Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete"

Transkript

1 Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT UNDERSTÖD 1. Ansökning Allmänt understöd för verksamhet som beviljas med stöd av 10 och 11 i ungdomslagen (72/2006) ska ansökas senast den dag som anges i meddelandet om att stödet kan sökas. Poststämpelns datum räcker. Bidrag beviljas inte, om ansökan inte lämnats in inom utsatt tid. Ansökan görs på undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 36. Blanketten finns på våra internetsidor --> Understöd --> Ungdomsärenden --> Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer... Ansökningsblanketten och bilagor sänds till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet Registratorskontoret, PB Statsrådet Ansökningsblanketten och bilagor kan också lämnas in på besöksadressen Sjötullsgatan 10 (registratorskontoret), Helsingfors. OBS! Själva ansökningsblanketten (i excel-form) utan bilagor ska också skickas via e-post till adressen Om ansökan kompletteras i efterskott, ska detta göras skriftligt inom en månad efter att ansökningstiden gått ut. Om kompletteringarna inte lämnas in (bl.a. är försenade utan att orsaken meddelats), kan detta ses som en orsak att minska understödets belopp. Understöd beviljas inte om den sökande i väsentlig mån har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter om tidigare erhållna statsunderstöd enligt 14 i statsunderstödslagen (t.ex. trots uppmaning inte inlämnat en utredning över hur statsbidraget använts). Som bilagor till ansökningsblanketten ska de sökande bifoga: 1. giltiga stadgan, om de har ändrats sedan förra ansökningsomgången 2. föreningsregisterutdrag med aktuella namntecknare 3. verksamhetsplan för det år som ansökan gäller 4. ett skriftligt sammandrag över verksamheten från januari till september för innevarande år (max. två sidor) 5. budget för det år som ansökan gäller 6. mellanbokslut från januari till september för innevarande år (behöver inte vara styrkt av en revisor) 7. för de distriktsorganisationer som ska understödas med allmänt understöd verksamhetsplaner och budgeter samt stadgarna, om de ändrats sedan förra ansökningsomgången Verksamhetsplanen och budgeten ska vara godkända av organisationens beslutande organ. Centralorganisationens officiella namntecknare ska underteckna ansökningsblanketten och bilagorna. 1

2 En undertecknad ansökan ger undervisnings- och kulturministeriet befogenheter att skaffa de utredningar hos andra myndigheter som anses nödvändiga samt från finansierings- och kreditinstitut. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt vid undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar allmänt understöd för ungdomsverksamhet enligt ungdomslagen (72/2006) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006). Syftet med ungdomslagen är enligt 1 är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. När ministeriet utvärderar organisationerna beaktas dessa kriterier. Undervisningsoch kulturministeriet beviljar understödet enligt resultatkriterier (103/2006, 6 ). Bedömningen sker på basis av den planerade och genomförda verksamheten. Resultatkriterier är verksamhetens omfattning, kvalitet och lönsamhet, behov av understöd och aktuell samhällelig betydelse Nya sökanden Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Om organisationen med stöd av ungdomslagen inte godkänts som en riskomfattande ungdomsorganisation eller en serviceorganisation för ungdomsarbete som understöds, ska organisationen skicka en fritt formulerad skild ansökan om behörighet för understöd. Denna ansökan kan lämnas in till ministeriet året runt. Undervisnings- och kulturministeriet håller ett register över de ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete som med stöd av lagen ska understödas. I 2 i ungdomslagen definieras en riksomfattande ungdomsorganisation som en registrerad organisation som förverkligar lagens syfte och utgångspunkter och vars verksamhetsområde är hela landet. En riksomfattande serviceorganisation för ungdomsarbete är en registrerad organisation vars verksamhet har som främsta syfte att producera tjänster för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet. Enligt 10 i ungdomslagen beviljas inte allmänt understöd ungdomsorganisationer vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område. Ungdomsorganisationer som i huvudsak främjar facklig organisering beviljas inte heller allmänt understöd. Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av denna lag. Till ansökan om behörighet för understöd bifogas: 1. giltiga stadgan 2. utdrag ur föreningsregistret med aktuella namntecknare 3. den senaste godkända verksamhetsberättelsen 4. det senaste godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och noter) 5. utredning om eventuella registrerade distriktsorganisationer, deras verksamhetsområden utmärkta på en karta och en förteckning över medlemsföreningar samt distriktsorganisationernas modellstadgar 6. en utredning om alla understöd, deras belopp och användningsändamål, som organisationen fått från staten, kommunen eller församlingen under de senaste tre åren 7. det totala medlemsantalet och separat antalet medlemmar som är år gamla och också antalet medlemmar under 15 år.

3 Till ansökan kan dessutom bifogas en utredning om andra omständigheter som för den sökandes del väsentligt inverkar på behörigheten för understöd Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Sökande som inte föregående år erhållit understöd för ungdomsverksamhet av undervisnings- och kulturministeriet, lämnar förutom ansökan och de bilagor som nämns på sida 1 in följande tilläggsbilagor: 1. en berättelse om sökandens ungdomsverksamhet under den senaste avslutade verksamhetsperioden samt under det år som ansökan gäller 2. det senaste godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse) I 2 i ungdomslagen definieras en organisation som bedriver ungdomsarbete som en registrerad organisation eller annan sammanslutning vars verksamhet åtminstone till en del består av ungdomsarbete och vars ungdomsarbete till omfattningen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation. Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av 10 2 mom. i ungdomslagen. 2. Användning av understödet Allmänt understöd får inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av verksamheten, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen med beviljandet av statsunderstödet ska nås (6 i statsunderstödslagen 688/2001). Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet på de godtagbara kostnaderna (6 i statsunderstödslagen). Med offentligt stöd avses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte stöd som ges via skattesystemet. OFFENTLIGA STÖD ÄR BL. A. STÖD FRÅN: - kommunerna (t.ex. avlönings-, verksamhets- och projektbidrag), - statliga institutioner och ämbetsverk (bl. a. ministerierna, Taike, CIMO, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, TE-byråernas lönesubvention, EU-stöd så som ESF-stöd), - studiecentraler (bl. a. OK-studiecentralen, Folkets bildningsfond, Visio, Landsbygdens bildnings- och kulturförbund, Kansallinen Sivistysliitto), - församlingar och kyrkostyrelsen. ICKE OFFENTLIGA STÖD ÄR BL. A. STÖD FRÅN: - Alfred Kordelins stiftelse, - Koneen säätiö, - Oskar Öflunds Stiftelse, - Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, - Kulturfonden för Sverige och Finland, - Suomen Kulttuurirahasto, - Svenska kulturfonden, - Konstsamfundet. 3

4 Som godtagbara kostnader avses till beloppet skäliga kostnader som verksamheten medför. Som godtagbara kostnader för respektive år beaktas de kostnader från den egentliga verksamheten som enligt bokföringslagen och -förordningen samt god bokföringssed ska föras in som kostnad för räkenskapsperioden i fråga. Om understödet används till anskaffning av lös egendom och anskaffningsutgifterna aktiveras i bokföringen kan dock anskaffningsutgifterna i sin helhet beaktas som godtagbara kostnader under anskaffningsåret. Nedan nämnda utgifter ÄR INTE godtagbara kostnader från den egentliga verksamheten: - utgifter som orsakas av förmedlingsverksamhet, - utgifter för medelsanskaffning, dock endast högst till den andel som motsvarar intäkterna från medelsanskaffningen (t.ex. annonser som säljs i medlemstidningar är medelsanskaffning, så av utgifterna för försäljning av annonser är inte den andel som motsvarar intäkterna från annonserna en godtagbar kostnad), - utgifter för affärs- och placeringsverksamhet samt från finansverksamhet, - avskrivningar, avsättningar eller kalkylposter som inte grundar sig på faktiska utgifter, - löneutgifter för anställda som huvudsakligen ansvarar för förmedling av utrustning, medelsanskaffning eller affärsverksamhet, - utgifter som orsakas av momspliktig verksamhet (om understödets mottagare ansökt om momsskyldighet för sin affärsverksamhet, ska av mottagaren i bokföringen specificeras uppdelningen av kostnaderna vad gäller momsverksamhet och verksamhet som ska täckas med understöd), - utgifter för utsökning, förseningsavgifter och rättegångsavgifter, - utgifter som täcks genom inkomster från försäljning av varor eller tjänster till en sådan organisation som avses i 10 i ungdomslagen, - understöd som getts andra samfund, verksamhetsgrupper eller privatpersoner (se undantag s. 6 7 avsnitt 5), - löneutgifter som motsvarar sjukförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsersättningar som en anställd fått eller andra motsvarande stöd, - hyresutgifter, bolagsvederlag och driftutgifter för kurscentral (löner, vatten, belysning o.s.v.) för annat än eget bruk (antalet användningsdygn för eget och annans bruk ska uppges), - utgifter som orsakas av bruk av kurscentral eller annan verksamhetscentral (löner, bespisning, inkvartering) i andras bruk, - den del av de egna hyresutgifterna för de egna lokalerna som motsvarar hyresintäkterna, - anskaffningsutgifter för sådan lös egendom som föranleds av att en institution inrättas, utvidgas, omorganiseras eller grundligt renoveras, om det inte beslutats annorlunda när understödet beviljades Anvisningar gällande användning av ministeriets logo och symbol Det är önskvärt att de som beviljats understöd omnämner undervisnings- och kulturministeriet i förteckningen över finansiärer och samarbetspartners. För att få tillstånd att använda ministeriets logo, vänligen kontakta vår informationsavdelning, merja.laavola[at]minedu.fi. För närmare information: 4

5 3. Andra användningsvillkor för understödet Förvaltningen av den organisation som understöds ska skötas enligt vad som förutsätts i föreningslagen (503/1989) och organisationens stadgar. Enligt 11 i föreningslagen ska styrelsen föra en förteckning över föreningens medlemmar. En riksomfattande organisation ska meddela antalet personmedlemmar som hör till hela organisationsstrukturen. Här inkluderas också personmedlemmar i medlemsorganisationerna (t.ex. distrikts-, lokal- eller basorganisationer). En och samma personemdlem meddelas endast en gång. Uppgifterna om personmedlemmar ska ställas upp så att det förutom det totala antalet medlemmar framgår antalet medlemmar som är under 15 år och antalet medlemmar som är under 29 år. Medlemsuppgifterna ska hållas uppdaterade och meddelas i samband med redovisningen och också annars på statsunderstödsmyndighetens begäran. Bokföringen och ekonomin för den organisation som understöds ska uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997). Därtill ska organisationen följa bestämmelserna om revision och verksamhetsgranskning i revisionslagen (459/2007) och föreningslagen (503/1989) samt tillämpliga delar av de ansöknings- och redovisningsanvisningar som ges av undervisnings- och kulturministeriet. Organisationens bokföring ska ordnas så att uppgifter om hur stödet används och organisationens totala användning av medel samt redovisningen av kostnaderna är enkla att redovisa och granska i bokföringen. Av verifikationerna ska framgå de uppgifter som är nödvändiga med tanke på bokföringen och verifikationer ska arkiveras och förvaras så att ministeriet kommer åt att granska dem. Om organisationen inte av grundad anledning kan använda hela det understöd som den redan lyft under det kalenderår för vilket stödet beviljats, ska organisationen innan slutet av oktober samma år skriftligen anhålla hos ministeriet om att medlen överförs så att de kan användas följande kalenderår. Den del av stödet som blivit oanvänd ska bokföras som en skild post i organisationens balansräkning under främmande kapital/erhållna förskott. Den del av understödet som används följande räkenskapsperiod ska bokföras i den räkenskapsperiodens resultaträkning under allmänna understöd. Den som beviljats understöd är skyldig att omedelbart meddela undervisnings- och kulturministeriet om verksamheten avbryts eller väsentligt inskränks eller på annat sätt väsentligt förändras. Undervisnings- och kulturministeriet är berättigat att granska att organisationens förvaltning och ekonomi följer gällande bestämmelser och att understödet används på ett ändamålsenligt sätt och att villkoren för understödet har iakttagits. Utbetalningen av understödet kan avbrytas och det utbetalda understödet återkrävas om villkoren i beslutet och i dessa anvisningar inte följs Skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen Det understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen (lagen om offentlig upphandling 348/2007). Offentligt stöd för upphandling (bl. a. specialunderstöd t.ex. för att utrusta, bygga eller skaffa fastighet för ungdomslokaler) kan leda till att organisationen är skyldig att konkurrensutsätta upphandlingen enligt de förfaranden som avses i upphandlingslagen. Allmänt understöd ses i regel inte som offentligt stöd för upphandling, men understödstagaren ska ta alla stöd som beviljats i beaktande när frågan om eventuell skyldighet utreds.

6 Mera hjälp med att korrekt följa bestämmelserna om upphandling fås från adressen: e-post: eller telefon: (växeln). Rådgivningstjänsten är avgiftsfri Även om organisationen inte måste iaktta upphandlingslagstiftningen rekommenderas att man vid större upphandlingar begär offert från minst tre (3) tjänsteleverantörer/företag. På detta sätt kan man försäkra att kostnaderna för verksamheten hålls på en skälig nivå. 5. Vidareutdelning av allmänna understöd 5.1. Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer kan ge stödet vidare till sina registrerade distriktsorganisationer för deras verksamhet i form av allmänt understöd. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner inte särskilt att distriktsorganisationer är stödberättigade. De riksomfattande organisationerna ska i ansökningsblanketten, budgeten och verksamhetsplanen nämna vilka understöd som gäller distriktsorganisationerna. Understöd som getts vidare ska framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Riksomfattande ungdomsorganisationer kan anvisa sina lokalföreningar specialunderstöd för begränsade ändamål. De riksomfattande organisationerna ska i ansökningsblanketten, budgeten och verksamhetsplanen meddela hur mycket pengar som reserverats för understöd och villkoren för utdelningen av understöd. Specialunderstöd som getts vidare ska också framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Understödet är riktat till centralorganisationen och om denna så beslutar till registrerade distriktsorganisationer för att täcka godtagbara kostnader för distriktsorganisationernas verksamhet (se godtagbara kostnader ovan). Centralorganisationen beslutar också alltid om lokalföreningarnas specialunderstöd. Undervisnings- och kulturministeriet håller ett register över de organisationer som med stöd av ungdomslagen ska understödas. En i registret godkänd organisation som inte längre uppfyller behörighetskriterierna för understöd eller som på tre år inte ansökt om understöd, kan strykas ur registret Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan anvisa det stöd som de beviljats till verksamheten vid sina registrerade distriktsorganisationer i form av allmänt understöd. De riksomfattande organisationerna ska i ansökan, budgeten och verksamhetsplanen nämna vilka understöd som anvisas distriktsorganisationerna. Understöd som getts vidare ska också framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Understödet är riktat till centralorganisationen och om denna så beslutar till registrerade distriktsorganisationer för att täcka godtagbara kostnader för distriktsorganisationernas verksamhet (se godtagbara kostnader ovan). Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan inte ge understödet vidare till sina lokalföreningar. 6

7 6. Återbetalning av statsunderstöd Förutom vad som bestäms i 20 i statsunderstödslagen ska följande villkor gällande återbetalning av statsunderstöd iakttas: Understödstagaren är skyldig att utan dröjsmål betala tillbaka understödet eller en del av det, om understödet inte har använts inom den tid som det enligt beslutet om understöd ska användas. På beloppet som återbetalas tas ut årlig ränta enligt 3 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Räntan räknas från den sista betalningsdagen för understödet till den dag då återbetalningen sker. Understödet ska betalas tillbaka på något av undervisnings- och kulturministeriets konton: Nordea Bank Abp IBAN FI BIC NDEAFIHH Pohjola Bank Abp IBAN FI BIC OKOYFIHH Danske Bank Abp IBAN FI BIC DABAFIHH 7 7. Rapportering av understödet Den organisation som understöds ska redovisa för hur understödet använts innan slutet av april (30.4) året efter att understödet beviljats. Redovisningsblankett finns på våra internetsidor --> Understöd --> Ungdomsärenden --> Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer... OBS! Blanketten kommer att förnyas och för bidrag beviljade 2014 ska utredningen göras på den nya redovisningsblanketten. Blanketten kommer att uppdateras på ministeriets webbsidor i februari-mars Redovisningsblanketten och bilagor sänds till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet Registratorskontoret, PB Statsrådet Redovisningsblanketten och bilagor kan också lämnas in på besöksadressen Sjötullsgatan 10 (registratorskontoret), Helsingfors. OBS! Endast redovisningsblanketten (i excel-form) utan bilagor ska också skickas via e-post till adressen Förutom redovisningsblanketten krävs följande bilagor: 1. verksamhetsberättelse, 2. bokslut undertecknat av styrelsen (resultaträkning, balansräkning och noter) samt specifikationer till resultat- och balansräkningen,

8 3. revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen (om det understöd som fåtts överstiger euro ska det i berättelsen finnas revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande om att statsunderstödet använts enligt villkoren för användningen av stödet och bestämmelserna för statsunderstöd), 4. bokslut och verksamhetsberättelse för de distriktsorganisationer som understöds 5. bilaga 1, på vilken man meddelar uppgifter om sammanslutningar eller stiftelser (föreningens egna företag, sammanslutningar, ägarintresseföretag eller aktiebolag) som den sökande har en fast anknytning till ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Därtill ska en organisation som bedriver riksomfattande ungdomsarbete skicka in: 6. uppgifter om det totala antalet anställda samt antalet heltids- och deltidsanställda, 7. en specifikation över ungdomsväsendets utgifter och intäkter undertecknad av den som är ansvarig för ekonomin, om detta inte framgår som egna punkter av organisationens resultaträkning, 8. en specifikation av ungdomsarbetets andel av organisationens verksamhet, om detta inte specificeras i organisationens verksamhetsberättelse. Undervisnings- och kulturministeriet kan också begära andra utredningar som anses nödvändiga av organisationen. Det är i första hand organisationens styrelse som ansvarar för ansökning av understöd för organisationen, övervakning av användningen och redovisning av användningen. Om redovisningen inte lämnas in (bl.a. är försenad utan att orsaken meddelats), kan detta ses som en orsak att minska understödets belopp under de följande åren. 8. Förfrågningar På frågor om ansökning och användning av stödet svarar överinspektör Marja Pulkkinen, tfn och på frågor om redovisning svarar överinspektör Minna Kärkkäinen, tfn I dessa anvisningar har hänvisats till följande lagar som organisationerna ska i tillämpliga delar följa: Ungdomslagen (72/2006) Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006) Statunderstödslagen (688/2001) Föreningslagen (503/1989) Lag om ändring av grundskolelagen (348/2007) Bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997) Revisionslagen (459/2007) Räntelagen (633/1982) 8

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 Hänvisning: Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och idrottslagen (390/2015)

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 BREV 16.2.2016 SMDno-2016-275 Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Ur fonden kan beviljas statsunderstöd beroende

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

Beslut OKM/195/523/2016. Yrkeshögskolan Arcada Ab Jan-Magnus Janssons Plats HELSINKI. Referens Er ansökan

Beslut OKM/195/523/2016. Yrkeshögskolan Arcada Ab Jan-Magnus Janssons Plats HELSINKI. Referens Er ansökan Sida 1 / 7 Beslut 2.2.2017 OKM/195/523/2016 Yrkeshögskolan Arcada Ab Jan-Magnus Janssons Plats 1 00560 HELSINKI Referens Er ansökan 31.10.2016 Ärende Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

Understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet

Understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet UTLYSNING AV UNDERSTÖD OKM/11/627/2017 Understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet Allmänt För vad och

Läs mer

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN Fritids- och kulturnämnden 2.7.2014 Träder i kraft 2.7.2014 Uppdaterat 30.6.2015 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Understöd kan sökas av kommuner och föreningar eller organisationer på lokalnivå.

Understöd kan sökas av kommuner och föreningar eller organisationer på lokalnivå. upplysning Specialunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga Allmän beskrivning: Understöden är avsedda för ordnande av regelbunden och målinriktad fritidsverksamhet för barn och unga samt

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om statsunderstöd inom kulturförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

STEA/-RAY-understöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande:

STEA/-RAY-understöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1 (9) 1. Allmänt Den här anvisningen är till för de samfund och stiftelser som får STEA-understöd. Anvisningen är inte bindande för understödsmottagarna, eftersom det i första hand är bokföringsnämndens

Läs mer

ALLMÄNNA&VILLKOR&FÖR&ANVÄNDNINGEN&AV&STATSUNDERSTÖD&SOM& BEVILJATS&AV&UTRIKESMINISTERIET&& & ALLMÄNNA&VILLKOR&

ALLMÄNNA&VILLKOR&FÖR&ANVÄNDNINGEN&AV&STATSUNDERSTÖD&SOM& BEVILJATS&AV&UTRIKESMINISTERIET&& & ALLMÄNNA&VILLKOR& 1 ALLMÄNNA&VILLKOR&FÖR&ANVÄNDNINGEN&AV&STATSUNDERSTÖD&SOM& BEVILJATS&AV&UTRIKESMINISTERIET&& & ALLMÄNNA&VILLKOR& Statsunderstödets&belopp& Statsunderstödetfårintetäckadetfullabeloppetavdetotalkostnadersomorsakasav

Läs mer

UNDERVISNINGSMINISTERIET ANSÖKAN OM ÅRSUNDERSTÖD 2010

UNDERVISNINGSMINISTERIET ANSÖKAN OM ÅRSUNDERSTÖD 2010 UNDERVISNINGSMINISTERIET ANSÖKAN OM ÅRSUNDERSTÖD 2010 Ungdomsenheten UNDERVISNINGSMINISTERIETS BLANKETT 36 UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE UVM:s diarienr Sammanslutningens namn Telefonnummer Adress Postnummer

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd från 3.4.2017 Kulturnämnden 14.2.2017 Kulturnämnden beviljar understöd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f.

EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f. EKONOMISTADGA FÖR FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL r.f. Kapitel I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Förhållande till övriga bestämmelser Vid Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet, förvaltning

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

l. Avsikten med systemet med träningsstipendier bevilja statsunderstöd för olika ändamäl som främjar elitidrotten.

l. Avsikten med systemet med träningsstipendier bevilja statsunderstöd för olika ändamäl som främjar elitidrotten. Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Arende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

Det här vill landstinget uppnå med bidragen

Det här vill landstinget uppnå med bidragen ANVISNINGAR - BIDRAG TILL STUDIEDISTRIKT STUDIEDISTRIKT Det här vill landstinget uppnå med bidragen Landstingsbidrag lämnas till studieförbunden för att förbättra människors livskvalitet, och stimulera

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag för nationella minoriteter; 01FS 2011:26 Utkom från trycket den 27 maj 2011 beslutade den 25

Läs mer