Projektplan för Vision 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Vision 2025"

Transkript

1 Projektplan för Vision 2025

2 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen invånare år Faserna och målen som redovisas är en väg att gå. Det ska vara en öppen process vilket innebär att faserna och målen kan komma att förändras. Dock kan alltför många mål vara svåra att hantera och det kan därför vara lämpligt med delmål kopplade till varje mål. Projektplanen är upprättad efter Kumla kommuns projektmodell. För att arbetet med att nå visionen ska lyckas är det viktigt att samtliga förvaltningar är involverade och känner delaktighet. Det är också angeläget att samverka med olika externa aktörer som utifrån sin roll och funktion kommer att bli involverade i arbetet. 2 Bakgrund, syfte, mål 2.1 Bakgrund I augusti 2007 lämnade Dan-Åke Moberg (S) en motion om att den fysiska planeringen ska verka för att Kumla kommuns befolkning år 2025 ska vara invånare. Fullmäktige beslutade i november 2008 att tillstyrka motionen och att den kommunala verksamheten och den fysiska planeringen skulle planera för en tillväxt i motionens anda. Under år 2011 inledde kommunen visionsprojektet Kumla Vision 2025 med en enkät både till boende i kommunen och till personer som arbetar i Kumla. Enkäten skulle belysa vilka för/nackdelar som kommunen har och även ta in viktiga synpunkter om hur Kumla ska utvecklas i framtiden för att nå visionen. Enkäten uppdelades på medborgare, medarbetare och politiker. Resultat av den bearbetade enkäten blev framtidens Kumla Vision 2025, som kommunfullmäktige antog i oktober 2012 och som kort beskriver hur organisationen ska styras upp för att nå visionen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj 2012 att utse Lars Hallbergsson till projektledare. En prognos för kommunens befolkningsutveckling, förvaltningarnas tänkta behov i förhållande till befolkningsutvecklingen samt en investeringsplan fram till 2025, skulle tas fram. Redovisning av detta skedde under januari månad Samtidigt redovisades en rapport med rubriken Vilka vägar bär till Kumla Rapporten omfattar en kort dagsbild av Kumla idag och idéer om hur man skulle kunna gå vidare med visionen invånare Syfte Syftet med projektet är att gemensamt med verksamheter, nämnder och styrelser, ta fram en arbetsmodell/arbetsplan som projektet ska utvecklas efter. Detta för att skapa en tydlig gemensam bild om vart vi är på väg.

3 2(4) 2.3 Mål Projektets mål är att visionen 2025 ska kunna förverkligas. 2.4 Avgränsningar Projektplanen omfattar beslut om mål och bearbetning av dessa. Projektplanen tar inte ställning till enskilda aktiviteter för de olika målen. 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på slutleveransen Slutleveransen för projektet ska vara ett förslag till beslut kring processen för att nå visionen Tydliga mål ska anges i beslutsunderlaget. 3.2 Förutsättningar Hörnpelarna för att projektet ska lyckas är att beslutet tas med en bred politisk enighet. De investeringar som är nödvändiga hanteras inom ramen för ordinarie budgetarbete. För att nå framgång måste, näringsliv, civila samhället och tjänstemannakåren engageras för att få visionen 2025 förankrad i allas medvetande. Yttre faktorer som kan komma att påverka resultatet av projektet vision 2025 är genom ändrade förutsättningar i ekonomi, befolkningsströmmar och demografiska frågor. Kommunens chefsgrupp är styrgrupp. Styrgruppen rapporterar genom kommundirektören till kommunstyrelsens arbetsutskott med de intervall som arbetsutskottet själva beslutar om. 4 Intressenter Projektets syfte är att ta fram en arbetsplan och mål för vision 2025 vilket kommer att medföra att den yttre påverkan kan komma att bli stor. Arbetsplanen bygger på att målen ska tas fram tillsammans med olika intressegrupper. I de olika arbetsgrupperna ska det ingå representanter från olika delar av samhället. 5 Tidplan och aktiviteter 5.1 Etappmål Projektet indelas i 3 stycken faser, se nedan. Fas 1 Förberedelser Styrgruppen tar fram förslag på arbetsgrupper inom områdena Företagande, Kumlas nya invånare och Varumärket Kumla. Fas 2 Aktivitetsplan Respektive arbetsgrupp tar fram en aktivitetsplan med tidplan och mätbara mål. Aktivitetsplanen ska redovisas till och godkännas av styrgruppen.

4 3(4) Fas 3 Redovisning Redovisning av arbetsgruppernas arbete ska ske till kommunfullmäktige via kommunens årsredovisning. Arbetsgruppernas arbete ska även kontinuerligt publiceras på kommunens hemsida. 5.3 Tidplan Fastställande av projektplan ska ske i december Styrgruppen ska utse arbetsgrupper senast i mars Organisation och bemanning 6.1 Organisation Projektorganisationens indelning och bemanning tas fram under fas 1 enligt pkt 5.1. Organisationen består av en styrgrupp, projektgrupp med en projektledare och de olika arbetsgrupperna. Till styr-, projekt- och arbetsgrupper kan vid behov externa konsulter anlitas. Projektgruppen består av kommundirektör, ekonomichef, informationssamordnare och projektledare. 6.2 Bemanning Av respektive grupps aktivitetsplan ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för vad. Om risk finns att någon aktivitet inte kan färdigställas i tid enligt tidsplanen måste aktivitetsansvarig meddela projektledaren. Projektledaren tar därefter upp en diskussion i styrgruppen om tidsavvikelsen. 7 Budget I budget för 2014 finns medel för projektledare. De aktiviteter som arbetsgrupperna alternativt styrgrupp önskar genomföra ska hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 8 Kommunikation 8.1 Dokumentation Minnesanteckningar ska skrivas efter varje styr-, projekt och arbetsgruppsmöte. Minnesanteckningarna ska läggas ut på en gemensam plattform och ska vara tillgängliga för samtliga medlemmar i projektet. Allt material, underlag och handlingar som tas fram i projektet ska lagras på den gemensamma plattformen.

5 4(4) 8.2 Ändringshantering Beslut om ändringar i projektet fattas av kommunstyrelsen. 9 Riskanalys och riskhanteringsplan Tid och ekonomi är de största riskerna i projektet. Tidsplanen utgår ifrån att samtliga projektmedlemmar ska kunna lägga ner den tid som behövs. Vid tidsavvikelser är det av största vikt att projektledare informeras. Styrgruppen och projektledaren kan då behöva diskutera om tidsplanen behöver justeras. När det gäller ekonomi kan det finnas en risk att behovet och omfattningen av aktiviteter missbedöms eller underskattas. Styrgruppen och projektledaren ska kontinuerligt diskutera eventuella behov av ytterligare medel och om sådana behöver äskas. 10 Leverans Förslag till projektplan överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer