KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL"

Transkript

1 KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

2 vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd för situationer när personens eller familjens inkomster eller tillgångar inte räcker till för dagliga nödvändiga utgifter beviljas vanligen för en månad i sänder kan bara av särskilda skäl beviljas retroaktivt vem KAN FÅ UTKOMSTSTÖD? Man kan vara berättigad till utkomststöd ifall de egna eller familjens förvärvs- eller företagarinkomster eller tillgångar inte räcker till för dagliga nödvändiga utgifter andra förmåner är otillräckliga för att trygga utkomsten man saknar inkomster på grund av att förstahandsförmåner nekas eller fördröjs man inte har andra inkomster eller tillgångar med vilka man kan trygga sin egen eller familjens uppehälle hur RÄKNAS UTKOMSTSTÖDETS STORLEK? Utkomststödets belopp är skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster och tillgångar som fastställs enligt lagen om utkomststöd. SOCIAL-OCH HÄLSÖVÅRDS SERVICECENTRAL

3 UTGIFTER SOM BEAKTAS Som utgift beaktas grunddelen och andra utgifter som beaktas i behövlig utsträckning. Då man bedömer utgifternas nödvändighet tillämpas skälighetsprövning. Verifikat över utgifter som täcks med grunddelen behöver inte tillställas. Grunddelen fastställs årligen av statsrådet. GRUNDDELEN TÄCKER FÖLJANDE UTGIFTER kost utgifter för personlig och hemmets hygien användning av lokaltrafik användning av telefon, prenumeration på dagstidning, kostnader för användning av internet m.fl. utgifter för kläder och skor utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet handköpsmediciner samt andra mediciner som ordinerats för annat än för sjukdom andra utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället GRUNDDELENS STORLEK Grunddelens storlek/mån år 2013 Ensamboende 477,26 Ensamstående förälder 524,99 Par (gifta och samboende) 811,34 Andra personer över 18 år 405,67 Person som fyllt 18 år och bor hos förälder/föräldrar 348, åriga barn 1:a barnet 334,08 2:a barne 310,22 3:e barnet -> 286,36 Under 10-åriga barn 1:a barnet 300,67 2:a barnet 276,81 3:e barnet -> 252,95 JANUARI 2013

4 SÄNKT GRUNDDEL Utkomststödets grunddel kan sänkas (med högst 40 procent) om den som ansöker om utkomststöd utan grundad anledning vägrar delta i Arbets- och näringsbyråns eller kommunens service som främjar sysselsättningen, eller förfar på ett sådant sätt att servicen ovan inte kan erbjudas. UTGIFTER SOM BEAKTAS ENLIGT VERIFIKAT Utöver de utgifter som täcks med grunddelen beaktas följande utgifter i behövlig utsträckning: skäliga boendeutgifter skäliga utgifter för el och hemförsäkring poliklinik-, hälsocentral- och sjukhusavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården av läkare för sjukdom ordinerade läkemedel avgifter för offentlig tandvård avgifter för barnens dagvård och eftermiddagsklubbar kostnader för arbetsfärd enligt det billigaste färdsättet SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

5 INKOMSTER OCH TILLGÅNGAR SOM BEAKTAS Som inkomster beaktas i regel alla personens eller familjens nettoinkomster som finns till förfogande såsom förvärvs- och företagarinkomster pension, sjukförsäkrin moderskaps- och föräldrapenning arbetslöshetsdagpenning bostadsbidrag hemvårdsstöd barnbidrag underhållsbidrag och -stöd studiestöd och -lån samt olika utbildningspenningar avkastning av egendom och skatteåterbäring egendom som inte är nödvändig för att trygga fortsatt utkomst 20 % (dock sammanlagt högst 150 euro per månad) av personens eller familjens förvärvsinkomster ska lämnas obeaktade vid beviljande av utkomststöd. KOMPLETTERANDE OCH FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD Kompletterande utkomststöd kan beviljas enligt prövning för skäliga utgifter som föranleds av sökandens eller familjens särskilda förhållanden eller behov för utgifter som kan främja sökandens eller familjens självständiga liv och utkomst Beslut om beviljande av förebyggande utkomststöd fattas på basis av motiveringar som bestäms av social- och hälsovårdsnämnden. JANUARI 2013

6 hur SKA MAN ANSÖKA OM UTKOMSTSTÖD? Om utkomststöd ansöks i regel skriftligen med en blankett av den stadigvarande bosättnings-/vistelsekommunen. KARLEBY Ansökningsblanketten och rådgivning fås vid socialrådgivningen i stadshuset månfre kl Ansökningsblanketten kan också skrivas ut via Karleby stads webbsidor. De som behandlar utkomststödsärenden är anträffbara per telefon vardagar mån-fre kl Av dataskyddsskäl besvaras inte frågor som berör klientens personliga ärenden per e-post. Ansökan lämnas in till socialrådgivningsenheten på adressen Salutorget 5 eller per post till adressen Social- och hälsovårds servicecentral, PB 43, Karleby. KRONOBY De socialarbetare som behandlar utkomststödsärenden i Kronoby är anträffbara per telefon mån-fre kl Besöksadress: Kommungården, Säbråvägen 2. Socialarbetare är anträffbar vid Kommunbyrån i Terjärv på tisdagar. Besöksadress: Södra Terjärvvägen 8. Ansökan per post till adressen: Karleby stad / Kronoby Socialservice, PB 22, Kronoby Ifall personen som ansöker om utkomststöd har familj ska behövliga uppgifter om i samma hushåll boende familjemedlemmar och om deras inkomster och utgifter bifogas ansökan. BILAGOR TILL ANSÖKAN Till första ansökan om utkomststöd eller då omständigheterna förändras behövs alltid följande verifikat: hyreskontrakt, underhållsavtal, verifikat över den senast fastställda beskattningen, beslut om vårdbidrag eller handikappbidrag, bankens intyg över bostadslån av vilket framgår lånets användningsändamål, kapital och ränteprocent. SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

7 Företagare: resultaträkning och balansräkning av vilken framgår privata uttag och föregående räkenskapsperiods vinst/förlust, arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare och eventuell dividendutdelning i ett aktiebolag. Studerande: studieintyg, verifikat på lyft studielån och ifylld studerandebilaga. Till varje ansökan om utkomststöd ska bifogas verifikat över alla inkomster och över utgifter som enligt verifikaten ska beaktas samt kontoutdrag över alla sökandens och familjemedlemmarnas bankkonton. SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGHET Den som ansöker om utkomststöd är skyldig att förete alla verifikat och utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Det är straffbart att uppge felaktiga uppgifter till myndigheten. Även ändringar som gäller rätten till utkomststöd ska meddelas. Socialmyndigheten har rätt att få uppgifter om klienten av andra myndigheter. Klientuppgifter införs i socialväsendets klientdatasystem. KLIENTPLAN Vid behov kan tid reserveras till en socialarbetare eller socialhandledare vid uppgörande av klientplanen för utkomststödssökande. BEHANDLING OCH BETALNING AV STÖDET Ansökan behandlas ca inom en vecka. Beslutet och bilagorna till ansökan sänds per post till klienten. Det beviljade utkomststödet betalas i regel på klientens bankkonto. Behandlingen försnabbas då ansökan fylls i noggrant och alla bilagor som behövs bifogas. Beslutet fördröjs av eventuella tilläggsutredningar. ÅTERKRAV I allmänhet krävs inte utkomststödet tillbaka av stödmottagaren. Återkrav verkställs emellertid då den sökande kommer att få inkomster eller medel retroaktivt (t.ex. pension, bostadsbidrag, studieförmåner, arbetslöshetsdagpenning) som inte finns till förfogande då utkomststöd beviljas. ÄNDRINGSSÖKANDE Den som är missnöjd med beslutet kan begära omprövning hos social- och hälsovårdsnämnden. Närmare anvisningar om ändringssökande finns i beslutet om utkomststöd. JANUARI 2013

8 KARLEBY Social- och hälsovårds servicecentral Salutorget 5, PB 43, Karleby Tfn Socialrådgivning (06) Karleby stads telefonväxel Fax Socialrådgivning Förvaltning KRONOBY Kronoby Social- & handikappservice Kommungården, Säbråvägen Kronoby Tfn Växel

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD

HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:5 Utkomststöd HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2013 Utkomststöd Handbok för tillämpning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer