Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325"

Transkript

1 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (hädanefter kallad resolution 1325) i enlighet med myndighetens beslut. 2 Stödet är avsett för verksamhet som främjar genomförandet av resolution 1325 och som är förenlig med gällande riktlinjer för biståndsmedel. Verksamhet som främjar kvinnors deltagande och verksamhet som syftar till att stödja kapacitetsuppbyggnad i kvinnoorganisationer i konflikt- och postkonfliktländer ses som särskilt relevanta. 3 Stöd kan lämnas till svenska och internationella organisationer och stiftelser som bedriver verksamhet enligt 1 och 2. 4 Bidragsgivare är Folke Bernadotteakademin. Bidragsgivaren hanterar alla frågor i anslutning till stödet och erhållet stöd ska redovisas av bidragstagaren till bidragsgivaren. Bidragstagare är den som söker eller beviljas stöd. 5 Stöd lämnas, i mån av tillgång till medel, främst i form av större projektbidrag. En ansökan om stöd bör inte understiga SEK. Maximalt kan en huvudsökande beviljas SEK i stöd under ett och samma kalenderår. Med huvudsökande menas den organisation eller stiftelse som leder arbetet. Huvudsökande är ansvarig för såväl delredovisning som slutredovisning av bidraget till bidragsgivaren. En ansökan kan endast ha en huvudsökande. Budget 6 Den budget som godkänts av bidragsgivaren ska följas. En viss omdisponering får dock ske mellan projektets budgetposter utan konsultation med bidragsgivaren. Dessa omdispositioner får däremot inte överskrida SEK av de anslagna medlen eller frångå de villkor som fastställts i beslutet gällande medlens användning. Förutsättningar för erhållande av medel 7 Projekt som redan genomförts när ansökan inlämnas beviljas inte stöd. Stöd lämnas inte heller till en organisation eller stiftelse som brustit i redovisning av tidigare erhållna medel. 8 Ansökningar kan lämnas till bidragsgivaren löpande under ett kalenderår. Ansökan ska göras på den ansökningsblankett som bidragsgivaren tillhandahåller.

2 Om en ansökan är bristfällig och en uppmaning att avhjälpa bristerna inte följs kommer ansökan att avslås. 9 Sökta bidrag ska främst utgöra ett stöd till specifika aktiviteter. Kostnader för personal ska specificeras i ansökan och främst personalkostnader relaterade till projektets aktiviteter kommer att beviljas. Kostnader för overhead, så som administration, får inte överstiga 10 procent av det sökta bidraget. Verksamhet 10 Bidraget gäller för den verksamhet som anges i bidragsbeslutet. Rekvisition och utbetalning av medel 11 Bidragstagaren ska rekvirera medel inom en månad från beslutsdatum och projektverksamheten ska påbörjas under den tremånadersperiod som följer på beslutet. Om en första rekvisition inte lämnats in inom en månad från att bidraget beviljats kan rätten till bidrag upphöra. 12 Beviljade medel betalas ut när originalrekvisition inkommit till bidragsgivaren. Medel rekvireras på blankett som bidragsgivaren tillhandahåller. Rekvisition ska vara undertecknad av behörig företrädare för bidragstagaren. Bidragsgivaren kan komma att begära att den som rekvirerar bidraget ska kunna styrka sin behörighet med protokollsutdrag, registreringsbevis eller motsvarande dokument. 13 Beviljade medel betalas ut i svenska kronor. Intäkter av räntor på utbetalade medel ska användas för samma ändamål som bidraget avser. 14 Överstiger det beviljade beloppet fyrtiofem prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) kan medel komma att betalas ut i omgångar. Villkor för delrekvirering anges i beslut. Redovisning av beviljade medel 15 Bidragsmottagare ska lämna redovisning till bidragsgivaren. Redovisning ska ske enligt bidragsgivarens allmänna villkor. Om redovisning inte inkommer betalas inte ytterligare medel ut och tidigare utbetalda medel kan komma att återkrävas. Bidragsgivaren lämnar ställningstagande till bidragstagaren om huruvida respektive redovisning godkänts. 16 Bidragsgivaren har rätt att besöka och utvärdera den verksamhet som finansierats. Bidragsgivaren har också rätt att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning. 17 Om en beviljad projektansökan överstiger tjugofem prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) eller om projektet ska pågå under mer än tolv månader ska delredovisning lämnas in. Delredovisning lämnas in var sjätte månad om inte annat anges i beslutet. Delredovisning ska ske på den blankett som bidragsgivaren tillhandahåller. Delredovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för bidragstagaren. Bidragsgivaren kan komma att begära att den som

3 rekvirerar bidraget ska kunna styrka sin behörighet med protokollsutdrag, registreringsbevis eller motsvarande dokument. 18 Slutredovisning ska lämnas in till bidragsgivaren i enlighet med beslut för det beviljade stödet, dock senast tre månader efter sista datum för disponering av stöd. Redovisningen ska innehålla en sammanfattande redogörelse för den totala användningen av bidraget och verksamheten som genomförts. Slutredovisning ska ske på den blankett som bidragsgivaren tillhandahåller. Slutredovisningen ska bestå av både en verksamhetsrapport och en ekonomisk redovisning. Slutredovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för bidragstagaren. Bidragsgivaren kan komma att begära att den som rekvirerar bidraget ska kunna styrka sin behörighet med protokollsutdrag, registreringsbevis eller motsvarande dokument. Verksamhetsrapport 19 Verksamhetsrapport ska, om inte annat anges i beslutet, lämnas till bidragsgivaren i samband med slutredovisning. Verksamhetsrapporten ska överskådligt redogöra för den verksamhet som bedrivits med stöd av bidraget. Verksamhetsrapportering ska ske på den blankett som bidragsgivaren tillhandahåller. Ekonomisk redovisning 20 Ekonomisk redovisning ska lämnas in till bidragsgivaren enligt beslut. Bidragstagaren ska kunna särredovisa den verksamhet som bidraget avser. Verksamheten ska redovisas mot den budget som godkänts av bidragsgivaren och eventuella avvikelser ska anges och kommenteras. Redovisningen ska även omfatta användningen av den faktiska eller, om denna inte kan fastställas, den beräknade ränteintäkten. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för bidragstagaren. 21 Den ekonomiska redovisningen ska vara granskad och styrkt med intyg från revisor. Om det beviljade bidraget understiger tre gånger gällande basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) kan en lekmannarevisor granska redovisningen om det inte finns särskilda skäl för att kräva granskning av yrkesverksam revisor. Lekmannarevisorn måste vara fristående i förhållande till ansvarig styrelse och ansvariga medelsförvaltare. Lekmannarevisorn får inte heller vara jävig genom något eget ekonomiskt intresse i den stödda verksamheten. 22 Om bidraget överstiger mer än tre gånger gällande basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) ska en yrkesverksam revisor granska redovisningen. Med yrkesverksam menas godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorns intyg ska lämnas in till bidragsgivaren tillsammans med redovisningen. Den extra kostnad som kravet på revisors granskning av bidragets användning medför får tas ur bidraget om upptagen i ansökans budget eller uppgår till max SEK. Den kostnad som revisionen medfört ska styrkas vid återrapportering. 23 Om revisorns granskning inte är klar till det datum då den ekonomiska redovisningen ska lämnas in kan bidragstagaren ansöka om uppskov. En begäran om uppskov ska göras till bidragsgivaren senast en månad innan det datum som redovisningen ska lämnas in till bidragsgivaren. Generellt gäller att uppskov

4 medges i högst tre månader. I särskilda fall kan uppskov lämnas så att granskningen kan ske i samband bidragstagarens årsredovisning. Bidragsgivaren beslutar om uppskov med redovisningen. Återbetalning av medel 24 Medel som inte förbrukats för sitt ändamål ska redovisas och återbetalas till bidragsgivaren. Återbetalning ska ske senast det datum då stödet ska slutredovisas. Om medel ska återbetalas till bidragsgivaren ska även oförbrukad, faktisk ränteintäkt räknas med i det belopp som ska betalas tillbaka. 25 Om bidragstagaren inte kan återbetala bidraget inom ovan nämnda tid kan bidragsgivaren i vissa fall bevilja uppskov med återbetalningen. Ansökan om uppskov ska lämnas in till bidragsgivaren senast en månad före det datum då stödet ska redovisas och oförbrukat stöd återbetalas. Ansökan om uppskov ska innehålla en tidsplan för återbetalningen. Bidragsgivaren beslutar om uppskov med återbetalning. Om ansökan avslås ska oförbrukat stöd återbetalas enligt ursprunglig plan. 26 Bidragstagaren kan ansöka om eftergift av återbetalningsskyldigheten. Ansökan ska lämnas till bidragsgivaren som prövar ansökan enligt bestämmelserna om eftergift i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. 27 Har bidragsgivaren beslutat att bidragstagaren ska återbetala hela eller delar av bidraget ska återbetalningen ske inom den tid som bidragsgivaren anger. Bidragstagaren ska helt eller delvis betala tillbaka bidraget enligt nedan. Om bidragstagaren inte hinner använda medlen inom förutsatt tid 28 Medel som inte använts eller inte kommer att kunna användas inom den period som bestämts i beslutet ska återbetalas. Återbetalningsskyldigheten inträder när det står klart att medlen inte använts eller uppenbarligen inte kommer att användas. 29 Bidragstagaren kan ansöka om förlängning av perioden då de beviljade medlen får användas. Ansökan om förlängning ska ha inkommit till bidragsgivaren senast en månad före det datum för sista disponering av medel som angetts i beslutet. Bidragsgivaren beslutar om förlängning av perioden då medel får användas. Om ansökan avslås ska återbetalning ske då redovisning inlämnas. Om bidragets andel av totalkostnaden har blivit för stor i proportion till annan finansiering 30 Om bidraget endast ska täcka en del av den totala kostnaden för verksamheten ska medlen återbetalas om det visar sig att totalkostnaden har blivit mindre än beräknat och bidraget därmed fått täcka en större del av kostnaderna än beslutet avsett. 31 Bidragsgivaren kan besluta om jämkning av återbetalningsskyldigheten om övriga intäkter i verksamheten av oförutsedda skäl blivit mindre än planerade och

5 det med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att begära återbetalning av hela beloppet. Ansökan om jämkning lämnas till bidragsgivaren. 32 Bidragsgivaren kan medge uppskov med återbetalning för att ge bidragstagaren möjlighet att utan ytterligare tillskott av medel från bidragsgivaren genomföra hela den verksamhet som förutsatts i beslutet. Ansökan om uppskov lämnas till bidragsgivaren. När bidragsgivaren godkänt åtgärderna föreligger inte längre någon återbetalningsskyldighet enligt denna punkt. Om bidraget använts för annat än avsett ändamål eller villkor åsidosatts. 33 Medel som använts för ändamål som uppenbarligen inte avsetts i beslutet ska återbetalas. Följer inte bidragstagaren bidragsgivarens villkor för stöd eller om bidragstagaren åsidosätter ett villkor som angetts i beslutet kan bidragsgivaren besluta att hela eller delar av bidraget ska återbetalas. Om bidragstagaren försummar sin redovisningsskyldighet 34 Försummar bidragstagaren sin skyldighet att lämna delredovisning, ekonomisk redovisning eller slutredovisning kan bidragsgivaren besluta att hela eller delar av bidraget ska återbetalas. Om bidragstagaren lämnat oriktig uppgift. 35 Om bidragstagaren genom att lämna oriktig uppgift, eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska hela eller delar av bidraget återbetalas. 36 Om bidragstagaren insett eller bort insett att felaktiga uppgifter lämnats ska hela det beviljade bidraget återbetalas. Detta gäller även om hela eller delar av bidraget använts. 37 Om bidragstagaren inte insett eller bort insett att felaktiga uppgifter lämnats avser återbetalningsskyldigheten de medel som inte använts. Om bidragstagaren tagit på sig ofrånkomliga kostnader omedveten om felaktigheten kan dessa kostnader undantas från återbetalningskravet. Detta beslutas av bidragsgivaren. 38 Återbetalningsskyldigheten kan jämkas om felaktigheten endast påverkat beloppets storlek i obetydlig omfattning. Bidragsgivaren beslutar om sådan jämkning.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget 2013-01-25, Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en bilaga

Läs mer

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar 1 (6) 214-3-28 214-872 BESLUTSMEDDELANDE VINNOVA har behandlat Er ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan. : Projekttitel: Koordinator: 214-872 Grönovation II - Nya koncept för att

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF):

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF): Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF): Fastställda: 2014-10-23. Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under Särskilda villkor i kontraktet. 1. Allmänt

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Bilaga 1. tagaren Projektet.

Bilaga 1. tagaren Projektet. 1 (6) 1 Definitioner Allmänna villkor för bidrag till forskningssamarbete (omfattande 1-22, fastställda genom VINNOVA-beslut nr 36-2010) Basrapport är en blankett som tillhandahålls av VINNOVA. I och med

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer