GR Utbildning Anne-Li Drath

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath"

Transkript

1 Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen GR Utbildning Anne-Li Drath

2 Innehåll Nuläge:... 2 Bakgrund till Projekt IT-stöd:... 2 Vad ska uppnås och göras inom Projekt IT-stöd:... 4 Riskanalys:... 4 Projektorganisation:... 5 Tidplan:... 5 Budget:

3 Nuläge: GR Vux har fått i uppdrag av Vuxenutbildningsnätverket att genomföra en förstudie av verksamhetsstöd inom vuxenutbildning: Projekt IT-stöd, en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt Projektet kommer fortsättningsvis att kallas för Projekt IT-stöd. Förstudien ska vara slutförd och rapporteras till Vuxenutbildningsnätverket ordinarie möte i mars månad Delrapporter ska presenteras samt Projekt IT-stöd har fyra frågeställningar att förhålla sig till: att ta reda på kommunernas intentioner kring att göra en regiongemensam upphandling göra en behovsinventering av vilka behov respektive kommun har av ITstöd avseende vuxenutbildningen undersöka vilka alternativa lösningar som finns/kan finnas tillgängliga på marknaden utreda förutsättningarna för ett egenutvecklat system Intentionen med Projekt IT-stöd är att förstudien ska kunna fungera som underlag vid en eventuell gemensam upphandling av ett administrativt verktyg för vuxenutbildning. Projekt IT-stöd kommer att finansieras genom de resurser som avsatts till utvecklingsarbete av Alvis, 25 % tjänst under tiden , samt att de medel som GR inte nyttjat till sin organisation under 2014 avsätts till detsamma. En resurs på GR Vux kommer att projektleda förstudien med 25 % av en tjänst och inhyrd IT-kompetens samt resurser på GR kommer att användas i genomförandet. Projekt IT-stöd kommer att utnyttja kompetens och erfarenhet från andra projekt i möjligaste mån med anledning av den relativt korta tid Projekt IT-stöd har till sitt förfogande. Projekt som syftas på i detta avseende är t.ex Projekt SAM3.0, Förstudie(inom ramen för Plug In) IT-stöd för elevinformation och avbrottsrelaterade händelser, Utvecklingen av Indra 2 samt den förra upphandlingen av ett gemensamt IT-stöd; Alvis. Bakgrund till Projekt IT-stöd: Göteborgsregionens medlemskommuner startade under 2007 ett arbete med att hitta och upphandla ett gemensamt system för administration av vuxenutbildningen. Samtliga 13 kommuner skulle ingå i upphandlingen. Göteborgs vuxenutbildning använde sig av det egenutvecklade IT-systemet Erika och övriga kommuner använde sig av IT-systemet Progma. En anledning med en gemensam upphandling var att öka samverkans- och samarbetsmöjligheterna inom regionen i samband med gemensamma yrkesutbildningar. En annan 2

4 anledning var att Program skulle avvecklas så behovet av en ny upphandling var nödvändig. En arbetsgrupp utsågs av Vuxenutbildningsgruppen för att skriva en kravspecifikation för det gemensamma IT-systemet och förfrågningsunderlag gick ut. Gotit vann upphandlingen och GR fick i uppdrag, genom fullmakter från medlemskommunerna, att ge Kungsbacka i uppdrag att skriva på ett avtal med Gotit för samtliga kommuners räkning. Kommunerna startade succesivt med det nya IT-systemet Alvis med start under 2008 och Göteborg under Anledningen till fördröjningen var att kommunerna inte ansåg att kravspecifikationen för IT-systemet var uppfyllt. Med anledning av att Skolverket i mars 2009 beslutade att det skulle utgå statsbidrag för yrkesutbildningar öppnades frågan om en central organisation för yrkesvux och under hösten 2009 bildades det som nu är GR Vux organiserat under GR Utbildning. För att möjliggöra samordning och samverkan av yrkesvuxutbildningar skapades den 14 kommunen GR-Alvis. (Initieringen av och beställning på ett GR-Alvis gjordes av Västkraft, ett ESF-projekt som startade med anledning av lågkonjunkturen hösten 2008 och som syftade till att skapa kompetensutveckling för sysselsatta och uppsagda inom teknikområdet). GR-Alvis byggdes färdigt under 2010 och hösten 2010 genomfördes den första gemensamma antagningen för yrkesvuxutbildningar på GR Vux. Inför en förlängning av avtalen med Gotit gavs under hösten 2013 ett uppdrag, av Vuxenutbildningsnätverket, till en grupp - Vux IT-stöd - med syfte att tillsammans med Gotit lösa ut frågorna kring IKE-hantering och kursbesked. Parallellt med denna grupp arbetade (och arbetar) en nationell grupp Gotit referensgrupp med utvecklingsfrågor, bland annat IKE-hantering och kursbesked. Beslut togs därför att Vux IT-stöd fortsättningsvis skulle arbeta med kvalitetssäkring av produkten inför avtalsförlängningen och Gotit referensgrupp fortsätter med utvecklingsarbete av Alvis tillsammans med Gotit. På mötet i Vuxenutbildningsnätverket togs beslut: att ett projekt under styrgruppen inrättas under perioden med uppdrag att arbeta med kvalitetssäkring, samt att utse Ulrika Krabbe som projektledare på 25 % som finansieras av Vuxenutbildningsnätverkets anvisade resurs för utvecklingsarbete 2014/2015 På mötet i Vuxenutbildningsnätverket togs beslut: att tillsätta en projektgrupp som får ansvar att arbeta med föreslaget uppdrag. Projektgruppen ska bestå av en kommunrepresentant från varje nod, en representant från Göteborg, utomstående expertis och Ulrika Krabbe från GR. På mötet i Vuxenutbildningsnätverket togs beslut: Punkten bordlades då nätverket önskade att ärendet ska justeras något och beslutas om på nätverksmötet istället. På mötet i Vuxenutbildningsnätverket togs beslut: att ge GR i uppdrag att genomföra en förstudie av framtidens verksamhetsstöd inom vuxenutbildningen att innehållet i förstudien ska vara att ta reda på kommunernas intentioner kring att göra en regiongemensam upphandling, göra en behovsinventering av vilka behov respektive kommun har av IT-stöd avseende vuxenutbildningen, undersöka vilka alternativa lösningar som finns/kan finnas tillgängliga på 3

5 marknaden samt utreda förutsättningarna för ett egenutvecklat system. Förstudien ska delvis genomföras med hjälp av inhyrd IT-kompetens. att förstudien pågår under 2015 och vara slutförd och rapporteras till Vuxenutbildningsnätverket på ordinarie möte under mars månad 2016 med delrapport på mötet samt att de resurser som avsatts till utvecklingsarbete av Alvis, 25 % tjänst under tiden , istället avsätts till att genomföra förstudien samt att de medel som GR inte nyttjat till sin organisation under 2014 avsätts till detsamma. Medlemskommunernas avtal med Gotit avseende IT-systemet Alvis löpte ut Avtalet förlängdes med två år och löper ut med möjlighet att förlänga ytterligare till GR har ett eget avtal med Gotit avseende GR-Alvis och det ursprungliga avtalet löpte ut Detta avtal är förlängt till och med och en justering gjordes för att samtliga avtal (kommunernas och GR) ska ha samma slutdatum. Vad ska uppnås och göras inom Projekt IT-stöd: Projekt IT-stöd har fyra frågeställningar att förhålla sig till: att ta reda på kommunernas intentioner kring att göra en regiongemensam upphandling göra en behovsinventering av vilka behov respektive kommun har av ITstöd avseende vuxenutbildningen undersöka vilka alternativa lösningar som finns/kan finnas tillgängliga på marknaden utreda förutsättningarna för ett egenutvecklat system Målet med förstudien är att resultaten som framkommer ska hjälpa kommunerna att besluta om en gemensam upphandling av ett administrativt verktyg för vuxenutbildning. Delmålen är att svara på övriga tre frågeställningar: vilka behov av IT-stöd har kommunerna, vilka alternativa lösningar finns det samt vad är förutsättningarna för att egenutveckla ett administrativt IT-system för vuxenutbildning. En kartläggning i tre steg kommer att genomföras: en behovsinventering i kommunerna en kartläggning av befintliga alternativa lösningar till Alvis en undersökning av vilka förutsättningar som är nödvändiga för att egenutveckla ett IT-system Riskanalys: En SWOT-analys kommer att genomföras av projektledaren tillsammans med styrgruppen. Analysen kommer att utmynna i en handlingsplan som ska finnas med i projektplanen när färdigställd. Analysen ska användas som stöd vid beslut av strategisk karaktär i projektet. 4

6 Projektorganisation: Projektet drivs av GR Vux på uppdrag av Vuxenutbildningsnätverket. Projektgruppen består av projektledare Anne-Li Drath, projektekonom Ulrika Krabbe, projektstöd Martin Johansson(vid behov) samt extern kompetens. Det ingår även en styrgrupp, utsedd av Vuxenutbildningsnätverket, i projektorganisationen. Projektplanen kommer att uppdateras med information om styrgruppens sammanställning. Med anledning av att Projekt IT-stöd har en resursmässigt liten projektorganisation är det av stor betydelse med en aktiv styrgrupp. Styrgruppen rekommenderas att omfatta personer som representerar GR, Göteborg samt de tre noderna och är utsedda av Vuxenutbildningsnätverket. Styrgruppens uppgift är framförallt att besluta utifall förutsättningarna är tillräckliga för att gå vidare i projektet och dessa beslut tas vid planerade tillfällen, de s.k. milstolparna i tidplanen. Styrgruppen ska också ta beslut om ändringar i och fastställande av projektplan, budget samt tidplan. Styrgruppen förväntas att kontinuerligt uppdatera projektplanens innehåll tillsammans med projektledaren till dess att den anses fastställd. Tidplan: Sammanställa bakgrundsinformation och färdigställa projektplan Undersöka upphandlingsalternativ SWOT-analys och handlingsplan Tid- och aktivitetsplanering Behovsinventering kommuner och Milstolpe Kartläggning alternativa IT-system och Milstolpe Undersöka förutsättningar egenutveckling och Milstolpe Avstämning vuxnätverket delrapport Avstämning vuxnätverket delrapport Rapportskrivning Presentera rapport Budget: Projektledning Projektekonom Projektstöd Extern kompetens behovsinventering Extern kompetens kartläggning och undersökning Övriga omkostnader (ex. resekostnader, litteratur) kr kr kr kr kr kr kr 5

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Projekt Författare Version Dnr Karin Hvass 1.0 KS 220/2013-02 Förvaltning/avdelning

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Örebro Läns Landsting

Örebro Läns Landsting www.pwc.com/se Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system 2005-2010 Rapport 16

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Handlingsplan för Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Verksamhetsprojekt inom vård och omsorg

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer