Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011"

Transkript

1 Beslutsprocess Kommunfullmäktige den 16 december 2010 Projektnamn: Färdplan Flen 2011 Projektägare: Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv Styrgrupp: Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Lars Rådh, Karin Lindgren, Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari 2011 Slutdatum: December 2011 BP2 - Beslut att starta genomförandefasen Datum och underskrift Projektägare / finansiär Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 1 av 12

2 1 Direktivet Beskrivning Effektmål Projektmål Prioritering Koppling till andra projekt/processer Förutsättningar Avvikelser Konsekvenser för kommunens övergripande mål Tidplan Resursplan Budget Organisation Risker Kommunikation Inom projektet Kommunikationsplan Avslut Leverans och överlämning Projektavslut...12 Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 2 av 12

3 1 Direktivet Färdplan Flen syftar till att skapa en positiv utveckling i Flens kommun genom ett långsiktigt och medvetet kommun- och varumärkesutvecklingsarbete i samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare i Flen. Faktorer som påverkar Flens Kommun i dag och som lägger bakom initieringen av Färdplan Flen inkluderar Ett sjunkande befolkningstal, från invånare i 1965 till i Detta medför en minskning av skatteintäkter på 117 miljoner kronor. Omstruktureringar i näringslivet från en hög andel industrisysselsättning till en allt större tjänstesektor En utveckling från ett fåtal stora arbetsgivare inom industrin till ett stort antal småföretag En minskning av det kommersiella utbudet Dåliga placeringar i nationella undersökningar i förhållande till boende, besök och näringsliv. Utifrån denna bakgrund har Kommunfullmäktiga under hösten 2009 beslutat att initiera projektet Färdplan Flen, ett 10-årigt kommun- och varumärkesutvecklingsprojekt för att bryta denna trend. I direktivet för Färdplan Flen får styrgruppen för Färdplan Flen i uppdrag att ta fram förslag till arbetsformer för arbetet med att ta fram en vision, mål och strategier samt genomförandeplaner/årliga verksamhetsplaner. Direktivet beskriver också hur Färdplan Flen kommer att genomföras i olika faser, med en planerings- och visionsfas under 2010 och 2011 för sedan att övergå till en implementeringsfas under Detta dokument beskriver projektplanen för Färdplan Flen under 2011 som är en del av visions- och planeringsfasen. 2 Beskrivning 2.1 Effektmål Syftet med planerings- och visionsfasen av Färdplan Flen är att ta fram en vision för kommunen i dialog med invånare, förenings- och näringslivet. Dessutom ska kommunen tidigt under planerings- och visionsfasen involvera anställda i kommunen för att förändra och utveckla vår service och bemötande, samt genomföra konkreta stegvisa förbättringar i det dagliga arbetet och i kontakterna med invånare och näringsliv. Effektmålet för Färdplan Flen under 2011 är därmed en vision för Flens kommun som: har tydliga strategiska mål, är utvecklad i samverkan med och förankrad hos politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet i Flen, kommer att utgöra färdriktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Som en del av effektmålet har Flens kommun parallellt påbörjat utvecklingen av kompetenser och processer, som rustar organisationen att arbeta på ett effektivt, kompetent och bemötande sätt med den strategiska inriktningen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 3 av 12

4 2.2 Projektmål en för Färdplan Flen 2011 inkluderar 5 delprojekt som tillsammans bidrar till att uppnå det ovanför beskrivna effektmålet: Färdplan Flen Flens Kommun 2019 Ortsutveckling Dialog och Delaktighet Effektivare Organisation Attraktiv Arbetsgivare För varje delprojekt kommer delprojektplaner att tas fram. Dessa kommer att gå genom ledningsgruppen för beredning och beslutas av styrgruppen för Färdplan Flen och därefter presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiga. Se punkt 3 (tidsplan). Projektmål för Färdplan Flen 2011 inkluderar: Flens kommun 2019 Effektmål: Att ta fram en vision för Flens kommun med tydliga och kommunövergripande målbeskrivningar, utvecklat i nära samarbete med politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet i Flen och baserat på en gedigen omvärldsanalys. Delprojektmål: 300 intervjuer med invånare i Flens kommun genomfört (löpande med deadline november 2011) 3 öppna möten minimum 120 deltagare (mars, jun, sept 2011) 4 omvärldsseminarier (feb, maj, aug, okt 2011) 1 informations- och 1 diskussionsseminarium med Kommunfullmäktiga (feb och dec 2011) 1 informations- och 1 diskussionsseminarium med Kommunstyrelse (jan och nov 2011) Sammanställning av insamlat material som ingår som underlag för planeringsdiskussioner inför 2013 (December 2011/Januari2012) Ortsutveckling Effektmål: Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Delprojektmål: Vision ska vara framtagen för 2 orter och handlingsplan under utveckling (Hälleforsnäs och Sparreholm) december 2011 Samarbete inlett med 1 ort (Skebokvarn) hösten 2011 Ytterligare tre orter ska ha mottagit stöd i mobiliseringsfasen, (Flens tätort, Bettna och Mellösa) december 2011 Dialog och Delaktighet Effektmål: Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 4 av 12

5 Att i nära samarbete med Medborgardialogberedningen utveckla metoder och arbetsformer för att stärka medborgardialogen och dialogen och delaktigheten för medarbetare i kommunen. Delprojektmål: beslutad i Färdplan Flen styrgrupp (sommaren 2011) Synpunkthanteringen utvärderad i kommunen (hösten 2011) Kartläggning av existerande processer för medborgardialog (hösten 2011) Förstudie och projektplan för ungdomsinflytande beslutad (hösten 2011) Effektivare Organisation Att utveckla styrmodell, processer och arbetsformer som möjliggör att Flens Kommun som organisation arbetar så effektivt som möjligt med tydlig måluppföljning. Förstudie och projektplan för implementering av styrmodell beslutad (sommaren 2011) Förstudie och projektplan för förbättring av intranät beslutad (sommaren 2011) Implementering av projektmodell i kommunen med 35 personer utbildade som projektledare (hösten 2011) Behovsanalys utfört i kommunen med identifiering av potentiella förbättringsområden (hösten 2011). Attraktiv Arbetsgivare Effektmål: Att arbeta för att Flens kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med en professionell organisation och verksamhet med hög kvalitet Delprojektmål: Delprojektplan med inriktning på rekrytering, lönesättning, kompetensutvecklingsplan beslutad i styrgruppen (september 2011) 2.3 Prioritering Prioritering mellan tid, kvalitet och resurser kommer i första hand att göras inom de olika delprojekten och förhållande emellan dessa kommer att beskrivas i respektive delprojektplaner. 2.4 Koppling till andra projekt/processer Delprojekten inom Färdplan Flen 2011 ingår i som en helhet och i projektplanen och är därmed ömsesidig kopplat till varandra. Resultaten av delprojekten Attraktiv Arbetsgivare, Effektiv Organisation och Dialog och Delaktighet bidrar till att skapa de interna förutsättningarna som krävs för att kunna arbeta för implementeringen av kommunens vision och mål, som kommer att tas fram under Delprojekten Effektivare Organisation och Dialog och Delaktighet är beroende av den pågående omorganisationen och rekrytering till Kommunledningsförvaltningen. Eftersom både delprojekt kräver resurser från förvaltningen i form av projektägare och projektledare är omorganisationen en förutsättning för projektplaneringen av delprojekten kan påbörjas. Delprojekten Flens kommun 2019 och Ortsutveckling är kopplat till Översiktsplaneringen och kommer att ingå som en del av denna process. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 5 av 12

6 Delprojektet Dialog och Delaktighet är kopplat till den politiska beredningsgrupp om Medborgardialog och kan revidera sitt uppdrag utifrån beredningens inriktning. 2.5 Förutsättningar Inom de olika delprojekten kommer Lagen om offentlig upphandling att följas när externa konsulter anlitas. 2.6 Avvikelser Avvikelser från milstolpar och mål satt i respektive delprojektplaner kommer i första hand att rapporteras till delprojektets styrgupp genom statusrapporter. Delprojektets styrgrupp ansvarar för att göra en revidering utifrån resurser, tid och kvalitet. Värderar delprojektets styrgrupp att avvikelsen för delprojektet kommer att påverka effektmålet för det övergripande projektet kommer avvikelsen att rapporteras till styrgruppen för Färdplan Flen med förslag på åtgärder. 2.7 Konsekvenser för kommunens övergripande mål Färdplan Flen 2011 är direkt kopplat till kommunens övergripande mål Fler och nöjdare kommuninvånare. Slutresultatet kommer att påverka revideringen av kommunens mål genom den vision som är slutprodukten för Färdplan Flen Tidplan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Flens kommun intervju genomfört Öppna möten Omvärldsseminarier Informationsseminarium KF Diskussionseminarium KF Informationsseminarium KS Informationsseminarium KS Sammanställning av material levererat till KS Ortsutveckling Delprojektplan beslutad Styrgruppen Vision och handlingsplan för 2 orter Samarbete inlett med en ort 3 orter mottagit stöd i mobilisering Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 6 av 12

7 Dialog och Delaktighet Projektledning etablerat (beroende av omorganisering av KLF) beslutad i Färdplan Flen styrgrupp Synpunkthanteringen utvärderad Kartläggning av existerande processer för medborgardialog Förstudie och projektplan för ungdomsinflytande beslutad i styrgruppen Effektiv Organisation Förstudie och projektplan för implementering av styrmodell beslutad Förstudie och projektplan för förbättring av intranät beslutad Implementering av projektmodell i kommunen med 35 personer utbildad som projektledare Behovsanalys utfört Attraktiv Arbetsgivare Delprojektplan beslutad i styrgruppen 4. Resursplan Resurs/kompetens Källa Status Projektägare för de olika delprojekten Ledningsgrupp och KLF Delvis säkrade, beroende av omorganisation av och rekrytering inom KLF Projektledare KLF och de berörda förvaltningarna Delvis säkrade, beroende av omorganisation av och rekrytering inom KLF Projektkunskap Projektutbildning Delvis säkrad utbildning Projektadministration Nyanställning på 50% Färdplan Flen budget Planerad jan/feb 2011 Delvist säkrad - under rekrytering med förväntad Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 7 av 12

8 anställning senast våren 2011 Detaljerade resursplaner kommer att ingå i respektive delprojektplan. 5. Budget Kostnad för projektledning och delprojekt Flens Kommun 2019 är täckt inom budgeten för Färdplan Flen Kostnad för processtöd inom Ortsutveckling ligger också inom budgeten, tillika med en summa för projektmedel. Kostnad för delprojekt Attraktiv Arbetsgivare, Effektivare Organisation och Dialog och Delaktighet ligger inte inom budgeten för Färdplan Flen men täcks inom rambudgeten för respektive verksamhet. Post Beskrivning Kostnad Projektledning Personalkostnad och utvärdering Kommunikation och Information Informationsmaterial, evenemang, marknadsföring Kompetensutveckling och Utbildningar, seminarier, studiebesök, omvärldsanalys konsulttjänster Undersökningar och informationsinsamling Ortsutveckling Processtöd och projektpengar Totalt Organisation Projekt Projektägare Styrgrupp Projektledare Färdplan Flen Kommunfullmäktiga KSAU, Lars Rådh, Karina Krogh med delegering till Anders Berglöv Karin Lindgren och Arne Fältin Delprojekt Delprojektägare Styrgrupp Projektledare Flens kommun 2019 Anders Berglöv KSAU, Lars Rådh, Karin Lindgren och Arne Fältin Karina Krogh Ortsutveckling Lars Rådh Berit Robrandt Alhberg Tekniska förvaltning Extern förening Extern näringsliv Dialog och Delaktighet Attraktiv Arbetsgivare KLF Hans Lindberg Berit Robrandt Ahlberg Matthias Pfeill Marianne Rynefeldt Skog Michael Martinsson, Åsa Furen-Thulin, Rep. Från Framtidens Ledare Karina Krogh/Hans- Erik Eriksson KLF utses efter omorganisationen av KLF är på plats Eva Sjöberg Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 8 av 12

9 Effektiv Organisation Lars Rådh KLF KLF Ulrika Lernefalk utses av delprojektägaren (KLF) En projektgrupp kommer att sammankallas bestående av delprojektägarna med ansvaret för att driva och samordna verkställningen av projektplanerna. En referensgrupp med representanter från näringslivet och föreningslivet kommer att sammankallas med ansvar att ge råd om verkställningen av projektet och informera om projektet i sina olika nätverk. Ledningsgruppen i Flens kommun får en roll som beredningsgrupp för projektplaner inom Färdplan Flen. Lilla Partnerskapet är beteckningen för en grupp med representation från näringslivet, föreningslivet (referensgruppen), politiker, ledningsgruppen och tjänstemän i nyckelpositioner i Flens Kommun som kommer att sammanskallas som del av visionsprocessen. Ansvarsfördelningen för de olika roller Del/projektägare: Är ordförande och sammankallande i i projektstyrgruppen Föreslår projektledare och stödjer denna Upprättar direktiv i dialog med projektledaren och förankrar detta i ledningsgruppen Definierar effektmålen och förankrar dessa i ledningsgruppen samt ansvarar för att dessa mål uppnås och mäts Styrgruppen för projekt/delprojekt Säkerställer att projektets resultat är i linje med projektägarens direktiv Säkerställer att de resurser som är godkända i projektplanen finns Är resurs i projektet Beslutar om omfördelning och ändring i projektplanen Projektledare Tolkar projektdirektivet och skapar en projektplan och budget utifrån detta Ansvarar för projektets genomförande enligt mål och budget satt i projektplanen Rapporterar progress och förändringar gentemot planen till styrgruppen Kommer med lösningsförslag inom prioriteringen Ansvarar för projektdokumentationen Förankrar projektbudget och ekonomirutiner för projektet i projektgruppen Informerar alla projektets intressenter Förfogar över personal tilldelade projektet Förfogar över medel tilldelat projektet 7. Risker Styrgruppen för Färdplan Flen har identifierat en rad risker för projektet och åtgärder för att minimera dessa risker. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 9 av 12

10 Trovärdighet Att projektet inte upplevs som trovärdigt av viktiga intressenter i projektet har identifierats som en av projektets största risker. Orsaker till detta inkluderar bland annat erfarenheter av tidigare liknande projekt; bristande tilltro till uthållighet i det strategiska tänkandet och otillräcklig förankring i befolkningen, föreningslivet och näringslivet. Följande åtgärder kommer att göras för att minimera risken; En nulägesanalys kommer att tas fram för att skapa en gemensam utgångspunkt för projektet Projektets kommunikationsstrategi och plan säkrar att regelbunden information om utveckling och resultat till de olika intressenterna Visionsprocessen kommer att baseras på dialog och delaktighet för att engagera och involvera viktiga intressenter i kommunen En referensgrupp kommer att etableras med representation från närings- och föreningslivet. en inkluderar fortsatt ortsutveckling i fler orter. Otydlig vision och strategiska mål En annan stor risk som har identifierats som hög, är att projektet leder till bristande resultat därför att visionen och de strategiska målen inte är tydliga och inte följs upp regelbundet. För att minimera denna risk är följande åtgärder inkluderade i projektplanen: Implementering av styrmodell i kommunen Implementering av projektmodell i kommunen Synliggöra och uppskatta engagemang/förslag Brist på kompetens om projektledning och omvärldsanalys En risk som identifierats som medelhög är att kompetensen för att driva projekt inte är tillräcklig stor och att projekt därför inte drivs tillräckligt effektivt. En bristande omvärldsanalys innebär risken att projektmålen inte är formulerade utifrån de möjligheter och hot som finns i vår omvärld. För att minimera dessa risker är följande åtgärder inkluderade i projektplanen: Implementering av projektmodell i kommunen Löpande omvärldsanalys som en del av visionsprocessen Bristande kontinuitet vad gäller politisk förankring och beslutsförmåga Risken att projektet inte leder till utveckling därför att det inte har förankrats i den politiska beslutsprocessen har identifierats som hög. Följande åtgärder är inkluderade i projektplanen för att minimera denna risk: Regelbunden återkoppling till Kommunstyrelsen Aktiv involvering av Kommunfullmäktige i visionsprocessen En tydlig plan för överlämning av projektets slutresultat till politiken, så att rekommendationer till vision och strategiska mål integreras i den politiska processen under (Se punkt 9 för detalj). Otillräcklig rättvisa mellan orterna Risken att projektet inte förmår att inkludera alla orter på ett rättvist sätt har identifierats som medelhög. Följande åtgärder är inkluderade i projektplanen för att minimera denna risk: Fortsätta arbetet med ortsutvecklingen och sprida det till andra orter Fortsätta samarbetet med bygderåden genom Hela Sveriga Ska Leva (HSSL) i planeringen av ortsutveckling i kommunen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 10 av 12

11 8. Kommunikation 8.1 Inom projektet Styrgruppen för Färdplan Flen kommer att sammankallas ungefär 1 gång i månaden under året för att besluta om delprojektplaner och ta emot statusrapporter som sammanfattar utveckling inom de olika delprojekteten. Protokoll från dessa möten och statusrapporter kommer att publiceras på kommunens hemsida. Styrgrupperna för de respektive delprojekten kommer att sammankallas efter behov. Delprojektägaren är tillsammans med delprojektledaren ansvarig för att sammanställa statusrapporter för projektet. All projektdokumentation kommer att sparas på K under Färdplan Flen mappen tills ett nytt intranät har utvecklats. Referensgruppen kommer att sammankallas ungefär varannan månad, och får möjlighet att ta del av statusrapporter för hela projektet. Förvaltningschefer har tillsammans med projektledaren ansvar för att sprida information om projektet i de olika förvaltningarna. Kommunfullmäktige kommer årligen att ta emot redovisningar och genomförande/verksamhetsplaner för projektet. 8.2 Kommunikationsplan I detta första skede av Färdplan Flen har styrgruppen identifierat följande som de viktigaste intressenterna i projektet: invånare i Flens kommun, föreningslivet, näringslivet, politiker och tjänstemän. Invånare kommer att informeras om hela projektet och olika delprojekten genom Glimten och månatliga Färdplan Flen nyhetsbrev. Dessutom kommer pressmeddelande att skickas till lokala media inför varje evenemang inom Flens Kommun Inbjudan till olika evenemang och aktiviteter kommer dessutom att gå ut till invånare genom affischer, föreningsnätverk, Glimten och lokala tidningar. På Flens Kommuns hemsida kommer Färdplan Flen att ha sin egen sida med regelbundna uppdateringar där det dessutom kommer att vara möjligt att bidra till projektet på olika sätt. Föreningslivet kommer att informeras genom de ovan beskrivna kanalerna. Dessutom kommer föreningslivet genom Hela Sverige Ska Leva (HSSL) nätverket att delta i referensgruppen för projektet och därmed informeras och ha en roll som rådgivande grupp. Föreningslivet kommer också att bjudas in att delta i delprojekten ortsutveckling och Flens Kommun Näringslivet kommer att informeras genom de ovanför beskrivna kanalerna. Näringslivet kommer också genom Forum Flen och företagen i Flens kommun att delta i referensgruppen för projektet och därmed informeras och ha en roll som rådgivande grupp. Näringslivet kommer också att bjudas in att delta i delprojekten ortsutveckling och Flens kommun Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 11 av 12

12 Politiker i Flens kommun kommer att informeras om projektet genom Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. En workshop kommer att andordnas för Kommunfullmäktiga med särskilt syfte att informera och engagera kommunfullmäktige om delprojektet Flens Kommun Kommunstyrelsen kommer att uppdateras regelbundet och kommer att bjudas in att delta i Flens Kommun Tjänstemän kommer att informeras genom de ovanför beskrivna kanalerna. Dessutom kommer tjänstemän att informeras på Chefsdagar, APT och intranätet. Genom ledningsgruppen kommer information att spridas på de olika förvaltningarna. Tjänstemän kommer dessutom att bjudas in att delta i delprojekten Flens Kommun 2019, och beroende på arbetsuppgifter och roll i arbetsgrupper inom de olika delprojekten. 9. Avslut 9.1 Leverans och överlämning Fokus för överlämning av Färdplan Flen 2011 kommer att ligga på sammanställningen av allt material insamlat genom Flens Kommun 2019 som kommer att göras i slutet av Sammanställningen kommer att inkludera en analys av trender och möjliga strategiska fokusområden. Utifrån detta tar styrgruppen för Färdplan Flen i dialog med det lilla partnerskapet fram förslag till vision och strategiska mål. Projektägaren är ansvarig för att lägga detta fram till Kommunstyrelsen för diskussion och beslut för sedan att gå till Kommunfullmäktige. Visionen och de strategiska målen kommer därefter att ingå i budgetberedningens arbete inför 2013 som påbörjas i våren Projektägaren är ansvarig för denna del av överlämningen. Slutleveransen av de resterande delprojekt kommer att inkludera en slutrapport som beskriver de uppnådde målen och delleveranser och förslag till vidare åtgärder. Delprojektägaren är ansvarig för leveransen av dessa rapporter tillsammans med projektledaren. Förslag till nya åtgärder kommer att prioriteras i förhållande till visionen och de nya strategiska målen och ingå i projektplanen för Projektavslut Färdplan Flen 2011 s slutprodukt är en vision och strategiska mål förankrat i politiken, befolkningen och förenings- och näringslivet i Flens kommun. Visionen och de strategiska målen kommer genom den politiska processen att vara ledstjärnan i utvecklingen av kommunen och därmed utgångspunkten i den vidare utvecklingen av Färdplan Flen. Dessutom kommer slutprodukten att inkludera nya arbetsprocesser inom de olika delprojekten som skapar förutsättningar för det framtidiga strategiska arbetet. Överlämning av dessa slutprodukter kommer att beskrivas i de respektive delprojektplanerna. Projektorganisationen för Färdplan Flen och delprojekten kommer under våren 2012 att revideras utifrån den framtagna visionen och de strategiska målen. Detta kan innebära upplösning av vissa delprojekt och omfördelning av ansvar. En ny projektorganisation kommer att tas fram för hela Färdplan Flen med inriktning på visionen och de strategiska målen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 12 av 12

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013

ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013 2013-10-02 Statusrapport Projektnamn: Projektägare: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013 Lars Rådh Styrgrupp: Krister Karlsson, Bosse Karlsson, Kenneth Demner, (suppleant) Rolf Lydahl,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Arbetsgång. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12

Arbetsgång. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12 Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12 1 Innehållsförteckning Projektorganisation... 3 Projektägare... 3 Styrgrupp... 3 Projektledaren...

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse:

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse: 1 (11) DATUM 2012-03-02 Beslutad av Kommunfullmäktige den 26 april 2012 Ortsutveckling Sparreholm - redovisning av projektet samt förslag till vision och handlingsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Länsplan Västmanland. Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03

Länsplan Västmanland. Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03 Länsplan Västmanland Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03 Projektorganisation Projektägare Kommunerna, Landstinget, VKL och Länsstyrelsen Styrgrupp (VKL:s utökade presidium och Länsledningen)

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Projektplan. Etablering av En gemensam ingång

Projektplan. Etablering av En gemensam ingång Projektplan Etablering av En gemensam ingång 2014-12-03 Projektplan Etablering av en gemensam ingång Syfte Syftet med arbetet är att kunna erbjuda kommuninvånarna ett forum där olika professioner kan vägleda

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget PROJEKTPLAN 1(11) Handläggare, titel, telefon Tina Vennerholm, projektledare 011-15 11 25 Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget Version 1.0, Projektplanen är framtagen av projektledaren

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt

Samordnad varudistribution. ett klimatprojekt Samordnad varudistribution ett klimatprojekt Mål med samordnad varudistribution Bidra till ett klimateffektivt samhälle Minst halvera koldioxidutsläpp vid kommunernas transporter Oförändrade eller sänkta

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - Gunnar Bergström Näringsliv 040-34 40 34 2016-01-08 3 2 (10) Innehållsförteckning 1. BASFAKTA... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. UPPDRAGET... 3 1.3. BESTÄLLARE... 5 1.4.

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT 2014 Agneta Bränberg Införandet av resultatet Del av genomförandet Eget projekt (implementeringsprojekt) Specificera vad som ska överlämnas till projektägaren

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder 2013-01-28 Projektplan Projektnamn: Projektägare: Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder Kommunfullmäktige med delegering till Lars

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektdirektiv Vision Mölndal 2022

Projektdirektiv Vision Mölndal 2022 1(10) Kommunledningskontoret HR-avdelningen Kristian Käll Projektdirektiv Vision Mölndal 2022 Inledning Bakgrund Mölndal och Västsverige kommer inom de närmaste 10 åren att befinna sig en aktiv utvecklingsfas.

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer