Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013"

Transkript

1 Information Dnr:2012: (6) Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Den 18 januari 2013 tillkom ändringar i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Ändringarna avser en ökning av den delen av statsbidraget som lämnas för ersättning till arbetsgivare. Bidraget för utvecklingskostnader är däremot oförändrat. En huvudman kan beviljas bidrag med högst kronor per läsår för varje elev som deltar i försöksverksamheten. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Då bidraget lämnas terminsvis kan en huvudman högst beviljas kronor per elev och termin. Av dessa lämnas högst kronor för utvecklingskostnader och resterande del för ersättning till arbetsgivare. Det är möjligt att använda hela bidraget som ersättning till arbetsgivare. Det är dock inte möjligt att beviljas mer än kronor per elev och termin i utvecklingskostnader. Sista datum att ansöka: 5 april Bidrag betalas ut: vecka 22 Vad är utvecklingskostnader? Utvecklingskostnader avser kostnader för lärlingsutbildningen som ligger utanför huvudmännens ordinarie kostnader. Dessa kostnader ska vara tydligt kopplade till lärlingsutbildningen och ska motiveras i en förklarande text. Följande kostnader kan godkännas: Lön till lärlingssamordnare Kostnader för resor till och från arbetsplatser Konferenser, seminarium eller andra utbildningar Handledarutbildning Genomförande av programråd Kompetenshöjande insatser inom lärlingsutbildningen Tekniska hjälpmedel kopplad till elevens utbildning Externa kurser eller licenser som en bransch kräver (här krävs tydlig motivering från huvudmannen)

2 2 (6) Följande kostnader godkänns inte: Information och marknadsföring av lärlingsprogrammet Kostnad för övernattning i samband med konferenser eller utbildningar Externa kurser som inte har tydlig koppling till lärlingsutbildningen Lärares undervisningstid Kostnad för mindre undervisningsgrupper Vad ska utbildningskontraktet innehålla? Utbildningskontraktet ska framförallt innehålla information om elevens namn, arbetsplats samt datum för det arbetsplatsförlagda lärandet. Kontraktet ska skrivas under av skolan, arbetsplatsen och eleven eller vårdnadshavare i de fallen eleven inte är myndig. Observera att statsbidrag endast lämnas för elever med utbildningskontrakt. Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på arbetsplatsförlagt lärande vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven. Det är huvudmannen som ska upprätta utbildningskontrakt. Mer information om utbildningskontrakt hittas i Skollagen (16 kap. 11a ). Bidrag för ersättning till arbetsgivare Statsbidrag lämnas för huvudmannens kostnader för ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingslever. Denna ersättning ska huvudmannen oavkortat betala ut till arbetsgivaren. Kostnader för läroverktyg ska huvudmannen stå för, dessa ska varken statsbidraget eller arbetsgivaren bekosta.

3 3 (6) Instruktioner Ansökan ska vara Skolverket senast tillhanda senast den 5 april 2013 Ansökan våren 2013 Blanketten består av tre blad. Blad 1 (Gul) - Ansökan våren 2013 Blad 2 (Grön) - Elevuppgifter våren 2013 Blad 3 (Blå) - Koder Blad 1 Ansökan 1. Huvudmannauppgifter Huvudmän som söker för första gången anger huvudmanntyp (kommunal/enskild/landsting), huvudmannens namn, adress, postadress samt bank- eller plusgiro i gula rutor under 1B. Huvudmän som tidigare ansökt om bidraget anger huvudmannakod i rosa ruta C13. Koden återfinns i bladet Koder. Förtryckta uppgifter visas automatiskt under 1A. Det är möjligt att korrigera uppgifter i grå rutor under 1B. 2. Elever som deltar gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 En elev berättigar till statsbidrag om: - Utbildningskontrakt har tecknats - Eleven deltog i en gymnasial lärlingsutbildning den 15 februari 2013 Redovisa eleverna som berättigar till bidrag i gula rutor 2A och 2B för respektive årskurs. Dessa elever ska även redovisas i elevlistan i fliken Elevuppgifter.

4 4 (6) 3. Huvudmannens utvecklingskostnader våren 2013 I blanketten finns fyra förslag på utvecklingskostnader; lärlingssamordnare, kompetensutveckling, programråd samt handledarutbildning. Övriga utvecklingskostnader anges under punkt 3E. I de gula rutorna ska huvudmannen beskriva sina utvecklingskostnader. Det ska framgå vad kostnaden avser och hur den är relevant för lärlingsutbildningen. Beloppet anges i de rosa rutorna. 4. Redovisade kostnader och preliminärt bidrag våren 2013 Förtryckta uppgifter visas automatiskt när huvudmannen fyllt i antal elever och utvecklingskostnader. Utifrån de redovisade uppgifterna visas ett preliminärt bidrag för våren Dessa uppgifter är preliminära och kan komma att ändras efter handläggning. Skolverket kommer att betala ut statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning i slutet av maj Underskrift Ange namn och kontaktuppgifter till huvudmannens kontaktperson samt ansvarig tjänsteman som skriver under rekvisitionen. Blanketten ska skrivas ut och undertecknas av beslutande ansvarig tjänsteman (förvaltningschef, skolchef eller annan som har delegation att ansöka på nämndens/huvudmannens vägnar). Därmed intygas på huvudmannens vägnar att uppgifterna som lämnats är korrekta och i enlighet med vad som anges i förordningen (2011:1597).

5 5 (6) Blad 2- Elevuppgifter Elevuppgifter I fliken Elevuppgifter redovisas samtliga elever med utbildningskontrakt som deltog i gymnasial lärlingsutbildning den 15 februari När huvudmannen anger antalet elever med utbildningskontrakt på första sidan öppnas samma antal rader i fliken elevlista. Det är dessa vita rutor som ska fyllas i. Följande elevuppgifter anges: - skolans namn - elevens namn (förnamn, efternamn) - elevens födelsedatum (6 siffror) - de fyra sista siffrorna i personnumret - årskurs - studievägskod Elever som är sjukskrivna eller av annan anledning inte deltar i en gymnasial lärlingsutbildning vid detta datum ska inte redovisas och berättigar heller inte till bidrag. Huvudmannen ska redovisa vid vilka arbetsplatser eleverna genomför sin arbetsplatsförlagda utbildning under våren Adress, postort samt kontaktuppgifter till kontaktpersonen på arbetsplatsen ska framgå. Använd endast en rad per elev och lämna inga tomma rader. Skulle en elev vara på mer än en arbetsplats under våren redovisas dessa i kolumnerna L och N. Här kan samma ruta användas för att skriva in namn och kontaktuppgifter till arbetsplatsen.

6 6 (6) Bidrag för ersättning till arbetsgivare För att ansöka om bidrag för ersättning till arbetsgivare anges det belopp som respektive arbetsgivare ges under rubriken Ersättning till arbetsgivare vt13 (kolumn K). För elever med flera arbetsplatser används kolumn M och O. Om bidrag söks för utvecklingskostnader (5000 kronor per elev och termin) är det möjligt att beviljas kronor per elev i ersättning till arbetsgivare. Det är dock möjligt att använda hela bidraget, kronor per elev och termin, i ersättning till arbetsgivare. Blanketten ska vara Skolverket tillhanda senast den 5 april 2013 Blanketten skickas i två versioner till Skolverket. 1. Den elektroniska blanketten (Excel) skickas med e-post till Vänligen skriv huvudmannens namn i ärendemeningen! 2. Den underskrivna blanketten skickas med post till Skolverket Statsbidragsenheten Stockholm Vid frågor Lisa Hellblom Mickael Abraham

7 7 (6) Skyldighet att redovisa Skolverket har som uppdrag att följa upp att rätt ersättning har gått till rätt ändamål och kräver att huvudmänen ska, vid kontroll, kunna verifiera att statsbidraget har gått till rätt ändamål. Om bidraget inte används i enlighet med förordning (2011:947) kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig. Huvudmannens redovisning: En huvudman som erhåller statsbidrag ska vid en granskning kunna uppvisa: Utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11a skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltar i en gymnasial lärlingsutbildning. Underlag som styrker att huvudmannen har haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat statsbidrag. Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut ersättningen till arbetsgivare i enlighet med beviljat statsbidrag. Med underlag avses dokumentation där kostnaden framgår på ett tydligt sätt. Detta kan exempelvis vara kvitton, fakturor, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer. Även andra dokument kan godkännas där huvudmannens kostnader framgår. För mer information klicka här eller gå till

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer