Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011"

Transkript

1 Beslutsprocess Kommunfullmäktige den 16 december 2010 Projektnamn: Färdplan Flen 2011 Projektägare: Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv Styrgrupp: Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Lars Rådh, Karin Lindgren, Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari 2011 Slutdatum: December 2011 BP2 - Beslut att starta genomförandefasen Datum och underskrift Projektägare / finansiär Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 1 av 12

2 1 Direktivet Beskrivning Effektmål Projektmål Prioritering Koppling till andra projekt/processer Förutsättningar Avvikelser Konsekvenser för kommunens övergripande mål Tidplan Resursplan Budget Organisation Risker Kommunikation Inom projektet Kommunikationsplan Avslut Leverans och överlämning Projektavslut...12 Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 2 av 12

3 1 Direktivet Färdplan Flen syftar till att skapa en positiv utveckling i Flens kommun genom ett långsiktigt och medvetet kommun- och varumärkesutvecklingsarbete i samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare i Flen. Faktorer som påverkar Flens Kommun i dag och som lägger bakom initieringen av Färdplan Flen inkluderar Ett sjunkande befolkningstal, från invånare i 1965 till i Detta medför en minskning av skatteintäkter på 117 miljoner kronor. Omstruktureringar i näringslivet från en hög andel industrisysselsättning till en allt större tjänstesektor En utveckling från ett fåtal stora arbetsgivare inom industrin till ett stort antal småföretag En minskning av det kommersiella utbudet Dåliga placeringar i nationella undersökningar i förhållande till boende, besök och näringsliv. Utifrån denna bakgrund har Kommunfullmäktiga under hösten 2009 beslutat att initiera projektet Färdplan Flen, ett 10-årigt kommun- och varumärkesutvecklingsprojekt för att bryta denna trend. I direktivet för Färdplan Flen får styrgruppen för Färdplan Flen i uppdrag att ta fram förslag till arbetsformer för arbetet med att ta fram en vision, mål och strategier samt genomförandeplaner/årliga verksamhetsplaner. Direktivet beskriver också hur Färdplan Flen kommer att genomföras i olika faser, med en planerings- och visionsfas under 2010 och 2011 för sedan att övergå till en implementeringsfas under Detta dokument beskriver projektplanen för Färdplan Flen under 2011 som är en del av visions- och planeringsfasen. 2 Beskrivning 2.1 Effektmål Syftet med planerings- och visionsfasen av Färdplan Flen är att ta fram en vision för kommunen i dialog med invånare, förenings- och näringslivet. Dessutom ska kommunen tidigt under planerings- och visionsfasen involvera anställda i kommunen för att förändra och utveckla vår service och bemötande, samt genomföra konkreta stegvisa förbättringar i det dagliga arbetet och i kontakterna med invånare och näringsliv. Effektmålet för Färdplan Flen under 2011 är därmed en vision för Flens kommun som: har tydliga strategiska mål, är utvecklad i samverkan med och förankrad hos politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet i Flen, kommer att utgöra färdriktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Som en del av effektmålet har Flens kommun parallellt påbörjat utvecklingen av kompetenser och processer, som rustar organisationen att arbeta på ett effektivt, kompetent och bemötande sätt med den strategiska inriktningen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 3 av 12

4 2.2 Projektmål en för Färdplan Flen 2011 inkluderar 5 delprojekt som tillsammans bidrar till att uppnå det ovanför beskrivna effektmålet: Färdplan Flen Flens Kommun 2019 Ortsutveckling Dialog och Delaktighet Effektivare Organisation Attraktiv Arbetsgivare För varje delprojekt kommer delprojektplaner att tas fram. Dessa kommer att gå genom ledningsgruppen för beredning och beslutas av styrgruppen för Färdplan Flen och därefter presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiga. Se punkt 3 (tidsplan). Projektmål för Färdplan Flen 2011 inkluderar: Flens kommun 2019 Effektmål: Att ta fram en vision för Flens kommun med tydliga och kommunövergripande målbeskrivningar, utvecklat i nära samarbete med politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet i Flen och baserat på en gedigen omvärldsanalys. Delprojektmål: 300 intervjuer med invånare i Flens kommun genomfört (löpande med deadline november 2011) 3 öppna möten minimum 120 deltagare (mars, jun, sept 2011) 4 omvärldsseminarier (feb, maj, aug, okt 2011) 1 informations- och 1 diskussionsseminarium med Kommunfullmäktiga (feb och dec 2011) 1 informations- och 1 diskussionsseminarium med Kommunstyrelse (jan och nov 2011) Sammanställning av insamlat material som ingår som underlag för planeringsdiskussioner inför 2013 (December 2011/Januari2012) Ortsutveckling Effektmål: Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Delprojektmål: Vision ska vara framtagen för 2 orter och handlingsplan under utveckling (Hälleforsnäs och Sparreholm) december 2011 Samarbete inlett med 1 ort (Skebokvarn) hösten 2011 Ytterligare tre orter ska ha mottagit stöd i mobiliseringsfasen, (Flens tätort, Bettna och Mellösa) december 2011 Dialog och Delaktighet Effektmål: Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 4 av 12

5 Att i nära samarbete med Medborgardialogberedningen utveckla metoder och arbetsformer för att stärka medborgardialogen och dialogen och delaktigheten för medarbetare i kommunen. Delprojektmål: beslutad i Färdplan Flen styrgrupp (sommaren 2011) Synpunkthanteringen utvärderad i kommunen (hösten 2011) Kartläggning av existerande processer för medborgardialog (hösten 2011) Förstudie och projektplan för ungdomsinflytande beslutad (hösten 2011) Effektivare Organisation Att utveckla styrmodell, processer och arbetsformer som möjliggör att Flens Kommun som organisation arbetar så effektivt som möjligt med tydlig måluppföljning. Förstudie och projektplan för implementering av styrmodell beslutad (sommaren 2011) Förstudie och projektplan för förbättring av intranät beslutad (sommaren 2011) Implementering av projektmodell i kommunen med 35 personer utbildade som projektledare (hösten 2011) Behovsanalys utfört i kommunen med identifiering av potentiella förbättringsområden (hösten 2011). Attraktiv Arbetsgivare Effektmål: Att arbeta för att Flens kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med en professionell organisation och verksamhet med hög kvalitet Delprojektmål: Delprojektplan med inriktning på rekrytering, lönesättning, kompetensutvecklingsplan beslutad i styrgruppen (september 2011) 2.3 Prioritering Prioritering mellan tid, kvalitet och resurser kommer i första hand att göras inom de olika delprojekten och förhållande emellan dessa kommer att beskrivas i respektive delprojektplaner. 2.4 Koppling till andra projekt/processer Delprojekten inom Färdplan Flen 2011 ingår i som en helhet och i projektplanen och är därmed ömsesidig kopplat till varandra. Resultaten av delprojekten Attraktiv Arbetsgivare, Effektiv Organisation och Dialog och Delaktighet bidrar till att skapa de interna förutsättningarna som krävs för att kunna arbeta för implementeringen av kommunens vision och mål, som kommer att tas fram under Delprojekten Effektivare Organisation och Dialog och Delaktighet är beroende av den pågående omorganisationen och rekrytering till Kommunledningsförvaltningen. Eftersom både delprojekt kräver resurser från förvaltningen i form av projektägare och projektledare är omorganisationen en förutsättning för projektplaneringen av delprojekten kan påbörjas. Delprojekten Flens kommun 2019 och Ortsutveckling är kopplat till Översiktsplaneringen och kommer att ingå som en del av denna process. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 5 av 12

6 Delprojektet Dialog och Delaktighet är kopplat till den politiska beredningsgrupp om Medborgardialog och kan revidera sitt uppdrag utifrån beredningens inriktning. 2.5 Förutsättningar Inom de olika delprojekten kommer Lagen om offentlig upphandling att följas när externa konsulter anlitas. 2.6 Avvikelser Avvikelser från milstolpar och mål satt i respektive delprojektplaner kommer i första hand att rapporteras till delprojektets styrgupp genom statusrapporter. Delprojektets styrgrupp ansvarar för att göra en revidering utifrån resurser, tid och kvalitet. Värderar delprojektets styrgrupp att avvikelsen för delprojektet kommer att påverka effektmålet för det övergripande projektet kommer avvikelsen att rapporteras till styrgruppen för Färdplan Flen med förslag på åtgärder. 2.7 Konsekvenser för kommunens övergripande mål Färdplan Flen 2011 är direkt kopplat till kommunens övergripande mål Fler och nöjdare kommuninvånare. Slutresultatet kommer att påverka revideringen av kommunens mål genom den vision som är slutprodukten för Färdplan Flen Tidplan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Flens kommun intervju genomfört Öppna möten Omvärldsseminarier Informationsseminarium KF Diskussionseminarium KF Informationsseminarium KS Informationsseminarium KS Sammanställning av material levererat till KS Ortsutveckling Delprojektplan beslutad Styrgruppen Vision och handlingsplan för 2 orter Samarbete inlett med en ort 3 orter mottagit stöd i mobilisering Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 6 av 12

7 Dialog och Delaktighet Projektledning etablerat (beroende av omorganisering av KLF) beslutad i Färdplan Flen styrgrupp Synpunkthanteringen utvärderad Kartläggning av existerande processer för medborgardialog Förstudie och projektplan för ungdomsinflytande beslutad i styrgruppen Effektiv Organisation Förstudie och projektplan för implementering av styrmodell beslutad Förstudie och projektplan för förbättring av intranät beslutad Implementering av projektmodell i kommunen med 35 personer utbildad som projektledare Behovsanalys utfört Attraktiv Arbetsgivare Delprojektplan beslutad i styrgruppen 4. Resursplan Resurs/kompetens Källa Status Projektägare för de olika delprojekten Ledningsgrupp och KLF Delvis säkrade, beroende av omorganisation av och rekrytering inom KLF Projektledare KLF och de berörda förvaltningarna Delvis säkrade, beroende av omorganisation av och rekrytering inom KLF Projektkunskap Projektutbildning Delvis säkrad utbildning Projektadministration Nyanställning på 50% Färdplan Flen budget Planerad jan/feb 2011 Delvist säkrad - under rekrytering med förväntad Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 7 av 12

8 anställning senast våren 2011 Detaljerade resursplaner kommer att ingå i respektive delprojektplan. 5. Budget Kostnad för projektledning och delprojekt Flens Kommun 2019 är täckt inom budgeten för Färdplan Flen Kostnad för processtöd inom Ortsutveckling ligger också inom budgeten, tillika med en summa för projektmedel. Kostnad för delprojekt Attraktiv Arbetsgivare, Effektivare Organisation och Dialog och Delaktighet ligger inte inom budgeten för Färdplan Flen men täcks inom rambudgeten för respektive verksamhet. Post Beskrivning Kostnad Projektledning Personalkostnad och utvärdering Kommunikation och Information Informationsmaterial, evenemang, marknadsföring Kompetensutveckling och Utbildningar, seminarier, studiebesök, omvärldsanalys konsulttjänster Undersökningar och informationsinsamling Ortsutveckling Processtöd och projektpengar Totalt Organisation Projekt Projektägare Styrgrupp Projektledare Färdplan Flen Kommunfullmäktiga KSAU, Lars Rådh, Karina Krogh med delegering till Anders Berglöv Karin Lindgren och Arne Fältin Delprojekt Delprojektägare Styrgrupp Projektledare Flens kommun 2019 Anders Berglöv KSAU, Lars Rådh, Karin Lindgren och Arne Fältin Karina Krogh Ortsutveckling Lars Rådh Berit Robrandt Alhberg Tekniska förvaltning Extern förening Extern näringsliv Dialog och Delaktighet Attraktiv Arbetsgivare KLF Hans Lindberg Berit Robrandt Ahlberg Matthias Pfeill Marianne Rynefeldt Skog Michael Martinsson, Åsa Furen-Thulin, Rep. Från Framtidens Ledare Karina Krogh/Hans- Erik Eriksson KLF utses efter omorganisationen av KLF är på plats Eva Sjöberg Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 8 av 12

9 Effektiv Organisation Lars Rådh KLF KLF Ulrika Lernefalk utses av delprojektägaren (KLF) En projektgrupp kommer att sammankallas bestående av delprojektägarna med ansvaret för att driva och samordna verkställningen av projektplanerna. En referensgrupp med representanter från näringslivet och föreningslivet kommer att sammankallas med ansvar att ge råd om verkställningen av projektet och informera om projektet i sina olika nätverk. Ledningsgruppen i Flens kommun får en roll som beredningsgrupp för projektplaner inom Färdplan Flen. Lilla Partnerskapet är beteckningen för en grupp med representation från näringslivet, föreningslivet (referensgruppen), politiker, ledningsgruppen och tjänstemän i nyckelpositioner i Flens Kommun som kommer att sammanskallas som del av visionsprocessen. Ansvarsfördelningen för de olika roller Del/projektägare: Är ordförande och sammankallande i i projektstyrgruppen Föreslår projektledare och stödjer denna Upprättar direktiv i dialog med projektledaren och förankrar detta i ledningsgruppen Definierar effektmålen och förankrar dessa i ledningsgruppen samt ansvarar för att dessa mål uppnås och mäts Styrgruppen för projekt/delprojekt Säkerställer att projektets resultat är i linje med projektägarens direktiv Säkerställer att de resurser som är godkända i projektplanen finns Är resurs i projektet Beslutar om omfördelning och ändring i projektplanen Projektledare Tolkar projektdirektivet och skapar en projektplan och budget utifrån detta Ansvarar för projektets genomförande enligt mål och budget satt i projektplanen Rapporterar progress och förändringar gentemot planen till styrgruppen Kommer med lösningsförslag inom prioriteringen Ansvarar för projektdokumentationen Förankrar projektbudget och ekonomirutiner för projektet i projektgruppen Informerar alla projektets intressenter Förfogar över personal tilldelade projektet Förfogar över medel tilldelat projektet 7. Risker Styrgruppen för Färdplan Flen har identifierat en rad risker för projektet och åtgärder för att minimera dessa risker. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 9 av 12

10 Trovärdighet Att projektet inte upplevs som trovärdigt av viktiga intressenter i projektet har identifierats som en av projektets största risker. Orsaker till detta inkluderar bland annat erfarenheter av tidigare liknande projekt; bristande tilltro till uthållighet i det strategiska tänkandet och otillräcklig förankring i befolkningen, föreningslivet och näringslivet. Följande åtgärder kommer att göras för att minimera risken; En nulägesanalys kommer att tas fram för att skapa en gemensam utgångspunkt för projektet Projektets kommunikationsstrategi och plan säkrar att regelbunden information om utveckling och resultat till de olika intressenterna Visionsprocessen kommer att baseras på dialog och delaktighet för att engagera och involvera viktiga intressenter i kommunen En referensgrupp kommer att etableras med representation från närings- och föreningslivet. en inkluderar fortsatt ortsutveckling i fler orter. Otydlig vision och strategiska mål En annan stor risk som har identifierats som hög, är att projektet leder till bristande resultat därför att visionen och de strategiska målen inte är tydliga och inte följs upp regelbundet. För att minimera denna risk är följande åtgärder inkluderade i projektplanen: Implementering av styrmodell i kommunen Implementering av projektmodell i kommunen Synliggöra och uppskatta engagemang/förslag Brist på kompetens om projektledning och omvärldsanalys En risk som identifierats som medelhög är att kompetensen för att driva projekt inte är tillräcklig stor och att projekt därför inte drivs tillräckligt effektivt. En bristande omvärldsanalys innebär risken att projektmålen inte är formulerade utifrån de möjligheter och hot som finns i vår omvärld. För att minimera dessa risker är följande åtgärder inkluderade i projektplanen: Implementering av projektmodell i kommunen Löpande omvärldsanalys som en del av visionsprocessen Bristande kontinuitet vad gäller politisk förankring och beslutsförmåga Risken att projektet inte leder till utveckling därför att det inte har förankrats i den politiska beslutsprocessen har identifierats som hög. Följande åtgärder är inkluderade i projektplanen för att minimera denna risk: Regelbunden återkoppling till Kommunstyrelsen Aktiv involvering av Kommunfullmäktige i visionsprocessen En tydlig plan för överlämning av projektets slutresultat till politiken, så att rekommendationer till vision och strategiska mål integreras i den politiska processen under (Se punkt 9 för detalj). Otillräcklig rättvisa mellan orterna Risken att projektet inte förmår att inkludera alla orter på ett rättvist sätt har identifierats som medelhög. Följande åtgärder är inkluderade i projektplanen för att minimera denna risk: Fortsätta arbetet med ortsutvecklingen och sprida det till andra orter Fortsätta samarbetet med bygderåden genom Hela Sveriga Ska Leva (HSSL) i planeringen av ortsutveckling i kommunen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 10 av 12

11 8. Kommunikation 8.1 Inom projektet Styrgruppen för Färdplan Flen kommer att sammankallas ungefär 1 gång i månaden under året för att besluta om delprojektplaner och ta emot statusrapporter som sammanfattar utveckling inom de olika delprojekteten. Protokoll från dessa möten och statusrapporter kommer att publiceras på kommunens hemsida. Styrgrupperna för de respektive delprojekten kommer att sammankallas efter behov. Delprojektägaren är tillsammans med delprojektledaren ansvarig för att sammanställa statusrapporter för projektet. All projektdokumentation kommer att sparas på K under Färdplan Flen mappen tills ett nytt intranät har utvecklats. Referensgruppen kommer att sammankallas ungefär varannan månad, och får möjlighet att ta del av statusrapporter för hela projektet. Förvaltningschefer har tillsammans med projektledaren ansvar för att sprida information om projektet i de olika förvaltningarna. Kommunfullmäktige kommer årligen att ta emot redovisningar och genomförande/verksamhetsplaner för projektet. 8.2 Kommunikationsplan I detta första skede av Färdplan Flen har styrgruppen identifierat följande som de viktigaste intressenterna i projektet: invånare i Flens kommun, föreningslivet, näringslivet, politiker och tjänstemän. Invånare kommer att informeras om hela projektet och olika delprojekten genom Glimten och månatliga Färdplan Flen nyhetsbrev. Dessutom kommer pressmeddelande att skickas till lokala media inför varje evenemang inom Flens Kommun Inbjudan till olika evenemang och aktiviteter kommer dessutom att gå ut till invånare genom affischer, föreningsnätverk, Glimten och lokala tidningar. På Flens Kommuns hemsida kommer Färdplan Flen att ha sin egen sida med regelbundna uppdateringar där det dessutom kommer att vara möjligt att bidra till projektet på olika sätt. Föreningslivet kommer att informeras genom de ovan beskrivna kanalerna. Dessutom kommer föreningslivet genom Hela Sverige Ska Leva (HSSL) nätverket att delta i referensgruppen för projektet och därmed informeras och ha en roll som rådgivande grupp. Föreningslivet kommer också att bjudas in att delta i delprojekten ortsutveckling och Flens Kommun Näringslivet kommer att informeras genom de ovanför beskrivna kanalerna. Näringslivet kommer också genom Forum Flen och företagen i Flens kommun att delta i referensgruppen för projektet och därmed informeras och ha en roll som rådgivande grupp. Näringslivet kommer också att bjudas in att delta i delprojekten ortsutveckling och Flens kommun Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 11 av 12

12 Politiker i Flens kommun kommer att informeras om projektet genom Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. En workshop kommer att andordnas för Kommunfullmäktiga med särskilt syfte att informera och engagera kommunfullmäktige om delprojektet Flens Kommun Kommunstyrelsen kommer att uppdateras regelbundet och kommer att bjudas in att delta i Flens Kommun Tjänstemän kommer att informeras genom de ovanför beskrivna kanalerna. Dessutom kommer tjänstemän att informeras på Chefsdagar, APT och intranätet. Genom ledningsgruppen kommer information att spridas på de olika förvaltningarna. Tjänstemän kommer dessutom att bjudas in att delta i delprojekten Flens Kommun 2019, och beroende på arbetsuppgifter och roll i arbetsgrupper inom de olika delprojekten. 9. Avslut 9.1 Leverans och överlämning Fokus för överlämning av Färdplan Flen 2011 kommer att ligga på sammanställningen av allt material insamlat genom Flens Kommun 2019 som kommer att göras i slutet av Sammanställningen kommer att inkludera en analys av trender och möjliga strategiska fokusområden. Utifrån detta tar styrgruppen för Färdplan Flen i dialog med det lilla partnerskapet fram förslag till vision och strategiska mål. Projektägaren är ansvarig för att lägga detta fram till Kommunstyrelsen för diskussion och beslut för sedan att gå till Kommunfullmäktige. Visionen och de strategiska målen kommer därefter att ingå i budgetberedningens arbete inför 2013 som påbörjas i våren Projektägaren är ansvarig för denna del av överlämningen. Slutleveransen av de resterande delprojekt kommer att inkludera en slutrapport som beskriver de uppnådde målen och delleveranser och förslag till vidare åtgärder. Delprojektägaren är ansvarig för leveransen av dessa rapporter tillsammans med projektledaren. Förslag till nya åtgärder kommer att prioriteras i förhållande till visionen och de nya strategiska målen och ingå i projektplanen för Projektavslut Färdplan Flen 2011 s slutprodukt är en vision och strategiska mål förankrat i politiken, befolkningen och förenings- och näringslivet i Flens kommun. Visionen och de strategiska målen kommer genom den politiska processen att vara ledstjärnan i utvecklingen av kommunen och därmed utgångspunkten i den vidare utvecklingen av Färdplan Flen. Dessutom kommer slutprodukten att inkludera nya arbetsprocesser inom de olika delprojekten som skapar förutsättningar för det framtidiga strategiska arbetet. Överlämning av dessa slutprodukter kommer att beskrivas i de respektive delprojektplanerna. Projektorganisationen för Färdplan Flen och delprojekten kommer under våren 2012 att revideras utifrån den framtagna visionen och de strategiska målen. Detta kan innebära upplösning av vissa delprojekt och omfördelning av ansvar. En ny projektorganisation kommer att tas fram för hela Färdplan Flen med inriktning på visionen och de strategiska målen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 12 av 12

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013

ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013 2013-10-02 Statusrapport Projektnamn: Projektägare: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013 Lars Rådh Styrgrupp: Krister Karlsson, Bosse Karlsson, Kenneth Demner, (suppleant) Rolf Lydahl,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse:

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse: 1 (11) DATUM 2012-03-02 Beslutad av Kommunfullmäktige den 26 april 2012 Ortsutveckling Sparreholm - redovisning av projektet samt förslag till vision och handlingsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder 2013-01-28 Projektplan Projektnamn: Projektägare: Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder Kommunfullmäktige med delegering till Lars

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SLUTRAPPORT. Klippans kundtjänst 2014-04-15. Hans-Åke Lindvall. Projektägare. Fredrik Norén. Projektledare. Fredrik Norén. Slutrapport upprättad av

SLUTRAPPORT. Klippans kundtjänst 2014-04-15. Hans-Åke Lindvall. Projektägare. Fredrik Norén. Projektledare. Fredrik Norén. Slutrapport upprättad av SLUTRAPPORT Klippans kundtjänst Projektägare Projektledare Slutrapport upprättad av Hans-Åke Lindvall Fredrik Norén Fredrik Norén Datum 2014-04-04 1 Innehåll Projektets bakgrund... 3 Vad innebär införandet

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

KS 11 15 JANUARI 2014

KS 11 15 JANUARI 2014 KS 11 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Datum 2013-12-17 Diarienummer KSN-2013-1048 Kommunstyrelsen Fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster till utveckling

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19 Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Projektbeställare Ulrika

Läs mer

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun Rapport Granskning av projektstyrning Östersunds kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 7 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektplan. för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik

Projektplan. för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik Projektplan för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik 2011 1. Syfte och mål - Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning Revisionsrapport december 2009 Mats Carlström Sofie Arvidsson Komrev Sammanfattning

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer