Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet"

Transkript

1 Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar in ansökan. Lämna in alla uppgifter Ni måste lämna alla uppgifter som blanketten omfattar om instruktionerna inte säger något annat. Formulera uppgifterna kortfattat och konkret. Det finns bara begränsat utrymme att skriva i. Skriv så att läsaren kan förstå sammanhangen mellan verksamhetens planerade mål, aktiviteter, resultat och de behov eller problem verksamheten är riktad mot. Det är inget krav att använda ansökningsblanketten. Men Socialstyrelsen behöver alla uppgifterna för att kunna bevilja bidrag. Därför är det en fördel att använda blanketten så att alla uppgifter kommer med. Blanketten bidrar till att handläggningen blir enklare och Socialstyrelsen kan meddela besluten tidigare. Bilagor Följande bilagor lämnas in tillsammans med ansökan: Organisationens gällande stadgar Organisationens fastställda verksamhetsberättelse avseende senaste räkenskapsperiod inklusive ekonomisk redovisning och revisionsberättelse Organisationens aktuella treårsplan (långsiktig strategisk plan för minst tre år) Ni kan också bifoga ett eget dokument som beskriver ansökan ytterligare. Ange det som Annat dokument under punkt 7 i ansökningsblanketten. Ni kan antingen ange budget i ansökan eller lämna in organisationens fastställda verksamhetsplan med budget. Observera att om ansökan omfattar organisationens hela verksamhet behövs ingen budget i ansökan utan det räcker att lämna in organisationens fastställda verksamhetsplan med budget. Ange alla bilagor till ansökan under punkt 7 i ansökningsblanketten. Sätt kryss under Bifogat eller ange tidpunkt för när dokumentet kommer att lämnas in. Det går att skicka bilagorna i digitalt format, som läsbara filer eller länkar till webbsidor. Observera att dokument som ska vara fastställda måste styrkas av underskrifter från organisationens behöriga företrädare, oftast ordförande med flera. 1. Uppgifter om organisationen Kontaktperson Ange vem som kommer att vara kontaktperson under året och vilken befattning vederbörande har inom organisationen. Konto Uppge det plusgirokonto eller bankgirokonto som verksamhetsbidraget ska utbetalas till. Sida 1 av 9

2 Organisationens medlemmar är Ange vilken typ av medlemmar organisationen har, till exempel vissa organisationer, lokalföreningar, brukare, särskilda målgrupper eller allmänheten. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen är en ideell organisation och en riksorganisation. Organisationens frivilliga arbete utförs av Sätt ett eller flera kryss för de som utför frivilligt arbete (utan ersättning). Om det är fler som arbetar frivilligt än de som finns att kryssa för i blanketten, kan ni skriva till dem nedanför rutorna, under Andra. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen bedriver frivilligt arbete. Organisationen har regional eller lokal verksamhet inom följande län Ange vilket eller vilka län organisationen är verksam inom. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen har verksamhet inom minst tio län. Organisationens beslut fattas av Sätt kryss för de som fattar styrande beslut, eller ange nedanför vilka andra om inte något av alternativen passar. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen är demokratiskt organiserad. Organisationen har bedrivit verksamhet inom ett eller flera av områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, våld mot kvinnor, sedan Ange månad och år. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen har bedrivit verksamhet inom de områden verksamhetsbidraget avser under minst två år. Organisationen bedriver huvudsakligen social verksamhet Sätt kryss för Ja eller Nej. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen huvudsakligen bedriver frivilligt arbete inom de områden verksamhetsbidraget avser. 2. Uppgifter om verksamheten i förhållande till syfte och mål för verksamhetsbidraget Enligt förordning (1998:1814), 1, avser bidraget verksamhet inom ett eller flera av följande tre områden: Sida 1 av 9

3 Alkohol och narkotika Utsatta barn och deras familjer Våld mot kvinnor I blanketten återfinns de tre områdena i förordningen i en tabell. Ange om ansökan huvudsakligen, i viss mån eller inte alls omfattar sådan verksamhet, för varje område. Sätt kryss för ett alternativ i varje vågrät rad. Det är fullt möjligt att sätta kryss för huvudsakligen eller i viss mån inom flera av de tre områdena. Enligt regeringens regleringsbrev till Socialstyrelsen avser bidraget följande tre mål: Förebyggande och socialt stödjade arbete: Att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper). Opinionsbildning: Att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tillvaratas i den nationella opinionsbildningen. Samverkan: Att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter. De två första målen i regleringsbrevet motsvarar två framträdande roller för det civila samhällets organisationer enligt En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55): Välfärdsfrämjande roll: Många organisationer inom civilsamhället ger service till sina medlemmar eller till människor i allmänhet. I propositionen avses sådan service som utförs utan att organisationen tar emot full ersättning för verksamheten. Demokratifrämjande roll: Det civila samhällets organisationer har en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. De kan ge röst åt olika gruppers behov, värderingar och intressen. De kan agera påtryckare och kritisera den offentliga maktutövningen och på så sätt fungera som en motvikt till och dialogpartner för den offentliga makten. I blanketten finns en tabell med formuleringar som motsvarar de tre målen i regleringsbrevet, sammanställda (i parentes) med formuleringar som motsvarar de två aktuella rollerna i propositionen. Ange för varje mål om ansökan huvudsakligen, i viss mån eller inte alls omfattar sådan verksamhet. Sätt kryss för ett alternativ i varje vågrät rad. Det är fullt möjligt att sätta kryss för huvudsakligen eller i viss mån för flera av de tre alternativen. Uppgifterna ger information om vilka typer av verksamhet organisationerna bedriver. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om verksamheten i ansökan är sådan som verksamhetsbidraget avser. Sida 2 av 9

4 3. Plan för den verksamhet ansökan omfattar Det är viktigt att ange tydliga mål, målgrupper, aktiviteter och resultat i ansökan, med utgångspunkt i de problem eller behov verksamheten syftar till att åtgärda. Det är också viktigt att det finns ett tydligt samband mellan övergripande mål, huvudmål, delmål, målgrupper, aktiviteter och konkreta mätbara resultat, riktade mot problemen eller behoven. Uppgifterna ger information om vilka mål och resultat organisationen styr sin verksamhet mot. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om den planerade verksamheten är sådan som verksamhetsbidraget avser. Uppgifterna ger också underlag för att bedöma om organisationen styr verksamheten mot mål och resultat med andra ord om verksamheten är mål- och resultatstyrd. Socialstyrelsen kommer inte att lägga sig i vilka mål organisationen väljer för sin verksamhet. Socialstyrelsen kan avslå eller bordlägga ansökningar som innehåller följande: overifierade och felaktiga uppgifter eller förebyggande och socialt stödjande verksamhet som strider mot kunskap på området, gällande bestämmelser och samhällets värdegrund verksamhet som innebär risk för skador intressekonflikt mellan sökanden och sökandens samarbetspartner eller målgrupper. Problem eller behov som verksamheten syftar till att åtgärda Skriv en kort sammanfattning eller situationsrapport som pekar på de viktigaste behoven i samhället verksamheten är riktad mot och vilka brister eller problem verksamheten syftar till att åtgärda. Skriv i konkreta termer. Uppge referenser eller källor för uppgifter om omfattning och utveckling. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om verksamheten i ansökan utgår från ett dokumenterat problem eller behov, eller inte. Overifierade och felaktiga uppgifter kan leda till att ansökan avslås eller bordläggs. Socialstyrelsen lägger tonvikt vid vilket behov som finns av verksamheten. Organisationens övergripande mål Ange organisationens övergripande mål eller huvudmålet för verksamheten, eller båda. Organisationens övergripande mål eller syfte anger organisationens färdriktning. Med det menas den förändring i samhället som organisationen vill åstadkomma med sin verksamhet. Målet kan vara uttryckt i organisationens stadgar, vision, långsiktiga strategi eller annat styrdokument. Sida 3 av 9

5 Till höger finns ett tänkt exempel från en påhittad organisation. Det illustrerar vad ett övergripande mål kan vara och hur det kan se ut. Observera att det här exemplet inte är en norm utan enbart en illustration. Ett tänkt exempel från en påhittad organisation, organisationen X: Främja ett inkluderande samhälle utan socialt utanförskap. Huvudmålet för verksamheten Ange organisationens övergripande mål eller huvudmålet för verksamheten, eller båda. Huvudmålet för verksamheten i ansökan är en milstolpe på vägen mot organisationens övergripande mål eller syfte. Huvudmålet är ett konkret mål som verksamheten förväntas uppfylla på mellanlång sikt och inte under det året ansökan avser. Om verksamheten i ansökan omfattar skilda områden kan ni ange ett huvudmål för varje verksamhetsområde. Ett huvudmål för hela verksamheten under det kommande året brukar vara enklare att hantera. Till höger finns ett tänkt exempel från en påhittad organisation. Det illustrerar vad ett huvudmål kan vara och hur det kan se ut. Observera att exemplet inte är en norm utan enbart en illustration. Ett tänkt exempel från den påhittade organisationen X: Alla landets ungdomar år ska vara i arbete eller under utbildning år Delmål för verksamheten och planerade resultat det året ansökan avser Ange så tydliga och konkreta uppgifter under denna punkt som möjligt. Uppgifterna ger information om vad ni tänker genomföra och åstadkomma under det året ansökan avser, och för vem. Delmål Ange ett eller flera delmål för verksamheten det året ansökan avser. Om organisationen har flera än sex delmål på samma tid, kan ni beskriva dem på ett eget ark. Ange i så fall detta som Annat dokument under punkt 7. Ett delmål för verksamheten det året ansökan avser är en milstolpe på vägen mot organisationens huvudmål och, i sin tur, organisationens övergripande mål. Det är ett konkret mål som verksamheten förväntas uppfylla på kort sikt. Delmålet ligger närmare till hands för organisationen att påverka. Ni kan ange flera delmål det brukar verksamheter av en viss omfattning ha. Här nedan finns tre tänkta exempel från en påhittad organisation. De illustrerar vad ett delmål kan vara och hur det kan se ut. Observera att exemplen inte är en norm utan enbart en illustration. Sida 4 av 9

6 Tre tänkta exempel från den påhittade organisationen X: Delmål 1: Under 2013 ska Riksdagen fatta beslut om en handlingsplan för arbete eller utbildning till alla landets ungdomar inom tio år. Delmål 2: Från 2012 ska landets barn- och ungdomsorganisationer driva frågan tillsammans. Delmål 3: Under 2011 ska ett pilotprojekt vara igång i kommunen K eller stadsdelen S där över 25 procent av ungdomarna idag står utanför arbete eller utbildning. Målgrupp/-er Ange en eller flera målgrupper för varje delmål. Detta är målgrupper som delmålet och de planerade aktiviteterna är direkt riktade mot, och som i sin tur ska göra något gynnsamt för den slutgiltiga målgruppen. Här nedan finns tre tänkta exempel från en påhittad organisation. De illustrerar vad en målgrupp för ett delmål kan vara och hur en sådan målgrupp kan se ut. Observera att exemplen inte är en norm utan enbart en illustration. Tre tänkta exempel från den påhittade organisationen X: Delmål 1: Under 2010 ska riksdagen fatta beslut om en handlingsplan för arbete eller utbildning till alla landets ungdomar inom tio år. Målgrupp: Alla riksdagspartierna och riksdagsledamöterna i arbetsmarknadsutskottet. Delmål 2: Landets barn- och ungdomsorganisationer ska driva frågan tillsammans från Målgrupp: 15 utvalda barn- och ungdomsorganisationer på riksnivå. Delmål 3: Under 2011 ska ett pilotprojekt vara igång i kommun K eller stadsdelen S där över 25 procent av ungdomarna i dag står utanför arbete eller utbildning. Målgrupp: Utvalda myndigheter, delar av näringslivet och grupper av medborgare i kommunen K eller stadsdelen S. Aktivitet/-er Ange en eller flera konkreta aktiviteter som ni planerar att genomföra för att nå varje delmål. Det kan vara nödvändigt att genomföra flera olika aktiviteter för att nå ett delmål. Här nedan finns fyra tänkta exempel från en påhittad organisation. De illustrerar vad en aktivitet för att nå ett delmål kan vara och hur den kan se ut. Observera att exemplen inte är en norm utan enbart en illustration. Sida 5 av 9

7 Fyra tänkta exempel från den påhittade organisationen X: Aktiviteter för att nå delmål 3 Aktivitet 1: Samla barn- och ungdomsorganisationerna på orten under en halv dag för att kartlägga läget, mobilisera intresse och planera en gemensam strategi. Aktivitet 2: Utverka mediebevakning av läget på orten. Aktivitet 3: Uppvakta polisen, socialtjänsten, skolan, förvaltningen, politiker och näringsliv på orten för att mobilisera intresse och stöd. Aktivitet 4: Söka bidrag till pilotprojektet från Europeiska socialfonden, ESF. Konkreta mätbara resultat (ett eller flera) Ange ett eller flera konkreta mätbara resultat som ni förväntar er att åstadkomma. Konkreta mätbara resultat är en direkt följd av aktiviteterna som ni planerar att genomföra för att nå ett delmål. Resultaten kan organisationen påverka direkt genom aktiviteterna den genomför. Uppnådda resultat ger en bekräftelse på att verksamheten är på väg att uppfylla delmålet. När ni dokumenterar uppnådda resultat och uppfyllda mål, öppnas möjligheter för att utvärdera verksamhetens effekter. Resultat som kan räknas, eller fysiska produkter, brukar vara enklare att hantera. Observera att utvärderingar av effekter brukar genomföras av externa experter. Ni förväntas inte genomföra någon effektutvärdering av verksamheten med hjälp av de beviljade bidragen. Här nedan finns fyra tänkta exempel från en påhittad organisation. De illustrerar vad ett resultat kan vara och hur det kan se ut. Observera att exemplen inte är en norm utan enbart en illustration. Fyra tänkta exempel från den påhittade organisationen X: Förväntade resultat av aktiviteter för att nå delmål 3 Resultat 1: Överenskommelse har träffats mellan minst fem av ortens organisationer och gemensam strategi har fastställts. Resultat 2: Fyra medieartiklar eller reportage kring läget på orten har publicerats. Resultat 3: Anslutning och stöd till pilotprojektet har kommit fram från minst fyra lokala myndigheter och fyra lokala företag. Resultat 4: Bidrag har erhållits från ESF-fonden. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om det finns ett tydligt samband mellan resultat, aktiviteter och mål. Uppgifterna ger också underlag för att bedöma om resultaten går att dokumentera och följa upp för organisationen. Sida 6 av 9

8 4. Uppföljning Hur kommer uppnådda resultat och mål att mätas och dokumenteras? Ange kort hur ni tänker mäta resultaten, till exempel räkna antal deltagare på ett möte, och hur ni tänker dokumentera dessa resultat för att styrka att resultaten är tillförlitliga. Resultatens tillförlitlighet kan styrkas av till exempel register, statistik, loggar, personliga berättelser, källor och referenser. Observera att utvärderingar av effekter brukar genomföras av externa experter. Ni förväntas inte genomföra någon effektutvärdering med hjälp av de beviljade bidragen. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om verksamheten är mål- och resultatstyrd. Uppgifterna ger underlag för att bedöma om organisationen har möjlighet att kunna bedöma om planerade resultat faktiskt har uppnåtts eller inte, och kunna dra lärdom av det för den framtida verksamheten. 5. Förutsättningar för genomförandet Ange dessa uppgifter om de kan leda till förseningar eller avbrott i genomförandet av verksamheten i ansökan. Ange kort de viktigaste förutsättningarna för att organisationen ska kunna genomföra verksamheten enligt planerna. Förutsättningarna kan vara knutna till ekonomiska, organisatoriska och mänskliga resurser, samarbetspartners eller andra förhållanden. Ange kort specifika risker och hinder mot genomförandet, och vad organisationen kommer att göra för att förebygga riskerna och övervinna hindren. Socialstyrelsen kan avslå eller bordlägga en ansökan om verksamheten bedöms sakna förutsättningar för att kunna genomföras enligt plan. Socialstyrelsen kan ändå bevilja bidrag om ansökan anger hur organisationen själv bedömar förutsättningarna för genomförandet, risker och hinder samt hur organisationen tänker åtgärda detta. 6. Budget för den verksamhet ansökan omfattar Ange budget för den verksamhet ansökan omfattar. Om ansökan omfattar organisationens hela verksamhet, behövs ingen budget i ansökan utan det räcker att lämna in organisationens fastställda verksamhetsplan med budget. Observera att om dokumentet inte lämnas in förrän tidigast december 2010 ska budgeten anges i ansökan. Budgeten ska ha en finansieringsplan (intäkter) och en plan för hur medlen ska användas (kostnader/investeringar). Blankettens mall behöver inte användas, men den ger stöd för mål- och resultatstyrningen av verksamheten. I blankettens mall för man upp summan av kostnader/investeringar under varje Sida 7 av 9

9 delmål för de planerade aktiviteter med tillhörande resultat. Dessutom kan man föra upp kostnader/investeringar för varje planerad aktivitet med tillhörande resultat. Budgeten ger information om organisationens ekonomi och ekonomistyrning. Vilken mall organisationen använder för kostnader/investeringar ger information om ekonomin är måloch resultatstyrd. Budgeten ger underlag för att bedöma om organisationen har tillräckliga resurser och realistiska planer för verksamheten. I bedömningarna lägger Socialstyrelsen ingen vikt vid om organisationen har använt ansökningsblankettens mall för kostnader/investeringar eller en annan mall. 8. Underskrift Ansökan undertecknas av minst en behörig företrädare för organisationen (firmatecknare). Ange personens befattning inom organisationen. Skicka ansökan senast den 31 oktober Skicka ansökan per e-post till Bifoga de bilagor som finns i digitalt format. Sänd den undertecknade ansökan, tillsammans med resterande bilagor i pappersformat, per post till: Socialstyrelsen Regler och tillstånd Statsbidragsenheten Stockholm Återrapportering De organisationerna som beviljas och tar emot bidrag, återrapporterar det påföljande året vilken verksamhet som de har genomfört med stöd av bidraget. De ska också rapportera vilka resultat och mål verksamheten har lett till. Sista tidpunkt för att återrapportera är den 31 mars det påföljande året. Ändringar under året Organisationerna kan när som helst revidera sina planer med budget under året, om till exempel behoven eller förutsättningarna för verksamheten har ändrats. Om huvudlinjerna i de ursprungliga planerna ligger fast, behöver inte Socialstyrelsen göra en ny bedömning efter revideringen. Socialstyrelsen tar utgångspunkt i de planer som har lämnats in när vi bedömer organisationernas återrapporteringar. Lämna därför in eventuella reviderade planer till Socialstyrelsen i god tid, helst innan 1 juli det året ansökan avser. Sida 8 av 9

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området 2016-06-30 Dnr 11521/2016 1(11) Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området 2017-10-06 Dnr 9785/2017 1(10) Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag

Anvisningar för ansökan om statsbidrag 2016-06-30 Dnr 11532/2016 1(11) Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till föreningar

Läs mer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer 2016-07-01 Dnr 9.1 12655/2016 1(8) Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2017 och 2018

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015 Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015 Bakgrund Ideella organisationer på riksnivå kan enligt regeringens förordning (SFS 2006:93) söka bidrag från Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Ansökan föreningsbidrag - Unga leder unga

Ansökan föreningsbidrag - Unga leder unga Sida 1 av 8 Ansökan föreningsbidrag - Unga leder unga * Obligatoriska fält 1 Om föreningen 1.1 Vi har tagit del av den gemensamma värdegrunden och förbinder oss att bedriva verksamheten i enlighet med

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ Kommun/Landsting/Region Ansökan för år/en Söker belopp Beviljat belopp föregående år Börja här Grunduppgifter Ansvarig

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt

Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt 2 ( 5 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen,

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till elevorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget till

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-15 36 Syftet med bidrag Syftet med kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd är att stimulera de kulturella sammanslutningarnas

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsstöd inom äldre- och handikappnämndens verksamhetsområde i Lidingö stad 2012-11-13

Riktlinjer för aktivitetsstöd inom äldre- och handikappnämndens verksamhetsområde i Lidingö stad 2012-11-13 Riktlinjer för aktivitetsstöd inom äldre- och handikappnämndens verksamhetsområde i Lidingö stad 2012-11-13 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Allmänna förutsättningar... 2 Grundkriterier för

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 1 (11) Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, 2012-10-09 Landstingsstyrelsen 2012-12-17 326 Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag för nationella minoriteter; 01FS 2011:26 Utkom från trycket den 27 maj 2011 beslutade den 25

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag för 2014 för föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde i Lomma kommun

Ansökan om föreningsbidrag för 2014 för föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde i Lomma kommun Ansökan om föreningsbidrag för för föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde i Lomma kommun Allmänna uppgifter Föreningens namn Organisationsnr c/o Postadress Postnr och ort Tfn (inkl riktnr.) Fax

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018 Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018 2 (5) Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten I ansökningsblanketten ska ni tydligt

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet

Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet Beslutat av kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-10 Har du frågor kontakta Siv Hederos Integrationssamordnare Telefon 036-10 53 55 E-post siv.hederos@jonkoping.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare.

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare. fritidsförvaltingen Kultur Lund Anvisning 2016-03-01 1(1) Anvisning Ansökan om utvecklingsbidrag Ansökan om utvecklingsbidrag kan du välja att göra via e-tjänst eller blankett. Oavsett om du väljer att

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer

Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljöer Ansök hos länsstyrelsen Läs informationsbroschyren om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads/tätortsmiljörer ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansökan om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området arbetsmarknad och sysselsättning

Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området arbetsmarknad och sysselsättning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2014-05-16 UAN-2014-0288 Sofia Aronsson Rev 2014-06-05 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mål och riktlinjer

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Rädda Barnens lokalförening i Helsingborg avsätter varje år pengar som är öronmärkta för lokala projekt som alla i Helsingborgsområdet har möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG Del 1. Uppgifter om organisationen som söker bidraget Organisationens namn Föreningen Ny Gemenskap Utdelningsadress Västberga gårdsväg 30 Postnummer Ort 126 30 Hägersten 08-22

Läs mer

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Läs denna information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten och skriva projektbeskrivningen! Lokalstöd kan användas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING Riktlinjerna är under revidering och kan komma att ändras något. Riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Allmänt

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer