Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande."

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. BRG har fått ett uppdrag från Göteborgs Stad att under skapa bättre förutsättningar för socialt företagande i staden genom stöd till affärsutvecklande insatser. Vad är socialt företagande? Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Källa: Social ekonomi en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? (1999) Stockholm: Nordstedts Social ekonomi kallas också för den idéburna sektorn, tredje sektorn eller civilsamhället. Begreppen är många och gränserna flytande, men förenas av det gemensamma målet att skapa ett bättre samhälle. Det sociala företagandet är ett sätt att ta till vara på kraften som ligger bakom människors behov av att arbeta och ta ett socialt ansvar på individ- och organisationsnivå. Visionen vi har är att Göteborg är en stad där människor vill engagera sig och där engagemanget tas till vara. Vi vill att den innovationskraft och kreativitet som finns i staden ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bättre värld. Med socialt företagande menar vi därför alla olika aktörer, såsom företag, organisationer, föreningar och entreprenörer osv, vars främsta drivkraft är samhällsnytta och som verkar på olika nivåer i samhället. Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. Vi riktar oss till ideella verksamheter och ekonomiska verksamheter med samhällsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Alla organisationsformer har möjlighet att ansöka om finansieringsstödet men det bör vara tydligt uttryckt i stadgar eller bolagsordning vad som är er främsta verksamhet och därmed hur ni arbetar med samhällsnytta. Stödet består av två olika delar; dels finansiering av utvecklingsinsatser i verksamheten, dels rådgivning för att ta fram en nulägesanalys och en handlingsplan för det planerade projektet.

2 Vad gäller för finansieringsstödet? Finansieringsstödet är ett stöd för affärsutveckling och är inte ett verksamhets- eller driftsbidrag. Vem/vilka kan söka? Sökanden ska främst utöva sin verksamhet inom Göteborgs Stad. ideella verksamheter och ekonomiska verksamheter med samhällsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Stödet riktar sig till såväl nya som etablerade aktörer inom området. Hur mycket kan man söka? Det går att ansöka om kr till kr i finansieringsstöd. Krav på medfinansiering BRG beviljar max 50% av den totala projektbudgeten. Övrig finansiering kan utgöras av eget arbete hos den som söker eller bestå av annan extern finansiering, exempelvis en privat sponsor. Hur ansöker man? Ansökan görs via det digitala ansökningsformuläret på BRGs hemsida Vid ansökan ska ni följa anvisningarna och fylla i alla uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att det är först när ni skickat in en signerad ansökan som den anses som inskickad. Det går att starta ansökningsprocessen och fortsätta vid senare tillfälle men då senast 30 dagar senare. Finansieringsstödet är ett stöd för affärsutveckling och är inte ett verksamhets- eller driftsbidrag. Det går inte heller att göra investeringar med stödet. När konsulttjänster behövs ska BRGs upphandlade konsulter användas. Förutom syftet med verksamheten kommer en bedömning även göras av personlig kompetens och förmåga, drivkraft, ekonomisk långsiktighet, trovärdighet och realistisk idé samt innovationshöjd. För att ansökan ska bli aktuell för bedömning ska projektet leda till positiva effekter inom något av följande områden: Främjande av miljön Ökade förutsättningar till arbete Förbättring av barn och ungas situation Ökat inflytande för äldre Ökad jämställdhet Ökad integration

3 Hur ser ansökan ut? Ansökan är på totalt fyra sidor och i ansökan vill vi att ni ska beskriva vad ni ska göra i projektet, vilka som deltar i projektet, vilka samhällsutmaningar ni vill lösa samt vilka mätbara mål ni har i projektet. Ansökningsformuläret finns på businessregion.se/socialtforetagande

4 Beskriv era kostnader och intäkter/ resurser på rätt sätt Vi vill ha en förklaring om vad stödet från BRG ska användas till samt hur projektet i övrigt medfinansieras. Resurserna beskriver hur ni medfinansierar stödet från BRG. I denna tabell ska även det stöd ni ansöker om från BRG vara medräknat. Stödet från BRG ska alltså vara ett komplement till er egen insats. Ekonomitabellen måste även vara i balans dvs summa A ska vara lika stor som summa B. Om ni använder medfinansiering av egen tid (ideell tid) eller lokaler så måste det även tas upp som en kostnad. Se exempel nedan: Kostnader inklusive egna insatser som exempelvis ideellt arbete och lokaler: Marknadsföring Utveckling av webb Projektanställning (220kr/h * 90hrs) Konsultarvode Summa kostnader (A): Intäkter/Resurser: Stöd från annan finansiär Privat kapital Ideell arbetstid (220kr/h*90hrs) Stöd från BRG Summa intäkter (B): Bilagor till ansökningen Vi vill att ni bifogar ekonomisk redovisning (årsredovisning, årsbokslut eller resultat- och balansrapport). Vi vill också att ni till ansökan bifogar ett formellt dokument där firmatecknaren tydligt framgår, som exempelvis stadgar och årsmötesprotokoll eller registreringsbevis från Bolagsverket. Bedömningsgruppen Ansökan kommer att bli bedömd av en rådgivande bedömningsgrupp som representeras av BRG, sektor social ekonomi och andra lokala organisationer i Göteborg med god kännedom om sektorn och de lokala förutsättningarna. Bedömningsgruppens arbete syftar till att bedöma samtliga ansökningar i konkurrens mot varandra. BRG beslutar sedan om vilka projekt som slutligen beviljas stöd.

5 När öppnar utlysningen? Utlysningen öppnar den 29 maj När är sista ansökningsdag? Sista ansökningsdag är den 16 september När kommer besked? BRG har för avsikt att meddela beslut om vilka som beviljats finansieringsstöd i november Kan ansökan överklagas? Ansökan sker i konkurrens med övriga sökande och kan inte överklagas. Rapportering och utbetalning Rapportering ska ske senast 3 månader efter projektperiodens slut via mall på BRGs hemsida Undantagsvis kan även förskott beviljas. Hjärtligt välkommen med din ansökan! businessregion.se/socialtforetagande Vid frågor kontakta oss via Kontakt Jasmine Soufi Projektledare Socialt företagande Tel Maria Lindström Projektkoordinator Socialt företagande Tel Susanne Robertsson Gruppchef Socialt företagande Tel

6 Allmänna villkor för finansieringsstöd 1. Allmänt För att utbetalning av stöd ska kunna ske ska stödmottagaren följa bestämmelserna i villkoren. 2. Definitioner Finansieringsstöd (nedan kallat stöd) avser villkorade projektmedel. Finansieringsmottagare (nedan kallad mottagare) är den som får stöd till projekt från. (nedan kallat BRG). 3. Medfinansiering BRG beviljar max 50 % av den totala projektbudgeten. Övrig finansiering kan, förutom likvida medel, utgöras av eget ideellt arbete hos den sökande organisationen eller annan extern finansiering från offentlig eller privat sektor. 4. Stödberättigade kostnader Stöd utbetalas av BRG. Stöd betalas ut endast om kostnaderna är stödberättigande. Slutrapport och ansökan om utbetalning ska ha inkommit till BRG 3 månader efter projektperiodens utgång, om inte annat anges i överenskommelsen. Alla kostnader måste ha bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler. Vid godkännande av en ansökan genomförs en nulägesanalys i samverkan med BRG och mottagaren, då det också tas fram en överenskommelse utifrån vilken alla kostnader måste kunna härledas. Om konsulttjänster behövs, ska BRGs upphandlade konsulter användas. I övriga fall skall principen om kostnadseffektivitet tillämpas vilket medför en skyldighet att använda resurser så effektivt som möjligt. Vid inköp ska kostnadsförslag för likvärdiga alternativ från minst tre olika leverantörer jämföras och dokumenteras. Den varan eller tjänsten med det lägsta priset ska därefter väljas. 4.1 Beviljat stöd Stöd betalas ut endast under förutsättning att BRG erhåller erforderliga medel från Göteborgs Stad. 4.2 Projektperiod Datum för projektperioden framgår av underlaget för projektplanen. Endast kostnader som uppkommit inom projektperioden är stödberättigade. 4.3 Kostnadsunderlag Alla kostnader måste kunna styrkas av mottagaren genom fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur dennes redovisning. Av fakturan, eller i en särskild specifikation, ska följande framgå: när tjänsten utförts, vem som utfört tjänsten, nedlagd tid, timkostnad och vad tjänsten består av. 4.4 Personalkostnader för projektanställd personal Endast personalkostnader för anställningar inom projektet och de faktiska utbetalda lönekostnaderna som svarar mot den anställdes nerlagda tid i projektet är stödberättigande. Det ska specificeras vilket arbete som genomförs för det stöd som är beviljat och att det är inom ramen för utvecklingsarbete. 4.5 Kostnader för köp av tjänst Med köp av tjänst avses köp av annan juridisk eller fysisk person som inte är anställd hos mottagaren. 4.6 Mervärdesskatt Stöd för mervärdesskatt medges endast om denna utgör en slutlig kostnad för mottagaren och inte dras av eller återbetalas som ingående mervärdesskatt. Om Skatteverket senare fattar beslut om att mottagaren omfattas av skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen för den verksamhet som avses i det aktuella beslutet om stöd (projektet) ska mottagaren återbetala stöd som felaktigt utbetalats från BRG. 5. Ansökan om utbetalning av stöd En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas till BRG tillsammans med kopior på fakturor, kvitton och lönespecifikation för projektanställda. Vid projektanställning ska anställningsbevis bifogas. Utbetalningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare. BRG får begära ytterligare uppgifter som är nödvändiga för prövning av utbetalning av stöd. Om avvikelser i projektplanen görs, och projektet inte har bedrivs enligt beslutet, kan BRG besluta att inte betala ut stödet. 6. Rapportering av förändringar Mottagaren ska snarast rapportera ändringar till BRG av mottagarens: 1. namn, 2. adress, 3. e-post, 4. plusgiro- eller bankgironummer, 5. behörig företrädare, 6. avvikelse från beslutad kostnadsplan, 7. annan ändring av betydelse för projektets genomförande. Förändringar avseende 6 och 7 ska godkännas av BRG. 7. Revision BRG, eller en person som BRG utsett, har rätt att hos mottagaren granska projektet och ta del av handlingar som kan ge upplysningar om den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen av projektet. BRG har alltid rätt att begära in underlag eller specifikationer för att avgöra om en kostnad är stödberättigad. 8. Uppföljning och utvärdering Mottagaren är skyldig att lämna information som är relevant för uppföljning och utvärdering av projektet genom enkäter och intervjuer eller andra muntliga eller skriftliga förfaranden. 9. Ekonomiska svårigheter Även stöd av mindre betydelse får inte beviljas till företag i ekonomiska svårigheter. Med svårigheter avses att ett företag inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förlust som utan ingripande från offentliga myndigheter leder till att företag/organisationen med störst sannoliket försätts i konkurs. 10. Upphävande av beslut BRG har rätt att upphäva beslutet om att stödja projektet om beslutet har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från mottagaren, 11. Återkrav av stöd BRG har rätt att inom 10 år från slututbetalningen återkräva utbetalat stöd, med ränta, enligt gällande räntelag från dagen för utbetalning, om stödet har beviljats eller betalats ut på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från mottagaren. 12. Upplysning om kommunikation Vid kontakter med massmedier och allmänheten som gäller projektet bör mottagaren informera om att projektet är delfinansierat av BRG och Göteborgs Stad. 13. Personuppgiftslagen Uppgiftlämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). 14. Övrigt BRG är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för personal hos finansieringsmottagaren. BRG gör följaktligen inte avdrag för skatter, socialförsäkringsavgifter etc.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Europaprogrammen, en ny del av Nutek Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer