ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD"

Transkript

1 Anvisning 1 (5) ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009, nedan lagen om bredbandsstöd). Förutsättningar för utbetalning av stödet och ansökan om utbetalning Förutsättningen för utbetalningen av stöd för byggande av bredband är att nödvändig finansiering har allokerats i den statliga budgeten. En förutsättning för utbetalning av det statliga stödet är dessutom att bredbandsprojektet är färdigt och att stödtagaren har lämnat in en godtagbar redogörelse över de stödberättigade kostnaderna till Kommunikationsverket. Utgångspunkten är att byggandet av hela det nät som stödtagaren har beviljats stöd för enligt beslutet om statsunderstöd ska vara slutfört innan stödet kan betalas ut. Det färdiga nätet kan dock av grundad anledning avvika något från planen utifrån vilken stödansökan upprättats. Sådana godtagbara småskaliga ändringar kan till exempel vara ruttändringar till följd av oförutsedda hinder i terrängen samt huskablar som inte dragits ut för att det inte funnits efterfrågan och övriga enstaka förbindelser. Vid betydande ändringar i byggnadsplanen ska man kontakta Kommunikationsverket innan de genomförs och man ska alltid informera om och ge en motivering till de genomförda ändringarna när man ansöker om utbetalning av stöd. Med betydande ändringar avses ändringar som kan inverka på slutförande eller stödberättigande av nätet eller en del av nätet. Vid omfattande projekt och projekt som pågår under en lång tid och för vilka landskapsförbundet före har kungjort att det statliga stödet kan sökas kan Kommunikationsverket på den sökandes begäran besluta att stödet betalas ut i flera poster enligt när kostnaderna infaller såsom bestäms i 12 i statsunderstödslagen (688/2001). Man kan ansöka om utbetalning i poster på denna blankett. En motivering till betalningsposterna ska lämnas in som en separat redogörelse. Även en utbetalning i flera poster bygger endast på faktiska kostnader och betalas ut efter det att kostnaderna har bokförts och en godtagbar redogörelse för användningen av stödet har lämnats till statsbidragsmyndigheten. Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och omfatta alla nödvändiga bilagor. Ansökan kan dock kompletteras efter att den anhängiggjorts. Uppgifterna i ansökan får inte vara felaktiga eller inkorrekta. Användningen av stödet följs upp och övervakas på basis av uppgifterna i ansökan.

2 2 (5) IFYLLNINGSANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD 1 DEN SÖKANDE I punkt 1A anges uppgifterna om den sökande och den utsedda kontaktpersonen för projektet. I punkt 1A anges också den sökandes bank och kontonummer i IBANformat. Projektbokföring ska föras över ett projekt som beviljats stöd. I punkt 1B anges bokförarens kontaktuppgifter och adressuppgifterna för stället där bokföringsmaterialet förvaras. 2 FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN OM UTBETALNING I punkt 2 anges beloppet man ansöker om i euro. Punkt 2A fylls i, om någon förhandsbetalning inte betalats ut och stöd ansöks om till fullt belopp. Punkt 2B fylls i, då den sökande har fått förhandsbetalning och ansöker om den obetalda delen av stödet. Punkt 2C fylls i, då man ansöker om utbetalning i flera poster. På blanketten anges den utbetalningspost som man ansöker om samt beloppet för posten. Det är möjligt att ansöka om stöd i flera poster endast vid omfattande projekt och projekt som pågår under en lång tid och för vilka landskapsförbundet före har kungjort att det statliga stödet kan sökas (se "Förutsättningar för utbetalning av stödet och ansökan om utbetalning" ovan). Stödet kan i alla omständigheter endast betalas ut för faktiska och slutliga kostnader. I punkt 2D anges datumet och diarienumret för det beslut som utgör grunden för stödet. I punkt D anges också datumet då projektet slutfördes eller i fråga om en utbetalningspost beräknas slutföras. I punkt 2E anges den tidsperiod under vilken de kostnader som utgör grunden för ansökan om utbetalning har uppkommit. Stödberättigade kostnader för denna tidsperiod kan inte längre uppvisas i andra ansökningar om utbetalning. Kommunikationsverket betonar att stödberättigande kostnader är endast sådana som har uppstått efter inlämnandet av stödansökan. Datum för inlämnandet av stödansökan framgår av stödbeslutet. I punkt 2F anges om den sökande får tillbaka den moms som sökanden har betalat som avdrag eller som återbäring. Kostnaderna ska anges exklusive moms om stödtagaren får momsen som ingår i kostnaderna tillbaka som avdrag eller som återbäring. 3 UPPGIFTER OM DET BYGGDA NÄTET I punkt 3 anger den sökande tekniska uppgifter om det uppförda nätet och tillställer dokumentationen för nätet. Det räcker att i bilaga ges en bild av nätet på kartunderlag eller som geografisk information, om nätet har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Om man har gjort ändringar i nätet ska de tydligt specificeras i kartbilden. Den

3 3 (5) sökande rekommenderas kontakta Kommunikationsverket före inlämnandet av nätuppgifterna. Om det uppförda nätet avviker från det planerade nätet som utgjorde grunden för stödbeslutet, ska den sökande, för dessa ändringar, tillställa motsvarande uppgifter som vid stödansökan tillställs för hela nätet. Den sökande ska dessutom ge en redogörelse över gjorda ändringar och grunderna för dem. En redogörelse över ändringarnas inverkan på projektets totala och stödberättigade kostnader ska också ges. I punkt 3 anges alla uppgifter om det nät som har byggts och de kablar som har använts i nätet samt uppgifter om utrustningar som anslutits till nätet, nätkonstruktioner och utrustningsutrymmen. Uppgifterna anges inte i den mån nätet har genomförts med hjälp av hyrda konstruktioner, förbindelser eller utrustningar. Den sökande kan vid behöv lägga till rader i blanketten. Närmare definitioner av och anvisningar om de uppgifter om nätet som ska lämnas in finns i ifyllningsanvisningarna för stödansökan. Här ges endast anvisningar om avvikande delar i ansökningsblanketten. Om utbetalning av stöd ansöks om i poster, ska uppgifter om det byggda nätet tillställas endast för den del av nätet som ansökan om utbetalning gäller. Som bilaga bifogas alltid dokumentation över nätet (bilaga 3.1). Om det har skett ändringar i placeringen av utrymmena för de aktiva utrustningarna eller i inredningen efter att stödbeslutet givits, ska man tillställa en ny redogörelse över utrustningsutrymmen för aktiv utrustning (bilaga 3.2). Om det har gjorts ovan beskrivna ändringar i bredbandsnätet, ska man också bifoga en separat redogörelse över ändringarna som bilaga (bilaga 3.3). Man ska alltid ge en motivering till ändringarna och kontakta Kommunikationsverket innan betydande ändringar genomförs. 4 FAKTISKA KOSTNADER FÖR PROJEKTET I punkt 4 i ansökan om utbetalning anges en specificering av de kostnader som redovisats i projektbokföringen, är faktiska och slutgiltiga. Kostnaderna ska delas in i stödberättigade och icke-stödberättigade kostnader. Anskaffningarna ska vara betalda och levererade till beställaren innan man kan ansöka om utbetalning av stöd. Kommunikationsverket ber den sökande att vara särskilt uppmärksam på att de stödberättigade delarna av nätet som anges under punkt 3 och de stödberättigade kostnaderna under punkt 4 motsvarar varandra. Anvisningar om bokföringen av kostnaderna beskrivs närmare i detalj i promemorian "Anvisning för hantering av kostnader och intäkter som är förenliga med stödbeslutet", som stödtagaren har fått tillsammans med stödbeslutet. Till ansökan ska fogas en beskrivning av stödtagarens projektbokföring (bilaga 4.1). Promemorian och blankettunderlaget finns på Kommunikationsverkets webbplats (www.ficora.fi) under avsnittet Bredband Till ansökan ska fogas projektbokföringens verifikatförteckning över alla de verifikat som redovisats för projektet i den form de går att skriva ut från den sökandes datasystem (bilaga 4.2). Om den sökandes bokföringssystem inte utgör ett hinder, sparas verifikatförteckningen i Excel-format och lämnas i elektronisk form till Kommunikationsverket. Kommunikationsverket bedömer materialet och ber den sökande ge preciserad information om hela materialet eller en del av det beroende på fall.

4 4 (5) Bilaga 4.2 finns också på Kommunikationsverkets webbplats (www.ficora.fi) under avsnittet Bredband Den sökande kan bekanta sig med materialet på förhand för att ta reda på vilka ärenden begäran om ytterligare information kan gälla och hur precis rapporteringen ska vara. Den sökande kan, redan vid byggnadsskedet, lägga till verifikaten en förklaring av typ av kabel som använts, kabelns längd samt uppgift om adresser till de ställen där byggnadsarbeten utförs. I samband med omfattande material med flera hundra verifikat kommer Kommunikationsverket att fråga efter preciserande uppgifter endast för en del av verifikaten. Förklaringarna kan också läggas till projektbokföringen först vid utbetalningsskedet beroende på den sökandes val. 5 PROJEKTETS TOTALFINANSIERING I punkt 5A anges en redogörelse över den betalningsandel som betalats ut av kommunen i enlighet med 8 i lagen om bredbandsstöd. Följande uppgifter anges om andel som betalats ut av kommunen: det stödbelopp som det beslutats att kommunen ska betala det datum då kommunen har fattat beslut om utbetalning av stödet belopp som kommunen har betalat ut samt det datum eller de datumen då kommunens stöd har betalats ut. Ett separat verifikat över utbetalning av kommunens andel av stödet ska lämnas in (bilaga 5.1). Som bevis på kommunens utbetalning kan vara ett kontoutdrag som visar att kommunen har betalat den sökande eller en skriftlig anmälan av kommunens representant om utbetalning av stöd jämte belopp och datum. I punkt 5B anges belopp för och finansiär av övrigt offentligt stöd som man fått till projektet. När det gäller övrigt offentligt stöd anges i redogörelsen namnet på finansiären, använt finansieringsform, datumet då beslutet om utbetalning av offentligt stöd fattades, totalbeloppet för den övriga offentliga finansieringen och beloppet av offentligt stöd som ingår i finansieringsinstrumentet. T.ex. borgen av kommun A, given , lånekapital , varav borgensandel 60 % och beloppet av offentligt stöd som ingår i borgen euro. Som offentligt stöd anses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel. Om projektet beviljats annat offentligt stöd, ska relevanta redogörelser tillställas (t.ex. beslut om beviljande av stöd, redogörelse för stödbeloppet av den som beviljat stödet, verifikat över utbetalning av stöd eller avtal om villkoren för borgen). I punkt 5C anges det för projektet sökta, beviljade eller utbetalade beloppet av EUfinansierat stöd. Om man sökt, beviljats eller fått utbetalt EU-finansierat stöd för projektet ska en redogörelse över finansieringen bifogas ansökan. I punkt 5D anges den sökandes egen finansiering. Som projektintäkter under byggtid anges i punkt 5E projektintäkter som erhållits från verksamhet som är föremål för stöd och under byggtiden, till exempel intäkter från sambyggnad. Som sådana intäkter anges dock inte intäkter från försäljning av abonnemang till slutkunderna under byggtiden emedan de beaktas vid

5 5 (5) övervakning av avkastning som sker efter utbetalning av stöd som separat post i efterhand. 6 SÖKANDENS FÖRSÄKRAN OCH SAMTYCKE En person eller personer med firmateckningsrätt undertecknar ansökan för den sökandes räkning. Det är viktigt att den sökande beaktar att inkludering av icke-stödberättigade kostnader i ansökan om utbetalning minskar stödbeloppet som betalas och kan leda till återkrav av det stöd som redan betalats. Enligt 13 2 mom. i lagen om bredbandsstöd kan det statliga stödet inte betalas ut om Europeiska kommissionen har fattat beslut om återkrävande av stöd som avses i artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och sökanden med stöd av detta har meddelats ett beslut om verkställighet av återkrav enligt 1 i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) och sökanden inte har iakttagit beslutet. Kommunikationsverket kan begära en försäkran av stödtagaren att det inte föreligger i detta moment avsett hinder för utbetalning av stödet. Den sökande försäkrar med sin underskrift att sådant hinder inte föreligger (punkt 6 i ansökan om utbetalning av stöd). De punkter på ansökningsblanketten och i bilagorna till den som den sökande betraktar som affärshemligheter ska specificeras tydligt.

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Bilaga 1 till N3009E27_15122009

Bilaga 1 till N3009E27_15122009 Bilaga 1 till N3009E27_15122009 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM PRINCIPER FÖR HANDLÄGGNING OCH BEVILJANDE AV STÖD SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA FISKERIFON- DEN (EFF) FÖR PERIODEN 2007-2013 (Detta beslut

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2010 Nr 538 546 INNEHÅLL Nr Sidan 538 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden... 1901 539 Lag om

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer