Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet"

Transkript

1 Dnr /2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar för att beviljas statsbidrag till viss verksamhet på funktionshindersområdet innan ni fyller i och lämnar in ansökan. Lämna in alla uppgifter i blanketten Formulera uppgifterna kortfattat och konkret. Skrivutrymmet är begränsat. Skriv så att läsaren kan förstå sammanhangen mellan de behov eller problem som verksamheten är riktad mot. Läsaren ska också kunna förstå planerade mål, aktiviteter och resultat. Ansökan om statsbidrag enligt förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet ska vara skriftlig och göras på en särskild blankett som lämnas in till Socialstyrelsen. Bilagor Lämna in följande dokument tillsammans med ansökan (se avsnitt 8a. i ansökningsblanketten): sökandens gällande stadgar eller stiftelseförordnande handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen eller stiftelsen underskrivet årsmötesprotokoll för närmast föregående räkenskapsår fastställd verksamhets- och förvaltningsberättelse för närmast föregående räkenskapsår fastställd balans- och resultaträkning för närmast föregående räkenskapsår fastställd revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår fastställd plan för en period om två år eller mer, där tilltänkt bidragsår omfattas, som beskriver vilka aktiviteter som föreningen eller stiftelsen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt vilken uppföljning av verksamheten som planeras skuldfrihetsintyg som utfärdas av Kronofogdemyndigheten. Ni kan också bifoga egna dokument som beskriver ansökan ytterligare. Ange det som Annat dokument som ni vill bifoga ansökan i avsnitt 8b. i ansökningsblanketten. Sätt kryss under Bifogat eller ange det datum då ni kommer att lämna in dokumentet. Ange alla obligatoriska bilagor under punkt 8a i ansökningsblanketten genom ett kryss under Bifogat eller ange när dokumentet kan lämnas in. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN 2(10) Ni kan också bifoga dokument av relevans för ansökan. Dessa listas under punkt 8b. Det går att skicka bilagorna med e-post som inskannade PDF-filer. Observera att dokument som ska vara fastställda måste styrkas av underskrifter av en behörig företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om bidraget. Företrädarna är oftast ordförande eller annan central person i styrelsen. Information om när ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen finns på myndighetens webbplats: samhetpafunktionshinde Skicka ansökan per e-post till Bifoga de underskrivna bilagorna som inskannade PDF-filer. Skicka den underskrivna ansökan med resterande bilagor i pappersformat per post till: Socialstyrelsen Dnr 11438/ Stockholm När ansökan anländer till myndigheten eller har mottagits av behörig tjänsteman så anses ansökan vara inkommen till Socialstyrelsen. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att Riksdagen ställer erforderliga medel till förfogande. 1. Uppgifter om föreningen eller stiftelsen 1a. Grunduppgifter Fyll i den information som efterfrågas. 1b. Kontaktpersoner Ange vem som är kontaktperson för ansökan. Han eller hon kommer Socialstyrelsen i första hand vända sig till med frågor eller information. Ange även vilken befattning vederbörande har inom föreningen eller stiftelsen samt övriga kontaktuppgifter. 1c. Konto Uppge det plusgiro- eller bankgirokonto som bidraget ska betalas ut till. 1d. Organisationsform, beslutsgång m.m. Ange organisationsform genom att kryssa för t. ex förening i lodrätt rad.

3 SOCIALSTYRELSEN 3(10) Föreningens verksamhetsstyrande beslut fattas av Fyll i de efterfrågade uppgifterna. Dessa är underlag för bedömning om föreningen är demokratiskt organiserad. Föreningen eller stiftelsen respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering Sätt kryss för Ja eller Nej. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen respekterar de angivna värderingarna. Föreningen eller stiftelsen har bedrivit verksamhet inom ett eller flera av förordningens fyra områden sedan Ange månad och år för när verksamheten började bedrivas inom något av de angivna områdena. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om föreningen eller stiftelsen har bedrivit verksamhet under minst två år inom det område som verksamhetsbidraget avser. Riktas verksamheten till personer med funktionshinder i hela landet? Sätt kryss för Ja eller Nej i vågrätt rad. Föreningen eller stiftelsens frivilliga arbete utförs av Sätt ett eller flera kryss för de grupper som utför frivilligt arbete (utan ersättning) i föreningen eller stiftelsen. Om det finns andra grupper som arbetar frivilligt än de som har kryssrutor i blanketten kan ni skriva dem nedanför rutorna, vid Andra. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om föreningen eller stiftelsen bedriver frivilligt arbete. Föreningen eller stiftelsen har ansökt om annat statsbidrag för samma verksamhet Sätt kryss för Ja eller Nej. Om föreningen eller stiftelsen även ansöker om eller mottar annat statsbidrag för bidragsåret ska ni besvara om det andra statsbidraget finansierar samma verksamhet som den som denna ansökan omfattar. Om svaret är ja kan föreningen eller stiftelsen inte beviljas medel ur detta statsbidrag. Om svaret är nej ska verksamheten som de olika statsbidragen finansierar beskrivas. Uppgifterna som lämnas här ligger till grund för Socialstyrelsens bedömning om olika statsbidrag går till samma verksamhet.

4 SOCIALSTYRELSEN 4(10) 2. Uppgifter om verksamheten i förhållande till syfte och mål för verksamhetsbidraget Ansökan omfattar verksamhet inom områdena Förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet innehåller i 1 bestämmelser om statsbidrag för verksamhet inom områdena: kontakt, stöd och utbildning i samband med rehabilitering för personer med ryggmärgsskada, företrädesvis personer över 18 år punktskriftsutbildning och liknande rehabilitering för personer med synskada, företrädesvis personer över 18 år läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar samt för barnens familjemedlemmar rekreation för personer som till följd av funktionsnedsättning har så omfattande behov av särskilda tillgänglighetsinsatser att de inte kan ta del av allmänna rekreationsanläggningars utbud. Sätt kryss för ett alternativ i varje vågrät rad. 3. Plan för den verksamhet som ansökan omfattar Ange tydliga mål, målgrupper, aktiviteter och förväntade resultat i ansökan, med utgångspunkt i de problem eller behov som verksamheten syftar till att åtgärda. Skriv så att sambandet mellan de olika delarna blir tydligt. Ta endast med det viktigaste. Uppgifterna ger information om vilka mål och förväntade resultat föreningen eller stiftelsen styr sin verksamhet mot. De ger också underlag för att bedöma om den planerade verksamheten är sådan som verksamhetsbidraget avser. 3a. Problem eller behov som verksamheten syftar till att åtgärda Beskriv kort de viktigaste behov, brister eller problem i samhället som verksamheten är riktad mot eller syftar till att åtgärda. Skriv i konkreta termer. Uppge referenser eller källor. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om verksamheten i ansökan utgår från ett dokumenterat problem eller behov. 3b. Övergripande mål för verksamhet som statsbidraget Beskriv föreningens eller stiftelsens övergripande mål. Föreningens eller stiftelsens övergripande mål anger verksamhetens inriktning. Med det

5 SOCIALSTYRELSEN 5(10) menas den förändring i samhället som föreningen eller stiftelsen vill åstadkomma med sin verksamhet på lång sikt. Målet kan vara uttryckt i föreningens eller stiftelsens stadgar, vision, långsiktiga strategi eller annat styrdokument. 3c. Huvudmål för verksamheten som ansökan avser Ange verksamhetens huvudmål i enlighet med de instruktioner som finns på ansökningsblanketten. Huvudmålet/huvudmålen för verksamheten som ansökan avser är den förändring som föreningen eller stiftelsen vill kunna uppnå på medellång sikt. Huvudmålet/huvudmålen bidrar till att föreningens eller stiftelsens övergripande mål kan nås. 3d. Den främsta målgruppen för verksamheten som ansökan avser Ange den främsta målgrupp som föreningens eller stiftelsens verksamhet är riktad mot och ska hjälpa. Målgruppen är den kategori av människor som föreningen eller stiftelsen vänder sig till i sin verksamhet. 3e. Detaljerad plan för det viktigaste under året Ange så tydliga och konkreta uppgifter under denna punkt som möjligt. Uppgifterna ger information om vad ni tänker genomföra och åstadkomma under det året ansökan avser, men också när i tiden och för vem som aktiviteterna genomförs. Huvudmål Ange ett huvudmål för varje verksamhetsområde om verksamheten omfattar skilda områden. Mer information om huvudmål finns i punkt 3c. Om ni endast har ett huvudmål för verksamheten ska det anges som huvudmål 1. Delmål Ange ett eller flera delmål för verksamheten det år som ansökan avser. Beskriv eventuella delmål som inte ryms i blanketten på ett eget ark. Ange i så fall detta som Annat dokument under avsnitt 8b. Delmålen är de förändringar som ni hoppas uppnå på kort sikt. Delmålen leder till att uppfylla huvudmålet, som i sin tur bidrar till måluppfyllelse av föreningens eller stiftelsens övergripande mål. Målgrupp/-er Ange en eller flera målgrupper för varje delmål. Delmålet och de planerade aktiviteterna ska vara direkt riktade mot målgrupperna.

6 SOCIALSTYRELSEN 6(10) Aktivitet/-er Ange en eller flera konkreta aktiviteter som ni planerar att genomföra för att nå varje delmål. Det kan vara nödvändigt att genomföra flera olika aktiviteter för att nå ett delmål. Förväntat konkret resultat av varje aktivitet Ange ett eller flera konkreta resultat som ni förväntar er att aktiviteterna ska leda till. De förväntade konkreta resultaten kommer som en direkt följd av aktiviteterna som ni planerar att genomföra för att nå ett delmål. Resultaten kan ni påverka direkt genom aktiviteterna som ni genomför. De förväntade resultaten av varje aktivitet som ni anger är en indikator på om delmålet är uppfyllt eller inte. Detta förutsätter att mål och förväntat resultat är väl genomarbetade, välformulerade och sammanlänkade. Om så är fallet bör bedömningen vara att delmålen är på väg att uppfyllas när de förväntade resultaten nås. Det är viktigt att fundera igenom vilka konkreta resultat som ni förväntar er av varje aktivitet. Resultatet som ni strävar efter behöver dels vara möjligt att följa upp och mäta, dels fungera som indikator vid analys av uppfyllelse av det aktuella delmålet. Resultat som kan räknas, eller fysiska produkter, brukar vara enklare att hantera i en uppföljning av aktiviteters konkreta resultat. Men förväntade kvalitativa resultat kan förstås också fungera. Uppgifterna som rapporteras kring de förväntade resultaten utgör underlag för att bedöma om resultaten går att dokumentera och följa upp för föreningen eller stiftelsen samt om de fungerar som indikatorer vid en analys av om delmålen har uppfyllts eller inte. 4. Uppföljning Hur kommer ni att mäta och dokumentera de uppnådda resultaten? Sätt ett eller flera kryss som visar hur ni tänker mäta resultaten, till exempel räkna antal deltagare på ett möte, och hur ni tänker dokumentera dessa resultat för att styrka att resultaten är tillförlitliga. Resultatens tillförlitlighet kan styrkas av till exempel register, statistik, loggar, personliga berättelser, källor och referenser. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om verksamheten är mål- och resultatstyrd. Uppgifterna ger även underlag om föreningen eller stiftelsen

7 SOCIALSTYRELSEN 7(10) har möjlighet att kunna bedöma om planerade resultat faktiskt har uppnåtts för att på så sätt utvärdera om delmålet har uppfyllts. 5. Förutsättningar för genomförandet Det är viktigt för föreningen eller stiftelsen att analysera olika faktorer som påverkar möjligheten att nå uppsatta mål. Skriv så att sambandet mellan förutsättningar, risker/hinder och åtgärder blir tydligt. Ta endast med det viktigaste. 5a. Nödvändiga förutsättningar Ange kort de viktigaste nödvändiga förutsättningarna för att föreningen eller stiftelsen ska kunna genomföra verksamheten planenligt. Förutsättningarna kan vara knutna till ekonomiska, organisatoriska och mänskliga resurser, samarbetspartner eller andra förhållanden. 5b. Risker eller hinder Ange kort vilka specifika risker eller hinder som kan uppstå som hotar föreningens eller stiftelsens möjlighet att ha tillgång till nödvändiga förutsättningar för att utföra sin verksamhet enligt plan. 5c. Åtgärder Ange kort vad föreningen eller stiftelsen kommer att vidta för åtgärder för att förebygga risker och övervinna hinder för att på så sätt säkerställa att de har nödvändiga förutsättningar att genomföra verksamhet enligt plan. 6. Eventuell ytterligare information om den verksamhet som ansökan avser Här har ni möjlighet att tillföra ytterligare information t.ex. om den verksamhet som föreningen eller stiftelsen vill genomföra utifrån ansökan. Det kan exempelvis handla om kompletterande information eller andra upplysningar som ni anser kan vara relevanta för Socialstyrelsen att ta del av i samband med bedömningen av ansökan. 7. Budget för den verksamhet ansökan omfattar Den budgetmall som finns i ansökningsblanketten gäller för samtliga inkomster och kostnader för verksamheten på en aggregerad nivå. Budgeten ska avse verksamhet för det budgetår som ansökan gäller. Budgeten ger information om organisationens ekonomi och ekonomistyrning som Socialstyrelsen kan använda för att bedöma om föreningen eller stiftelsen har tillräckliga resurser och realistiska planer för den planerade verksamheten.

8 SOCIALSTYRELSEN 8(10) Beskrivning av kostnadsposter i ansökan: Lönekostnader (inkl. sociala avg.): Sammanlagda personalkostnader, d.v.s. fast och tillfällig personal samt arvoden och övriga ersättningar. Lokalhyra: Lokaler som används för ändamålet, fasta och tillfälliga t.ex. kontor, möteslokaler. Resor: Endast resekostnader d.v.s. kostnader för olika färdsätt. OBS! Ej andra förrättningskostnader, t.ex. kost Köpta tjänster, material, hyrd utrustning: Material och förbrukningsvaror, tillfällig lokalhyra t.ex. vid extern workshops, konferenser m.m. samt kostnad för hyrd utrustning. I detta fall ingår även ev. kursavgifter. Revisorsgranskning: Kostnader för revisorns arbete med granskningen av redovisningen tas med i beräkningen. Annonsering och marknadsföring: Annonser och övrig marknadsföring. OBS! Ej lönekostnader. Kost och logi: Kost och logi vid resor t.ex. studiebesök, planeringar m.m. Trycksaker: Framtagande av trycksaker, filmer m.m. Utrustning: Inköp av utrustning Administrativa kostnader (kontorsmaterial, tel, porto etc.): Kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror. Övriga kostnader: Här ska anges vilka dessa kostnader är. OBS! Den beräknade kostnadsplanen avser endast användningen av sökt statsbidrag från Socialstyrelsen. En budget av de totala inkomsterna och kostnaderna (enligt budgetmallen) för samtliga delmål aggregerat under respektive huvudmål ger underlag för Socialstyrelsen att bedöma hur föreningen eller stiftelsen har tänkt använda de ansökta medlen totalt sett. Det skapar förutsättningar för att göra ekonomiska jämförelser mellan olika föreningar eller stiftelser samt förtydligar hur stora kostnader för administration föreningen eller stiftelsen avser att använda statsbidraget till totalt sett (förordning 2012:316, 6 ). OBS! I samband med återrapporteringen av statsbidraget ställer Socialstyrelsen krav på att en revisor ska granska hela den redovisning som föreningen eller stiftelsen lämnar in. Anledningen till det är skrivningen i 14 tredje stycket i förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Det räcker således inte att endast lämna in föreningens eller stiftelsens revisionsberättelse. Revisorns rapport över granskningen av bidragsårets redovisning ska bifogas återrapporten. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

9 SOCIALSTYRELSEN 9(10) Organisationerna är skyldiga att återbetala tilldelat statsbidrag som helt eller delvis inte utnyttjas under bidragsåret. 8. Bilagor 8a. c. Obligatoriska dokument Bilägg nödvändiga dokument. Det är valfritt för föreningen eller stiftelsen att även bifoga andra dokument. Mer information om de dokument som Socialstyrelsen kräver att sökande ska lämna in finns på första sidan i det här dokumentet. Ange benämning på och markera status på det eller de dokument som ska bifogas ansökan. Utrymme finns även för övrig information som man vill framföra om ansökan. 9. Underskrift och övrig information Blankett och underskrift Ansökan ska göras på en blankett som överensstämmer med ett formulär som Socialstyrelsen fastställer. Ni ska lämna alla uppgifter som blanketten omfattar om instruktionerna inte säger något annat. Uppgifterna i blanketten utgör också underlag för Socialstyrelsens uppföljning på nationell nivå och för den årliga redovisningen till regeringen. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om statsbidrag. Ange personens befattning inom föreningen eller stiftelsen. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga. Ändringar under året I samband med att beslut om tilldelning av statsbidrag skickas ut till föreningarna eller stiftelserna kommer Socialstyrelsen att begära att de berörda föreningarna eller stiftelserna lämnar in en reviderad plan och budget som är anpassad utifrån beviljade medel. Föreningarna eller stiftelserna kan när som helst revidera sina planer (se avsnitt 3) under året samt även budgeten (se avsnitt 7) om till exempel behoven eller förutsättningarna har ändrats. Om huvudlinjerna i de ursprungliga planerna är desamma behöver Socialstyrelsen inte göra en ny bedömning efter revideringen. Betydande förändringar måste dock meddelas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tar utgångspunkt i de planer och den (reviderade) budget som har lämnats in när föreningarnas eller stiftelsernas återrapporteringar bedöms.

10 SOCIALSTYRELSEN 10(10) Återrapportering De föreningar eller stiftelser som har beviljats och tar emot bidrag ska året efter bidragsåret redovisa vilken verksamhet som de har genomfört med stöd av bidraget. Föreningarna eller stiftelserna ska också redovisa vilka resultat som verksamheten har lett till samt hur de förhåller sig till de mål som bidraget har beviljats för. Återrapporteringen ska göras på en blankett som motsvarar ansökningsblanketten. När blanketten för återrapporteringen är klar kommer den att publiceras på Socialstyrelsens webbplats, på sidan för statsbidraget för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Sista datum för att lämna in återrapporteringen av statsbidrag är den 30 april året efter bidragsåret. Information om när ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen finns på myndighetens webbplats: samhetpafunktionshinde

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12 Socialstyrelsen 2015-02-01 Dm 9.1-1807/2015 1(7) UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation mk 2015-03- 12 3b Aktbil. Q t Så här använder

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer