Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning"

Transkript

1 1(4) Dnr SLU ua STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh Beslutsdatum: Träder i kraft: Giltighetstid: Tills vidare Bör uppdateras före: Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs] Bilaga till: Styrelsens beslut den 8 maj 2014, 30/14 Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1. Innehavets struktur Syftet med SLU:s fastighetsinnehav är att vara en resurs för utbildning och forskning inom Universitetet. SLU är bästa ägare till vissa specialiserade fastigheter där förståelse för verksamhetens speciella behov är avgörande. Genom att själva äga vissa fastigheter kan Universitetet säkerställa att utbildning och forskning kan ske långsiktigt och under bästa möjliga förhållanden. SLU:s fastighetsinnehav ska präglas av långsiktighet. Förändringar i SLU:s fastighetsinnehav ska alltid göras i nära samarbete med Universitetets lokalplanering och fakulteter. Fastighetsinnehavet består av nära m 2 byggnader och ca hektar skog och mark. En effekt av att SLU:s fastighetsinnehav är direkt kopplat till Universitetets verksamhet är att fastigheterna finns på många olika platser i Sverige. Fastigheternas geografiska spridning ställer särskilda krav på förvaltningen. Byggnaderna håller en mycket varierad standard. Underhållet är kraftigt eftersatt och stora delar av beståndet förfaller. Den tekniska skulden är betydande och insatser för omkring 50 MSEK skulle behövas för att standarden på byggnaderna ska återupprättas. Byggnadernas standard ställer särskilda krav på förvaltningen. En tredjedel av ytan är idag vakant eller i sådant skick att den inte går att hyra ut. Ett förväntat hyresvärde på de för närvarande vakanta lokalerna MSEK årligen. Fastighetsinnehavets höga vakansgrad ställer även den särskilda krav på förvaltningen. 1(4)

2 Strategiskt mål för innehavet Universitetet ska förvalta de fastigheter där det finns, eller kan komma att finnas, ett behov för utbildning, forskning eller annan användning inom SLU. Fastighetsinnehavet ska hela tiden ses över med hänvisning till Universitetets och fakulteternas bedömning av nuvarande och framtida behov. Fastigheter som långsiktigt inte behövs för SLU:s verksamhet ska säljas. Andelen vakanta lokaler ska minska genom ett aktivt arbete med uthyrning och omställning av lokaler som i dagsläget inte kan hyras ut. 2. Affärsmässig fastighetsförvaltning SLU ska förvalta fastigheterna professionellt, affärsmässigt och på ett sådant sätt att tillgångarnas värde bevaras. Det innebär först och främst att fastigheterna ska hyras ut på marknadsmässiga villkor och utan subventioner till den interna verksamheten. Kravet på affärsmässighet framgår av förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter mm. Av förordningen framgår att Varje fastighet ska förvaltas på ett för Staten ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde bibehålls och om möjligt ökas. Vidare framgår av samma förordning att Upplåtelser ska ske på marknadsmässiga villkor. Strategiskt mål för affärsmässighet i förvaltningen Lokalerna ska hyras ut på marknadsmässiga villkor och utan subventioner till den interna verksamheten. I de fall där en intern uthyrning för närvarande inte uppfyller kravet på marknadsmässig hyra ska en sådan anpassning göras vid nästa möjliga tillfälle. Lokaler som hyrs ut till externa hyresgäster ska hanteras marknadsmässigt. 3. Underhåll av fastighetsinnehavet En grundförutsättning för att bibehålla fastigheternas värde är att underhålla dem på ett bra sätt. Ett särskilt fokus ligger här på förvaltningens 430 byggnader där många har ett eftersatt underhåll. I förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter mm, framgår att Varje fastighet ska förvaltas på ett för Staten ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde bibehålls och om möjligt ökas. SLU:s fastigheter återfinns över hela landet och andelen byggnader med eftersatt underhåll är som störst bland tomställda eller vakanta lokaler. Det i sin tur försvårar möjligheterna att minska vakansgraden i beståndet. En jämförelse med andra liknande fastighetsinnehav visar att ett grundläggande underhåll för SLU:s fastigheter bör ligga i intervallet MSEK årligen. För närvarande har identifierats ett eftersatt underhåll i storleksordningen 50 MSEK. 2(4)

3 För att kunna arbeta bort det eftersatta underhållet under en 5-årsperiod behöver underhållet av fastigheterna således ligga i intervallet MSEK per år i fem år. Strategiskt mål för underhåll av fastigheterna Det planerade underhållet ska säkerställa att värdet på respektive fastighet inte sjunker. Det planerade underhållet för fastighetsinnehavet ska under de kommande åren ha en sådan omfattning att det eftersatta underhållet kan minska och slutligen avskrivas. 4. Investeringar i fastighetsinnehavet Syftet med SLU:s fastighetsinnehav är att vara en resurs för utbildning och forskning inom Universitetet. Investeringar i fastighetsinnehavet kan gälla både utveckling av de befintliga fastigheterna men också rena fastighetsförvärv. Utgångspunkten är densamma att säkerställa att utbildning och forskning kan ske långsiktigt och under bästa möjliga förhållanden. Strategiskt mål för investeringar i fastighetsinnehavet SLU ska kunna förvärva fastigheter som har strategisk betydelse för SLU:s verksamhet. 5. Försäljning av fastigheter När ett beslut fattats om att en fastighet ska avyttras ska SLU följa förordning (1996:1190) om överlåtelse av Statens fasta egendom mm, av vilken framgår att en försäljning av fast egendom ska genomföras affärsmässigt. Detsamma gäller vid försäljning av byggnad på ofri grund. SLU ska låta värdera fastigheten varefter försäljningen ska ske genom offentlig auktion eller genom ett anbudsförfarande. Regeringen kan besluta om avvikelser från detta förfarande i särskilda fall (riktad försäljning). Andra statliga myndigheter samt berörd kommun kan vara berättigad till förköpsrätt. De förvaltade fastigheterna har klassificerats utifrån om de ska behållas och utvecklas inom SLU eller om de ska avyttras. Ett ställningstagande som innebär att fastigheten ska avyttras innebär att den ska säljas under 2014 eller senare. När en fastighet har avyttrats ska SLU följa kapitalförsörjnings-förordningen (2011:210) av vilken framgår att ett överskott vid en försäljning av fast egendom ska redovisas mot inkomsttitel. Undantag gäller bara om egendomen är finansierad på annat sätt än genom anslag eller lån. För SLU kan det vara aktuellt om fånget är en donation. Vid försäljning av en ursprungligen donerad egendom kan SLU disponera medlen självt. 3(4)

4 Strategiskt mål för försäljning av fastigheter SLU ska i alla sammanhang agera affärsmässigt i samband med att fastigheter eller byggnader ska avyttras. Ett uttryck för affärsmässighet är att genomföra upprustning eller uthyrning innan en fastighet säljs, om det på så sätt kan uppnås ett högre försäljningspris. Försäljningstidpunkten ska styras av det aktuella konjunkturläget för att uppnå maximalt försäljningspris. 6. Energi- och miljöfrågor SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund. Miljöarbetet är en integrerad del i arbetets vardag för SLU:s fastighetsförvaltning. Särskilt fokus ska läggas på energifrågor som är det område där fastighetsförvaltningen kan påverka mest. Under 2013 har ett nytt system för uppföljning av energiförbrukning i de enskilda byggnaderna upphandlats. Med detta system som grund kommer energiförbrukningen kunna minska både i SLU:s egna lokaler och hos hyresgästerna. Energikonverteringar från fossila bränslen till annat energislag fortsätter. Arbetet med att miljöcertifiera verksamheten har påbörjats. Rektor har beslutat att hela universitetet ska vara miljöcertifierat före utgången av Certifieringen ska gälla den internationella standarden ISO Strategiskt mål för energi- och miljöfrågor SLU ska verka för att energiförbrukningen per m 2 minskar samt att energikonvertering bort från fossila bränslen fortsätter. Arbetet med att miljöcertifiera SLU:s fastighetsförvaltning har påbörjats med sikte på att vara klara innan utgången av (4)

5 1(2) Dnr SLU ua Exp. den 16/5-14/AL Styrelsen BESLUT Rektor Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning Beslut Styrelsen beslutar att fastställa strategi för fastighetsförvaltningen, samt att uppdra åt rektor att fatta de beslut som krävs för att fastighetsförvaltningen ska kunna bedrivas i enlighet med strategin. Redogörelse för ärendet SLU:s fastighetsinnehav består av närmare m 2 byggnader och ca hektar skog och mark. Syftet med fastighetsinnehavet är att vara en resurs för utbildning och forskning inom universitetet. SLU är bästa ägare till vissa specialiserade fastigheter där förståelse för verksamhetens speciella behov är avgörande. Genom att själva äga vissa fastigheter kan universitetet säkerställa att utbildning och forskning kan ske långsiktigt och under bästa möjliga förhållanden. En effekt av att SLU:s fastighetsinnehav är direkt kopplat till universitetets verksamhet är att fastigheterna finns på många olika platser i Sverige. Detta ställer särskilda krav på förvaltningen. Byggnaderna håller en mycket varierad standard. Underhållet är kraftigt eftersatt och stora delar av beståndet förfaller. En tredjedel av ytan är idag vakant eller i sådant skick att den inte går att hyra ut. Den komplicerade geografin, det omfattande underhållsbehovet och de ständiga förändringarna i universitetets lokalbehov innebär sammantaget en stor utmaning för SLU:s fastighetsförvaltning. Planering, ordning och reda blir därför viktiga byggstenar i förvaltningen. SLU:s fastighetsinnehav ska präglas av långsiktighet och förvaltningen ska vara affärsmässig. Det är därför viktigt att fastställa strategiska mål för verksamheten. Motiv till beslutet Rektor fastställer årligen i en Förvaltningsplan de målsättningar som ska gälla för fastighetsförvaltningen under det aktuella året. Fastighetsförvaltning är emellertid en långsiktig process och vissa ställningstaganden bör göras med en längre tidshorisont. Syftet är att skapa möjligheter till en långsiktig och affärsmässig fastighetsförvaltning. SLU, Box 7070, SE Uppsala, Sweden tel: +46 (0) Org.nr mobil: 072/

6 Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitetsdirektör Martin Melkersson. Underlaget har i huvudsak utarbetats av fastighetschef Anders B Lundh. Rolf Eriksson Brennerfelt Martin Melkersson Kopia för kännedom Prorektor Dekaner Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen 2(2)

Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016

Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016 1(4) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1965 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2013-04-15 Styrelsen Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016 Detta är en sammanställning över investeringar i anläggningstillgångar

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Riktlinjer för korttjänster vid SLU

Riktlinjer för korttjänster vid SLU 1(3) DNR: Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2425 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Rapport från Riksantikvarieämbetet Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Tydligt och ändamålsenligt ansvar i enklare processer Riksantikvarieämbetet 2012 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB 2011-12-05 BESLUT Dnr LiU-2011-01837 1(1) Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB Med hänvisning till föreliggande beslutsunderlag och kompletterande muntlig föredragning fastställer universitetsstyrelsen

Läs mer

Kulturfastighetsutredningen. Del 1. Dnr 231-1967/08

Kulturfastighetsutredningen. Del 1. Dnr 231-1967/08 Kulturfastighetsutredningen Del 1 Dnr 231-1967/08 Begreppsförklaringar Ackumulerat underhåll Bidragsfastighet Fastighet Hyresfastighet Investering Kulturfastighet Levandegörande Nationell berättelse Nationellt

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur Dir. 2014: 118 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över möjligheterna

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef Dnr SLU ua 2013.1.1.2-850 Exp. den 2013-04-25 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-04-24 Rektor Personalkostnader Beslut Styrelsen för SLU beslutar att fastställa internrevisionens rapport Personalkostnader

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143 KF 316 10 DEC 2012 Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter KSN-2012-1143 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

RiR 2010:2. Regeringens försäljning av Vasakronan

RiR 2010:2. Regeringens försäljning av Vasakronan RiR 2010:2 Regeringens försäljning av Vasakronan ISBN 978 91 7086 206 9 RiR 2010:2 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-03-05 Dnr: 33-2008-1089 Riksrevisionen

Läs mer

Innehåll. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet.

Innehåll. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet. Verksamheten 2006 Innehåll Året i korthet 1 Verksamheten 2 Ägarens riktlinjer 6 Vd har ordet 8 Marknad 10 Reportage Folke Bernadotteakademin 18 Reportage Hornö 20 Reportage Vårt Sätt att Arbeta 22 Miljö

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Boverket. Utvärdering av förköpslagen (1967:868)

Boverket. Utvärdering av förköpslagen (1967:868) Boverket Utvärdering av förköpslagen (1967:868) Utvärdering av förköpslagen (1967:868) Boverket juni 2008 Titel: Utvärdering av förköpslagen (1967:868) Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 PDF: ISBN:

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer