Bildandet av en förening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildandet av en förening."

Transkript

1 Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter organisationsnummer. Detta får man genom att registrera föreningen hos skattemyndigheten. Något av det viktigaste när man har fått igång föreningen är att odla kontakt med en och samma person inom kommunen, landstinget, patientnämnden, press m.fl. Och få dessa intresserade för vad vi gör. När föreningen bildas beslutar man om stadgarna som är föreningens plattform. I stadgarna bör det finnas: Föreningens namn. Föreningens hemort. Föreningens mål. Regler för verksamheten. Regler för medlemskap och uteslutning. Föreningens räkenskaps år (vanligen 1 januari 31 december) Regler för hur styrelse, revisorer och suppleanter väljs samt deras antal. Regler för styrelsens arbete och styrelsens uppgifter. Regler för årsmöte och extra årsmöte (när det skall hållas, när kallelse skall skickas ut samt vilka frågor som skall behandlas där) Regler för rösträtt och beslutsfattande. Regler för ändring av stadgarna. Regler för upplösning av föreningen och av hur eventuella kvarvarande tillgångar skall disponeras. Styrelsen Styrelsen ansvarar för föreningens administration, representerar föreningen i kontakter utåt och har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Styrelsen väljs på årsmötet. Till styrelsemedlemmar väljs personer som många har förtroende för.

2 Styrelsen konstituerande möte bestämmer: Arbetsfördelning formella roller om inte årsmötet fördelat alla uppdrag (kassör, sekreterare etcetera)- Rutiner och fördelning av ansvarsuppgifter Firmatecknare en eller flera i styrelsen, tillsammans eller var och en för sig, ska ges rätt att underteckna utbetalningar, kontrakt, och dylikt i föreningens namn. Det är viktigt att protokollföra vem som är firmatecknare. Protokollsutdrag som visar vem som är firmatecknare behövs ofta. Mötestider/rutiner bestäm nya mötesrutiner och tider för hela året och hur långt i förväg kallelsen skall skickas, etcetera. Ordförande, sekreteraren eller annan styrelseledamot ansvarar för: Ta emot/lämna posten. Besvara skrivelser. Arkivera inkommande och utgående skrivelser. Förbereda styrelsemöten - Göra dagordning - Skriva kallelse - Skicka kallelse Hålla kontakt med arbetsgrupper/kommittéer i föreningen. Information till medlemmar. Skriva protokoll vid styrelsemötena (det måste inte vara samma person vid varje möte) Komma ihåg bordlagda frågor Informera om beslut till berörda Medlemsansvar - Ta personlig kontakt med nya medlemmar och bjuda in dem till aktiviteter. - Kontakta medlemmar som inte har hörts av på länge. Förbereda medlemsmöten Förbereda årsmöte Sammanställa verksamhetsberättelse Kassören Föreningen måste föra kassabok eller bokföra i ett datorprogram. Kassören har särskilt ansvar för: Att göra in- och utbetalningar som föreningen beslutat om i verksamhetsplan eller enligt protokoll Att sköta medlemsregister Bokföring eller kassabok

3 Att sköta föreningens inventarieförteckning - det är en lista över föreningens ägodelar och var de förvaras t ex datorer, micro osv. Att göra ekonomiska rapporter Att göra budgetförslag Att samarbeta med föreningens revisor Att skriva ekonomisk berättelse till årsmötet Revisor Förvaltningsrevisionen: Innebär att revisorerna kontrollerar att styrelsen gör vad den skall göra, följer stadgarna, följer årsmötesbeslut och fattar beslut på rätt sätt. Revisorerna måste få alla protokoll och andra dokument för att kunna följa verksamheten. Ekonomisk revision: Innebär att revisorerna kontrollerar kassörens arbete och föreningens ekonomiska redovisning. Det innebär att kontrollera om det finns kvitton på alla utgifter, att kontrollera att pengarna använts i enlighet till föreningens regler samt att alla utbetalningar som gjorts har grund i riktiga beslut, det vill säga följer budget och styrelsebeslut. Ibland kräver bidragsgivare som ger stora bidrag att föreningen har en auktoriserad revisor, denne har detta som yrke och gör framför allt en ekonomisk revision. Valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer till styrelsen och andra förtroendeuppdrag inom föreningen. I god tid till årsmötet. Valberedningen väljs på årsmötet. Verksamhetsplanering. Planering innebär att tänka och diskutera igenom vad man vill göra, syftet med det som skall göras och om det stämmer med föreningens mål. Vilka som skall delta, hur ska de informeras och kommer det att fungera? När man har kommit så långt planeras exakt vad som skall göras, hur det skall göras och vem som har ansvar för vad. En tidsplan för planering, information och genomförande görs. Ett planeringsmöte kan handla om hela årets totala verksamhet eller en del av verksamheten. Till varje verksamhet görs en budget en planering om vad olika delar av verksamheten kommer att kosta och vilka inkomster verksamheten kommer att ge. Budgeten måste vara i balans, vilket betyder att de beräknade inkomsterna måste vara lika stora som de beräknade utgifterna. Föreningens inkomster.

4 Föreningen söker sina bidrag från kommunen, landsting och andra institutioner då det är svårt att ta medlemsavgift från vårt medlemskollektiv pga hemlöshet och annat som försvårar detta. Möten. Vad är det som motiverar en person att göra sig besväret att gå till ett föreningsmöte? 1. Mötet och föreningens mål och resultat är viktiga 2. Min medverkan har betydelse för resultatet 3. Den jag är, min identitet stärks 4. Jag känner gemenskap och nöje En kallelse bör innehålla information om: Vilken typ av möte? (till exempel styrelse-, medlems-, projekt-, grupp- eller årsmöte) Tid (dag, år, starttid och sluttid) Plats (adress, eventuell portkod, resbeskrivning) Dagordningsförslag Om man skall anmäla sig, när och till vem Annan information som har betydelse för deltagarna till exempel att det inte finns någon hiss En årsmöteskallelse ska innehålla information om när och vart motionen ska lämnas, när och vart valberedningen vill ha förslag på personer som ska väljas. Tillsammans med kallelsen skickas: Beslutsunderlag - förslag - rapporter - kopior av brev - ekonomisk redovisning/rapport Dagordning Ett formellt möte behöver en struktur för att alla frågor skall behandlas. Därför gör man en dagordning. Exempel på dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justerare 5. Anmälan av övriga frågor 6. Godkännande av dagordningen 7. Föregående protokoll

5 8. Rapporter a) ekonomisk rapport från kassören b) rapport från klinik ansvarig c) ordförande rapporterar från möte med stadsdelsförvaltningen 9. Skrivelser a) inbjudan till kurs b) brev från arg medlem 10. Julbordet (eller andra i förväg planerade frågor) 11. Övriga frågor 12. Nästa möte Formella möten och mötesteknik När mötets syfte är att fatta beslut finns tekniker som främjar både demokrati och effektivitet. Först väljs mötesfunktionärer; mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare och justerare. Mötesordförande leder mötet genom dagordningens punkter. Mötesordförande talar om vilken punkt som skall behandlas. Han/hon berättar vad punkten handlar om eller ber en person som är särskilt insatt i frågan göra det. Mötesordförande klargör sedan vad det skall beslutas om. Mötesordförande lyssnar på allt som sägs och noterar alla förslag. När diskussionen är slut sammanfattar han de olika förslagen och leder beslutsfattandet. Den som vill säga något begär ordet genom att t. ex höja ett finger eller säga ordförande kan jag få ordet. När en person har begärt ordet nickar ordförande tillbaka som bekräftelse på att personen får tala. Mötesordförande skall se till att alla för sin röst hörd och kan bryta när en person talar onödigt länge, säger samma saker o.s.v. detta bör ske med vänlighet. Mötessekreteraren skriver protokoll. Han/hon för anteckningar om vad som sägs under mötet och gör färdigt protokollet så fort som möjligt efter mötet. Det tar tid att skriva ett bra protokoll, det skall vara lätt att förstå och vara lätt att hitta i. Protokoll skrivs för att: Komma ihåg vad som beslutats Informera om beslut och eventuellt om diskussioner till det som inte var med på mötet Visa vilka som är ansvariga för besluten Visa vem som fått ansvar för olika arbetsuppgifter Komma ihåg bordlagda frågor Ha underlag för revisorn Ha underlag till föreningens verksamhetsberättelse Beslutsprotokoll- är ett mycket kort protokoll där bara fattade beslut skrivs.

6 Diskussionsprotokoll- är ett mycket omfattande protokoll där allt som sägs under mötet skrivs nästan ordagrant. Referatprotokoll- är ett protokoll som sammanfattar vad som sagts i olika frågor. Det är bra för att informera andra än de som var med på mötet. Kombinationsprotokoll- är en blandning av besluts- och referatprotokoll. Det är det vanligaste protokollet i ideella föreningar Justerare väljs vid alla protokollförda möten. Två justerare är praxis. De skall efter mötet kontrollera att det protokoll som mötessekreteraren skriver blir rätt. De måste vara uppmärksamma för att kunna fullgöra sin uppgift. Om ett möte ska behandla en fråga där det finns två grupper med olika ståndpunkter är det lämpligt att välja en justerare ur vardera grupp. Rösträknare brukar bara väljas på stora möten såsom medlemsmöten och årsmöten. De brukar vara två och ska räkna vid omröstningar. Ofta används samma personer till rösträknare och justerare. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där tas beslut om föreningens viktigaste frågor. Exempel på vanlig årsmöte dagordning: 1. Årsmötet öppnas 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av årsmötesordförande 6. Val av mötessekreterare 7. Val av justerare och rösträknare 8. Styrelsen presenterar föreningens verksamhetsberättelse 9. Styrelsen/kassören presenterar föreningens ekonomiska berättelse 10. Revisorerna presenterar föreningens revisionsberättelse 11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 12. Motioner 13. Budget för kommande år 14. Verksamhetsplan för kommande år 15. Val av nya styrelsemedlemmar: - ordförande - sekreterare - kassör - ledamöter - suppleanter 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter 17. Val av valberedning 18. Övriga frågor 19. Mötet avslutas

7 Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet menas att man godkänner styrelsens arbete. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen skrivs för: Medlemmarna och årsmötet - styrelsen redovisar sitt arbete för medlemmarna - föreningens historia blir skriven Utomstående/externa intressenter - riksorganisationen får en rapport från sin medlemsförening - bidragsgivarna får veta vad bidragen använts till Lämplig uppställning i en verksamhetsberättelse är: Styrelsen vilka har ingått, förändringar under året Revisorer vilka Medlemmar medlemsutvecklingen med kommentarer Anställda vem, för vilka arbetsuppgifter, anställningens omfattning Verksamheten de olika verksamheterna beskrivs var för sig i kvantitativa och kvalitativa ordalag (hur många och hur fungerade det) Representation vilka har representerat föreningen i olika sammanhang Ekonomi den ekonomiska utvecklingen som redovisas särskilt kommenteras här Slutord kommentarer kring något speciellt och till exempel tack till medlemmarna Hela styrelsen och revisorerna ska underteckna med sina namnteckningar. I verksamhetsplanen beskrivs vad föreningen skall göra det kommande året. För att använda föreningens resurser så att det ger så mycket som möjligt krävs noggrann planering.

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer