Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete"

Transkript

1 Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT UNDERSTÖD 1. Ansökning Allmänt understöd för verksamhet som beviljas med stöd av 10 och 11 i ungdomslagen (72/2006) ska ansökas senast den dag som anges i meddelandet om att stödet kan sökas. Poststämpelns datum räcker. Bidrag beviljas inte, om ansökan inte lämnats in inom utsatt tid. Ansökan görs på undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 36. Blanketten finns på våra internetsidor --> Understöd --> Ungdomsärenden --> Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer... Ansökningsblanketten och bilagor sänds till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet Registratorskontoret, PB Statsrådet Ansökningsblanketten och bilagor kan också lämnas in på besöksadressen Sjötullsgatan 10 (registratorskontoret), Helsingfors. OBS! Själva ansökningsblanketten (i excel-form) utan bilagor ska också skickas via e-post till adressen Om ansökan kompletteras i efterskott, ska detta göras skriftligt inom en månad efter att ansökningstiden gått ut. Om kompletteringarna inte lämnas in (bl.a. är försenade utan att orsaken meddelats), kan detta ses som en orsak att minska understödets belopp. Understöd beviljas inte om den sökande i väsentlig mån har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter om tidigare erhållna statsunderstöd enligt 14 i statsunderstödslagen (t.ex. trots uppmaning inte inlämnat en utredning över hur statsbidraget använts). Som bilagor till ansökningsblanketten ska de sökande bifoga: 1. giltiga stadgan, om de har ändrats sedan förra ansökningsomgången 2. föreningsregisterutdrag med aktuella namntecknare 3. verksamhetsplan för det år som ansökan gäller 4. ett skriftligt sammandrag över verksamheten från januari till september för innevarande år (max. två sidor) 5. budget för det år som ansökan gäller 6. mellanbokslut från januari till september för innevarande år (behöver inte vara styrkt av en revisor) 7. för de distriktsorganisationer som ska understödas med allmänt understöd verksamhetsplaner och budgeter samt stadgarna, om de ändrats sedan förra ansökningsomgången Verksamhetsplanen och budgeten ska vara godkända av organisationens beslutande organ. Centralorganisationens officiella namntecknare ska underteckna ansökningsblanketten och bilagorna. 1

2 En undertecknad ansökan ger undervisnings- och kulturministeriet befogenheter att skaffa de utredningar hos andra myndigheter som anses nödvändiga samt från finansierings- och kreditinstitut. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt vid undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar allmänt understöd för ungdomsverksamhet enligt ungdomslagen (72/2006) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006). Syftet med ungdomslagen är enligt 1 är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. När ministeriet utvärderar organisationerna beaktas dessa kriterier. Undervisningsoch kulturministeriet beviljar understödet enligt resultatkriterier (103/2006, 6 ). Bedömningen sker på basis av den planerade och genomförda verksamheten. Resultatkriterier är verksamhetens omfattning, kvalitet och lönsamhet, behov av understöd och aktuell samhällelig betydelse Nya sökanden Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Om organisationen med stöd av ungdomslagen inte godkänts som en riskomfattande ungdomsorganisation eller en serviceorganisation för ungdomsarbete som understöds, ska organisationen skicka en fritt formulerad skild ansökan om behörighet för understöd. Denna ansökan kan lämnas in till ministeriet året runt. Undervisnings- och kulturministeriet håller ett register över de ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete som med stöd av lagen ska understödas. I 2 i ungdomslagen definieras en riksomfattande ungdomsorganisation som en registrerad organisation som förverkligar lagens syfte och utgångspunkter och vars verksamhetsområde är hela landet. En riksomfattande serviceorganisation för ungdomsarbete är en registrerad organisation vars verksamhet har som främsta syfte att producera tjänster för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet. Enligt 10 i ungdomslagen beviljas inte allmänt understöd ungdomsorganisationer vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område. Ungdomsorganisationer som i huvudsak främjar facklig organisering beviljas inte heller allmänt understöd. Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av denna lag. Till ansökan om behörighet för understöd bifogas: 1. giltiga stadgan 2. utdrag ur föreningsregistret med aktuella namntecknare 3. den senaste godkända verksamhetsberättelsen 4. det senaste godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och noter) 5. utredning om eventuella registrerade distriktsorganisationer, deras verksamhetsområden utmärkta på en karta och en förteckning över medlemsföreningar samt distriktsorganisationernas modellstadgar 6. en utredning om alla understöd, deras belopp och användningsändamål, som organisationen fått från staten, kommunen eller församlingen under de senaste tre åren 7. det totala medlemsantalet och separat antalet medlemmar som är år gamla och också antalet medlemmar under 15 år.

3 Till ansökan kan dessutom bifogas en utredning om andra omständigheter som för den sökandes del väsentligt inverkar på behörigheten för understöd Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Sökande som inte föregående år erhållit understöd för ungdomsverksamhet av undervisnings- och kulturministeriet, lämnar förutom ansökan och de bilagor som nämns på sida 1 in följande tilläggsbilagor: 1. en berättelse om sökandens ungdomsverksamhet under den senaste avslutade verksamhetsperioden samt under det år som ansökan gäller 2. det senaste godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse) I 2 i ungdomslagen definieras en organisation som bedriver ungdomsarbete som en registrerad organisation eller annan sammanslutning vars verksamhet åtminstone till en del består av ungdomsarbete och vars ungdomsarbete till omfattningen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation. Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av 10 2 mom. i ungdomslagen. 2. Användning av understödet Allmänt understöd får inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av verksamheten, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen med beviljandet av statsunderstödet ska nås (6 i statsunderstödslagen 688/2001). Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet på de godtagbara kostnaderna (6 i statsunderstödslagen). Med offentligt stöd avses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte stöd som ges via skattesystemet. OFFENTLIGA STÖD ÄR BL. A. STÖD FRÅN: - kommunerna (t.ex. avlönings-, verksamhets- och projektbidrag), - statliga institutioner och ämbetsverk (bl. a. ministerierna, Taike, CIMO, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, TE-byråernas lönesubvention, EU-stöd så som ESF-stöd), - studiecentraler (bl. a. OK-studiecentralen, Folkets bildningsfond, Visio, Landsbygdens bildnings- och kulturförbund, Kansallinen Sivistysliitto), - församlingar och kyrkostyrelsen. ICKE OFFENTLIGA STÖD ÄR BL. A. STÖD FRÅN: - Alfred Kordelins stiftelse, - Koneen säätiö, - Oskar Öflunds Stiftelse, - Stiftelsen 7:nde Mars Fonden, - Kulturfonden för Sverige och Finland, - Suomen Kulttuurirahasto, - Svenska kulturfonden, - Konstsamfundet. 3

4 Som godtagbara kostnader avses till beloppet skäliga kostnader som verksamheten medför. Som godtagbara kostnader för respektive år beaktas de kostnader från den egentliga verksamheten som enligt bokföringslagen och -förordningen samt god bokföringssed ska föras in som kostnad för räkenskapsperioden i fråga. Om understödet används till anskaffning av lös egendom och anskaffningsutgifterna aktiveras i bokföringen kan dock anskaffningsutgifterna i sin helhet beaktas som godtagbara kostnader under anskaffningsåret. Nedan nämnda utgifter ÄR INTE godtagbara kostnader från den egentliga verksamheten: - utgifter som orsakas av förmedlingsverksamhet, - utgifter för medelsanskaffning, dock endast högst till den andel som motsvarar intäkterna från medelsanskaffningen (t.ex. annonser som säljs i medlemstidningar är medelsanskaffning, så av utgifterna för försäljning av annonser är inte den andel som motsvarar intäkterna från annonserna en godtagbar kostnad), - utgifter för affärs- och placeringsverksamhet samt från finansverksamhet, - avskrivningar, avsättningar eller kalkylposter som inte grundar sig på faktiska utgifter, - löneutgifter för anställda som huvudsakligen ansvarar för förmedling av utrustning, medelsanskaffning eller affärsverksamhet, - utgifter som orsakas av momspliktig verksamhet (om understödets mottagare ansökt om momsskyldighet för sin affärsverksamhet, ska av mottagaren i bokföringen specificeras uppdelningen av kostnaderna vad gäller momsverksamhet och verksamhet som ska täckas med understöd), - utgifter för utsökning, förseningsavgifter och rättegångsavgifter, - utgifter som täcks genom inkomster från försäljning av varor eller tjänster till en sådan organisation som avses i 10 i ungdomslagen, - understöd som getts andra samfund, verksamhetsgrupper eller privatpersoner (se undantag s. 6 7 avsnitt 5), - löneutgifter som motsvarar sjukförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsersättningar som en anställd fått eller andra motsvarande stöd, - hyresutgifter, bolagsvederlag och driftutgifter för kurscentral (löner, vatten, belysning o.s.v.) för annat än eget bruk (antalet användningsdygn för eget och annans bruk ska uppges), - utgifter som orsakas av bruk av kurscentral eller annan verksamhetscentral (löner, bespisning, inkvartering) i andras bruk, - den del av de egna hyresutgifterna för de egna lokalerna som motsvarar hyresintäkterna, - anskaffningsutgifter för sådan lös egendom som föranleds av att en institution inrättas, utvidgas, omorganiseras eller grundligt renoveras, om det inte beslutats annorlunda när understödet beviljades Anvisningar gällande användning av ministeriets logo och symbol Det är önskvärt att de som beviljats understöd omnämner undervisnings- och kulturministeriet i förteckningen över finansiärer och samarbetspartners. För att få tillstånd att använda ministeriets logo, vänligen kontakta vår informationsavdelning, merja.laavola[at]minedu.fi. För närmare information: 4

5 3. Andra användningsvillkor för understödet Förvaltningen av den organisation som understöds ska skötas enligt vad som förutsätts i föreningslagen (503/1989) och organisationens stadgar. Enligt 11 i föreningslagen ska styrelsen föra en förteckning över föreningens medlemmar. En riksomfattande organisation ska meddela antalet personmedlemmar som hör till hela organisationsstrukturen. Här inkluderas också personmedlemmar i medlemsorganisationerna (t.ex. distrikts-, lokal- eller basorganisationer). En och samma personemdlem meddelas endast en gång. Uppgifterna om personmedlemmar ska ställas upp så att det förutom det totala antalet medlemmar framgår antalet medlemmar som är under 15 år och antalet medlemmar som är under 29 år. Medlemsuppgifterna ska hållas uppdaterade och meddelas i samband med redovisningen och också annars på statsunderstödsmyndighetens begäran. Bokföringen och ekonomin för den organisation som understöds ska uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997). Därtill ska organisationen följa bestämmelserna om revision och verksamhetsgranskning i revisionslagen (459/2007) och föreningslagen (503/1989) samt tillämpliga delar av de ansöknings- och redovisningsanvisningar som ges av undervisnings- och kulturministeriet. Organisationens bokföring ska ordnas så att uppgifter om hur stödet används och organisationens totala användning av medel samt redovisningen av kostnaderna är enkla att redovisa och granska i bokföringen. Av verifikationerna ska framgå de uppgifter som är nödvändiga med tanke på bokföringen och verifikationer ska arkiveras och förvaras så att ministeriet kommer åt att granska dem. Om organisationen inte av grundad anledning kan använda hela det understöd som den redan lyft under det kalenderår för vilket stödet beviljats, ska organisationen innan slutet av oktober samma år skriftligen anhålla hos ministeriet om att medlen överförs så att de kan användas följande kalenderår. Den del av stödet som blivit oanvänd ska bokföras som en skild post i organisationens balansräkning under främmande kapital/erhållna förskott. Den del av understödet som används följande räkenskapsperiod ska bokföras i den räkenskapsperiodens resultaträkning under allmänna understöd. Den som beviljats understöd är skyldig att omedelbart meddela undervisnings- och kulturministeriet om verksamheten avbryts eller väsentligt inskränks eller på annat sätt väsentligt förändras. Undervisnings- och kulturministeriet är berättigat att granska att organisationens förvaltning och ekonomi följer gällande bestämmelser och att understödet används på ett ändamålsenligt sätt och att villkoren för understödet har iakttagits. Utbetalningen av understödet kan avbrytas och det utbetalda understödet återkrävas om villkoren i beslutet och i dessa anvisningar inte följs Skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen Det understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen (lagen om offentlig upphandling 348/2007). Offentligt stöd för upphandling (bl. a. specialunderstöd t.ex. för att utrusta, bygga eller skaffa fastighet för ungdomslokaler) kan leda till att organisationen är skyldig att konkurrensutsätta upphandlingen enligt de förfaranden som avses i upphandlingslagen. Allmänt understöd ses i regel inte som offentligt stöd för upphandling, men understödstagaren ska ta alla stöd som beviljats i beaktande när frågan om eventuell skyldighet utreds.

6 Mera hjälp med att korrekt följa bestämmelserna om upphandling fås från adressen: e-post: eller telefon: (växeln). Rådgivningstjänsten är avgiftsfri Även om organisationen inte måste iaktta upphandlingslagstiftningen rekommenderas att man vid större upphandlingar begär offert från minst tre (3) tjänsteleverantörer/företag. På detta sätt kan man försäkra att kostnaderna för verksamheten hålls på en skälig nivå. 5. Vidareutdelning av allmänna understöd 5.1. Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer kan ge stödet vidare till sina registrerade distriktsorganisationer för deras verksamhet i form av allmänt understöd. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner inte särskilt att distriktsorganisationer är stödberättigade. De riksomfattande organisationerna ska i ansökningsblanketten, budgeten och verksamhetsplanen nämna vilka understöd som gäller distriktsorganisationerna. Understöd som getts vidare ska framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Riksomfattande ungdomsorganisationer kan anvisa sina lokalföreningar specialunderstöd för begränsade ändamål. De riksomfattande organisationerna ska i ansökningsblanketten, budgeten och verksamhetsplanen meddela hur mycket pengar som reserverats för understöd och villkoren för utdelningen av understöd. Specialunderstöd som getts vidare ska också framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Understödet är riktat till centralorganisationen och om denna så beslutar till registrerade distriktsorganisationer för att täcka godtagbara kostnader för distriktsorganisationernas verksamhet (se godtagbara kostnader ovan). Centralorganisationen beslutar också alltid om lokalföreningarnas specialunderstöd. Undervisnings- och kulturministeriet håller ett register över de organisationer som med stöd av ungdomslagen ska understödas. En i registret godkänd organisation som inte längre uppfyller behörighetskriterierna för understöd eller som på tre år inte ansökt om understöd, kan strykas ur registret Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan anvisa det stöd som de beviljats till verksamheten vid sina registrerade distriktsorganisationer i form av allmänt understöd. De riksomfattande organisationerna ska i ansökan, budgeten och verksamhetsplanen nämna vilka understöd som anvisas distriktsorganisationerna. Understöd som getts vidare ska också framgå av redovisningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen. Understödet är riktat till centralorganisationen och om denna så beslutar till registrerade distriktsorganisationer för att täcka godtagbara kostnader för distriktsorganisationernas verksamhet (se godtagbara kostnader ovan). Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete kan inte ge understödet vidare till sina lokalföreningar. 6

7 6. Återbetalning av statsunderstöd Förutom vad som bestäms i 20 i statsunderstödslagen ska följande villkor gällande återbetalning av statsunderstöd iakttas: Understödstagaren är skyldig att utan dröjsmål betala tillbaka understödet eller en del av det, om understödet inte har använts inom den tid som det enligt beslutet om understöd ska användas. På beloppet som återbetalas tas ut årlig ränta enligt 3 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Räntan räknas från den sista betalningsdagen för understödet till den dag då återbetalningen sker. Understödet ska betalas tillbaka på något av undervisnings- och kulturministeriets konton: Nordea Bank Abp IBAN FI BIC NDEAFIHH Pohjola Bank Abp IBAN FI BIC OKOYFIHH Danske Bank Abp IBAN FI BIC DABAFIHH 7 7. Rapportering av understödet Den organisation som understöds ska redovisa för hur understödet använts innan slutet av april (30.4) året efter att understödet beviljats. Redovisningsblankett finns på våra internetsidor --> Understöd --> Ungdomsärenden --> Årsundestöd riksomfattande ungdomsorganisationer... OBS! Blanketten kommer att förnyas och för bidrag beviljade 2014 ska utredningen göras på den nya redovisningsblanketten. Blanketten kommer att uppdateras på ministeriets webbsidor i februari-mars Redovisningsblanketten och bilagor sänds till adressen: Undervisnings- och kulturministeriet Registratorskontoret, PB Statsrådet Redovisningsblanketten och bilagor kan också lämnas in på besöksadressen Sjötullsgatan 10 (registratorskontoret), Helsingfors. OBS! Endast redovisningsblanketten (i excel-form) utan bilagor ska också skickas via e-post till adressen Förutom redovisningsblanketten krävs följande bilagor: 1. verksamhetsberättelse, 2. bokslut undertecknat av styrelsen (resultaträkning, balansräkning och noter) samt specifikationer till resultat- och balansräkningen,

8 3. revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen (om det understöd som fåtts överstiger euro ska det i berättelsen finnas revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande om att statsunderstödet använts enligt villkoren för användningen av stödet och bestämmelserna för statsunderstöd), 4. bokslut och verksamhetsberättelse för de distriktsorganisationer som understöds 5. bilaga 1, på vilken man meddelar uppgifter om sammanslutningar eller stiftelser (föreningens egna företag, sammanslutningar, ägarintresseföretag eller aktiebolag) som den sökande har en fast anknytning till ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Därtill ska en organisation som bedriver riksomfattande ungdomsarbete skicka in: 6. uppgifter om det totala antalet anställda samt antalet heltids- och deltidsanställda, 7. en specifikation över ungdomsväsendets utgifter och intäkter undertecknad av den som är ansvarig för ekonomin, om detta inte framgår som egna punkter av organisationens resultaträkning, 8. en specifikation av ungdomsarbetets andel av organisationens verksamhet, om detta inte specificeras i organisationens verksamhetsberättelse. Undervisnings- och kulturministeriet kan också begära andra utredningar som anses nödvändiga av organisationen. Det är i första hand organisationens styrelse som ansvarar för ansökning av understöd för organisationen, övervakning av användningen och redovisning av användningen. Om redovisningen inte lämnas in (bl.a. är försenad utan att orsaken meddelats), kan detta ses som en orsak att minska understödets belopp under de följande åren. 8. Förfrågningar På frågor om ansökning och användning av stödet svarar överinspektör Marja Pulkkinen, tfn och på frågor om redovisning svarar överinspektör Minna Kärkkäinen, tfn I dessa anvisningar har hänvisats till följande lagar som organisationerna ska i tillämpliga delar följa: Ungdomslagen (72/2006) Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006) Statunderstödslagen (688/2001) Föreningslagen (503/1989) Lag om ändring av grundskolelagen (348/2007) Bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997) Revisionslagen (459/2007) Räntelagen (633/1982) 8

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN 2007 Utbildningsstyrelsen Duplikat 5/2007 Layout: Innocorp Oy Elektronisk version: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3132-9 (häft.)

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET 2012 1 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig: 2012 2 Sisältö 1. Inledning...4 2. RAY 3751 Utredning

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer