Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck"

Transkript

1 Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

2 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL PROJEKT SOM BÖR PRIORITERAS ENLIGT AKTUELLA REGERINGSDIREKTIV ANSÖKNINGSHANDLINGAR Övergripande krav för godkänd budget Bilagor som bör medfölja ansökan 6 2. PROJEKTRAPPORTERING RIKTLINJER FÖR PROJEKTÄGARE SOM BEVILJATS PROJEKTSTÖD Kontakta Länsstyrelsen om BESLUTET OCH VILLKOR Följande bestämmelser gäller för projektägaren i enlighet med beslutet INKOMMEN RAPPORTERING AV PROJEKT SAMT EKONOMISK REDOVISNING RUTINER FÖR REKVISITION OCH UTBETALNING För utbetalningar krävs följande dokument UPPSKOV FÖR PROJEKTRAPPORTERING OCH EKONOMISK REDOVISNING SLUTREDOVISNING AV PROJEKTETS KOSTNADER Ekonomisk redovisning villkor Grundläggande krav på utgifter Exempel på ekonomisk redovisning ÅTERKRAV AV MEDEL PROJEKTÄGAREN SKA HELT ELLER DELVIS BETALA TILLBAKA BIDRAGET OM CHECKLISTA FÖR PROJEKTETS OLIKA FASER 12

3 3 Förord Länsstyrelserna har sedan 2004 haft ett uppdrag att fördela stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det har resulterat i flera givande projektet som förhoppningsvis kan innebära en skillnad för individer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Att arbeta med projekt innebär också ett arbete med projektadministration och ekonomi. Målet är att projektägaren med hjälp av Länsstyrelsens handläggare ska kunna genomföra bra projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ska vara väl organiserat och utan ekonomiska oklarheter samt kunna efterlämna en slutredovisning som beskriver projektets resultat. Insatser som beviljas stöd ska ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barns rättigheter. Detta dokument är en handledning för projektägare som har blivit beviljade medel eller är intresserade av att söka medel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Dokumentet är en handledning som kan vara ett stöd för er som driver projekt 1. I detta dokument har material från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen angående bidragsgivande använts. Förvaltningsavdelningens Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. har använts som en grund för riktlinjerna i dokumentet. 1 Handledningen är framtagen av en grupp representanter från Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dokumentet har fört på remiss till övriga Länsstyrelser och slutligen presenterats på det nationella mötet vid Integration- och jämställdhetsdepartementet den 28 oktober 2009.

4 4 1. Ansökan 1.1 Länsstyrelsens direktiv för att ansöka om projektmedel Projekt inom länet 2. Tidsbegränsade projekt på ett år som avser förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld. Projektet måste ha ett tydligt start- och slutdatum. Projekt som drivs av en myndighet, en kommun, en organisation/stiftelse eller gemensamt av dessa. Gemensamma ansökningar från kommuner, myndigheter, organisationer m.fl. bör uppmuntras. I ansökan måste det tydligt framgå vem som är projektägare när det är flera som samverkar. Samverkan måste tydliggöras och berörda kommuners ansvar i samverkan ska konkretiseras och protokollföras av nämnden/ kommunstyrelse. Projekt som har en plan för genomförande och uppföljning som står i relation till projektets storlek. Länsstyrelsen beviljar stöd upp till hela kostnaden för projekt som söks av ideella organisationer och till högst halva kostnaden för projekt som söks av kommuner och myndigheter. Samtliga kriterier måste uppfyllas för att en ansökan ska behandlas. Medel beviljas inte till ordinarie verksamhet eller allmänna investeringar. Bidrag kan inte sökas för framtagande av en produkt som sedan ska säljas på den öppna marknaden eller till projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte 3. Länsstyrelsen ska ta del av och godkänna det material som framställs inom projektet innan det trycks och sprids. Bidrag kan heller inte sökas av enskilda personer, vinstdrivande företag eller politiska partier. Projektet ska normalt påbörjas inom två månader från det datum Länsstyrelsen har fattat beslut. 1.2 Projekt som bör prioriteras enligt aktuella regeringsdirektiv Utbildning för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer (och andra berörda aktörer). 2 Vid ansökan till Länsstyrelsen Östergötland kan projekten även vara nationella och ska då omfatta minst två län. 3 Med kommersiellt syfte avses till exempel att söka bidrag för tryckkostnader för en bok som man sedan avser att sälja för att på så sätt få in pengar till organisationen. (Ungdomsstyrelsen; Vägledning till ansökan). I annat fall bör detta specifieras i beslutet från Länsstyrelsen.

5 5 Utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter. Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå. Insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna. Insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld. Insatser som stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen. Ovanstående riktlinjer gäller även för stöd till insatser där homo-, bi och transpersoner utgör målgrupp. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och i FN:s konvention om barnets rättigheter. 1.3 Ansökningshandlingar Varje Länsstyrelse har egna ansökningshandlingar som vanligtvis finns på Länsstyrelsens webbplats. Du är alltid välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen om du har frågor eller vill diskutera er projektidé. Det viktiga är att det är du som projektägare som själv formulerar ansökan, handläggaren kan enbart ge stöd samt se att projektidén håller sig inom ramen för Länsstyrelsens riktlinjer och prioriteringar Övergripande krav för godkänd budget Det möjligen svåraste att bedöma, både för handläggaren och projektägaren, är en hållbar budget. Det är därför viktigt att det finns riktlinjer för vad som är en godkänd budget inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag. Budgeten ska vara så specificerad som möjligt, exempelvis bör poster som övriga kostnader specificeras. Det ska specificeras att sociala avgifter är medräknande i löner eller arvoden, samt om internkostnader ingår. Det ska framgå om projektet finansieras av andra bidragsgivare och i så fall vilka poster som söks från Länsstyrelsen.

6 6 Kostnader för aktiviteter som tillhör projektet (t ex kost och logi, resor) ska kopplas till aktivitet. Förtäring ska motiveras utifrån ett syfte. I enlighet med Länsstyrelsens miljöpolicy bör kollektivtrafik uppmuntras om detta är möjligt. Posterna i budgeten ska stämma överens med de planerade aktiviteterna som nämns i ansökan Bilagor som bör medfölja ansökan 4 1. Organisationens stadgar 2. Protokoll från senaste årsmötet, där firmatecknare ingår. 3. Senaste verksamhets-/årsberättelsen. 4. Verksamhetsplan för det året då man enligt ansökan planerar att genomföra projektet och budget 5. Beslut om organisationsnummer eller registreringsbevis från skatteverket 6. Protokoll från nämnden/styrelse/eller motsvarande som visar att insatserna stöds. 7. Intyg på medfinansiär om detta finns, med kontaktuppgifter. 2. Projektrapportering 2.1 Riktlinjer för projektägare som beviljats projektstöd Det fattade beslutet grundas på ansökan och i beslutet anges de specifika villkor som gäller för projektet Kontakta Länsstyrelsen om Under projekttiden kan vissa förändringar ske. I dessa situationer är det viktigt att projektägaren kontaktar Länsstyrelsen för att få förändringen godkänd innan den genomförs. Därför är det viktigt att kontakta Länsstyrelsen: Om projektstarten försenas. Om projekttiden behöver ändras. Om ni behöver göra ändringar i projektet gällande omfördelning av kostnadsposter eller förändringar i syfte och genomförande som var skrivet i den ursprungliga ansökan. Om projektledare eller firmatecknare ändras. Om ni behöver ändra datum för projektredovisning. 4 Punkt 1-7 gäller föreningar, för kommuner och myndigheter gäller enbart punkt 6-7.

7 7 2.2 Beslutet och villkor I beslutet står det beviljade beloppet, samt vilka budgetposter som har blivit godkända. Projektet ska drivas i enlighet med projektansökan. I beslutet finns ett slutdatum för projektet då en rapportering samt ekonomisk redovisning ska skickas in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har rätt att besöka och/eller utvärdera varje verksamhet eller insats som finansieras av medel från Länsstyrelsen. Projektet ska ha ett särskilt konto. Detta för att underlätta redovisningen Följande bestämmelser gäller för projektägaren i enlighet med beslutet Beslutet baseras på ansökan med den godkända budgeten. Enbart de beviljade posterna är godkända kostnader. Medlen skall rekvireras senast tre månader efter projektstart, detta gäller förskott. Ej förbrukade medel skall återbetalas till Länsstyrelsen. Ej godkänd del- eller slutrapportering samt ekonomisk redovisning kan innebära att Länsstyrelsen kan komma att kräva tillbaka redan utbetalda medel samt att projektet stoppas. Försenad eller utebliven rapportering kan innebära återkrav på utbetalda medel eller att nya medel ej kan rekvireras. Kostnader ska kunna bevisas att de är betalda. Inga kontantutbetalningar ska göras och kontoutdrag ska finnas med vid den ekonomiska redovisningen. Länsstyrelsen ska bli inbjuden till aktiviteter som berör projektet samt projektägaren ska delta i erfarenhetsutbyte eller andra aktiviteter för projektägare. 2.3 Inkommen rapportering av projekt samt ekonomisk redovisning. 5 Generella krav vid slutrapportering av projekt: I redovisningen skall projektägaren redogöra för projektet i enlighet med den ursprungliga ansökan. Villkoren som är specificerade i beslutet skall samtliga vara uppfyllda. Rapporteringen och den ekonomiska redovisningen skall vara utformade enligt beslutet och dessa riktlinjer. Om rapportering över projektet inte skickats in eller inte godkänts kommer Länsstyrelsen ej betala ut medel till projektet. Redan utbetalda medel kan komma att krävas tillbaka av Länsstyrelsen. 5 Förvaltningsavdelningen: Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl.

8 8 2.4 Rutiner för rekvisition och utbetalning Beviljade medel utbetalas efter uppgjord utbetalningsplan som specificeras i beslutet. Den slutliga utbetalningen sker först efter godkänd redovisning. Länsstyrelsen betalar endast ut sin andel av de totala kostnaderna när det finns en medfinansiär. Har projektet finansierats till hälften av Länsstyrelsen och resten av någon annan finansiär kommer Länsstyrelsen alltså bara stå för hälften av kostnaderna upp till totalt beviljat belopp. (Se punkt 2.6.3). För att bidrag ska kunna rekvireras måste samtliga uppgifter finnas med i rekvisitionen. Det plus- eller bankgironummer som anges ska överensstämma med det som finns angivet i ansökan. Projektet ska ange vilken tidsperiod den aktuella rekvisitionen avser. Inga kostnader får ligga utanför den period som anges på rekvisitionen och kostnaden måste vara betald. Förutsättningen för ytterligare utbetalning är att föreskriven redovisning har inkommit till Länsstyrelsen. Den som rekvirerar medel ska styrka sin behörighet och rekvisitionen ska vara undertecknad av firmatecknare. En rekvisition skall göras senast inom tre månader från starten av projektet. Om rekvisitionen inte har gjorts i tid, upphör rätten till bidrag För utbetalningar krävs följande dokument De dokument som specificeras i beslutet/avtalet. Ekonomisk redovisning med numrerade verifikationer och kontoutdrag. Beslut från eventuella medfinansiärer. Skriftlig redovisning villkoren finns specifierade i beslutet. 2.5 Uppskov för projektrapportering och ekonomisk redovisning Projektets datum för slutredovisning fastställs i beslutet. Om det finns behov av uppskov för rapportering ska denna begäran inkomma till Länsstyrelsen i god tid innan slutdatum, denna ska också motiveras. Uppskov kan ges högst en gång och längst en månads tid, om inte särskilda skäl föreligger. Om en redovisning av projektet inte har inkommit en månad efter slutdatum ska en påminnelse skickas ut.

9 9 2.6 Slutredovisning av projektets kostnader Vid projektets slutredovisning ska projektägaren komma in med en sammanställning av projektets kostnader för hela projektperioden. Det som ska lämnas in tillsammans med den övriga redovisningen av projektet är ett utdrag av den totala ekonomin för projektet från projektägarens bokföringsprogram eller ekonomisystem (kan även vara kontoutdrag). Det ska även finnas en sammanställning av projektets kostnader som är beviljade av Länsstyrelsen utifrån den ursprungliga budgeten, se Sammanställningen ska vara tydlig och lätt att följa. Länsstyrelsen kan dessutom begära in underlag som exempelvis fakturor och kvitton för de olika kostnadsposterna. Nedan (se 2.6.1) framgår de villkor som du som projektägare måste kunna uppfylla vid en granskning av den ekonomiska redovisningen på begäran av Länsstyrelsen. En viktig anledning till att få en överblick över alla kostnader i projektet är att Länsstyrelsen bara skall betala sin andel av projektet. Länsstyrelsens andel baserar sig på beslutet. Om exempelvis en projektägare har budgeterat projektkostnader för kr i ansökan och Länsstyrelsen beviljar ett bidrag på kr innebär det att Länsstyrelsen bidrar med hälften av projektkostnaderna. Det maximala bidraget är kr. Om sedan projektägaren slutredovisar en totalkostnad för projektet på kr så bidrar Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna, alltså kr och inte kr. Om ett projekt förändras och kostnaderna blir högre än det beviljade beloppet så förändras inte Länsstyrelsens andel. Ett exempel kan vara en projektägare som har fått ett bidrag beviljat på kr för ett projekt som är budgeterat för kr. När projektägaren ska slutredovisa har kostnaderna ökat och projektägaren inkommer med kostnader på kr. Detta förändrar inte Länsstyrelsens beviljade belopp, som fortfarande är hälften utifrån den ursprungliga budgeten och därmed högst kr. Givetvis kan det vara svårt att budgetera ett projekt och det är inte ovanligt att projektets budget kan förändras. Därför är det viktigt att informera projektägaren att om projektets kostnader förändras och föreningen vill ha bidrag för detta måste projektägaren kontakta Länsstyrelsen i god tid för att se om ytterligare medel kan beviljas. Först när Länsstyrelsen har godkänt förändringen kan föreningen få bidrag för förändringen av projektets budget. Exempel 1: Projekt A budgeterar för kr. Länsstyrelsen beviljar kr till projektet. I slutredovisningen visar det sig att projektet har kostat kr. Projekt A erhåller då kr från Länsstyrelsen eftersom Länsstyrelsen endast hade beviljat hälften av den budgeterade summan. Exempel 2: Projekt B budgeterar för kr. Länsstyrelsen beviljar kr till projektet. I slutredovisningen visar det sig att projektet har kostat kr. Dock är A fortfarande endast berättigad till det ursprungliga beloppet

10 Ekonomisk redovisning villkor Följande ska alltid kunna uppvisas i den ekonomiska redovisningen, dock ska de första fem punkterna inlämnas vid slutredovisningen medan de övriga fem blir aktuella vid en granskning. Länsstyrelsen gör regelbundet fördjupade granskningar av redovisningar. Vilken verksamhet som har genomförts med stöd av bidraget. Eventuell medfinansiering ska redovisas. Alla verifikationer ska sammanställas i en lista och kopplas till posterna i den ekonomiska redovisningen. Verifikationerna ska också kopplas till de budgetposter som är beviljade i ansökan, samt utdrag ur bokföringsprogram eller ekonomisystem (kan även vara kontoutdrag. Se exempel 2.6.3) Visa vilken period redovisningen avser. Följa posterna ur den kostnadskalkyl i budgeten som låg till grund för beslutet, samt de överenskommelser som har gjorts med Länsstyrelsen. Spar följande dokument vid eventuell granskning: Kopior på alla utgifter, som räkningar och fakturor. Bevis på att utgifterna är betalda - t.ex. kopior på kvitton, bank-/plusgirobetalningar, utdrag ur huvudboken eller kontoutdrag. Det måste synas på kopiorna vad som betalats, från vem och till vem samt datum. Alla dessa dokument ska också sammanställas i en lista. Dokumenten ska numreras och kopplas till posterna i den ekonomiska redovisningen. Att sociala avgifter är betalda till skatteverket om det förekommer löner eller arvode Grundläggande krav på utgifter Utgifterna är projektspecifika och används i projektet. Stämmer med beslutet för projektet. Uppkommer under den beviljade projekttiden. Är faktiska kostnader, inte beräknade. Är betalda Exempel på ekonomisk redovisning Ver nr Vad det gäller Kostnad Budgetpost Fakturadatum För projektägare Y är lön samt tryckkostnader beviljade. Projektet pågår från 1 januari till 1 juni Totalt beviljat belopp är kr. Projektägaren kan rekvirera hälften av det beviljade

11 11 beloppet vid projektstart om villkoren för rekvirering är uppfyllda. Resterande summa utbetalas vid godkänd slutredovisning av projektet. I sammanställningen är lön verifikationerna 1-5 samt tryckkostnader verifikation 6-9. Ver nr Vad det gäller Kostnad Budgetpost Fakturadatum 1 Lön proj. ledare Lön med soc (jan) avg. 2 Lön proj. ledare Lön med soc (feb) avg. 3 Lön proj. ledare Lön med soc (mar) avg. 4 Lön proj. ledare Lön med soc (apr) avg. 5 Lön proj. ledare Lön med soc (maj) avg. 6 Broschyr 550 Tryckkostnader Affisch 3000 Tryckkostnader Metodbok 5800 Tryckkostnader Roll-up 2470 Tryckkostnader S:A Total Projektägaren redovisar således kostnader för kr, är redan rekvirerade och redovisar godkända kostnader upp till kr. Följaktligen kan projektägaren få en slututbetalning på, = kr. 3. Återkrav av medel Medel som inte förbrukats för sitt ändamål ska redovisas och återbetalas in till Länsstyrelsen. Återbetalning av medel som inte har använts ska ske i samband med slutredovisningen. 3.1 Projektägaren ska helt eller delvis betala tillbaka bidraget om Projektägaren inte hinner använda medel inom förutsatt tid. Skyldigheten att återbetala på denna grund infaller när det står klart att medlen inte har förbrukas eller uppenbarligen inte kommer att kunna förbrukas. Totalkostnaden för projektet har blivit mindre än beviljat bidrag. Bidraget används till annat än projektet. Projektägaren inte inkommer med slutredovisning av projektet. Senast tre månader efter utskickat återbetalningskrav ska bidraget återbetalas. I vissa fall kan Länsstyrelsen meddela uppskov med återbetalningen. Begäran om uppskov ska inkomma senast den dag då återbetalningen skulle ske. Begäran ska innehålla en plan för återbetalningen.

12 12 4. Checklista för projektets olika faser Innan man börjar arbeta i ett projekt är det bra att ha klart för sig ett projekt innebär. Vad skiljer ett projekt från en ordinarie verksamhet? När definitionen av ett projekt är tydlig presenteras en checklista som kan vara bra att utgå ifrån under projektets olika faser: 6 Vad är ett projekt? Utgår från en klart formulerad idé. Har ett tydligt definierat uppdrag med klart avgränsat mål. Är tidsbegränsat. Har alltid en uppdragsgivare och en målgrupp. Har en tillfällig projektorganisation. Kan beröra flera målgrupper samt engagera personal från olika verksamheter. Syftar i regel till utveckling eller förändring av en redan befintlig organisation eller kring en specifik sakfråga. Varje fas har sitt fokus och tar olika tid beroende på projektinnehåll. Oftast är det genomförandet av projektet som tar längst tid. För att ett projekt ska uppnå ett gott resultat är planeringen eventuellt den viktigaste fasen. Om planeringen blir för kort eller orealistisk kan det påverka projektets genomförande. Från projektidé till färdig projektplan: Utgå från en klart formulerad idé med ett tydligt syfte och avgränsat mål. Idén bör komma utifrån ett identifierat behov eller problem som behöver lösas. Utifrån den formulerade idén är det en rekommendation att skriva en projektplan (som kan baseras på en beviljad projektansökan) som kommer att följa med och vid behov revideras under projektet. Projektplanen ska innehålla: Bakgrund - vad som är anledningen till projektet vilket behov finns? Syfte vad ska projektet leda till på sikt? För vem? Det vill säga, vem ska få det bättre tack vare projektet och på vilket sätt? Mål vad vill ni uppnå konkret med projektet? Med andra ord när projektet är klart, genomfört vad skall ha förändrats? Genomförande - hur ska syftet och målet med projektet uppfyllas? Hur går ni tillväga i projektet? Ett detaljerat genomförande gärna kopplat till en tidsplan. Målgruppen för projektet - vem/vilka vill ni nå med projektet? Projektorganisation - hur ser organisationen kring projektet ut? Projektledare, styrgrupp, referensgrupp etc. samt vem ansvarar för administration av projektet? 6 Carlsson, Nilsson: Arbeta i projekt. Handbok för dig som vill veta mer. Kommunlitteratur: 2002

13 13 Avgränsning - vad ska man inte syssla med i projektet? Vad ligger inom ramen för den ordinarie verksamheten? Uppföljning och utvärdering - projektet bör följas upp och utvärderas. Hur uppföljning eller utvärdering sker beror på projektets karaktär eller storlek. Resurser - bifoga projektets budget till projektplanen. Tid och slutdatum - när ska projektet leverera sitt resultat? Genomförandefasen: Gör upp en plan för genomförande, i vilken aktiviteterna för projektet beskrivs. Aktiviteterna ska genomföras i projektet för att mål och syfte ska uppnås. Till genomförandeplanen bör det kopplas en realistisk tidsplan. Det ska även framgå vem som ansvarar för att de olika aktiviteterna genomförs. Genomförandeplanen kan vara så pass detaljerad så att även planeringen för projektets möten ingår. Under fasen genomförandet bör någon ansvara för att dokumentera projektet. Projektdagbok eller projektpärm underlättar inför rapporteringen av projektet. Avslut och utvärdering: I fasen avslutande och utvärdering ingår att slutrapporten överlämnas samt den ekonomiska redovisningen för projektet. Vid ett avslutande av ett projekt är det viktigt att goda resultat kan integreras i den ordinarie verksamheten. För att kunna få fram projektets resultat är det viktigt med en utvärdering av projektet som kan visa om projektet nått de förväntade målen. Det är viktigt att målgruppens synpunkter framkommer i utvärderingen. En rekommendation är att utvärderingen sker av en extern aktör, men kan även göras internt av projektgruppen. Kontakta Länsstyrelsen och ansvarig handläggare om du har några ytterligare frågor eller funderingar.

14

Vägledning - för dig som handlägger projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som handlägger projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som handlägger projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Rekvisition bygdemedel

Rekvisition bygdemedel Rekvisition bygdemedel Inledning Denna handledning vänder sig till dig som beviljats bygdemedel. Den visar hur du rekvirerar pengar och hur du redovisar ditt projekt. Beslutet om stöd (hädanefter beslutet)

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Godkännande av en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter

Godkännande av en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8812/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Ink 2003-02-2 7 SOCIALSTYRELSEN VLI< Zo p. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM. 2 bilagor. Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN

Ink 2003-02-2 7 SOCIALSTYRELSEN VLI< Zo p. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM. 2 bilagor. Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN r oaaaa Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN 2009-02-12 S2009/1311/FH (delvis) Social departementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM SOCIALSTYRELSEN VLI< Ink 2003-02-2 7 Dos Hand. Dnr,' Zo p Medel till förebyggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun 2013-06-04 Ks 417/2013 Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...3 Sociala investeringar...4 Vem kan ansöka?...4 Kriterier...4 Prioriteringsordning...5

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö Tid: 216-12-1 kl. 8.3-11.25 Plats: Regionens hus sal B 11 Stöd till anläggning av kanalisation för bredband Diarienummer: RJL 216/3511

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till Lund

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till Lund BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Lunds kommun Park- och naturkontoret 222 37 Lund Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Miljöförvaltningen 205 80 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016) Alla ansökningar till Radiohjälpen ska ske genom de ansökningsmallar som tagits fram. Ansökningsdatum

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ Kommun/Landsting/Region Ansökan för år/en Söker belopp Beviljat belopp föregående år Börja här Grunduppgifter Ansvarig

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund Testperiod

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund Testperiod BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Utbildningsförvaltningen 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Nedan följer en kort presentation av hur ni går tillväga för att ansöka om bidrag till Mindre informationsprojekt. SvEO betyder

Läs mer

Information om. statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Bild

Information om. statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Bild Information om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Bild I denna informationsbroschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka bidrag, vilka åtgärder som är bidragsberättigade

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld 2009-03-10 Sida 1(6) Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld Uppgifter om sökande Projektets namn Observera att rutorna utökas automatiskt när de fylls i Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Syfte och mål Projekt inom Atlas praktik ska förutom individuell kompetensutveckling för elever främja skolans internationalisering, bland annat genom att stödja

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer