Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning"

Transkript

1 (Sidan 1 av 9) PROJEKTPLAN Webbadress Projektnamn Idrefiber Fastställt av Dokumentansvarig Agne Fredriksson Dokumentidentitet Version pa3 Datum Status Godkänd/

2 (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning PROJEKTPLAN... 1 Innehållsförteckning Direktivet Beskrivning Omfattning Effektmål Produktmål Avgränsning Tidplan Kostnad Avslutskriterier Avvikelser Beroenden Organisation Beskrivning av ansvar Resurser Genomförande Start av projektet Beslutspunkt Uppföljning/ Rapportering Avslut av projektet Påverkan på/av projektet Nyckelantagande Samverkan Kommunikation Inom projektet Kommunikationsplan Kvalitetsplan Risk- och sårbarhetsanalys... 9

3 (Sidan 3 av 9) 1 Direktivet Idre saknar i dag ett framtidssäkert nät för data- och telekommunikation. ADSL och ett kabel-tv-nät finns i den centrala delen av byn. ADSL-nätet kommer inte att kunna möta det krav på hastighet som anges i statsmaktens mål för Kabel-TV-nätet uppfyller inte de krav som ställs av den moderna TV-tekniken med icke tablålagd programverksamhet och andra smart-tv tjänster. Mobila operatörer erbjuder 3G och 4G som når vissa områden i byn. Ingen av dessa nät har kapacitet att erbjuda den framtidssäkerhet och kapacitet som finns i det mål som satts upp för bredbandsuppbyggnad till år Älvdalens kommun har tagit beslut om och bygger stamnät i kommunen, ett nät som kommer att sammankoppla alla byar med kommunens centralnod. Stamnätet från kommunen finns redan nu tillgängligt för oss i Idre. Även stamnät från andra leverantörer finns tillgängliga. Flötningen, Särna och Grövelsjön är klara eller snart klara med sin fiberinstallation så nu är det dags för oss fastighetsägare i Idre by att göra vårt val om vi vill ha fiber till vår/våra fastigheter. Ett fibernät ger oss en framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, med kapacitet att växa i de närmaste trettio åren. Ett fibernät ger oss möjlighet till snabbt bredband, IP-telefoni och digital-tv som i vilken större tätort som helst. Projektet arbetar på uppdrag av Idrefiber, ekonomisk förening, som också kommer att äga och driva det nät som blir resultat av projektet. I en första etapp, en förstudie, undersöker vi förutsättningarna, tekniska och ekonomiska, för att bygga ett nät i Idre. Om förstudiens resultat blir positivt kommer projektet, efter beslut på stämma i Idrefiber att gå vidare och bygga och driftsätta nätet. 2 Beskrivning 2.1 Omfattning Syftet med projektet är att skapa ett fibernät från en centralpunkt i byn till fastigheter i hela Idre, inkluderande boende i Synnanåt och ut till fastigheterna längs Flötningsvägen, Västanåt, längs Foskrosvägen ut tom Dalaberget, Fjällfotens stugby, samt längs riksvägen sydost ut förbi industriområdet ut till Sundbäcken. Dessutom ingår ett fibernät i Höstsätern. Alla fastighetsägare och företagare som anmäler intresse skall erbjudas anslutning, dessutom skall en överkapacitet för tillkommande anslutningar

4 (Sidan 4 av 9) finnas. Från byns anslutningspunkt ska nätet anslutas till stamnät som drivs av kommersiell operatör som erbjuder ett tjänsteutbud. Avtal ska finnas med operatör med ett utbud av tjänsteleverantörer så att de anslutna skall kunna beställa TV- tele- och internettjänster. 2.2 Effektmål Boende och företagare skall kunna erbjudas samma IT-stöd och teletjänster som boende i andra delar av landet. Enskilda och företagare skall kunna erhålla samhällsservice från kommun, landsting och annan offentlig verksamhet i hem eller kontor. Projektet vänder sig till fast boende, fritidsboende, företagare i Idre och möjliggöra fortsatt boende eller förlängt fritidsboende, dessutom möjligheter för företagare att verka i Idre på lika villkor med företagare i andra delar av landet. 2.3 Produktmål Fullvärdigt bredband byggt med fiberteknik med anslutning till alla fastigheter som så önskar i hela det aktuella området. Möjlighet att beställa tjänster såsom TV, telefon och bredband för dataanslutning och Triple-play från minst två tjänsteleverantörer. 2.4 Avgränsning Idrefiber kommer inte att omfatta de stugbyar som finns längs upp på Idrefjällsvägen, ej heller Idresjöns stugby. 2.5 Tidplan Se Tidplan Idrefiber. BP1 Projektet börjar med en förstudie, beslutat mars BP2 Start av planeringsfas, oktober BP3 Start av genomförande, maj BP4 Avstämning

5 (Sidan 5 av 9) BP5 Överlämna resultat, kvartal 1, BP 6 Stäng projektet, kvartal 2, BP7 Stäm av effektmål Kvartal Kostnad Kostnad för genomförandefasen är beräknad till Kostnader: Projektering Anläggningsarbeten Material Dokumentation Administration Totalt uppskattad kostnad för genomförandet, tot kost 6,0 Msek Planerade intäkter: Insatser: 200 fast. á ,0 MSek Bidrag Länsstyrelsen (50% av tot kost) 3,0 MSek Totalt planerade intäkter 6,0 MSek 2.7 Avslutskriterier Nätet är klart, inmätt, driftsatt och godkänt av mottagaren, Idrefiber, ekonomisk förening. 2.8 Avvikelser Avvikelser från projektplan rapporteras till projektets styrgrupp. Styrgruppens deltagare beslutas av Idrefibers styrelse. 2.9 Beroenden Inga identifierade. 3 Organisation Projektorganisation förstudie: Information och Marknadsföring: Herbert Halvarsson Projektgrupp avtal: Göte Holmgren

6 (Sidan 6 av 9) Projektgrupp entreprenad: Micke Brunnberg Projektgrupp Ekonomi: Gudrun Hedin-Bergqvist Projektgruupp Drift och underhåll: Styrgrupp: Idrefibers styrelse eller av Idrefiber styrelse utsedda representanter. 3.1 Beskrivning av ansvar Uppdragsgivarens ansvar Idrefibers styrelse ansvarar för att de beslut tas som för arbetet framåt, dvs åtminstone milstensbesluten BP2 till BP7. Styrgruppens ansvar Styrgruppens ansvar är att noga följa projektets utveckling genom att kräva kontinuerlig statusrapportering samt avvikelserapportering när sådana uppstår. Vid behov vidta åtgärder i syfte att stärka projektet. Projektledarens ansvar Driva projektet till fullföljande av projektplanen, projektbudgeten och uppfyllande av kravspecifikationen. Att fortlöpande rapportera status i projektet. Vid avvikelser som inte kan hanteras inom projektets tidplan eller budget rapportera detta till projektets styrgrupp. Projektgruppernas ansvar Driva sitt ansvarsområde eller sina tilldelade arbetsuppgifter i enlighet med tidplan. Delta i de projektmöten som kallas och rapportera status månadsvis. Projektgrupp Information och marknadsföring Kommunikationsplan Informationsblad Informationsmöten Marknadsföring av Idres fibernät Hemsida Projektgrupp Ekonomi Budget Bidragsansökningar Momsregistrering Bankkontakt, byggfinansiering(byggkreditiv)

7 (Sidan 7 av 9) Momsdeklaration Affärsmodell för driftfasen Projektgrupp Avtal Markupplåtelseavtal Anslutningsavtal Miljösamråd Vattenverksamhet (vid behov) Projektgrupp Entreprenad Projektering Upphandling - Systemleverantör - Markentreprenör Områdesrepresentanter Projektgrupp Drift Upphandling - Nätanslutning - Kommunikationsoperatör - Drift av det passiva nätet Drift & Underhållsorganisation 3.2 Resurser Uppdragsgivare Idrefiber Styrgrupp Av fiberföreningen utsedda representanter. Eventuellt också av myndigheter eller kommunen utsedd representant. Projektgranskare Av Idrefiber utsedd granskare. Projektledare Agne Fredriksson Resurspersoner Agne Fredriksson, projektledning, Herbert Halvarsson Göte Holmgren Micke Brunnberg Gudrun Hedin-Bergqvist

8 (Sidan 8 av 9) Övriga resurser Avtalade entreprenörer 4 Genomförande Eventuell etappindelning och slutlig milstensplanering kommer att göras när vi får klart med finansiering och vår egen detaljplanering. 4.1 Start av projektet 4.2 Beslutspunkt BP1: Beslut om start av förstudie, klart, mars 2014 BP2: Beslut om start av projektplanering, förstudien klar och vi vet vad projektet skall göra. Kravspecifikation klar, första version av projektplan klar. BP3: Beslut om start av genomförande, genomförandestudien är klar och vi vet hur vi ska göra och vi vet hur vi ska finansiera. Projektplan färdig. Budget klar. BP4: Beslut om att slutföra projektet. Halvvägs genom genomförandefasen tas beslut om projektet skall fullföljas. Beslutet tas om projektet har fortskridit på ett acceptabelt sätt och ser ut att gå i mål resultat och finansiellt på ett godtagbart sätt. Här kan även beslutas om korrigerande åtgärder vad beträffar både omfattning och finansiering. BP5: Överlämna projektresultat och förvaltningsunderlag till förvaltande organisation BP6: Beslut tas om att godkänna projektets resultat och att därmed avsluta projektet. 4.3 Uppföljning/ Rapportering 4.4 Avslut av projektet Projektet skall slutrapporteras på vanligt sätt. 5 Påverkan på/av projektet Vi förväntar oss enbart positiv påverkan på boende och företagare i Idre. Befintliga företagare har de möjligheter vad gäller kommunikation som de skulle haft på annan plats i landet. Boende, fast och fritids, har möjlighet till samma telekommunikationstjänster som andra i landet har. Detta gör för fastboende möjlighet att leva kvar i byarna, för fritidsboende ger det möjlighet att utsträcka

9 (Sidan 9 av 9) tiden i fritidshuset då många har möjlighet att sköta, åtminstone tidvis, sitt arbete på distans. 6 Nyckelantagande 7 Samverkan Vi kommer självfallet att samverka med Älvdalens kommun för att i största möjliga mån kunna utnyttja befintlig kanalisation. Vi kommer också att sträva efter att samarbeta med projektgrupperna i närliggande byar som bygger sina byars nät. 8 Kommunikation 8.1 Inom projektet Mailgrupp med projektledaren och teamledarna. 8.2 Kommunikationsplan Kommunikationsplan kommer att beskriva projektets kontakter med andra utanför projektet. Vi ska sträva efter ett förutbestämt kontinuerligt informationsflöde från projektet till alla Idrebor men speciellt till alla som anmält intresse. Föreningens hemsida kommer att vara ett viktigt medel för att uppnå detta, men även stormöten och annonsering. 9 Kvalitetsplan Kvalitetsplan kommer att vara en del av projektplanen. 10 Risk- och sårbarhetsanalys Inför beslutet BP3 kommer projektet att ha gjort en riskanalys och också redovisa åtgärder för att minimera dessa.

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Riktlinjer för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Riktlinjer för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (11) Datum Version 2014-03-18 1.0 Tjänsteställe/handläggare Dokumentnamn Informationsklass Kommunledningskontoret Riktlinjer för bredband Arbetsmaterial IT-avdelningen Tomas Karlsson E-post: Tel: Riktlinjer

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Söderköping 2011-10-18 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Östersund och Krokom 2012-03-27 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer