Seminarium 28 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium 28 januari 2015"

Transkript

1 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor

2 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för hela perioden Fördel med förskott: god likviditet för resurscentra. Utbetalning sker fyra gånger per år. Ansökan om avräkning sker i september. Kostnader redovisas i efterhand. Nyhet: Möjlighet att avräkna oftare. Tillväxtverket bedömer bidragsberättigade kostnader och godkänner belopp som avräknas mot beslutade förskott. Nackdel med förskott: kostnader godkänns i efterhand. Slutredovisning av upparbetade kostnader 31 oktober Sista utbetalning reglerar att utbetalt verksamhetsbidrag och faktiska kostnader stämmer överrens. 2

3 Tillväxtverkets process vid avräkning Till grund för vår bedömning används beslut, villkor för verksamhetsbidrag och lägesrapport Vi undersöker att ansökan är komplett kostnaderna har stöd i ekonomiska underlag kostnaderna är verksamhetsspecifika Vi kan: begära kompletterande underlag Sedan: Avslår eller bifaller beslutsfattare 3

4 Vad har vi sett vid tidigare avräkning? Underlag saknas Kostnader per kostnadsslag är inte ifyllt Det framgår inte vilka konton i redovisningen som ingår i respektive kostnadsslag. Bokföringen är inte särredovisas från annan verksamhet. Angivna summor i ansökan om avräkning stämmer inte överrens med kostnader i ekonomiska underlag Bokföringsunderlag saknas/är felaktigt enligt villkoren 4

5 Steg-för-steg, ansökan om avräkning Länk till ansökan om avräkning finns på Resurscentras hemsida på Tillväxtverket.se, under fliken Verksamhetsbidrag : Ansökan om utbetalning Logga in med hjälp av e-legitimation, organisationsnummer och cfar-nummer (kan hittas här: Den som lämnar in ansökan ska vara behörig att företräda resurscentrat. 5

6 Sida 1/7 Utbetalning projektmedel = ansökan om avräkning 6

7 Sida 2/7 Fyll i kontaktuppgifter 7

8 Sida 3/7 Fyll i perioden som avräkningen avser. Det är viktigt att kostnaderna som ska avräknas har uppkommit inom denna period, är betalda och att de ekonomiska underlagen avser precis samma tidsperiod. Förskott: Nej Slututbetalning: Nej Betalningssätt: uppge bankgiro eller plusgiro. Ange firmatecknare. 8

9 Sida 4/7 Fyll i vilka kostnader ni vill räkna av per kostnadsslag: - Personalkostnader - Kostnader för köp av tjänst - Lokalkostnader - Resekostnader - Övriga kostnader 9

10 Sida 5/7 Fyll i det totala beloppet över de kostnader ni vill avräkna för perioden. 10

11 Sida 6/7 Fyll i eventuella avvikelser 11

12 Sida 7/7 Bifoga ekonomiska underlag (resultaträkning och huvudbok) samt lägesrapport för samma period som avräkningen 12 avser.

13 Skicka in ansökan om avräkning Skriv ut ansökan om du vill spara den. Efter att ansökan är skickad kan du inte längre komma åt den. Skicka därefter in ansökan. 13

14 Checklista för avräkning Stämmer perioden som ska avräknas? Har underlagen samma period som ansökan om avräkning? Har kostnader angetts per kostnadsslag? Stämmer total summa som ska avräknas med total summa i resultaträkning? Är kostnader förenliga med villkoren för verksamhetsbidrag? 14

15 Godkända/bidragsberättigade kostnader Kostnader är bidragsberättigande om de: är verksamhetsspecifika. har uppkommit under den dispositionstid som framgår av Tillväxtverkets beslut. har bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler. har betalats. kan styrkas genom bokföringsunderlag och fakturor eller andra handlingar ur redovisningen. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte krävs, uppfyller kraven i regeln om närstående. 15

16 Personalkostnader - kostnad för personal som är anställd Bidragsberättigat: Den av del av faktiska lönekostnaderna som motsvarar den tid som den anställde lagt ner i verksamheten * Ska kunna styrkas genom tidsredovisningsintyg om den anställde arbetar deltid 16

17 Särskild löneskatt på pensionskostnad (SLP) Om Resurscentra uppbär en kostnad för SLP är den bidragsgrundande, under förutsättning att kostnaden uppstått under projekttiden. SLP uppgår till 24,26 % av tjänstepension. Kostnaden får avräknas under året den uppkommer, den kan bokföras vid årsbokslut och vid förfrågan ska ett underlag där kostnaden framgår kunna presenteras. Förslagsvis utdrag ur deklarationen där kostnad för tjänstepension framgår, samt ett påslag om 24,26% avseende SLP. 17

18 Köp av tjänst - från annan juridisk eller fysisk person som inte är anställd!av fakturan eller annan specifikation ska det framgå vad tjänsten består av, utförandedatum, vem som utfört tjänsten, nedlagd tid och timkostnad? 18

19 Närståendeförhållande Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon till bidragsmottagaren. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse. Styrelsemedlemmar anses som närstående. 19

20 Regel om närstående Företrädare för bidragsmottagaren får inte, utan skriftligt beslut av Tillväxtverket, välja leverantör som är närstående, har ett ekonomiskt intresse eller annat inflytande oavsett om leverantören avser juridisk eller fysisk person. Varför? Närstående i projektet kan ha makt att styra över ersättningsnivåer på ett annat sätt än en utomstående leverantör kan ha, genom att de kan agera både som beställare och som leverantör. 20

21 Lokalkostnader - med nyttjanderätt eller äganderätt Hyra, arrende och avskrivning av lokalkostnad samt driftskostnader såsom el, vatten, värme och försäkring. Om kostnaden avser del av lokal ska ett beräkningsunderlag finnas vid förfrågan, som visar hur beräkningen gått till 21

22 Resekostnader Kostnader som är förknippade med resor och logi 22

23 Övriga kostnader Övriga kostnader som är verksamhetsspecifika och som inte kan hänföras till de tidigare nämnda kostnadsslagen 23

24 Kostnader som inte är bidragsberättigade avgifter för finansiella transaktioner, växlingsavgifter, ränta och andra rent finansiella kostnader representation som inte är avdragsgill enligt Skatteverkets allmänna råd, ökade levnadsomkostnader som är skattepliktiga enligt Skatteverkets meddelanden, ersättning för kostnader utöver skattefri del av bilersättning enligt Skatteverkets meddelande 24

25 Kan andra aktörer som deltar i verksamheten vidarefakturera för sina kostnader? Huvudregel: Nej, i villkoren framkommer att medel endast kan betalas ut till den stödmottagare som beviljats verksamhetsbidrag Tillväxtverket kan under vissa förutsättningar godkänna att andra externa aktörer tar upp kostnader förutsatt att arbetet planeras och bedrivs som ett samverkansprojekt (verksamheter som drivs i samverkan) 25

26 Frågor gällande fakturor? Hur ska resurscentra göra vid samarrangemang av t.ex. konferenser?! Ni kan begära uppdelade fakturor. Om fakturan är utställd på annan person/organisation är det inte en stödberättigad kostnad. 26

27 Att tänka på under 2015 Avräkning kan ske med kortare intervall. Inkom med ansökan om avräkning, resultaträkning och huvudbok samt lägesrapport för perioden ni vill avräkna. Mall för lägesrapport finns på hemsidan Behöver er budget revideras? Inkom med skriftlig begäran om budgetrevidering, där det framgår vilken ändring i budget som ska ske samt en motivering till denna. 27

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Handledning och upplysningar

Handledning och upplysningar Uppdat 23.01.2012 Handledning och upplysningar Europeiskt territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete 2007-2013 www.interregnord.com Uppdat 23.01.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 1 ATT

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Verket för innovationssystems (VINNOVAs) Allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden

Verket för innovationssystems (VINNOVAs) Allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden VINNOVA0005 W/1.2, 2006-02-28 ALLMÄNNA RÅD 1 (13) Projektnr Verket för innovationssystems (VINNOVAs) Allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Europaprogrammen, en ny del av Nutek Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer