Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen"

Transkript

1 Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade den 22 juni Med stöd av 4 förordningen (SFS 1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder föreskriver Länsstyrelsen i Värmlands län följande. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter gäller för den svenska beslutsgruppen för interregionalt samarbete som enligt förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper har till uppgift att inom ramen för det fastställda operativa programmet Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold inom gemenskapsinitiativet Interreg II A besluta om stöd från EG:s strukturfonder enligt kommissionens beslut av den 23 juli 1996 om antagande av ett operativt program för Inre Skandinavia Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold. Allmänt 2 Av förordning om vissa stöd från EG:s strukturfonder 3 andra stycket framgår att Länsstyrelsen utbetalar stöd som har beslutats inom det operativa programmet för Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold. Av programmet framgår att utbetalningar sker från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). För att utbetalning av medel skall kunna ske, skall beslutsgruppen följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. 3 Beslutsgruppen skall till Länsstyrelsen ge in bevis om vilka personer som är behöriga att fatta beslut om stöd enligt förordningen med instruktion för beslutsgrupper.

2 Beslutsgruppen skall till Länsstyrelsen ge in bevis om vilka personer som är behöriga att bereda rekvisitioner och underteckna handläggarrapporter samt checklistor. Finns delegationsordning skall kopia av denna ges in till Länsstyrelsen. 4 I samband med beslut om stöd skall beslutsgruppen meddela stödmottagaren de allmänna villkor för utbetalning, rapportering, uppföljning och återkrav som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. Underlag att sända till Länsstyrelsen 5 Följande underlag skall ges in till Länsstyrelsen utan dröjsmål efter det att beslut om stöd meddelats. 1. Kopia av beslutet, 2. kopia av beslut från offentliga medfinansiärer att delta i finansieringen av projektet, 3. kopia av undertecknad förbindelse från stödmottagaren att följa beslutet och de allmänna och särskilda villkor som gäller för stödet samt 4. om det inte framgår av det tidigare, följande uppgifter a) sammanfattande projektbeskrivning, b) projekttid, c) tidpunkt för första rekvisition och/eller lägesrapport, d) stödberättigade kostnader, fördelade på år och kostnadsslag (t.ex. 1. egen personal, 2. extern personal, 3. lokalkostnader, 4. material/expenser, 5. investeringar, 6. resekostnader och 7. övriga kostnader), e) beräkningsgrunder för ev. indirekta kostnader, f) finansiering fördelade per år och finansiär samt eventuella projektintäkter, g) strukturfondens högsta andel av finansieringen i procentsats av projektets totala stödberättigade kostnader samt högsta stödbelopp i svenska kronor, och h) förväntat resultat med angivande av indikatorer. 6 Vid omprövning eller återkallelse av beslut skall kopia av beslutet utan dröjsmål ges in till Länsstyrelsen. 2 Rekvisition av strukturfondsmedel 7 Stödmottagarens rekvisition av stödmedel skall efter granskning av beslutsgruppen överlämnas till Länsstyrelsen för utbetalning. Följande underlag skall ges in till Länsstyrelsen. 1. Av stödmottagaren inlämnad rekvisitionsblankett i original samt

3 a) projektredovisning, bestående av utdrag ur bokföring som visar specificerade kostnader och intäkter kopplat till verifikationsnummer, alternativt b) kopior av verifikationer och sammanställning som visar fördelningen per kostnadsslag enligt beslut, 2. av Länsstyrelsen fastställd rekvisitionschecklista samt handläggarrapport med resultatet av beslutsgruppens granskning av rekvisitionen samt tillstyrkan till utbetalning, 3. kopia av intyg från Skattemyndigheten i de fall berörd verksamhet hos stödmottagaren ej är mervärdesskattepliktig, 4. kopia av lägesrapport, alternativt slutrapport, 5. deltagarförteckning i projekt som medfinansieras från Europeiska Socialfonden, samt 6. underlag som styrker utbetald svensk offentlig medfinansiering. 8 Vid slutrekvisition skall, utöver vad som anges i 7, bifogas ett revisorsintyg undertecknat av auktoriserad eller godkänd revisor i de fall beviljat EG-stöd överstiger i allmänna villkor angivet belopp. För projekt som bedrivs av kommun, landsting eller statlig myndighet godtas intyg från annan revisor än lekmannarevisor. 9 Vid rekvisition av stöd till ramprogram skall, utöver vad som anges i 7 och 8, till Länsstyrelsen ges in kopia av projektförteckning av vilken skall framgå 1. titel på samtliga beslutade projekt vid rekvisitionstillfället, samt 2. utbetald stödsumma per projekt uppdelat på stöd från EG:s strukturfonder och övriga medfinansiärer. 10 Vid rekvisition av tekniskt stöd gäller inte 4 9. Följande underlag skall i stället ges in till Länsstyrelsen. 1. Rekvisition underskriven av för beslutsgruppen behörig person, 2. kopior av verifikationer eller annat bokföringsunderlag, 3. redovisning av beslutsgruppens bokförda och betalda kostnader, i enlighet med kommissionens beslut om tekniskt stöd för den period för vilken medel rekvirereas, samt 4. tidredovisning. Övrigt 11 Beslutsgruppen skall på begäran ge Länsstyrelsen tillgång till fullständigt underlag som kan ligga till grund för utbetalning av stöd och bistå Länsstyrelsen vid besök för kontroller av underlaget. 12 Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. 3

4 Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli INGEMAR ELIASSON Sture Hermansson Bilaga 1 Allmänna villkor 4

5 Begränsning av beslutsgruppens ansvar Ändringar i projektet Firmatecknare Särredovisning Ettårsbeslut Ramprogram 1. Allmänt Beslutsgruppens beslut om stöd som avser kommande budgetår gäller under förutsättning att de ekonomiska ramarna för EG:s strukturfonder inte ändras. Beslutsgruppen har beviljat stöd för det projekt som anges i beslutet. Ändringar i projektet som avviker från vad beslutsgruppen anför i beslutet får inte göras utan beslutsgruppens skriftliga godkännande. Ansökan om ändring skall vara skriftlig. Stödmottagaren skall senast vid första rekvisitionen lämna bevis till beslutsgruppens sekretariat om vem eller vilka personer hos stödmottagaren som har behörighet att teckna projektet. Stödmottagaren skall i sin bokföring särredovisa projektet så att projektets intäkter och kostnader kan utläsas direkt i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. För projekt som löper under flera år och beslutet medger strukturfondsstöd för endast ett år gäller inte reglerna om slutredovisning, under förutsättning att stödmottagaren beviljas strukturfondsstöd från samma beslutsgrupp och för samma projekt i ytterligare ett år. Slutredovisning skall då ske efter att den totala projekttiden löpt ut. En stödmottagare som är ansvarig för ett ramprogram är skyldig att ställa krav på de enskilda projekten inom programmet som motsvarar de allmänna och särskilda villkoren enligt beslutet om stöd. Uppgifter om varje enskilt projekt skall finnas tillgängligt för kontroll hos stödmottagaren. I de fall redovisning av kostnader avser annat än stödmottagarens egna kostnader och intäkter gäller inte ovanstående villkor angående särredovisning av projekt. 17 FS 1999:18 Stödberättigade kostnader Vad som avses med stödberättigade kostnader framgår av beslutsgruppens beslut om stöd, av det operativa programmet varpå beslutet grundas, kommissionens beslut 97/331/EG om ändring av besluten om godkännande av ramar för gemenskapsstöd, samlade 5

6 Mervärdesskatt Konkurrens, offentlig upphandling m.m. Oriktighet/ Oegentlighet Projektstart Första rekvisition Efterskott Utbetalande myndighet programplaneringsdokument och gemenskapsinitiativ gällande i Sverige samt av gemenskapens regler. Stödet täcker mervärdesskatt endast om denna utgör en faktisk kostnad för stödmottagaren. Om mervärdesskatt ingår i det rekvirerade beloppet skall ett intyg från Skattemyndigheten att stödmottagaren ej är mervärdesskattepliktig för projektverksamheten bifogas rekvisitionen. Stödmottagaren skall vid genomförandet av projektverksamheten iaktta de regler och principer som gäller inom den Europeiska unionen för konkurrens, offentlig upphandling, miljöskydd och lika möjligheter för män och kvinnor. Utbetalande myndighet skall i princip till kommissionen anmäla alla fel som har lett till eller skulle ha kunnat leda till en felaktig utbetalning. Projektet skall starta senast 2 månader efter meddelat beslut, om ej annat sägs i beslutet. En första rekvisition skall inlämnas till beslutsgruppens sekretariat snarast, och om ej annat sägs i beslutet, senast fyra månader efter projektets beslutsdatum. 2. Utbetalning av stöd Utbetalning sker i efterskott för stödberättigade kostnader som är bokförda och betalda. Ett belopp som motsvarar strukturfondens procentuella andel av stödberättigade kostnader kan utbetalas under förutsättning att motsvarande svensk andel enligt projektbeslutet är utbetald till stödmottagaren. Stöd från strukturfonderna kan utbetalas även om andra medfinansiärer betalat ut förskott. Länsstyrelsen i Värmlands län är utbetalande myndighet. Obligatoriskt underlag 3. Underlag vid rekvisition Följande underlag skall vid varje rekvisition bifogas den av Länsstyrelsen fastställda rekvisitionsblanketten. 1. Av behörig firmatecknare undertecknad och 6

7 Underlag i förekommande fall 17 FS 1999:18 ifylld rekvisitionsblankett i original, samt a) projektredovisning, bestående av utdrag ur bokföring som visar specificerade kostnader och intäkter kopplat till verifikationsnummer, alternativt b) kopior av verifikationer och sammanställning som visar dessas fördelning på kostnadsslag enligt beslut. 2. underlag som styrker att den offentliga medfinansieringen, med undantag för norsk offentlig medfinansiering, är utbetald, samt 3. en lägesrapport alternativt slutrapport med det innehåll som framgår av avsnitt 5 Rapportering. Underlaget skall visa att kostnaderna är bokförda och betalda. Projektets intäkter och stödberättigade kostnader skall tydligt kunna urskiljas i underlaget och kopplas till kostnads- och intäktsslagen i rekvisitionsblanketten. I förekommande fall, om beslutet kräver det, skall ytterligare underlag bifogas rekvisitionen enligt följande. 1. Intyg från Skattemyndigheten att stödmottagaren ej är mervärdesskattepliktig för projektverksamheten. Intyget skall bifogas första rekvisitionen. Senare inträffade ändringar i mervärdesskatteplikten skall omedelbart meddelas beslutsgruppen. 2. Om projektet enligt beslutet om stöd får ta upp ideellt arbete som en kostnad (med motsvarande privat medfinansiering) skall tidredovisning bifogas. Att tidredovisningen är riktig bekräftas med underskrift av den person den berör. 3. Om rekvisitionen omfattar löner till offentliga tjänster/egen personal (med motsvarande offentlig medfinansiering) skall tidredovisning bifogas. Att tidredovisningen är riktig bekräftas med underskrift av den person den berör eller av annan behörig person hos stödmottagaren. Vid första rekvisitionen skall dokument bifogas som styrker a) lönekostnaden, b) att en tjänst eller delar av en tjänst ingår i den aktuella verksamheten, c) vilken tidsperiod som avses samt d) att arbetsuppgifterna i projektet tillkommer och inte utgör stödmottagarens ordinarie verksam- 7

8 het. 4. Om rekvisitionen omfattar indirekta kostnader skall en specifikation av dessa kostnader bifogas. Vid första rekvisitionen skall uppgifter om den beräkningsmetod som används för att beräkna projektets andel av indirekta kostnader och motivering för denna bifogas, såvida inte detta framgår av stödbeslutet. 5. Om beslutet om stöd avser ett ramprogram skall stödmottagaren, utöver det underlag som framgår ovan, bifoga kopior av samtliga beslut om stöd till projekt inom programmet och en projektförteckning. Förteckningen skall innehålla följande uppgifter. a) Titel på samtliga beslutade projekt vid rekvisitionstillfället, och b) utbetald stödsumma per projekt uppdelat på stöd från aktuell strukturfond och övriga medfinansiärer. 4. Slutredovisning 20 procent De sista 20 procenten av stödet betalas inte ut förrän slutredovisning skett. För slututbetalning krävs att slutrapport bifogas rekvisitionen samt att slutrapporten och rekvisitionen är godkända av beslutsgruppen. I de fall beviljat EG-stöd överstiger kronor skall även revisorsintyg bifogas. Två månader efter projekttidens slut Projektet skall slutredovisas senast två månader efter den i beslutet angivna projekttiden. Senare tidpunkt för slutredovisning kan medges av beslutsgruppen efter skriftlig begäran. 8 Lägesrapport Slutrapport 5. Rapporteringsskyldighet En lägesrapport skall bifogas varje rekvisition utom slutrekvisitionen. Rapporten skall kortfattat beskriva hur projektet utvecklats med en tydlig koppling till de kostnader som tas upp i rekvisitionen. Beskrivningen skall inriktas på huvudaktiviteterna enligt den sammanfattande projektbeskrivning som angivits i ansökan och ligger till grund för beslutet om stöd. Vid slutrekvisition skall slutrapport bifogas. Av denna skall framgå projektets resultat och att samtliga effekter jämförts med projektets förväntade resultat, inklusive motiveringar till de skillnader som föreligger mellan förväntat och faktiskt resultat.

9 Ändring i projektet Övriga ändringar i projektet Granskningsrätt Stödmottagaren skall omedelbart rapportera skriftligt till beslutsgruppen om a) projektet avbryts eller försenas, b) verksamhetens inriktning eller budget ändras eller c) annan väsentlig ändring inträffar. Ändring av stödmottagarens namn, adress, post- eller bankgironummer skall omedelbart meddelas skriftligen till beslutsgruppen. 6. Granskningsrätt Representanter för beslutsgruppen, övervakningskommittén, utbetalande myndighet, andra bemyndigade nationella organ och Europeiska gemenskapens institutioner har, inom sina ansvarsområden, rätt att hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla handlingar, redovisning och bokföring som kan ge upplysningar om projektet. Rätten att ta del av nämnda handlingar, redovisning och bokföring föreligger minst till och med den 31 december FS 1999:18 7. Återkallelse av beslut Beslutet om stöd kan komma att omprövas eller återkallas om 1. utbetalande myndighet finner att stödet inte är förenligt med gemenskapsreglerna eller stämmer överens med det operativa program på vilket stödbeslutet grundas, 2. beslutet fattats på grund av oriktig, ofullständig eller vilseledande uppgift från stödmottagaren, 3. stödmottagaren utan medgivande av beslutsgruppen använder stödet för något annat ändamål än det beviljats för, 4. något annat förhållande inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte bör få behålla det, 5. stödmottagaren inte fullgör skyldigheterna om myndighets rätt att ta del av handlingar om projekt/program och redovisning, 6. stödmottagaren i övrigt bryter mot de allmänna och särskilda villkor eller föreskrifter som gäller för stödet. 9

10 8. Återbetalningsskyldighet Om stödbeslutet återkallas och stöd redan har betalats ut till följd av beslutet kan beslutsgruppen komma att kräva tillbaka utbetalt belopp. På belopp som skall återbetalas utgår ränta enligt räntelagen (1975:635). 9. Offentliggörande av stödet Stödmottagaren förbinder sig att vid kontakter med allmänheten offentliggöra att projektverksamheten medfinansierats med stöd från EG:s strukturfonder. Närmare riktlinjer om offentliggörande kan erhållas av beslutsgruppens sekretariat. Undertecknad stödmottagare har beviljats stöd ur EG:s strukturfonder och förbinder sig att följa beslutet och de allmänna och särskilda villkor som gäller för beslutet om stöd.. Ort. Datum. Stödmottagaren enligt beslutet. Organisationsnummer/personnummer. Underskrift av behörig firmatecknare Länsstyrelsens tryckeri, Karlstad

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 EN PROJEKTPART Dnr:

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 EN PROJEKTPART Dnr: 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext och gäller för bidrag till projekt med en ensam part. I Vinnovas beslut och system m.m. använder

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden. Ändamål och villkor. Information om projektet. Rekvisition av medel

Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden. Ändamål och villkor. Information om projektet. Rekvisition av medel Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden Dessa generella villkor gäller tillsammans med de villkor som anges i Arvsfondsdelegationens beslut om projektstöd. Genom att rekvirera medel godtar

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 FLERA PROJEKTPARTER Dnr:

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019 FLERA PROJEKTPARTER Dnr: 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Rätt till beslutat bidrag som avser annat kalenderår än innevarande förutsätter att Vinnova erhåller

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom

Läs mer

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Datum: 2017-06-27 Diarienummer: 2017-01821 Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Fullständig utlysningstext: Bilaga B Villkor för projekt som får stöd

Fullständig utlysningstext: Bilaga B Villkor för projekt som får stöd 2017-10-09 2016 004821 1 (5) Fullständig utlysningstext: Bilaga B Villkor för projekt som får stöd De villkor som gäller för projekt som beviljas stöd framgår av Energimyndighetens beslut. Nedan ges en

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer; SFS 2016:848 Utkom från trycket den 9 augusti 2016 utfärdad den 28 juli 2016. Regeringen

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:6) om stöd för att öka arealen ädellövskog; beslutade den 16 juni 2009. SKSFS 2009:1

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald 1(7) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat arealstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Åtgärden ska vara slutförd senast

Åtgärden ska vara slutförd senast 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Johan Iwald Tel: 010-698 14 10 Johan.Iwald@Naturvardsverket.se BESLUT 2018-04-26 Ärendenr: KKL- -2018 Beslut om stöd från Klimatklivet Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala

Läs mer

Samverkansprojekt inom nationella stöd

Samverkansprojekt inom nationella stöd Samverkansprojekt inom nationella stöd Ett samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna, stödmottagaren, har huvudansvaret

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor för bidrag till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt för projekt med endast bidragsmottagare (omfattande 1-21, fastställda genom VINNOVA-beslut

Läs mer

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling 2018-03-08 Stödberättigande kostnader Syftet med regelverket är att förtydliga Västra Götalandsregionens bedömningsgrunder för sökande och projektägare/stödmottagare

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Här hittar du viktig information som du behöver känna till när du genomför ditt projekt samt när du söker utbetalning.

Här hittar du viktig information som du behöver känna till när du genomför ditt projekt samt när du söker utbetalning. Bilaga 1 Övriga upplysningar Här hittar du viktig information som du behöver känna till när du genomför ditt projekt samt när du söker utbetalning. Gå gärna in på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Mediestödsförordning Utfärdad den 20 december 2018 Publicerad den 21 december 2018 Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I denna förordning finns bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet; SFS 2008:80 Utkom från trycket den 11 mars 2008 utfärdad den 21 februari 2008. Regeringen föreskriver följande. Förordningens

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för hållbara städer; SFS 2008:1407 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Regeringen föreskriver följande. 1 Enligt

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Ansökan om utbetalning Målklassning

Ansökan om utbetalning Målklassning Ansökan om utbetalning Målklassning 1(6) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat stöd för Målklassning. Kom ihåg att din ansökan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:32 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT FÖRPROJEKT 2008-12-16 DIARIENUMMER S30441-183-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Föreningen Utvecklingsgruppen Ja Järna Myrbacka 82 780 51 Dala-Järna Projekt:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 8 oktober 2008

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 8 oktober 2008 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 8 oktober 2008 Dagordning Inledning Laget runt Avtal Miljöeffekter Ändringar Informationsspridning Åtgärdsägargrupp Årlig verksamhetsrapport Slutrapport

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199)

Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Begäran om slutlig utbetalning för stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder (SFS 2018:199) Inkom till Boverket Formuläret fylls i och skickas till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Obs! Begäran

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer