Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv"

Transkript

1 Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det kommunala översiktsplanearbetet i Västerbotten kan utvecklas. Projektet ska resultera i att verktyg och mekanismer för att stärka samspelet mellan översiktsplanearbetet och det regionala utvecklingsarbetet har identifierats och att kommunernas, länsstyrelsens och regionförbundets roller i frågan har tydliggjorts. Deltagande aktörer ska ha ökat sin kunskap om hur det regionala utvecklingsarbetet kan integreras i kommunala översiktsplaner och vice versa. Fungerade former för gemensamt lärande och samverkan kring fysisk planering och regional utveckling ska identifierats. Projektet kommer att genomföra ett antal kunskapsuppbyggande seminarier. Projektet kommer också att ta fram två kunskapsunderlag - ett som översiktligt beskriver vilka planeringsunderlag med koppling till fysisk planering och regional utvecklingsplanering som finns idag och som också identifierar eventuella utvecklingsmöjligheter samt ett fördjupat underlag som ökar regionens kunskap inom valda teman. Projektet ska också resultera i rekommendationer för fortsatt arbete. 2 Bakgrund och motiv till projektet Kopplingen mellan den fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen beskrivs allt mer som ett viktigt utvecklingsområde för att stärka det regionala och lokala tillväxtarbetet. Inom EU och på nationell nivå sker många intiativ för att främja en närmare koppling mellan dessa planeringssystem. I Sverige är det främst storstadslänen eller regioner med små inomregionala avstånd och en mer urbant präglad struktur som formulerat problemställningar och modeller för att jobba med detta område. Västerbottens speciella struktur och förutsättningar innebär att modellen för att på regional nivå arbeta med frågor kopplade till fysisk planering troligtvis skiljer sig åt i jämförelse med modeller som idag lyfts fram som goda exempel (exempelvis Skåne och Stockholm). En rapport 1 från Länsstyrelsen i Västerbotten indikerar att flera kommuner ser ett behov av kunskapsuppbyggnad och metoder för att göra det möjligt att på ett tydligare sätt koppla an ÖP mot regionala strategier och program. Bland utmaningarna nämns bristande resurser hos många kommuner samt en ovana att jobba mot mer ekonomiskt inriktade och mer abstrakta strategier. Rapporten lyfter även att de regionala strategierna inte är konkreta nog, eller saknar ett territoriellt perspektiv, vilket gör det svårt att skapa kopplingar mellan planeringssystemen. De begränsade resurserna hos många kommuner samt ett lågt exploateringstryck bidrar till att många översiktsplaner är inaktuella och inte aktivt används som ett verktyg för kommunens strategiska utvecklingsarbete. Samtidigt har andra kommuner ett mycket utvecklat arbete med översiktsplaner som ett verktyg för utveckling. 1 Lundgren, Gabriel(2013)Beaktande av regionala utvecklingsmål i kommunala översiktsplaner, Umeå Universitet

2 De strukturella och geografiska förutsättningarna i Västerbotten skiljer sig från de regioner som arbetat mer aktivt med kopplingarna mellan kommunal och regional planering. Det finns därför ett behov av att identifiera vilka teman och frågeställningar som är relevanta för Västerbotten och där samspelet mellan fysisk lokal planering och regional utvecklingsplanering kan behöva utvecklas. Vi behöver också hitta modeller hur ett samarbete mellan Region Västerbotten, länsstyrelse och kommuner kan utvecklas för att stärka arbetet i hos respektive aktör. 3. Projektets syfte Syftet med projektet är att identifiera hur samspelet mellan det regionala utvecklingsarbetet och det kommunala översiktsplanearbetet kan utvecklas. Projektet ska också identifiera inom vilka områden kopplade till fysisk planering det kan finnas ett behov av ökad regional samordning och stöd. 4. Förväntat resultat/målbeskrivning Projektet ska resultera i: verktyg och mekanismer för att koppla samman översiktsplanearbetet och det regionala utvecklingsarbetet har identifierats kommunernas, länsstyrelsens och Region Västerbottens roller i frågan har tydliggjorts deltagande aktörer har ökat sin kunskap om hur det regionala utvecklingsarbetet kan integreras i kommunala översiktsplaner och vice versa fungerade former för gemensamt lärande och samverkan kring fysisk planering och regional utveckling har identifierats Ett antal teman där kopplingen mellan regional och lokal nivå kan stärkas har identifierats Projektet ska generera en slutrapport där resultatet av projektet presenteras. Rapporten ska beskriva det mervärdet på lokal och regional nivå av att arbeta gemensamt kring fysisk planering och visa på effektiva sätt att göra det. Projektet ger rekommendationer för fortsatt arbete i frågan. 5. Målgrupp Målgruppen är i första hand tjänstemän och politiker i kommun, länsstyrelse, regionförbund och andra myndigheter som jobbar med frågor kopplade till samhällsplanering samt lokal och regional utveckling. Även personer från andra organisationer som är involverade i markanvändningsfrågor kopplat till regional utveckling. Det skulle till exempel kunna vara stora VA-bolag eller bostadsbolag. Beträffande kommunernas medverkan samlar projektet deltagare som jobbar med översiktsplanering såväl som tillväxtfrågor

3 6. Metod Arbetet i projektet bygger på att deltagarna aktivt formar slutprodukten, med hjälp av ett en projektledare som processtöd. I projektet samlas aktörer kring en gemensam frågeställning och arbetar gemensamt fram en metod genom erfarenhetsutbyte och aktivt engagemang i arbetet. Till projektet knyts ett analysstöd som tillsammans med gruppen tar fram underlag i form av kartor och analyser. I projektets kärna finns en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Region Västerbotten, länsstyrelsen och åtta tjänstemän från kommunerna. Arbetsgruppen deltar i metodutvecklingsarbetet samt bistår projektledaren i att planera för projektets genomförande, workshops och seminarier. Projektet ska aktivt belysa jämställdhetsaspekter i de kunskapsunderlag, seminarier och workshops som genomförs. 7. Organisation Arbetsgrupp Arbetsgruppens roll är att stå för kunskap och erfarenhet om både kommunal och regional fysisk planering och utvecklingsplanering. Arbetsgruppen beslutar om inriktning på seminarier och studier. Deltagarna ska vara en blandad grupp av både personer som arbetar med översiktlig fysisk planering och personer som arbetar med strategisk lokal utveckling, näringslivsutveckling eller motsvarande. Gruppen skall ha jämn könsbalans. Arbetsgruppens möten leds av en ordförande som är en av Region Västerbottens arbetsgruppsmedlemmar. Ordförandens roll är att säkerställa att mötena genomförs effektivt samt avlasta projektledaren, men har i övrigt ingen särställning jämfört med andra arbetsgruppsdeltagare. Projektledare Projektledarens roll är att driva och administrera projektet, genomföra seminarier, skriva anteckningar från arbetsgruppsmöten och ta fram förslag, underlag och rapporter. Styrgrupp Styrgruppens roll är att säkerställa att projektet kan fungera effektivt och leverera de resultat som angivits, men styr inte inriktningen på de seminarier och studier som projektet genomför. Styrgruppen ska också ge projektet en djupare förankring i Region Västerbottens verksamhet. Styrgruppen består av tjänstemän från Region Västerbottens ledningsgrupp. Projektägare Region Västerbotten är huvudman för projektet och anställer projektledaren och ansvarar för projektets ekonomi och administration. Delar av Region Västerbottens ordinarie personal deltar också i arbetet i projektet. Analysstöd Projektet kommer att anlita ytterligare en resurs för att genomföra beslutade analyser. Det kan bli fråga om inhyrd personal eller konsultköp. Andra grupperingar Projektet kommer fortlöpande att informera om resultat på kommunchefsträffar och till Region Västerbottens arbetsutskott. Information ges vid behov på nätverksträffar eller i andra fora.

4 8. Tidplan Projekttid: 1 oktober 2014 okt 9. Aktiviteter Projektet byggs upp av ett antal moduler som beskrivs nedan. Modul Arbetsinsatser och målgrupper Tidplan Modul 1: Kunskapsseminarier och workshops 1) Uppstartsseminarium, Kick off Syftet är att öka den generella kunskapen om kopplingen mellan fysisk planering och regional utveckling i länet och att uppmärksamma att projektet startar. Tillväxtverket, Boverket samt någon annan region som har ett utvecklat arbete inom området presenterar frågan ur sina perspektiv. Planeras av projektägaren och projektledaren. Målgruppen är bred Dec ) Gemensam kunskapsuppbyggnad och workshoppande kring vilka verktyg som behövs för att stärka kopplingen mellan ÖP och RUS och vilka teman som bör analyseras djupare inom ramen för projektet. Resulterar i en metodutvecklingsrapport. Genomförs av arbetsgruppen och projektledaren, genom cirka fyra sammankomster okt 2014 okt 3)Ett seminarium som belyser koppling mellan regional utvecklingsplanering och kommunal fysisk planering Exempel på möjliga teman Regional fysisk planering med gästföreläsare från Region Skåne (Strukturbild Skåne) och Region Örebro (RÖP Örebro) Lokala exempel Bostadsförsörjning, med gästföreläsare från Region Dalarna där försök gjorts att på regional nivå främja bostadsbyggande Markanvändning, näringslivsutveckling och innovation Kompetensförsörjning och fysisk planering Regionala attraktiva livsmiljöer Kommunal översiktsplanering för regional attraktivitet. (RUFS Sthlm?) Val av tema och upplägg beslutas av arbetsgruppen. Projektledaren genomför seminariet. Målgruppen är bred. april Modul 2: Framtagandet av en översikt över tillgängliga planeringsunderlag, strategier och uppdrag Modul 2 handlar om att ta fram ett underlag som ger en översikt över tillgängliga planeringsunderlag och identifiera vilka underlag och fakta som saknas för att stärka samspelet mellan lokal och regional planering. Arbetet i Modul 2 innebär också att belysa de olika aktörernas funktioner och arbetssätt och identifiera de områden där rollerna kan förtydligas och arbetssätten utvecklas. Projektledaren gör huvuddelen av arbetet. Arbetsgruppen deltar och även Länsstyrelsen i sin roll som tillhandahållare av underlag. okt sept Modul 3: Case territoriella analyser, (kunskapsunderlag)

5 Ett kunskapsunderlag produceras. I underlaget görs en sammanställning över kommunernas översiktsplaner kopplat till några teman och med koppling till RUS. Detta illustreras och sätts i relation till kartor som beskriver funktionella samband i länet med betydelse för valda teman. Arbetsgruppen bestämmer tillsammans med projektledaren vilka teman som skall belysas. Val av tema att analysera beslutas av arbetsgruppen En konsult, alternativt inhyrd personal genomför analysen jan sept - Modul 4 Tillvaratagande av resultat 1) Resultaten från projektet sammanfattas i en slutrapport Metodutvecklingen sammanfattas i en rapport som ger exempel på funktionella samband och visualiseringar kring olika teman som kan stärka kopplingen mellan kommunalt översiktsplanearbete och regionalt tillväxtarbete, samt rekomendationer kring vilka frågor som enligt gruppen är mest angelägna att arbeta vidare med efter projektslut. Slutrapporten sammanställs av projektledaren. Aug ) Projektet avslutas med ett slutseminarium där resultaten kan redovisas och diskuteras med en större målgrupp i kommuner, Länsstyrelse och regionförbund Ramarna för slutseminariet sätts av arbetsgruppen och genomförs av projektledaren. Sept 3) Slutligen tar projektet fram förslag till hur ett fortsatt arbete ska genomföras Arbetsgruppen tar fram förslag. Förankras i styrgruppen Sept 10. Resultatspridning Arbetsgruppen ansvarar för att sprida resultatet från projektet i sina respektive organisationer. Efter projekttidens slut arrangeras en slutkonferens som presenterar slutsatserna från metodutvecklingen. Arbetsgruppens slutsatser samlas i en rapport som sprids. Projektägaren ansvarar för att löpande sprida resultat och slutresultat i länet genom nätverk och politiska organ. 11. Uppföljning Resultaten från de seminarier och workshops som genomförs följs upp med enkäter. Enkäter kommer också att användas för att undersöka om projektet bidragit till ökad kunskap hos deltagande aktörer. Projektet utvärderas även i samband med slutkonferensen

6 12. Budget Projektets totala budget är SEK, där till tillväxtverket bidrar med

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det?

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det? Rapport från Riksantikvarieämbetet Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2010 Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer