Budgetanvisningar inför 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetanvisningar inför 2014"

Transkript

1 BUDGETANVISNINGAR Frida Wiklander dnr E 2013/334 Budgetanvisningar inför 2014 Fakultetsstyrelser/motsv. Budgetanvisningarna grundar sig på de budgetförutsättningar som läggs fast i PM om anslagsfördelning och kostnadsdebitering som beslutas av universitetsstyrelsen (dnr E 2013/386). Detaljerna om anslagsfördelning och kostnadsdebitering finns publicerade på budgetwebben. Med anledning av dessa budgetförutsättningar ska följande lämnas in till ekonomienheten : A. Verksamhetsuppdelad resultatbudget inklusive kommentarer 2014 B. Anslagsspecifikation 2014 C. Budgetunderlag D. Investeringsplanering E. Dokumentation av fördelningsmetoder Nedanstående lämnas in till ekonomienheten senast : F. Underlag för pålägg 2014 Tidplan MBL-förfarande MBL innehåller bestämmelser om förhandlingsrätt och rätt till information. En arbetsgivare ska löpande informera bland annat om verksamhetens ekonomiska utveckling. Universitetet informerar de fackliga organisationerna om budgetförutsättningarna inför kommande verksamhetsår vid de ordinarie MBL-sammanträden som hålls på central nivå. Detsamma kan göras på fakultets- och institutionsnivå om så önskas. Inför budgetbeslut som kan få personella och/eller organisatoriska konsekvenser finns däremot en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarparten. Detta ska ske på såväl universitetssom fakultets- och institutionsnivå. Det är viktigt att hänsyn tas till denna omständighet när tidplanen för det lokala budgetarbetet läggs. Vid behov kan en budget lämnas till överliggande nivå utan att beslut fattas, och därmed förhandling enligt MBL skett, av fakultetsstyrelse respektive prefekt.

2 2/10 Beslut Liksom tidigare år går det bra att lämna in det underlag som fakultetsstyrelsen ska fatta beslut om, om beslutssammanträdet planerats till efter den 16 december. På samma sätt kan fakultetsnivån välja ta emot institutionernas budget i väntan på prefektens beslut. Om tvist skulle uppstå under MBL-förfarandet som beskrivs ovan lämnas föreslagen budget in och registreras i Perspektiv. Ange i så fall tydligt på underlagen att en tvist föreligger och beslut inte är fattat. Resultatbudget Anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Avräkning kommer att ske i samband med bokslutet för 2014 i enlighet med tidigare fattat beslut. Styrelser/motsvarande som har ett samlat negativt balanserat kapital vid utgången av budgetåret 2013 och som dessutom riskerar att återbetala takbelopp ska avsätta medel för detta i budgeten för 2014, alltså redovisa ett resultatmässigt överskott i budgeten för Lärarutbildningsnämnden fattar sina resurstilldelningsbeslut , så snart underlaget för beslut om fördelning är klart kommer det att distribueras av LUN. Fördelningen av kvalitetsanslaget meddelas inte lärosätena förrän i regleringsbrevet för 2014, runt den 20 december Detta kan därför inte budgeteras, utan ska läggas till i den första prognosen för Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå Avsättning till samfinansiering av EU-projekt fortsätter och ökar något till 18 mnkr på fakultetsnivå och 18 mnkr på universitetsnivå. Även projekt inom NIH (National Institute of Health, USA) får samfinansiering inom denna avsättning. Se rektors beslut RS 2012:13, 23 Det utökade forskningsstödet infördes 2010 och har sedan dess delvis finansierats genom en direktdebitering med lika stora belopp till fakulteterna. Den andra delen har finansierats inom ramen för kostnadsdebiteringen av de universitetsgemensamma verksamheterna. Från och med 2014 kommer forskningsstödet att i sin helhet belasta fakulteterna inom kostnadsdebiteringen av de universitetsgemensamma verksamheterna och redovisas som en universitetsgemensam kostnad. Bidrag På fakultetsnivån ska en övergripande bedömning göras av bidragsintäkterna. Institutionerna budgeterar vanligen väl försiktigt, det finns därför vanligen goda skäl att öka de budgeterade intäkterna. Utfallet för föregående år ger en bra vägledning. Det är angeläget att budgetera så nära verkligheten som möjligt och att få med mer än enbart de befintliga kontrakten i sin budget. En för låg budgetering av bidragsverksamheten gör bland annat att påläggsberäkningen blir felaktig. De kostnader som kommer att ingå i projekten räknas inte med, vilket får till följd att påläggsprocenten beräknas högre än vad som behövs.

3 3/10 En metod för budgetering är max-och-min. Genom att fundera över hur det ser ut i bästa fall och värsta fall blir det lättare att bedöma en rimlig nivå på kostnaderna. A. Max kostnad B. Min kostnad C. Utfall föregående år D. Bedömning nytt år 1. Befintliga kontrakt 2. Ansökningar i EKO 3. Idéer på gång 1 A-B Använd budget och prognos för projekten för att bedöma max- respektive minimikostnad. Vad tror respektive projektledare? Finns det oförbrukade bidrag? Vad består de av? Kommer de att förbrukas under året? 2 A-B Vilka ansökningar finns hos finansiärerna för beslut? Hur mycket pengar blir det om alla ansökningar godkänns? Är det sannolikt? Vilken bedömning görs i fråga om avslag? Finns det risk att ingen ansökan godkänns, det vill säga att institutionen inte får några nya bidrag kommande budgetår? När det gäller nya projekt är det vanligt att den första tiden går trögt och att inte särskilt mycket resurser förbrukas. C 1-3 Hur gick det förra året? D 1-3 Var förra året ett normalt år eller inträffade något ovanligt, till exempel att ett ovanligt stort bidrag beviljades? Kanske har en ny forskare anställts, som förväntas ta hem mer pengar än vad institutionen har gjort historiskt sett. Uppdrag avgifter Samma budgetmetod kan användas för uppdragsverksamheten. Vid fördelning av indirekta kostnader måste dock hänsyn tas till att uppdragsverksamheten inte ska vara med och bära alla gemensamma kostnader. Vid kalkylering av uppdragsverksamhet ska de universitetsgemensamma kostnadernas påverkan på de indirekta kostnaderna reduceras, se ekonomiwebben avsnittet om indirekta kostnader vid uppdragsverksamhet. Även fakultetsgemensamma kostnader kan reduceras, men detta avgör varje fakultet. För institutioner med en större andel uppdragsverksamhet kan man även beräkna särskilda pålägg. Vid uppdragsverksamhet hos institutioner med särskilda pålägg kommer de indirekta kostnaderna att bli relativt sett lägre för uppdragsverksamheten än för anslags-/bidragsverksamheterna. För anslags- /bidragsverksamheterna kommer påläggen att höjas eftersom en större andel av de universitetsgemensamma kostnaderna belastar dessa. Intäkter och kostnader inom uppdragsverksamheten kommer att balansera genom att redovisningen av indirekta kostnader överensstämmer med kalkylerad kostnad. För institutioner som inte har särskilda pålägg används den gemensamma påläggsprocenten för utbildning respektive forskning vid bokföring av indirekta kostnader. Det medför att intäkterna blir lägre än redovisade kostnader inom uppdragsverksamheten. Underskotten i redovisningen måste täckas av den anslagsfinansierade utbildningen respektive forskningen. Bokföringsmässigt sker det genom att använda konto , Kostnadsreducering av indirekta kostnader, i debet på anslagsfinansierad verksamhet och kredit med samma konto på uppdragsverksamheten. Det underlättar om man i budgeten räknar in den här typen av överförda indirekta kostnader budgeterar med uppdragsverksamhet. För den anslagsfinansierade verksamheten som ska debiteras blir det då ökade indirekta kostnader som ska finnas med i planeringen.

4 4/10 Personalkostnader Löneomkostnadspåslaget (LOP) är oförändrat jämfört med Nivån för 2014 är därmed 53,245 % (inkl semesterersättning). LOPen finansierar lagstadgade avgifter och andra kostnader för pensioner. De avgifter och övriga ingående delar som utgör LOP redovisas under Ekonomifakta på ekonomiwebben. Löneutvecklingen för lärosätet bedöms till 3-3,5 procent på helårsbasis, vilket är en uppskattning då det i skrivande stund inte finns några centrala avtal på det statliga området. Inflationen bedöms bli under en procent (0,8 %). Prisbasbeloppet sänks från kr till kr. Statens myndigheter kompenseras med en med en pris- och löneomräkning (PLO) på 1,43 procent för , som baseras på löneindex 3,90 procent, hyresindex 0,26 procent samt ett index för övriga förvaltningskostnader på 0,14 procent. Inom respektive utgiftsområde beräknas en PLO för varje anslag. Göteborgs universitet kompenseras 2014 med 2 procent. Eftersom stora variationer förekommer naturligt inom en så mångfacetterad verksamhet som GUs, ska prisbedömningar göras av respektive fakultetsstyrelse/motsvarande. Driftkostnader Kostnadsdebitering Fördelning av kostnader grundar sig på den slutrapport efter utredning som rektor fastslog i juni (RS 2013:11). Prissättning av tjänster inom gemensamma förvaltningen I styrdokumentet Regler för intern handel slås fast att indirekta kostnader (OH-kostnader) inte ska läggas på vid försäljning från stödverksamheten. Stödverksamheten inom institutioner har inga ofördelade gemensamma kostnader eftersom de i sig själva utgör en del av en verksamhet som består av såväl kärn- som stödverksamhet. Inom den universitetsgemensamma förvaltningen har enheter och områden ingen sådan uppdelning eftersom främst stödverksamhet bedrivs. Likväl finns i denna del av universitetets organisation gemensamma kostnader av olika slag. Dessa finansieras också genom debitering till fakulteter och institutioner antingen genom GV-fakturan eller genom direktdebitering i någon form (bas- och tillvalstjänster samt uppdrag). Kostnaderna ska därmed ingå i det pris som sätts på tjänsterna. Se vidare sidan om prissättning på ekonomiwebben. Fördelningsmetoder Inom universitetet uppstår kostnader på alla nivåer. På fakultets- och universitetsnivå finns nästan bara sådana kostnader som ska fördelas vidare till institutionsnivån eftersom de betraktas som gemensamma. Under vintern och våren 2012/2013 genomfördes en utredning med syfte att ta fram bättre fördelningsmetoder för kostnaderna på universitetsnivå. Majoriteten av alla kostnadsslag fördelas direkt till och debiteras institutionerna/motsvarande. Dessa kostnader är: Lokalkostnader Campusservice IT-kostnader Servicecenter 1 Se Budgetpropositionen 2014, sid

5 5/10 Till det kommer lokala tillval och uppdrag som ropas av efterhand. Såväl själva tjänsterna som fördelning och debitering hanteras av området för infrastrukturstöd. Respektive fakultets andel av kostnaderna inom infrastruktur framgår av bilaga 6 till styrelsens beslutsunderlag. Redovisning av kostnader för infrastrukturtjänster och lokaler Lokal- och IT-kostnader Lokalkostnader och IT-infrastrukturkostnader ska nästa budgetår skiljas från stödverksamhetens kostnader i verksamhetsgrupp 3 på institutionsnivån. Den löpande redovisningen av dessa båda kostnader ska fortsättningsvis ske i verksamhetsgrupp 4. I denna verksamhetsgrupp bokförs intäkten från påläggen i kärnverksamheten, den interna utgiften till gemensamma förvaltningen samt utgifter externt för erhållna tjänster som räknas till lokalkostnaderna. Utgiften för lokalhyran till fastighetsenheten ska konteras med konto Stödverksamhetens kostnad för dess lokalkostnader ska också omföras till verksamhetsgrupp 4. Genom denna samlade hantering i verksamhetsgrupp 4 av lokal- och IT-infrastrukturkostnader går det att relativt enkelt att avläsa hur debet (kostnader) och kredit (finansiering från kärn- och stödverksamheten) går ihop för institutionen när det gäller dessa kostnader. Nollställningen mot kärnverksamheten av indirekta kostnader och lokal- och IT-kostnader kommer att vara enklare att utföra när kostnaderna skiljs åt i olika verksamhetsgrupper. Fördelningen av kostnader på kärnverksamheten genom pålägg kommer inte att ändras redovisningsmässigt. Pålägget för IT-infrastrukturkostnaden, konto 5724, ska innehålla kostnaden för bas- och tillvalstjänster. De uppdragstjänster institutionen köper ska konteras direkt på den verksamhet som ska bära kostnaden och konto 5727 ska då användas. Verksamhet Benämning Funktion Kontering 400 Inkomst av pålägg Inkomst av påläggen Kredit 50111, kredit 5724 Omföring från stöd för dess lokal-/it-kostnader 409 Nollställning resultat Nollställning mot kärn- Debet/kredit 50111/5724 lokal-/it-kostnader verksamheten 410 Lokalkostnader Utgiften för lokalkostnader Debet 50110/5071/509X 420 IT-infrastrukturkostnader Utgiften för IT-infrastruktur Debet 5725/5726 (bas-/tillvalstjänster) Se vidare bilaga 1. Campustjänster och servicecenter Både kostnader för campustjänster och servicecenter ska ingå i de institutionsgemensamma stödkostnaderna och följaktligen inräknas i det institutionsgemensamma pålägget (konto ). Utgiften till området för infrastruktur ska redovisas på verksamhet 340 inom institutionens stödverksamhet. Detta gäller de bas- och tillvalstjänster som är överenskomna (konto respektive för campus och för servicecenter). De uppdragstjänster som institutionen köper konteras direkt på den verksamhet som ska bära kostnaden (konto 57984). Se vidare bilaga 1.

6 6/10 Undervisningslokaler Debiteringen för tjänsten undervisningslokaler innehåller kostnader för lokalhyra och andra kostnader som är förknippade med att lokalerna är brukbara. Kostnaden ses som en intern tjänst för institutionen och inte en som lokalkostnad. För 2014 kommer kostnaderna för undervisningslokalerna att debiteras i 12-delar med verksamhet 10 och konto Institutionerna får själva omföra kostnaderna till annan verksamhet där så behövs. Se vidare bilaga 1. Påläggsberäkning och interna kostnader I det urval av löne- och driftkostnader som triggar pålägg på kostnadsbärarna i kärnverksamheten ingår inte interna kostnader. Interna kostnader är de kostnader som har ett internt ansvarsställe som motpart i redovisningen. Lönekostnader är inte interna kostnader eftersom de har LÖN som motpart. I påläggsberäkningen i OH-verktyget bör följaktligen inte interna kostnader ingå i de angivna budgeterade löne- och driftkostnaderna för att få så rätt pålägg som möjligt. Det förutsätts då att de interna kostnaderna inte är av mindre omfattning för att man ska beakta dessa i påläggsberäkningen. I budgeten skiljer man dock inte mellan externa och interna kostnader. En bedömning av omfattningen av interna kostnader kan göras genom att se efter hur stor omfattning dessa var i senaste bokslut. Universitetsbiblioteket Även kostnaderna för universitetsbiblioteket ska fördelas av fakultetsnivån till institutionerna. Här används med fördel samma metod som universitetsnivån använder vid fördelning. För den allmänna delen så används samma fördelningsgrund som för universitetsgemensamma kostnader enligt nedan. Fördelningsgrunden för studentdelen helårsstudenter (HST) senast avslutade verksamhetsår, eftersom det är antalet studenter/besökare som ställer krav på bibliotekets stöd och omfattningen av detta. För detta ändamål används avräknade HST per fakultet inklusive HST för lärarutbildningen. När det gäller forskningsdelen används lönekostnader i forskningsverksamheten, mot bakgrund av antagandet att fler anställda i forskningsverksamheten antas ge ökade krav på stöd från universitetsbiblioteket. Kostnaderna beräknas utifrån det senaste bokslutet. Viktad andel av UBs kostnader i % Fördelningsgrund Allmän del 12 Fakultetens andel av totala kostnader, senaste bokslut Studentdel 50 Helårsstudenter, senaste bokslut Forskningsdel 38 Bokförda lönekostnader inom forskningsverksamheten, senaste bokslut Respektive fakultets andel av bibliotekskostnaderna framgår av bilaga 3 till styrelsens beslutsunderlag.

7 7/10 Universitetsgemensamma kostnader Kostnaderna för gemensamma förvaltningen och annan universitetsgemensam verksamhet fördelas till fakulteterna för vidarefördelning till institutionerna. Det är att föredra att denna fördelning sker enligt samma metod som fördelning till fakultetsnivån, dock måste hänsyn tas till större förändringar i institutionernas verksamhet som till exempel ett ökat eller minskat utbildningsuppdrag. En rak matematisk fördelning bör undvikas. Som fördelningsbas för de universitetsgemensamma kostnaderna samt kostnaderna för universitetsbibliotekets allmänna del används kostnadsomslutning inom utbildning respektive forskning. Kostnadsomslutningen ska innehålla direkta lönekostnader och direkta driftkostnader samt kostnader för stödverksamheten exklusive LUNs stödverksamhet. Från beräkningen av kostnadsomslutningen undantas dessutom kostnader för samverkan med Västra Götalandsregionen och Chalmers enligt avtal, kostnader för NMR-centrum, samverkan med Mariestads kommun och ALF/TUA-överföringen till Sahlgrenska universitetssjukhuset/folktandvården, praktikkostnader samt interna kostnader. För att uppnå ovanstående belopp används två särskilt framtagna rapporter i AGRESSO: 1. Fördelningsbas bå 2012 gem kost nomr/vgrupp 2. Indirekta kostnader bå 2012 nomr/vgrupp 1. Sökvillkor Fördelningsbas bå 2012 gem kost nomr/vgrupp Konton ur grupperna 40* och 5* Direkta personal- och driftkostnader Konto Integrerade institutioner Konto ALF/TUA Konto 57012, Praktikkostnader VFU Motpart > 9999 Externa transaktioner Verksamhet = Inom kärnverksamheten Verksamhet 26* Samverkan med VGR inom forskning Ansvar 3830 Svenskt NMR-centrum 2. Sökvillkor Indirekta kostnader bå 2012 nomr/vgrupp Konto = Fördelade kostnader för stödverksamheten Verksamhet = Inom kärnverksamheten Verksamhet 26* Samverkan med VGR inom forskning Ansvar 3830 Svenskt NMR-centrum I rapporten följer kostnader för LUNs stödverksamhet med. För att undanta dessa, dras kostnader bort som motsvarar fördelningen av stödkostnader i uppdraget från LUN för uppdelat på utbildning och forskning. Kostnaderna för stödverksamheten inom integrerade institutioner, som också ska undantas från fördelningsbasen, har fördelats mellan utbildning och forskning utifrån redovisningen i v 3* som löpande sker uppdelad mellan utbildning och forskning. Även kostnader för samverkan med Mariestads kommun räknas bort från fördelningsbasen. Undantaget sker genom att kostnader med motpart L213045, L , L , L

8 8/10 och L dras av från fördelningsbasen. Beloppet inom v 3* har fördelats mellan utbildning och forskning utifrån fakultetens kostnadsomslutning. För 2014 räknas även de kostnader bort som uppstår för samverkan med Chalmers inom Institutionen för fysik, trots att denna inte är en integrerad institution så som avses i avtalet med Chalmers. Undantaget sker genom att kostnader med motpart L , L och L dras av från fördelningsbasen. Beloppet inom v 3* har fördelats mellan utbildning och forskning utifrån fakultetens kostnadsomslutning. Motsvarande rapporter finns för fördelning till institutioner och/eller ansvar. När gemensamma kostnader ska fördelas från fakultetsnivån till institutionsnivån så ska inte de fördelade kostnaderna ingå i fördelningsbasen. Det är bara stödkostnaderna på institutionen plus kärnverksamhetens kostnader som ska påverka fördelningen av ovanliggande gemensamma kostnader. På budgetwebben finns även ett kalkylhjälpmedel för att underlätta beräkning utifrån de båda rapporterna. Respektive fakultets andel av de universitetsgemensamma kostnaderna framgår av bilaga 4 till styrelsens beslutsunderlag. Budgetunderlag Budgetunderlaget är en treårig framskrivning av fakulteters och institutioners kostnader och intäkter under perioden Den framskrivna resultatbudgeten lämnas in 2014 års priser, därför behöver ingen hänsyn tas till pris- och löneomräkning eller till löneutvecklingen inom enheten. Det som ska framgå är om personal- och driftkostnader ökar eller minskar beroende på förändringar i verksamheten. Hänsyn ska också tas till kända förändringar i anslagstilldelning eller andra intäkter. Handlingsplan Varje fakultetsområde har lämnat in en handlingsplan för perioden Budgetunderlaget syftar bland annat till att prissätta den planerade verksamheten så att en kostnadsbudget kan tas fram, men också till att visa på hur verksamheten ska finansieras. De finansieringsmöjligheter som står till buds är statsanslag, bidrag, avgifter och andra försäljningsintäkter (uppdragsverksamhet) samt balanserat kapital. Fakulteternas handlingsplaner sträcker sig över tre år och en verksamhetsplan ska tas fram för varje år. Denna översätts till ekonomiska termer i form av en budget. Av verksamhetsplanen framgår vilken verksamhet som ska bedrivas och budgeten beskriver hur denna ska finansieras. Balanserat kapital Det balanserade kapitalet kan vara positivt eller negativt och består av de sammanlagda över- eller underskott som uppstått i verksamheten under årens lopp. Överskott beror oftast på att man inte gjort det som man har fått pengar för. Orsakerna är skiftande och kan exempelvis vara svårighet att rekrytera forskare på en viss nivå. Ingen finansiär, varken staten eller någon bidragsgivare, skickar pengar till universitetet för att läggas på hög. Man förväntar sig verksamhet för pengarna.

9 9/10 Ur Ekonomispelet Uppsala universitet I samband med budgeten ska därför det balanserade kapitalet beskrivas hur stort är det, till vilken verksamhetsgren hör det och hur mycket är bundet och till vad? Alla enheter (institutioner/motsvarande) bör som tumregel ha ett fritt disponibelt kapital på i storleksordningen 3-5 % av sin kostnadsomsättning för att löpande kunna möta oförutsedda förändringar. Investeringsplanering Investeringar finansieras vanligen genom lån i Riksgäldskontoret (RGK), hur stora lån som universitetet får ta bestäms av Regeringen i regleringsbrevet. Utifrån denna låneram och verksamhetsuppdragens omfattning sker en fördelning av investeringsramar på fakulteterna som rektor fastställer. Universitetet lämnar uppgift om önskad låneram i budgetunderlaget till Regeringen som lämnas in i februari varje år. Underlag till detta är den planering av investeringar som görs runt om i organisationen. Investeringsunderlaget sträcker sig därmed över samma period som det budgetunderlag som ska lämnas in av universitetet. Varje höst lämnas en komplettering av ovanstående in och det är mot bakgrund av denna som rektor fattar beslut om låneramen till respektive fakultet.

10 10/10 Frågor Frågor med anledning av dessa budgetanvisningar besvaras av Med vänliga hälsningar Lars Nilsson Bilagor: Bilaga 1: Om redovisning av kostnader för lokaler och IT samt övriga tjänster från Infrastrukturstöd Blanketterna nedan finns på budgetwebben: Bilaga A: Mall för Resultatbudget inklusive kommentarer 2014 Bilaga B: Mall för Anslagsspecifikation 2014 Bilaga C: Mall för Budgetunderlag Bilaga D: Mall för Investeringsplanering Bilaga E: Mall för Dokumentation av fördelningsmetoder Bilaga F: Mall för Underlag för pålägg 2014 ( )

11 GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga 1 till budgetanvisningar 2014 Redovisning av tjänster m.m. på infrastrukturområdet fr. o. m. budgetåret 2014 Lokalkostnader - lokalhyra och lokalvård Bokföring på institution/motsv. D OMFH E debitering av hyra från Infra D AAAA I debitering av lokalvård från Infra - fördelningsmetod= triggerkörning K OMFH nytt E fördelning av lokalkostnader via trigger D kärnverks 1234 OMFH nytt E fördelning av lokalkostnader via trigger Bokföring på Infra-området (fastighetsenheten och serviceenheten) D xxx 9xxx LXXX E hyreskostnad på fastenh K xxx 9xxx OMFH E utdebitering av hyra på inst D 4-5xxx 465xxx 9xxx LXXX E löpande kostn inom lokalvården K xxx 9xxx AAAA I utdebitering av lokalvård på inst IT-infrastruktur Bokföring på institution/motsv. D AAAA I debitering av kostnad för IT-infrastruktur, bastjänst D AAAA I debitering av kostnad för IT-infrastruktur, tillvalstjänst D 5727 "direktifiering"*) 1234 AAAA I debitering av kostnad för IT-infrastruktur, uppdragstjänst - fördelningsmetod= triggerkörning K OMFIT E fördelning av kostnad för IT-infrastruktur (bas och tillval) via trigger D 5724 kärnverks 1234 OMFIT E**) fördelning av kostnad för IT-infrastruktur (bas och tillval) via trigger *) Kostnaden för uppdragstjänster bokförs direkt på beröd verksamhet. **) Extern motpart används då kostnaden ska var med som underlag för triggern av OH-pålägg. Bokföring på Infra-området (IT-enheten) K xxx 9xxx AAAA I IT-infrastruktur, bastjänst K xxx 9xxx AAAA I IT-infrastruktur, tillvalstjänst K xxx 9xxx AAAA I IT-infrastruktur, uppdragstjänst Undervisningslokaler Bokföring på institution/motsv. D *) 1234 AAAA I debitering av kostnaden för undervisningslokaler *) För 2014 sker debitering varje månad genom 12:e-delar där verksamhet 10 debiteras. Institionen ansvarar själv för att debitera "rätt" verksamhet. Bokföring på Infra-området (serviceenheten) D xxx 9xxx OMFH E hyresdebitering från fastenh D 4-5xxx 465xxx 9xxx LXXX E löpande kostn inom tjänsten u-visningslokaler K xxx 9xxx AAA I utdebitering av tjänsten u-visningslokaler på inst 1(2)

12 Campusservice Bokföring på institution/motsv. D AAAA I debiteirng av kostnad för campusservice, bastjänst D AAAA I debitering av kostnad för campusservice, tillvalstjänst D AAAA I debitering av kostnad för campusservice, uppdragstjänst - fördelningsmetod= triggerkörning K AAAA I fördelning av campuskostnader via trigger D kärnverks 1234 AAAA I fördelning av campuskostnader via trigger Bokföring på Infra-området (serviceenheten/campusservice) K xxx 9xxx AAAA I utdebitering av bastjänst K xxx 9xxx AAAA I utdebitering av tilläggstjänst K xxx 9xxx AAAA I utdebitering av uppdragstänst Servicecenter Bokföring på institution/motsv. D AAAA I debitering av kostnad för servicecenter - fördelningsmetod= triggerkörning K AAAA I fördelning av kostnad för servicecenter via trigger D kärnverks 1234 AAAA I fördelning av kostnad för servicecenter via trigger Bokföring på Infra-området (serviceenheten/servicecenter) K xxx AAAA I utdebitering av servicecenter 2(2)

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildning Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till? Syftet

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen

Läs mer

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDLEDNING Ekonomiavdelningen 2010-10-18 Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet OH-verktyget vid Göteborgs universitet är ett web-baserat verktyg för beräkning av pålägg

Läs mer

Kostnadsomsättning per fakultet 2017

Kostnadsomsättning per fakultet 2017 Kostnadsomsättning per fakultet 2017 Används för fördelning av kostnader för universitetsgemensamma verksamheter ( GV-fakturan ) och universitetsbibliotekets allmänna del. Fakulteternas andel av kostnaderna

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Välkomna till utbildningen Budget och prognos

Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till?

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Välkomna till utbildningen Budget och prognos

Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen

Läs mer

REDOVISNINGSMODELL FÖR FULL KOSTNADSREDOVISNING VID G ÖTEBORGS UNIVERSITET S EPTEMBER 2011

REDOVISNINGSMODELL FÖR FULL KOSTNADSREDOVISNING VID G ÖTEBORGS UNIVERSITET S EPTEMBER 2011 REDOVISNINGSMODELL FÖR FULL KOSTNADSREDOVISNING VID G ÖTEBORGS UNIVERSITET S EPTEMBER 2011 2(33) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 5 2 Bakgrund och historik... 5 3 Modellens grundprinciper... 6 4 Fördelning

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 1. Modellen för full kostnadstäckning... 1 Allmänt om modellen... 1 Fördelning av stödverksamheten i budgetprocessen... 2 Fördelning

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Budget & Prognosportalen

Budget & Prognosportalen Budget & Prognosportalen Tillägg till handledning för budgetansvariga. Innehåller ändringar och nyheter from budgetår 2015 med anledning av integrering av beräkningsmallen för gemensamma kostnader i Raindance

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Anvisningar för ekonomisk prognos

Anvisningar för ekonomisk prognos Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Avstämning av indirekta kostnader Avstämning av saldon på verksamhetsgren 10 och 30 ska göras löpande på varje institution, eller på den nivå som de

Läs mer

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet.

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet. 2015-05-11 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2015:4 Innehåll: Disposition av 2014 års resultat Disposition av 2014 års resultat Det resultat som uppstod 2014 ska disponeras

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten

SUHF-modellen i verkligheten SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte 2011-09-15 Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 1 Finansiering 100% Finansiering 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Läs mer

Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6

Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför Universitetsstyrelsen 9/6 Cykeln har ett planeringshjul Inriktningsbeslut inför 2016-2018 Universitetsstyrelsen 9/6 1 Planeringsförutsättningar för 2016-2018 Utgångsläge i budgetunderlaget för 2016-2018 Dispositionsplaner för utbildning

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Sid 1 (7) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Fördelning av indirekta kostnader vid universitetet och högskolor

Fördelning av indirekta kostnader vid universitetet och högskolor Fördelning av indirekta kostnader vid universitetet och högskolor Genomgång av definition av full kostnadstäckning Bilaga 1 Bilaga 1 A = Full kostnadstäckning Genomgång av definition Genomgång av definition

Läs mer

Gemensamma anvisningar och tidplan fo r uppfo ljningsarbetet under 2015 samt gemensamma planeringsanvisningar info r 2016 integrerade institutioner

Gemensamma anvisningar och tidplan fo r uppfo ljningsarbetet under 2015 samt gemensamma planeringsanvisningar info r 2016 integrerade institutioner Matematiska vetenskaper Data- och informationsteknik Tillämpad informationsteknik NFS ITFS Gemensamma anvisningar och tidplan fo r uppfo ljningsarbetet under 2015 samt gemensamma planeringsanvisningar

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna:

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: - Budget fördela områdesgemensamma kostn - Budget fördela fakultetsgemensamma kostn - Budget

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4068 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Forskningens och utbildningens kostnader. Beskrivning av den nya modellen för kostnadsredovisning

Forskningens och utbildningens kostnader. Beskrivning av den nya modellen för kostnadsredovisning Forskningens och utbildningens kostnader Beskrivning av den nya modellen för kostnadsredovisning Innehåll Introduktion 2 Den nya modellen för redovisning av kostnader 3 Bakgrund till förändringen 4 Tydlig

Läs mer

Fördelning med kombination av fasta belopp och pålägg

Fördelning med kombination av fasta belopp och pålägg Bilaga 3 A Fördelning med kombination av fasta belopp och pålägg Ett förenklat exempel som visar fördelning av högskolegemensamma kostnader med en kombination av pålägg och fasta belopp och med direkta

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2013/446 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare http:// medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsdirektören Lars Nilsson

Läs mer

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM Lars Nilsson 2014-02-07 dnr E 2013/334 Universitetsstyrelsen Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet inför

Läs mer

BOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a

BOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a 2002-12-06 BOKFÖRINGSEXEMPEL Grundutbildning och fakultetsmedel Regeringen 1 3b 2 3a 11 12 8 4a 9 4b 7a 5a 5b 7b 13 Fakultetsnämnden/ enhetsstyrelsen Lönekostnader anställda 10 5c 6 Löpande kostnader (exkl

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-02-09 Processer Huvudprocess - Ekonomi - budget Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Syntax Syntax - processnivåer Strategisk nivå

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM 2016-02-11 Dnr E 2015/97 Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2016 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! EKONOMIENHETEN Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! Inställningar i Agresso Redovisningsplan: ansvar, verksamhet, motpart och finansiär mm Söka begreppsvärden Omföringar, reversering

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför

Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför Beslutsunderlag 2016-05-24, Reviderat 2016-06-07 Dnr E 2016/134 Inriktningsbeslut Planeringsförutsättningar inför 2017-2019 Bakgrund Universitetstyrelsen beslutade i september 2012 om Vision2020 som universitetets

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016 Ekonomienheten PM Frida Wiklander 215-1-8 dnr E 215/97 Rektor Förslag till investeringsramar för budgetåret 216 Investeringar i anläggningstillgångar har betydelse för resursanvändningen inom universitetet.

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2005. 1. Sammanfattning. Linköpings universitet. Datum Dnr 2006-04-18 32-2005-0630

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2005. 1. Sammanfattning. Linköpings universitet. Datum Dnr 2006-04-18 32-2005-0630 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2006-04-18 32-2005-0630 Årsredovisning för Linköpings universitet 2005 Riksrevisionen har granskat Linköpings universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Förbrukade och oförbrukade forskningsbidrag

Förbrukade och oförbrukade forskningsbidrag Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-06-14 2011/5 Regnr: 63-17-11 Förbrukade och oförbrukade forsknings Med anledning av Riksrevisionens

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS Riktlinjer 1 (5) Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS Dessa riktlinjer ersätter Ö 887/2012 Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS fastställda den 9 juni 2014.

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011

Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011 Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011 Inledning Enligt beslut i universitetsstyrelsen 2006-12-07 görs interna uppföljningar av verksamhet och ekonomi tertialvis. Interna uppföljningsrapporter

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer