligga senast 15 mars. Mom 5 Vid viktig anmärkning mot förvaltningen ska revisor snarast underrätta förbundsregionstyrelsen och förbundets revisorer.

7 Exempel på handlingsplan När Aktivitet Kommentar Maj Ta kontakt med dina revisorskollegor Kontakta regionchefen för att få tillgång till regionstyrelsens grupprum Läs in regionstyrelsens verksamhetsplan och budget Läs in Unionens stadgar, handlingsprogram, politiska plattformar med mera Ta reda på regionstyrelsens sammanträdesplan Fördela uppgifter och gör en plan för revisionen Bestäm hur ni ska dokumentera ert arbete Augusti september Ta del av styrelsens utvärdering av halvårsrapporten Någon av revisorerna är närvarande när planeringen av nästa års verksamhet görs November Återkoppling till regionstyrelsens ordförande eller hela styrelsen och regionchefen 1 Mars Ta del av styrelsens årsberättelse och årsredovisning 15 Mars Skriftlig granskningsrapport lämnas till regionkontoret. Återkoppling till regionstyrelsen April Regionråd där en av revisorerna föredrar granskningsrapporten och föreslår beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Finns på Unionens hemsida Granskning av regionstyrelsens protokoll och protokoll från regionrådsmöten ska ske löpande under hela året

8 Granskningsrapport Efter utförd granskning ska en skriftlig granskningsrapport överlämnas till regionrådet för beslut. Senast den 15 mars ska granskningsrapporten i original och undertecknad skickas till regionkontoret. Där ser man till att den blir infogad i regionstyrelsens verksamhetsberättelse och utskickad till ombuden i regionrådet. I granskningsrapporten ska revisorerna också föreslå om årsmötet ska ge regionstyrelsen ansvarsfrihet eller inte. Ansvarsfrihet i detta sammanhang innebär att du och dina revisorskollegor gör bedömningen att regionstyrelsen har skött verksamheten i enlighet med stadgarna, uppsatta mål och de beslut som gäller i Unionen. Om inga anmärkningar finns kan en granskningsrapport se ut som på nästa sida. Granskningsrapporten och den här broschyren kan du ladda ner eller beställa på

9 Exempel på granskningsrapport Till Regionrådet för Unionen XXX 20XX Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 20XX i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av förbundets räkenskaper har de av kongressen valda revisorerna. Vår granskning har utgått från de beslut kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse fattat. Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och beslut fattade i Unionen. Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ort och datum Anders Andersson Anders Andersson Verksamhetsrevisor Beda Bertilsson Beda Bertilsson Verksamhetsrevisor

10 Anteckningar

11

12 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. Du hittar också svar på unionen.se Tnr: Foto: Alex Giacomini, Sune Fridell Grafisk form: Blomquist & Co Tryck: Unionen Okt 2014 POD UNIONEN NÄRA DIG: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad,, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer