Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete"

Transkript

1 Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT UNDERSTÖD 1. Ansökning Allmänt understöd för verksamhet som beviljas med stöd av 10 och 11 i ungdomslagen (72/2006) ska ansökas senast den dag som anges i meddelandet om att stödet kan sökas. Poststämpelns datum räcker. Bidrag beviljas inte, om ansökan inte lämnats in inom utsatt tid. Ansökan görs på undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 36. Blanketten finns på våra internetsidor --> Understöd --> Ungdomsärenden --> Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer... Ansökningsblanketten och bilagor sänds till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet Registratorskontoret, PB Statsrådet Ansökningsblanketten och bilagor kan också lämnas in på besöksadressen Sjötullsgatan 10 (registratorskontoret), Helsingfors. OBS! Själva ansökningsblanketten (i excel-form) utan bilagor ska också skickas via e-post till adressen Om ansökan kompletteras i efterskott, ska detta göras skriftligt inom en månad efter att ansökningstiden gått ut. Om kompletteringarna inte lämnas in (bl.a. är försenade utan att orsaken meddelats), kan detta ses som en orsak att minska understödets belopp. Understöd beviljas inte om den sökande i väsentlig mån har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter om tidigare erhållna statsunderstöd enligt 14 i statsunderstödslagen (t.ex. trots uppmaning inte inlämnat en utredning över hur statsbidraget använts). Som bilagor till ansökningsblanketten ska de sökande bifoga: 1. giltiga stadgan, om de har ändrats sedan förra ansökningsomgången 2. föreningsregisterutdrag med aktuella namntecknare 3. verksamhetsplan för det år som ansökan gäller 4. ett skriftligt sammandrag över verksamheten från januari till september för innevarande år (max. två sidor) 5. budget för det år som ansökan gäller 6. mellanbokslut från januari till september för innevarande år (behöver inte vara styrkt av en revisor) 7. för de distriktsorganisationer som ska understödas med allmänt understöd verksamhetsplaner och budgeter samt stadgarna, om de ändrats sedan förra ansökningsomgången Verksamhetsplanen och budgeten ska vara godkända av organisationens beslutande organ. Centralorganisationens officiella namntecknare ska underteckna ansökningsblanketten och bilagorna. 1

2 En undertecknad ansökan ger undervisnings- och kulturministeriet befogenheter att skaffa de utredningar hos andra myndigheter som anses nödvändiga samt från finansierings- och kreditinstitut. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt vid undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar allmänt understöd för ungdomsverksamhet enligt ungdomslagen (72/2006) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006). Syftet med ungdomslagen är enligt 1 är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. När ministeriet utvärderar organisationerna beaktas dessa kriterier. Undervisningsoch kulturministeriet beviljar understödet enligt resultatkriterier (103/2006, 6 ). Bedömningen sker på basis av den planerade och genomförda verksamheten. Resultatkriterier är verksamhetens omfattning, kvalitet och lönsamhet, behov av understöd och aktuell samhällelig betydelse Nya sökanden Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Om organisationen med stöd av ungdomslagen inte godkänts som en riskomfattande ungdomsorganisation eller en serviceorganisation för ungdomsarbete som understöds, ska organisationen skicka en fritt formulerad skild ansökan om behörighet för understöd. Denna ansökan kan lämnas in till ministeriet året runt. Undervisnings- och kulturministeriet håller ett register över de ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete som med stöd av lagen ska understödas. I 2 i ungdomslagen definieras en riksomfattande ungdomsorganisation som en registrerad organisation som förverkligar lagens syfte och utgångspunkter och vars verksamhetsområde är hela landet. En riksomfattande serviceorganisation för ungdomsarbete är en registrerad organisation vars verksamhet har som främsta syfte att producera tjänster för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet. Enligt 10 i ungdomslagen beviljas inte allmänt understöd ungdomsorganisationer vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område. Ungdomsorganisationer som i huvudsak främjar facklig organisering beviljas inte heller allmänt understöd. Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av denna lag. Till ansökan om behörighet för understöd bifogas: 1. giltiga stadgan 2. utdrag ur föreningsregistret med aktuella namntecknare 3. den senaste godkända verksamhetsberättelsen 4. det senaste godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och noter) 5. utredning om eventuella registrerade distriktsorganisationer, deras verksamhetsområden utmärkta på en karta och en förteckning över medlemsföreningar samt distriktsorganisationernas modellstadgar 6. en utredning om alla understöd, deras belopp och användningsändamål, som organisationen fått från staten, kommunen eller församlingen under de senaste tre åren 7. det totala medlemsantalet och separat antalet medlemmar som är år gamla och också antalet medlemmar under 15 år.

3 Till ansökan kan dessutom bifogas en utredning om andra omständigheter som för den sökandes del väsentligt inverkar på behörigheten för understöd Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Sökande som inte föregående år erhållit understöd för ungdomsverksamhet av undervisnings- och kulturministeriet, lämnar förutom ansökan och de bilagor som nämns på sida 1 in följande tilläggsbilagor: 1. en berättelse om sökandens ungdomsverksamhet under den senaste avslutade verksamhetsperioden samt under det år som ansökan gäller 2. det senaste godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse) I 2 i ungdomslagen definieras en organisation som bedriver ungdomsarbete som en registrerad organisation eller annan sammanslutning vars verksamhet åtminstone till en del består av ungdomsarbete och vars ungdomsarbete till omfattningen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation. Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av 10 2 mom. i ungdomslagen. 2. Användning av understödet Allmänt understöd får inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av verksamheten, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen med beviljandet av statsunderstödet ska nås (6 i statsunderstödslagen 688/2001). Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet på de godtagbara kostnaderna (6 i statsunderstödslagen). Med offentligt stöd avses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte stöd som ges via skattesystemet. OFFENTLIGA STÖD ÄR BL. A. STÖD FRÅN: - kommunerna (t.ex. avlönings-, verksamhets- och projektbidrag), - statliga institutioner och ämbetsverk (bl. a. ministerierna, Taike, CIMO, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, TE-byråernas lönesubvention, EU-stöd så som ESF-stöd), - studiecentraler (bl. a. OK-studiecentralen, Folkets bildningsfond, Visio, Landsbygdens bildnings- och kulturförbund, Kansallinen Sivistysliitto), - församlingar och kyrkostyrelsen. ICKE OFFENTLIGA STÖD ÄR BL. A. STÖD FRÅN: - Alfred Kordelins stiftelse, - Koneen säätiö, - Oskar Öflunds Stiftelse, - Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, - Kulturfonden för Sverige och Finland, - Suomen Kulttuurirahasto, - Svenska kulturfonden, - Konstsamfundet. 3

4 Som godtagbara kostnader avses till beloppet skäliga kostnader som verksamheten medför. Som godtagbara kostnader för respektive år beaktas de kostnader från den egentliga verksamheten som enligt bokföringslagen och -förordningen samt god bokföringssed ska föras in som kostnad för räkenskapsperioden i fråga. Om understödet används till anskaffning av lös egendom och anskaffningsutgifterna aktiveras i bokföringen kan dock anskaffningsutgifterna i sin helhet beaktas som godtagbara kostnader under anskaffningsåret. Nedan nämnda utgifter ÄR INTE godtagbara kostnader från den egentliga verksamheten: - utgifter som orsakas av förmedlingsverksamhet, - utgifter för medelsanskaffning, dock endast högst till den andel som motsvarar intäkterna från medelsanskaffningen (t.ex. annonser som säljs i medlemstidningar är medelsanskaffning, så av utgifterna för försäljning av annonser är inte den andel som motsvarar intäkterna från annonserna en godtagbar kostnad), - utgifter för affärs- och placeringsverksamhet samt från finansverksamhet, - avskrivningar, avsättningar eller kalkylposter som inte grundar sig på faktiska utgifter, - löneutgifter för anställda som huvudsakligen ansvarar för förmedling av utrustning, medelsanskaffning eller affärsverksamhet, - utgifter som orsakas av momspliktig verksamhet (om understödets mottagare ansökt om momsskyldighet för sin affärsverksamhet, ska av mottagaren i bokföringen specificeras uppdelningen av kostnaderna vad gäller momsverksamhet och verksamhet som ska täckas med understöd), - utgifter för utsökning, förseningsavgifter och rättegångsavgifter, - utgifter som täcks genom inkomster från försäljning av varor eller tjänster till en sådan organisation som avses i 10 i ungdomslagen, - understöd som getts andra samfund, verksamhetsgrupper eller privatpersoner (se undantag s. 6 7 avsnitt 5), - löneutgifter som motsvarar sjukförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsersättningar som en anställd fått eller andra motsvarande stöd, - hyresutgifter, bolagsvederlag och driftutgifter för kurscentral (löner, vatten, belysning o.s.v.) för annat än eget bruk (antalet användningsdygn för eget och annans bruk ska uppges), - utgifter som orsakas av bruk av kurscentral eller annan verksamhetscentral (löner, bespisning, inkvartering) i andras bruk, - den del av de egna hyresutgifterna för de egna lokalerna som motsvarar hyresintäkterna, - anskaffningsutgifter för sådan lös egendom som föranleds av att en institution inrättas, utvidgas, omorganiseras eller grundligt renoveras, om det inte beslutats annorlunda när understödet beviljades Anvisningar gällande användning av ministeriets logo och symbol Det är önskvärt att de som beviljats understöd omnämner undervisnings- och kulturministeriet i förteckningen över finansiärer och samarbetspartners. För att få tillstånd att använda ministeriets logo, vänligen kontakta vår informationsavdelning, merja.laavola[at]minedu.fi. För närmare information: 4

5 3. Andra användningsvillkor för understödet Förvaltningen av den organisation som understöds ska skötas enligt vad som förutsätts i föreningslagen (503/1989) och organisationens stadgar. Enligt 11 i föreningslagen ska styrelsen föra en förteckning över föreningens medlemmar. En riksomfattande organisation ska meddela antalet personmedlemmar som hör till hela organisationsstrukturen. Här inkluderas också personmedlemmar i medlemsorganisationerna (t.ex. distrikts-, lokal- eller basorganisationer). En och samma personemdlem meddelas endast en gång. Uppgifterna om personmedlemmar ska ställas upp så att det förutom det totala antalet medlemmar framgår antalet medlemmar som är under 15 år och antalet medlemmar som är under 29 år. Medlemsuppgifterna ska hållas uppdaterade och meddelas i samband med redovisningen och också annars på statsunderstödsmyndighetens begäran. Bokföringen och ekonomin för den organisation som understöds ska uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997). Därtill ska organisationen följa bestämmelserna om revision och verksamhetsgranskning i revisionslagen (459/2007) och föreningslagen (503/1989) samt tillämpliga delar av de ansöknings- och redovisningsanvisningar som ges av undervisnings- och kulturministeriet. Organisationens bokföring ska ordnas så att uppgifter om hur stödet används och organisationens totala användning av medel samt redovisningen av kostnaderna är enkla att redovisa och granska i bokföringen. Av verifikationerna ska framgå de uppgifter som är nödvändiga med tanke på bokföringen och verifikationer ska arkiveras och förvaras så att ministeriet kommer åt att granska dem. Om organisationen inte av grundad anledning kan använda hela det understöd som den redan lyft under det kalenderår för vilket stödet beviljats, ska organisationen innan slutet av oktober samma år skriftligen anhålla hos ministeriet om att medlen överförs så att de kan användas följande kalenderår. Den del av stödet som blivit oanvänd ska bokföras som en skild post i organisationens balansräkning under främmande kapital/erhållna förskott. Den del av understödet som används följande räkenskapsperiod ska bokföras i den räkenskapsperiodens resultaträkning under allmänna understöd. Den som beviljats understöd är skyldig att omedelbart meddela undervisnings- och kulturministeriet om verksamheten avbryts eller väsentligt inskränks eller på annat sätt väsentligt förändras. Undervisnings- och kulturministeriet är berättigat att granska att organisationens förvaltning och ekonomi följer gällande bestämmelser och att understödet används på ett ändamålsenligt sätt och att villkoren för understödet har iakttagits. Utbetalningen av understödet kan avbrytas och det utbetalda understödet återkrävas om villkoren i beslutet och i dessa anvisningar inte följs Skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen Det understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen (lagen om offentlig upphandling 348/2007). Offentligt stöd för upphandling (bl. a. specialunderstöd t.ex. för att utrusta, bygga eller skaffa fastighet för ungdomslokaler) kan leda till att organisationen är skyldig att konkurrensutsätta upphandlingen enligt de förfaranden som avses i upphandlingslagen. Allmänt understöd ses i regel inte som offentligt stöd för upphandling, men understödstagaren ska ta alla stöd som beviljats i beaktande när frågan om eventuell skyldighet utreds.

6 Mera hjälp med att korrekt följa bestämmelserna om upphandling fås från adressen: e-post: eller telefon: (växeln). Rådgivningstjänsten är avgiftsfri Även om organisationen inte måste iaktta upphandlingslagstiftningen rekommenderas att man vid större upphandlingar begär offert från minst tre (3) tjänsteleverantörer/företag. På detta sätt kan man försäkra att kostnaderna för verksamheten hålls på en skälig nivå. 5. Vidareutdelning av allmänna understöd 5.1. Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer kan ge stödet vidare till sina registrerade distriktsorganisationer för deras verksamhet i form av allmänt understöd. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner inte särskilt att distriktsorganisationer är stödberättigade. De riksomfattande organisationerna ska i ansökningsblanketten, budgeten och verksamhetsplanen nämna vilka understöd som gäller distriktsorganisationerna. Understöd som getts vidare ska framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Riksomfattande ungdomsorganisationer kan anvisa sina lokalföreningar specialunderstöd för begränsade ändamål. De riksomfattande organisationerna ska i ansökningsblanketten, budgeten och verksamhetsplanen meddela hur mycket pengar som reserverats för understöd och villkoren för utdelningen av understöd. Specialunderstöd som getts vidare ska också framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Understödet är riktat till centralorganisationen och om denna så beslutar till registrerade distriktsorganisationer för att täcka godtagbara kostnader för distriktsorganisationernas verksamhet (se godtagbara kostnader ovan). Centralorganisationen beslutar också alltid om lokalföreningarnas specialunderstöd. Undervisnings- och kulturministeriet håller ett register över de organisationer som med stöd av ungdomslagen ska understödas. En i registret godkänd organisation som inte längre uppfyller behörighetskriterierna för understöd eller som på tre år inte ansökt om understöd, kan strykas ur registret Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan anvisa det stöd som de beviljats till verksamheten vid sina registrerade distriktsorganisationer i form av allmänt understöd. De riksomfattande organisationerna ska i ansökan, budgeten och verksamhetsplanen nämna vilka understöd som anvisas distriktsorganisationerna. Understöd som getts vidare ska också framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Understödet är riktat till centralorganisationen och om denna så beslutar till registrerade distriktsorganisationer för att täcka godtagbara kostnader för distriktsorganisationernas verksamhet (se godtagbara kostnader ovan). Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan inte ge understödet vidare till sina lokalföreningar. 6

7 6. Återbetalning av statsunderstöd Förutom vad som bestäms i 20 i statsunderstödslagen ska följande villkor gällande återbetalning av statsunderstöd iakttas: Understödstagaren är skyldig att utan dröjsmål betala tillbaka understödet eller en del av det, om understödet inte har använts inom den tid som det enligt beslutet om understöd ska användas. På beloppet som återbetalas tas ut årlig ränta enligt 3 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Räntan räknas från den sista betalningsdagen för understödet till den dag då återbetalningen sker. Understödet ska betalas tillbaka på något av undervisnings- och kulturministeriets konton: Nordea Bank Abp IBAN FI BIC NDEAFIHH Pohjola Bank Abp IBAN FI BIC OKOYFIHH Danske Bank Abp IBAN FI BIC DABAFIHH 7 7. Rapportering av understödet Den organisation som understöds ska redovisa för hur understödet använts innan slutet av april (30.4) året efter att understödet beviljats. Redovisningsblankett finns på våra internetsidor --> Understöd --> Ungdomsärenden --> Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer... OBS! Blanketten kommer att förnyas och för bidrag beviljade 2014 ska utredningen göras på den nya redovisningsblanketten. Blanketten kommer att uppdateras på ministeriets webbsidor i februari-mars Redovisningsblanketten och bilagor sänds till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet Registratorskontoret, PB Statsrådet Redovisningsblanketten och bilagor kan också lämnas in på besöksadressen Sjötullsgatan 10 (registratorskontoret), Helsingfors. OBS! Endast redovisningsblanketten (i excel-form) utan bilagor ska också skickas via e-post till adressen Förutom redovisningsblanketten krävs följande bilagor: 1. verksamhetsberättelse, 2. bokslut undertecknat av styrelsen (resultaträkning, balansräkning och noter) samt specifikationer till resultat- och balansräkningen,

8 3. revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen (om det understöd som fåtts överstiger euro ska det i berättelsen finnas revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande om att statsunderstödet använts enligt villkoren för användningen av stödet och bestämmelserna för statsunderstöd), 4. bokslut och verksamhetsberättelse för de distriktsorganisationer som understöds 5. bilaga 1, på vilken man meddelar uppgifter om sammanslutningar eller stiftelser (föreningens egna företag, sammanslutningar, ägarintresseföretag eller aktiebolag) som den sökande har en fast anknytning till ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Därtill ska en organisation som bedriver riksomfattande ungdomsarbete skicka in: 6. uppgifter om det totala antalet anställda samt antalet heltids- och deltidsanställda, 7. en specifikation över ungdomsväsendets utgifter och intäkter undertecknad av den som är ansvarig för ekonomin, om detta inte framgår som egna punkter av organisationens resultaträkning, 8. en specifikation av ungdomsarbetets andel av organisationens verksamhet, om detta inte specificeras i organisationens verksamhetsberättelse. Undervisnings- och kulturministeriet kan också begära andra utredningar som anses nödvändiga av organisationen. Det är i första hand organisationens styrelse som ansvarar för ansökning av understöd för organisationen, övervakning av användningen och redovisning av användningen. Om redovisningen inte lämnas in (bl.a. är försenad utan att orsaken meddelats), kan detta ses som en orsak att minska understödets belopp under de följande åren. 8. Förfrågningar På frågor om ansökning och användning av stödet svarar överinspektör Marja Pulkkinen, tfn och på frågor om redovisning svarar överinspektör Minna Kärkkäinen, tfn I dessa anvisningar har hänvisats till följande lagar som organisationerna ska i tillämpliga delar följa: Ungdomslagen (72/2006) Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006) Statunderstödslagen (688/2001) Föreningslagen (503/1989) Lag om ändring av grundskolelagen (348/2007) Bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997) Revisionslagen (459/2007) Räntelagen (633/1982) 8

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD Revisorn för ett företag som erhållit företagspartnerskapsstöd är skyldig att utföra revisionen av projektet i enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer