Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning"

Transkript

1 Statsbidragsenheten Information Dnr:2015: (13) Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Ansökan vårterminen 2016: 1 mars- 4 april 2016 Ansökan höstterminen 2016: 1 oktober - 1 november 2016 Bidrag betalas ut: ungefär en månad efter sista ansökningsdatum. Om statsbidraget Bidraget regleras i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Det finns tre olika bidrag att söka. Samtliga bidrag söks i samma blankett som finns att ladda ned på Skolverkets webbplats. Högsta belopp som huvudmannen kan söka per elev och termin: Utvecklingskostnader Ersättning arbetsgivare Utbildade handledare kronor kronor kronor Huvudmannens utvecklingskostnader* Lämnas till arbetsgivaren Lämnas till arbetsgivaren Bidrag för kostnader kopplade till lärlingsutbildningen Ersättning till arbetsgivare som tagit emot en elev Ersättning till arbetsgivare om elevens handledare är utbildad Vid en översökning minskas bidraget Statsbidrag lämnas i mån av medel. Vid en översökning minskas bidraget proportionerligt för samtliga sökande. * Bidraget kan även helt eller delvis lämnas som en extra ersättning till arbetsgivare.

2 2 (13) Instruktioner för att fylla i ansökan Börja med att spara ner ansökningsblanketten på datorn, du hittar blanketten på Skolverkets webbplats. Ansökningsblanketten består av fyra blad: 1) Ansökan 2) Elevuppgifter 3) Gymnasiesärskolan 4) Organisationsnummer 1. Huvudmannauppgifter Gå till blad 1) Ansökan. Fyll i huvudmannens organisationsnummer i den gröna rutan. Använd länken för att komma till listan med alla organisationsnummer. När ni har fyllt i organisationsnumret visas automatiskt alla uppgifterna under punkt 1. Huvudmannauppgifter. 2A. Gymnasial lärlingsanställning Om någon elev har en gymnasial lärlingsanställning, d.v.s. att arbetsgivaren betalar ut lön till eleven inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet väljer ni JA i rullistan. Vilka dessa elever och arbetsplatser är specificeras sedan på bladet Elevuppgifter. Här kan ni läsa mer om anställningen.

3 3 (13) 2. Elevuppgifter Gå till blad 2) Elevuppgifter. Här ska ni ange uppgifter om elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning den 15 februari 2016 och har ett utbildningskontrakt. En elev berättigar till bidrag om: - Utbildningskontrakt har tecknats. - Eleven deltog i en gymnasial lärlingsutbildning den 15 februari Eleven har en arbetsplats som framgår i ansökan. Elever inom gymnasiesärskolan redovisas på Blad 3) Gymnasiesärskolan. För dessa elever anges inga personuppgifter, istället får varje elev ett löpnummer. Uppgifter om eleven Skolenhet: välj skolenhet i rullistan. Personuppgifter: ange elevens namn och personnummer. Om eleven har skyddade uppgifter skriver ni skyddad identitet. Årskurs och studievägskod: välj i rullistan. I bilaga 2 finns samtliga studievägskoder för gymnasial lärlingsutbildning. Uppgifter om arbetsplatsen Arbetsplatsen: ange arbetsplatsens namn, organisationsnummer och handledarens namn. I de fall en elev har mer än en arbetsplats skriver ni arbetsplatsens namn under kolumnrubriken Om flera arbetsplatser. Bidrag arbetsgivare: ange det belopp som ska betalas ut i ersättning till elevens arbetsgivare. Skolverket beviljar högst kronor per elev och termin för ersättning till arbetsgivare. I de fall eleven har mer än en arbetsplats bestämmer huvudmannen hur ersättningen ska fördelas mellan elevens olika arbetsgivare.

4 4 (13) Bidrag för utbildade handledare Välj vilken typ av utbildning handledaren har genomfört genom att välja ett alternativ i rullistan. I rutan intill anges automatiskt det högsta beloppet som kan sökas, kronor per elev och termin. Handledarutbildningen ska innehålla: Skolformens styrdokument och vilken roll arbetsplatsförlagt lärande (apl) har i lärlingsutbildningen Handledarens roll och ansvar i lärlingsutbildning Lärande, handledning och reflekterande samtal Stöd för lärande och utveckling Arbetsmiljö och säkerhet Yrkeskunskaper, yrkeskultur, yrkesidentitet och yrkesspråk Ungdomars attityder och värderingar till yrkeslivet Bedömning av kvalitet i elevens arbete Läs mer i föreskriften (2014:49) om krav för handledarutbildning. Tre olika sätt att berättiga till bidrag 1. Utbildning som godkänts av Skolverket Handledaren har genomfört en handledarutbildning som motsvarar föreskriftens krav för statsbidrag. För att få utbildningen godkänd lämnas en utbildningsplan till Skolverket där utbildningens innehåll och omfattning beskrivs. Läs mer och ansök. Utbildningsplanen behöver inte skickas in på nytt så länge det inte skett stora förändringar i utbildningen. 2. Webbaserad utbildning Handledaren har genomfört Skolverkets webbaserade handledarintroduktion plus fördjupningsdelen för lärling. Utbildningen är gratis och görs på webben. Här finns webbutbildningen. 3. Utbildning på lärosäten Handledaren har genomfört en handledarutbildning på ett lärosäte som upphandlats av Skolverket. Se bilaga 2.

5 5 (13) 3. Utvecklingskostnader Här ansöker ni om bidrag för kostnader som avser utvecklingen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. I blanketten finns förslag på utvecklingskostnader. Varje kostnadsslag har olika underkategorier, samt en kategori för övrigt. För kategorin övrig kostnad lämnas en förklarande text i rutan till höger. Det ska framgå vad kostnaden avser och hur den är relevant för lärlingsutbildningen. I den grå rutan Kan högst beviljas utifrån elevantal visas automatiskt det högsta belopp som beviljas för utvecklingskostnader, motsvarande kronor per elev. 4. Summering ansökt bidrag Utifrån redovisade elevuppgifter och utvecklingskostnader visas en sammanställning över ansökt bidrag våren Bidraget betalas ut i maj 2016.

6 6 (13) 5. Intyga och skicka in ansökan Ange namn och kontaktuppgifter till huvudmannens uppgiftslämnare (kontaktperson) samt huvudmannens representant. Huvudmannens representant ska vara behörig att ansöka om statsbidraget på huvudmannens vägnar. För att intyga på huvudmannens vägnar att uppgifterna som lämnats är korrekta och i enlighet med förordningen (2011:947) väljs alternativet JA i rullistan. Ansökan skickas via e-post till senast den 4 april Vid frågor Frågor om statsbidrag Frågor om lärlingsutbildningen Lisa Hellblom

7 7 (13) Redovisning Bidrag som beviljats läsåret 2015/16 redovisas den 1 oktober 2016 på en blankett som publiceras på Skolverkets webbplats. Sista datum att redovisa är den 1 november I redovisningen ska det framgå hur bidraget för utvecklingskostnader har använts samt vilket belopp som har utbetalats till arbetsgivare respektive termin. Det är inte nödvändigt att bifoga kvitton eller andra typer av intyg i samband med redovisningen. Belopp som inte har använts kommer att återkrävas. Skolverket skickar eventuella beslut om återkrav i november Vid en stickprovskontroll Skolverket genomför ibland stickprovskontroller. Vid en sådan stickprovskontroll ska huvudmannen kunna uppvisa följande: Utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11a skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för. Underlag* som styrker att huvudmannen har haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat statsbidrag. Underlag* som styrker att huvudmannen har betalat ut ersättningen till arbetsgivare i enlighet med beviljat statsbidrag. För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49). *Med underlag avses dokumentation där kostnaden framgår på ett tydligt sätt. Detta kan exempelvis vara kvitton, fakturor, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer. Även andra dokument kan godkännas där huvudmannens kostnader framgår.

8 8 (13) Vanliga frågor Vem kan söka bidraget? Huvudmän för gymnasial lärlingsutbildning ansöker om bidraget en gång per termin. En samlad ansökan lämnas per huvudman för de elever och skolor som ingår. Huvudmannen betalar ut bidraget för ersättning till arbetsgivare till de arbetsplatser som angetts i ansökan. Vilka elever berättigar till statsbidrag? Elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning den 15 februari (15 oktober hösten) och där ett utbildningskontrakt upprättats mellan eleven, skolan och arbetsplatsen berättigar till bidrag den terminen. Elever på introduktionsprogram (även integrerat) berättigar inte till statsbidrag. Vad är utvecklingskostnader? Utvecklingskostnader avser kostnader för lärlingsutbildningen som ligger utanför en huvudmans ordinarie kostnader. Dessa kostnader ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Det är huvudmannen som erhåller bidraget för utvecklingskostnader. När ska ersättningen till arbetsgivare betalas ut? Bidrag som beviljats läsåret 2015/16 ska betalas ut innan den 1 oktober Hur ska arbetsgivarna använda bidraget? Huvudmannen ska oavkortat betala ut bidraget till arbetsgivaren. Det finns inga bestämmelser för hur arbetsgivaren ska använda bidraget utan detta är upp till arbetsgivaren att bestämma. Att ta emot en lärling medför ofta merkostnader och bidraget kan täcka dessa merkostnader. Det är positivt om skolan och arbetsplatsen har en dialog kring hur bidraget kan användas för att främja elevens utbildning. Måste eleven vara ute på apl vid ansökningstillfället? Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på en arbetsplats vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven. Hur mycket apl ska eleven ha? För en elev som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning ska minst halva tiden vara arbetsplatsförlagd. Omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) räknas från det läsår eleven övergår till lärlingsutbildningen. Vad händer om en elev avbryter utbildningen? Elever som deltog i utbildningen vid mättillfället den 15 februari (15 oktober hösten) berättigar till statsbidrag även om utbildningen avbryts senare under terminen. Om ersättningen till arbetsgivare helt eller delvis inte utbetalas ska

9 9 (13) motsvarande belopp återbetalas till Skolverket. Detta redovisas i den årliga uppföljningen hösten 2016, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav. Vad ska utbildningskontraktet innehålla? Utbildningskontraktet ska bl.a. innehålla information om vilka moment som ska genomföras på arbetsplatsen och datum för det arbetsplatsförlagda lärandet. Kontraktet ska skrivas under av skolan, arbetsplatsen och eleven eller vårdnadshavare i de fallen eleven inte är myndig. Mer information finns i skollagen (16 kap. 11a ). Hur får eleven det höjda studiebidraget? Elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning kan ansöka om lärlingsersättning motsvarande kronor i månaden för tiden på en arbetsplats. Lärlingsersättningen är ett bidrag för resor och måltider som eleven söker. Ansökan görs genom CSN. Observera att skolan ska registrera eleverna som lärlingar med rätt studievägskod, se Bilaga 1 för förteckning. Vad är en gymnasial lärlingsanställning? Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven kan vara anställd av arbetsgivaren under tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet. Läs mer om anställningsformen. Bidrag för utbildade handledare Vem söker bidraget för utbildade handledare? Det är huvudmannen som ansöker om statsbidraget och sedan betalar ut ersättningen till den arbetsgivaren. Det är huvudmannen som ansöker om att få en utbildningsplan godkänd av Skolverket. Behöver handledaren ha avslutat utbildningen när bidraget söks? Ja, handledaren ska ha fullföljt handledarutbildningen när statsbidraget söks. Det är därmed inte möjligt att ansöka om bidrag för elever vars handledare ska genomföra utbildningen vid ett senare tillfälle. Ska intyg från webbutbildningen skickas med vid ansökan? Nej, det är inte nödvändigt att skicka med intyg om avslutad utbildning. Detta ska dock kunna uppvisas vid en stickprovskontroll. Gäller bidraget bara gymnasiala lärlingar? Ja, bidraget avser endast elever som går en gymnasial lärlingsutbildning. Är det elevens handledare som får bidraget? Skolverket betalar ut bidraget till huvudmannen som sedan betalar ut det till arbetsgivaren om elevens handledare är utbildad enligt föreskriftens krav. Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas. Då handledaren har lagt ner tid på att fullfölja en utbildning är det positivt om bidraget kommer handledaren till del.

10 10 (13) Bilaga 1 Studievägskoder gymnasial lärling Studievägskod BF BFFRI0L BFPED0L BFSOC0L BA BAANL0L BAHUS0L BAMAR0L BAMAL0L BAPLA0L EE EEAUT0L EEDAT0L EEELT0L EEENE0L FT FTGOD0L FTKAR0L FTLAS0L FTPER0L FTTRA0L HA HAADM0L HAHAN0L HV HVFIN0L HVFLO0L HVFRI0L HVTEX0L HVBOS0L HVGLA0L HVGUL0L HVHOV0L HVHUD0L HVSTY0L HVJUV0L HVKAK0L HVKER0L Studieväg gymnasieskolan Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa, lärling Barn- och fritidsprogrammet; Pedagogiskt arbete, lärling Barn- och fritidsprogrammet; Socialt arbete, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet; Anläggningsfordon, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet; Husbyggnad, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet; Mark och anläggning, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet; Måleri, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet; Plåtslageri, lärling El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet; Automation, lärling El- och energiprogrammet; Dator- och kommunikationsteknik, lärling El- och energiprogrammet; Elteknik, lärling El- och energiprogrammet; Energiteknik, lärling Fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet; Godshantering, lärling Fordons- och transportprogrammet; Karosseri och lackering, lärling Fordons- och transportprogrammet; Lastbil och mobila maskiner, lärling Fordons- och transportprogrammet; Personbil, lärling Fordons- och transportprogrammet; Transport, lärling Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet; Administrativ service, lärling Handels- och administrationsprogrammet; Handel och service, lärling Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet; Finsnickeri, lärling Hantverksprogrammet; Florist, lärling Hantverksprogrammet; Frisör, lärling Hantverksprogrammet; Textil design, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; bössmakare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; glasblåsare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; guldsmed, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; hovslagare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; hudvård, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; hår- och makeupstylist, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; juvelfattare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; kakelugnsmakare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; keramiker, lärling

11 11 (13) HVLAS0L HVSAD0L HVSIL0L HVSKO0L HVSME0L HVSOT0L HVTAP0L HVTIM0L HVURM0L HT HTHOT0L HTTUR0L IN INDRI0L INPRO0L INPRK0L INSVE0L NB NBDJU0L NBLAN0L NBSKO0L NBTRA0L RL RLBAG0L RLFAR0L RLKOK0L VF VFFAS0L VFKYL0L VFVEN0L VFVVS0L VO VOVAR0L RX RXFLY0L RXHEL0L RXELO0L RXSER0L RXDAC0L RXMAS0L RXTAG0L RXSAM0L RXYRK0L Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; låssmed, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; sadelmakare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; silversmed, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; skomakare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; smed, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; sotare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; tapetserare, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; timmerman, lärling Hantverksprogrammet; Övriga hantverk; urmakare, lärling Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet; Hotell och konferens, lärling Hotell- och turismprogrammet; Turism och resor, lärling Industritekniska programmet Industritekniska programmet; Driftsäkerhet och underhåll, lärling Industritekniska programmet; Processteknik, lärling Industritekniska programmet; Produkt och maskinteknik, lärling Industritekniska programmet; Svetsteknik, lärling Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet; Djur, lärling Naturbruksprogrammet; Lantbruk, lärling Naturbruksprogrammet; Skog, lärling Naturbruksprogrammet; Trädgård, lärling Restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet; Bageri och konditori, lärling Restaurang- och livsmedelsprogrammet; Färskvaror, delikatesser och catering, lärling Restaurang- och livsmedelsprogrammet; Kök och servering, lärling VVS- och fastighetsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet; Fastighet, lärling VVS- och fastighetsprogrammet; Kyl- och värmepumpsteknik, lärling VVS- och fastighetsprogrammet; Ventilationsteknik, lärling VVS- och fastighetsprogrammet; VVS, lärling Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet; lärling RX-Flygteknikutbildningen RX-Flygteknikutbildningen; Flygplan, lärling RX-Flygteknikutbildningen; Helikopter, lärling RX-Marinteknikutbildningen; El och elektronik, lärling RX-Marinteknikutbildningen; Service och reparation, lärling RX-Sjöfartsutbildningen; Däck, lärling RX-Sjöfartsutbildningen; Maskin, lärling RX-Tågteknikerutbildningen; Tåg, lärling RX-Utbildningen samiska näringar; lärling RX-Yrkesdansarutbildningen; lärling

12 12 (13) Studieväg gymnasiesärskolan Programmet för administration, handel och varuhantering, lärling Programmet för estetiska verksamheter, lärling Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, lärling Programmet för fordonsvård och godshantering, lärling Programmet för hälsa, vård och omsorg, lärling Programmet för hantverk och produktion, lärling Programmet för hotell, restaurang och bageri, lärling Programmet för skog, mark och djur, lärling Programmet för samhälle, natur och språk, lärling Studievägskod AHADM0L EVEST0L FAFAS0L FGFOR0L HOHAL0L HPHAN0L HRHOT0L SKSKO0L SNSAM0L

13 13 (13) Bilaga 2 Lärosäten som har genomfört en handledarutbildning som motsvarar Skolverkets krav för statsbidrag. Umeå universitet Karlstads universitet Högskolan i Skövde Linköpings universitet Linnéuniversitetet Malmö högskola Göteborgs universitet

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Antagna 1:a hand Reserver

Antagna 1:a hand Reserver BENGTSFORS, Strömkullegymnasiet Utbildning Platser Ekonomiprogrammet EK 18 6 4 0 12 4 5 247,5 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 3 3 0 7 3 1 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 10 3 3

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Information Statsbidragsenheten Dnr: 2016:1351 2017-03-01 1 (14) Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Ansökan vårterminen 2017: 1 mars 3 april Bidrag betalas ut: ungefär en månad efter sista ansökningsdatum

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Lärlingsutbildning 2011

Lärlingsutbildning 2011 Lärlingsutbildning 2011 Vad är lärlingsutbildning? Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en traditionellt skolförlagd utbildning eller som lärling. Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-06-01 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 4) 3) 4) 3) 4) 3)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 4) 3) 4) 3) 4) 3) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 1) 255.62 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 1) 238.75 Strömkullegymnasiet,Estetiska

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde Kommun: Bengtsfors Utbildning (reserv) (reserv) Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 1) 255.62 1) 256.87 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 1) 238.75

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 4 4 - Husbyggnad

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antagningsstatistik 2018 Preliminärantagning

Antagningsstatistik 2018 Preliminärantagning Luspengymnasiet, Storuman 13-apr 27-jun 31-aug Lägst Medel 27-jun BF Barn- och fritidsprogrammet 0 3 3 8 BFFRI0L Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa, lärling 0 1 1 182,5 182,5 2 BFPED0L Barn-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 56 56 237,5 283 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 222,5 272 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 262,5 296 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 192,5 254 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Christine Kastner Johnson 2019-03-28 UBN-2019-2814 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 Förslag till beslut

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Erik Ojala Datum 2018-03-27 Diarienummer UBN-2018-1884 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-10-16 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES

Läs mer

Antagningsstatistik 2017 Preliminärantagning

Antagningsstatistik 2017 Preliminärantagning Totalt antagna elever Meritvärde vid Gymnasieskolans förändringar Antal platser Förändring av antal platser och utbud Luspengymnasiet, Storuman 12-apr 28-jun 31-aug Lägst Medel 28-jun BF Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

2015-09-16 Sida 1 Studievägskoder_ver42

2015-09-16 Sida 1 Studievägskoder_ver42 Studievägskoder nationella program Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning. De två inledande positionerna i studievägskoden är programförkortningen

Läs mer

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande Bakgrund Bestämmelser om ersättningar till fristående innebär att bidraget ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Lika Villkor). Kommunen ska för varje gymnasieprogram

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-03-29 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-04-18 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls Studievägskod nationella program Skolverket har utarbetat studievägskoder för nationella program och särskilda varianter. Studievägskoden utgörs av program och inriktningskod. De två inledande bokstäverna

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION

GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION 7 8 OKTOBER KLOCKAN 17.30 19.30 TINGVALLAHALLARNA PÅ VÅXNÄS FRI ENTRÉ Gymnasieskolorna i Karlstadsregionen inbjuder till Gymnasieforum. Kom och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Information Dnr:2012:720 2013-03-01 1 (6) Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1 Inriktning UBF 2018/2019 0596/17 Bilaga 1 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen Bräckegymnasiet Nationellt program

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2020.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2020. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik 2016

Antagningsstatistik 2016 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 2 1 1 Barn- och fritidsprogrammet 115,0 115,0 EE 0 0 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes 6 april FT 8 1 1 1 Fordons- och transportprogrammet 110,0 110,0 IMPROBF 2 1 1 1

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03 ------------------------------------------------------------------ Grön understruken text är tillagd sedan dokumentet publicerades Röd överstruken text är borttagen sedan dokumentet publicerades -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 HALVFART Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 Läs noga igenom informationen på webbsidan: www.lun.gu.se/utbildning innan du fyller i blanketten! Bifoga alltid gymnasiebetyg,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik 2012

Antagningsstatistik 2012 Jenningsskolan, Robertsfors IMPROIN 5 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Industritekniska programmet IMPRORL 0 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer