Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck"

Transkript

1 Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

2 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL PROJEKT SOM BÖR PRIORITERAS ENLIGT AKTUELLA REGERINGSDIREKTIV ANSÖKNINGSHANDLINGAR Övergripande krav för godkänd budget Bilagor som bör medfölja ansökan 6 2. PROJEKTRAPPORTERING RIKTLINJER FÖR PROJEKTÄGARE SOM BEVILJATS PROJEKTSTÖD Kontakta Länsstyrelsen om BESLUTET OCH VILLKOR Följande bestämmelser gäller för projektägaren i enlighet med beslutet INKOMMEN RAPPORTERING AV PROJEKT SAMT EKONOMISK REDOVISNING RUTINER FÖR REKVISITION OCH UTBETALNING För utbetalningar krävs följande dokument UPPSKOV FÖR PROJEKTRAPPORTERING OCH EKONOMISK REDOVISNING SLUTREDOVISNING AV PROJEKTETS KOSTNADER Ekonomisk redovisning villkor Grundläggande krav på utgifter Exempel på ekonomisk redovisning ÅTERKRAV AV MEDEL PROJEKTÄGAREN SKA HELT ELLER DELVIS BETALA TILLBAKA BIDRAGET OM CHECKLISTA FÖR PROJEKTETS OLIKA FASER 12

3 3 Förord Länsstyrelserna har sedan 2004 haft ett uppdrag att fördela stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det har resulterat i flera givande projektet som förhoppningsvis kan innebära en skillnad för individer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Att arbeta med projekt innebär också ett arbete med projektadministration och ekonomi. Målet är att projektägaren med hjälp av Länsstyrelsens handläggare ska kunna genomföra bra projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ska vara väl organiserat och utan ekonomiska oklarheter samt kunna efterlämna en slutredovisning som beskriver projektets resultat. Insatser som beviljas stöd ska ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barns rättigheter. Detta dokument är en handledning för projektägare som har blivit beviljade medel eller är intresserade av att söka medel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Dokumentet är en handledning som kan vara ett stöd för er som driver projekt 1. I detta dokument har material från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen angående bidragsgivande använts. Förvaltningsavdelningens Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. har använts som en grund för riktlinjerna i dokumentet. 1 Handledningen är framtagen av en grupp representanter från Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dokumentet har fört på remiss till övriga Länsstyrelser och slutligen presenterats på det nationella mötet vid Integration- och jämställdhetsdepartementet den 28 oktober 2009.

4 4 1. Ansökan 1.1 Länsstyrelsens direktiv för att ansöka om projektmedel Projekt inom länet 2. Tidsbegränsade projekt på ett år som avser förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld. Projektet måste ha ett tydligt start- och slutdatum. Projekt som drivs av en myndighet, en kommun, en organisation/stiftelse eller gemensamt av dessa. Gemensamma ansökningar från kommuner, myndigheter, organisationer m.fl. bör uppmuntras. I ansökan måste det tydligt framgå vem som är projektägare när det är flera som samverkar. Samverkan måste tydliggöras och berörda kommuners ansvar i samverkan ska konkretiseras och protokollföras av nämnden/ kommunstyrelse. Projekt som har en plan för genomförande och uppföljning som står i relation till projektets storlek. Länsstyrelsen beviljar stöd upp till hela kostnaden för projekt som söks av ideella organisationer och till högst halva kostnaden för projekt som söks av kommuner och myndigheter. Samtliga kriterier måste uppfyllas för att en ansökan ska behandlas. Medel beviljas inte till ordinarie verksamhet eller allmänna investeringar. Bidrag kan inte sökas för framtagande av en produkt som sedan ska säljas på den öppna marknaden eller till projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte 3. Länsstyrelsen ska ta del av och godkänna det material som framställs inom projektet innan det trycks och sprids. Bidrag kan heller inte sökas av enskilda personer, vinstdrivande företag eller politiska partier. Projektet ska normalt påbörjas inom två månader från det datum Länsstyrelsen har fattat beslut. 1.2 Projekt som bör prioriteras enligt aktuella regeringsdirektiv Utbildning för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer (och andra berörda aktörer). 2 Vid ansökan till Länsstyrelsen Östergötland kan projekten även vara nationella och ska då omfatta minst två län. 3 Med kommersiellt syfte avses till exempel att söka bidrag för tryckkostnader för en bok som man sedan avser att sälja för att på så sätt få in pengar till organisationen. (Ungdomsstyrelsen; Vägledning till ansökan). I annat fall bör detta specifieras i beslutet från Länsstyrelsen.

5 5 Utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter. Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå. Insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna. Insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld. Insatser som stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen. Ovanstående riktlinjer gäller även för stöd till insatser där homo-, bi och transpersoner utgör målgrupp. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och i FN:s konvention om barnets rättigheter. 1.3 Ansökningshandlingar Varje Länsstyrelse har egna ansökningshandlingar som vanligtvis finns på Länsstyrelsens webbplats. Du är alltid välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen om du har frågor eller vill diskutera er projektidé. Det viktiga är att det är du som projektägare som själv formulerar ansökan, handläggaren kan enbart ge stöd samt se att projektidén håller sig inom ramen för Länsstyrelsens riktlinjer och prioriteringar Övergripande krav för godkänd budget Det möjligen svåraste att bedöma, både för handläggaren och projektägaren, är en hållbar budget. Det är därför viktigt att det finns riktlinjer för vad som är en godkänd budget inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag. Budgeten ska vara så specificerad som möjligt, exempelvis bör poster som övriga kostnader specificeras. Det ska specificeras att sociala avgifter är medräknande i löner eller arvoden, samt om internkostnader ingår. Det ska framgå om projektet finansieras av andra bidragsgivare och i så fall vilka poster som söks från Länsstyrelsen.

6 6 Kostnader för aktiviteter som tillhör projektet (t ex kost och logi, resor) ska kopplas till aktivitet. Förtäring ska motiveras utifrån ett syfte. I enlighet med Länsstyrelsens miljöpolicy bör kollektivtrafik uppmuntras om detta är möjligt. Posterna i budgeten ska stämma överens med de planerade aktiviteterna som nämns i ansökan Bilagor som bör medfölja ansökan 4 1. Organisationens stadgar 2. Protokoll från senaste årsmötet, där firmatecknare ingår. 3. Senaste verksamhets-/årsberättelsen. 4. Verksamhetsplan för det året då man enligt ansökan planerar att genomföra projektet och budget 5. Beslut om organisationsnummer eller registreringsbevis från skatteverket 6. Protokoll från nämnden/styrelse/eller motsvarande som visar att insatserna stöds. 7. Intyg på medfinansiär om detta finns, med kontaktuppgifter. 2. Projektrapportering 2.1 Riktlinjer för projektägare som beviljats projektstöd Det fattade beslutet grundas på ansökan och i beslutet anges de specifika villkor som gäller för projektet Kontakta Länsstyrelsen om Under projekttiden kan vissa förändringar ske. I dessa situationer är det viktigt att projektägaren kontaktar Länsstyrelsen för att få förändringen godkänd innan den genomförs. Därför är det viktigt att kontakta Länsstyrelsen: Om projektstarten försenas. Om projekttiden behöver ändras. Om ni behöver göra ändringar i projektet gällande omfördelning av kostnadsposter eller förändringar i syfte och genomförande som var skrivet i den ursprungliga ansökan. Om projektledare eller firmatecknare ändras. Om ni behöver ändra datum för projektredovisning. 4 Punkt 1-7 gäller föreningar, för kommuner och myndigheter gäller enbart punkt 6-7.

7 7 2.2 Beslutet och villkor I beslutet står det beviljade beloppet, samt vilka budgetposter som har blivit godkända. Projektet ska drivas i enlighet med projektansökan. I beslutet finns ett slutdatum för projektet då en rapportering samt ekonomisk redovisning ska skickas in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har rätt att besöka och/eller utvärdera varje verksamhet eller insats som finansieras av medel från Länsstyrelsen. Projektet ska ha ett särskilt konto. Detta för att underlätta redovisningen Följande bestämmelser gäller för projektägaren i enlighet med beslutet Beslutet baseras på ansökan med den godkända budgeten. Enbart de beviljade posterna är godkända kostnader. Medlen skall rekvireras senast tre månader efter projektstart, detta gäller förskott. Ej förbrukade medel skall återbetalas till Länsstyrelsen. Ej godkänd del- eller slutrapportering samt ekonomisk redovisning kan innebära att Länsstyrelsen kan komma att kräva tillbaka redan utbetalda medel samt att projektet stoppas. Försenad eller utebliven rapportering kan innebära återkrav på utbetalda medel eller att nya medel ej kan rekvireras. Kostnader ska kunna bevisas att de är betalda. Inga kontantutbetalningar ska göras och kontoutdrag ska finnas med vid den ekonomiska redovisningen. Länsstyrelsen ska bli inbjuden till aktiviteter som berör projektet samt projektägaren ska delta i erfarenhetsutbyte eller andra aktiviteter för projektägare. 2.3 Inkommen rapportering av projekt samt ekonomisk redovisning. 5 Generella krav vid slutrapportering av projekt: I redovisningen skall projektägaren redogöra för projektet i enlighet med den ursprungliga ansökan. Villkoren som är specificerade i beslutet skall samtliga vara uppfyllda. Rapporteringen och den ekonomiska redovisningen skall vara utformade enligt beslutet och dessa riktlinjer. Om rapportering över projektet inte skickats in eller inte godkänts kommer Länsstyrelsen ej betala ut medel till projektet. Redan utbetalda medel kan komma att krävas tillbaka av Länsstyrelsen. 5 Förvaltningsavdelningen: Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl.

8 8 2.4 Rutiner för rekvisition och utbetalning Beviljade medel utbetalas efter uppgjord utbetalningsplan som specificeras i beslutet. Den slutliga utbetalningen sker först efter godkänd redovisning. Länsstyrelsen betalar endast ut sin andel av de totala kostnaderna när det finns en medfinansiär. Har projektet finansierats till hälften av Länsstyrelsen och resten av någon annan finansiär kommer Länsstyrelsen alltså bara stå för hälften av kostnaderna upp till totalt beviljat belopp. (Se punkt 2.6.3). För att bidrag ska kunna rekvireras måste samtliga uppgifter finnas med i rekvisitionen. Det plus- eller bankgironummer som anges ska överensstämma med det som finns angivet i ansökan. Projektet ska ange vilken tidsperiod den aktuella rekvisitionen avser. Inga kostnader får ligga utanför den period som anges på rekvisitionen och kostnaden måste vara betald. Förutsättningen för ytterligare utbetalning är att föreskriven redovisning har inkommit till Länsstyrelsen. Den som rekvirerar medel ska styrka sin behörighet och rekvisitionen ska vara undertecknad av firmatecknare. En rekvisition skall göras senast inom tre månader från starten av projektet. Om rekvisitionen inte har gjorts i tid, upphör rätten till bidrag För utbetalningar krävs följande dokument De dokument som specificeras i beslutet/avtalet. Ekonomisk redovisning med numrerade verifikationer och kontoutdrag. Beslut från eventuella medfinansiärer. Skriftlig redovisning villkoren finns specifierade i beslutet. 2.5 Uppskov för projektrapportering och ekonomisk redovisning Projektets datum för slutredovisning fastställs i beslutet. Om det finns behov av uppskov för rapportering ska denna begäran inkomma till Länsstyrelsen i god tid innan slutdatum, denna ska också motiveras. Uppskov kan ges högst en gång och längst en månads tid, om inte särskilda skäl föreligger. Om en redovisning av projektet inte har inkommit en månad efter slutdatum ska en påminnelse skickas ut.

9 9 2.6 Slutredovisning av projektets kostnader Vid projektets slutredovisning ska projektägaren komma in med en sammanställning av projektets kostnader för hela projektperioden. Det som ska lämnas in tillsammans med den övriga redovisningen av projektet är ett utdrag av den totala ekonomin för projektet från projektägarens bokföringsprogram eller ekonomisystem (kan även vara kontoutdrag). Det ska även finnas en sammanställning av projektets kostnader som är beviljade av Länsstyrelsen utifrån den ursprungliga budgeten, se Sammanställningen ska vara tydlig och lätt att följa. Länsstyrelsen kan dessutom begära in underlag som exempelvis fakturor och kvitton för de olika kostnadsposterna. Nedan (se 2.6.1) framgår de villkor som du som projektägare måste kunna uppfylla vid en granskning av den ekonomiska redovisningen på begäran av Länsstyrelsen. En viktig anledning till att få en överblick över alla kostnader i projektet är att Länsstyrelsen bara skall betala sin andel av projektet. Länsstyrelsens andel baserar sig på beslutet. Om exempelvis en projektägare har budgeterat projektkostnader för kr i ansökan och Länsstyrelsen beviljar ett bidrag på kr innebär det att Länsstyrelsen bidrar med hälften av projektkostnaderna. Det maximala bidraget är kr. Om sedan projektägaren slutredovisar en totalkostnad för projektet på kr så bidrar Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna, alltså kr och inte kr. Om ett projekt förändras och kostnaderna blir högre än det beviljade beloppet så förändras inte Länsstyrelsens andel. Ett exempel kan vara en projektägare som har fått ett bidrag beviljat på kr för ett projekt som är budgeterat för kr. När projektägaren ska slutredovisa har kostnaderna ökat och projektägaren inkommer med kostnader på kr. Detta förändrar inte Länsstyrelsens beviljade belopp, som fortfarande är hälften utifrån den ursprungliga budgeten och därmed högst kr. Givetvis kan det vara svårt att budgetera ett projekt och det är inte ovanligt att projektets budget kan förändras. Därför är det viktigt att informera projektägaren att om projektets kostnader förändras och föreningen vill ha bidrag för detta måste projektägaren kontakta Länsstyrelsen i god tid för att se om ytterligare medel kan beviljas. Först när Länsstyrelsen har godkänt förändringen kan föreningen få bidrag för förändringen av projektets budget. Exempel 1: Projekt A budgeterar för kr. Länsstyrelsen beviljar kr till projektet. I slutredovisningen visar det sig att projektet har kostat kr. Projekt A erhåller då kr från Länsstyrelsen eftersom Länsstyrelsen endast hade beviljat hälften av den budgeterade summan. Exempel 2: Projekt B budgeterar för kr. Länsstyrelsen beviljar kr till projektet. I slutredovisningen visar det sig att projektet har kostat kr. Dock är A fortfarande endast berättigad till det ursprungliga beloppet

10 Ekonomisk redovisning villkor Följande ska alltid kunna uppvisas i den ekonomiska redovisningen, dock ska de första fem punkterna inlämnas vid slutredovisningen medan de övriga fem blir aktuella vid en granskning. Länsstyrelsen gör regelbundet fördjupade granskningar av redovisningar. Vilken verksamhet som har genomförts med stöd av bidraget. Eventuell medfinansiering ska redovisas. Alla verifikationer ska sammanställas i en lista och kopplas till posterna i den ekonomiska redovisningen. Verifikationerna ska också kopplas till de budgetposter som är beviljade i ansökan, samt utdrag ur bokföringsprogram eller ekonomisystem (kan även vara kontoutdrag. Se exempel 2.6.3) Visa vilken period redovisningen avser. Följa posterna ur den kostnadskalkyl i budgeten som låg till grund för beslutet, samt de överenskommelser som har gjorts med Länsstyrelsen. Spar följande dokument vid eventuell granskning: Kopior på alla utgifter, som räkningar och fakturor. Bevis på att utgifterna är betalda - t.ex. kopior på kvitton, bank-/plusgirobetalningar, utdrag ur huvudboken eller kontoutdrag. Det måste synas på kopiorna vad som betalats, från vem och till vem samt datum. Alla dessa dokument ska också sammanställas i en lista. Dokumenten ska numreras och kopplas till posterna i den ekonomiska redovisningen. Att sociala avgifter är betalda till skatteverket om det förekommer löner eller arvode Grundläggande krav på utgifter Utgifterna är projektspecifika och används i projektet. Stämmer med beslutet för projektet. Uppkommer under den beviljade projekttiden. Är faktiska kostnader, inte beräknade. Är betalda Exempel på ekonomisk redovisning Ver nr Vad det gäller Kostnad Budgetpost Fakturadatum För projektägare Y är lön samt tryckkostnader beviljade. Projektet pågår från 1 januari till 1 juni Totalt beviljat belopp är kr. Projektägaren kan rekvirera hälften av det beviljade

11 11 beloppet vid projektstart om villkoren för rekvirering är uppfyllda. Resterande summa utbetalas vid godkänd slutredovisning av projektet. I sammanställningen är lön verifikationerna 1-5 samt tryckkostnader verifikation 6-9. Ver nr Vad det gäller Kostnad Budgetpost Fakturadatum 1 Lön proj. ledare Lön med soc (jan) avg. 2 Lön proj. ledare Lön med soc (feb) avg. 3 Lön proj. ledare Lön med soc (mar) avg. 4 Lön proj. ledare Lön med soc (apr) avg. 5 Lön proj. ledare Lön med soc (maj) avg. 6 Broschyr 550 Tryckkostnader Affisch 3000 Tryckkostnader Metodbok 5800 Tryckkostnader Roll-up 2470 Tryckkostnader S:A Total Projektägaren redovisar således kostnader för kr, är redan rekvirerade och redovisar godkända kostnader upp till kr. Följaktligen kan projektägaren få en slututbetalning på, = kr. 3. Återkrav av medel Medel som inte förbrukats för sitt ändamål ska redovisas och återbetalas in till Länsstyrelsen. Återbetalning av medel som inte har använts ska ske i samband med slutredovisningen. 3.1 Projektägaren ska helt eller delvis betala tillbaka bidraget om Projektägaren inte hinner använda medel inom förutsatt tid. Skyldigheten att återbetala på denna grund infaller när det står klart att medlen inte har förbrukas eller uppenbarligen inte kommer att kunna förbrukas. Totalkostnaden för projektet har blivit mindre än beviljat bidrag. Bidraget används till annat än projektet. Projektägaren inte inkommer med slutredovisning av projektet. Senast tre månader efter utskickat återbetalningskrav ska bidraget återbetalas. I vissa fall kan Länsstyrelsen meddela uppskov med återbetalningen. Begäran om uppskov ska inkomma senast den dag då återbetalningen skulle ske. Begäran ska innehålla en plan för återbetalningen.

12 12 4. Checklista för projektets olika faser Innan man börjar arbeta i ett projekt är det bra att ha klart för sig ett projekt innebär. Vad skiljer ett projekt från en ordinarie verksamhet? När definitionen av ett projekt är tydlig presenteras en checklista som kan vara bra att utgå ifrån under projektets olika faser: 6 Vad är ett projekt? Utgår från en klart formulerad idé. Har ett tydligt definierat uppdrag med klart avgränsat mål. Är tidsbegränsat. Har alltid en uppdragsgivare och en målgrupp. Har en tillfällig projektorganisation. Kan beröra flera målgrupper samt engagera personal från olika verksamheter. Syftar i regel till utveckling eller förändring av en redan befintlig organisation eller kring en specifik sakfråga. Varje fas har sitt fokus och tar olika tid beroende på projektinnehåll. Oftast är det genomförandet av projektet som tar längst tid. För att ett projekt ska uppnå ett gott resultat är planeringen eventuellt den viktigaste fasen. Om planeringen blir för kort eller orealistisk kan det påverka projektets genomförande. Från projektidé till färdig projektplan: Utgå från en klart formulerad idé med ett tydligt syfte och avgränsat mål. Idén bör komma utifrån ett identifierat behov eller problem som behöver lösas. Utifrån den formulerade idén är det en rekommendation att skriva en projektplan (som kan baseras på en beviljad projektansökan) som kommer att följa med och vid behov revideras under projektet. Projektplanen ska innehålla: Bakgrund - vad som är anledningen till projektet vilket behov finns? Syfte vad ska projektet leda till på sikt? För vem? Det vill säga, vem ska få det bättre tack vare projektet och på vilket sätt? Mål vad vill ni uppnå konkret med projektet? Med andra ord när projektet är klart, genomfört vad skall ha förändrats? Genomförande - hur ska syftet och målet med projektet uppfyllas? Hur går ni tillväga i projektet? Ett detaljerat genomförande gärna kopplat till en tidsplan. Målgruppen för projektet - vem/vilka vill ni nå med projektet? Projektorganisation - hur ser organisationen kring projektet ut? Projektledare, styrgrupp, referensgrupp etc. samt vem ansvarar för administration av projektet? 6 Carlsson, Nilsson: Arbeta i projekt. Handbok för dig som vill veta mer. Kommunlitteratur: 2002

13 13 Avgränsning - vad ska man inte syssla med i projektet? Vad ligger inom ramen för den ordinarie verksamheten? Uppföljning och utvärdering - projektet bör följas upp och utvärderas. Hur uppföljning eller utvärdering sker beror på projektets karaktär eller storlek. Resurser - bifoga projektets budget till projektplanen. Tid och slutdatum - när ska projektet leverera sitt resultat? Genomförandefasen: Gör upp en plan för genomförande, i vilken aktiviteterna för projektet beskrivs. Aktiviteterna ska genomföras i projektet för att mål och syfte ska uppnås. Till genomförandeplanen bör det kopplas en realistisk tidsplan. Det ska även framgå vem som ansvarar för att de olika aktiviteterna genomförs. Genomförandeplanen kan vara så pass detaljerad så att även planeringen för projektets möten ingår. Under fasen genomförandet bör någon ansvara för att dokumentera projektet. Projektdagbok eller projektpärm underlättar inför rapporteringen av projektet. Avslut och utvärdering: I fasen avslutande och utvärdering ingår att slutrapporten överlämnas samt den ekonomiska redovisningen för projektet. Vid ett avslutande av ett projekt är det viktigt att goda resultat kan integreras i den ordinarie verksamheten. För att kunna få fram projektets resultat är det viktigt med en utvärdering av projektet som kan visa om projektet nått de förväntade målen. Det är viktigt att målgruppens synpunkter framkommer i utvärderingen. En rekommendation är att utvärderingen sker av en extern aktör, men kan även göras internt av projektgruppen. Kontakta Länsstyrelsen och ansvarig handläggare om du har några ytterligare frågor eller funderingar.

14

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor för bidrag till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt för projekt med endast bidragsmottagare (omfattande 1-21, fastställda genom VINNOVA-beslut

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

Bilaga 1. tagaren Projektet.

Bilaga 1. tagaren Projektet. 1 (5) Allmänna villkor för bidrag Ej forskning (omfattande 1-19, fastställda genom VINNOVA-beslut nr 36-2010, skiljer sig endast åt Villkor 1 genom att revisorsintyg samt resultatspridning saknas) 1 Definitioner

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL 1 1 INLEDNING Syftet med denna skrift Handledning för ansökan av fonderade Bygdemedel är att underlätta för projektägaren att administrera sitt projekt.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer