Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket"

Transkript

1 ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström, Ordförande Monika Nilsson, Ale Ulrika Alestig, Alingsås Sofia Grebner, Härryda Anita Ahlman, Kungsbacka Kurt-Olov Sjöström, Kungälv Magnus Bladh, Lerum Marie Egerstad, Lerum Håkan Gustavsson, Mölndal Nomi Madolo, Partille Jan Wennebrink, Stenungsund Gunilla Lövström, Tjörn, Ulrika Krabbe, GR Martin Johansson, GR Sofia Reimer, GR Kenneth Ardehed, GR, Gruppledare Anders Löfgren, Vuxexpert Linda Andersson, GR, Sekreterare Deltar inte Ulf Carlsson, Göteborg Ann-Christine Gustavsson, Lilla Edet Ärendelista 1. Mötet öppnas Beslut Magnus Bladh, Lerum informerade om att han avslutar sitt uppdrag i Vuxenutbildningsnätverket. Ersättare föreslås bli Marie Egerstad, Lerum. 2. Utvecklingsarbete Alvis att återta beslutet att tillsätta en grupp att arbeta med utvecklingsarbete och avtalsuppföljning att hänvisa till att utvecklingsarbete sker genom den nationella referensgruppen kring Alvis att avtalsuppföljning sker kommunvis

2 3. Vuxenutbildningens IT-stöd Punkten föredrogs och diskuterades. På grund av kort ställtid fanns till dagens möte ingen detaljerad projektplan att redovisa. Sådan kommer att läggas fram på kommande möte i Vuxenutbildningsnätverket att ge GR i uppdrag att genomföra en förstudie av framtidens verksamhetsstöd inom vuxenutbildningen att innehållet i förstudien ska vara att ta reda på kommunernas intentioner kring att göra en regiongemensam upphandling, göra en behovsinventering av vilka behov respektive kommun har av IT-stöd avseende vuxenutbildningen, undersöka vilka alternativa lösningar som finns/kan finnas tillgängliga på marknaden samt utreda förutsättningarna för ett egenutvecklat system. Förstudien ska delvis genomföras med hjälp av inhyrd IT-kompetens. att förstudien pågår under 2015 och vara slutförd och rapporteras till Vuxenutbildningsnätverket på ordinarie möte under mars månad 2016 med delrapport på mötet samt att de resurser som avsatts till utvecklingsarbete av Alvis, 25% tjänst under tiden , istället avsätts till att genomföra förstudien samt att de medel som GR inte nyttjat till sin organisation under 2014 avsätts till detsamma. 4. Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar i Göteborgsregionen Vid föregående möte presenterades uppdraget av Kenneth Ardehed. att inrätta en arena för idé och erfarenhetsutbyte att bjuda in representanter för intressanta verksamheter inom området att ansvara för att en regional vision för omvärldsbevakning arbetas fram, samt att skapa struktur för informationsspridning, uppföljning och statistik Information 5. Utbildningsbudget 2015 Informerades om att totalt har yrkesvux-platser aviserats i utbildningsbudgeten för Tidigare tilldelning för GR har hamnat på cirka 10% vilket skulle innebära 570 platser. För att säkerställa möjligheten att vara med vid eventuellt kommande tilldelningar, bör man fundera på att söka fler platser. Sista dag för ansökan är 22 januari, arbete pågår med att ta fram densamma. Tilldelning av lärlingsplatser har minskat, även så för yrkesförare vilket är problematiskt då båda dessa har många sökande.

3 Fråga kring kommande januaristart och volymer tas till Operativa ledningsgruppen (OLG) för fortsatt hantering. att ansöka om totalt 800 platser för yrkesvux i Göteborgsregionen 6. Delrapport och diskussion kring ny prismodell IKE Ekonomigruppen rapporterade utifrån det uppdrag som Vuxenutbildningsnätverket gav att se över beräkningsmodellen för enhetspriset avseende interkommunal ersättning och att lämna förslag på ny beräkningsmodell. Enkät har skickats ut till medlemskommunerna och alla 13 har kommit in med svar angående samtliga skolformer. 4 av 13 kommuner anser att grunden till beräkningsmodellen för interkommunal ersättning bör vara självkostnadspris med administrativt tillägg. Övriga kommuner anser att grunden ska vara enhetspris. Samtliga kommuner anser att priset ska vara lägre för kurser som studeras på distans. Förslag på lösning kring Interkommunal ersättning (IKE) kommer att tas upp Utbildningschefsgruppens möte den 10 april. Diskussion fördes kring två frågeställningar i utskickat material. Kan man tänka sig ett enhetspris för samtliga kommuner med möjlighet till bilaterala förhandlingar för både lägre och högre priser? Kan man tänka sig att kommuner med upphandlade utbildningsanordnare använder självkostnadspris med administrativt tillägg och övriga använder enhetspris? Vilka konsekvenser kan en sådan modell få? att uppdra åt ekonomigruppen att till kommande möte ta fram förslag kring hantering av interkommunal ersättning. 7. Kommungemensam plattform Diskuterades kring Vuxenutbildningsnätverkets representation i beredningsgruppen för Kommungemensam plattform, ett kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Föreslogs att Göteborg tar 1 plats, Lilla Edet 1 plats (för kranskommunerna) och GRUtbildning tar 1 plats. att uppdra åt Kennet Ardehed, GRVux, att ta frågan vidare enligt förslag ovan. Följebrev kring kommungemensam plattform till kommunstyrelserna i medlemskommunerna bifogas.

4 8. Rapport från lärlingsgruppen Magnus Bladh, rapporterade kring lärlingsgruppens arbete. GR har tagit över administrationen 2015 för de 11 kommuner som ingår i lärlingsutbildningen. Idag är det ett stort merarbete i Alvis kring lärling, men GRVux planerar för information till administratörer i kommunerna. Trots efterfrågan på denna utbildningsform, idag finns kö till befintliga platser, aviseras att antalet statsbidragsfinansierade platser kommer att minska för Diskuterades i nätverket kring alternativa finansieringsformer för att säkerställa fler platser där behov finns. Att pausa en väl fungerande utbildningsform på grund av ekonomi, för att senare dra igång igen, kan ge negativa effekter. Utbildningsformen är väl anpassad för vuxenutbildning. Lärlingsutbildningens 11 kommuner lämnar information kring rimlig volym på antalet läringsplatser till Lars-Gunnar Hermansson, t.f. ordförande i lärlingsgruppen, innan kommande möte den 20 januari. 9. UG och UC Inget att rapportera, då inga möten genomförts i dessa nätverk under Rapporter Diskussion -Teknikcollege Kenneth Ardehed informerade om att Möjligheternas värld finns med på jobbmässan den 26 februari. Läs mer: -VO-College Inget att informera om i dagsläget -Från enskilda ledamöter Inget aviserat. 11. Workshop kring intervjuerna som gjorts i kommunerna inom GRINT-projektet Handling bifogas. 12. Rapport kring kvalitetsgruppens arbete Martin Johansson, GRVux, rapporterade kring kvalitetsgruppens arbete. Återkoppling på mötet 17 juni Bilder bifogas anteckningarna.

5 13. Utbildningsproduktionen och resursutnyttjandet inom Yrkesvux Diskuterades kring orsakerna till att kommunerna inte använder alla sina resurser. Två frågeställningar att fundera kring: - Vad efterfrågar arbetsmarknaden - Vad efterfrågar de studerande Vuxenutbildningsnätverket föreslog att Operativa ledningsgruppen (OLG) tar diskussionen vidare och att kommunerna mailar in synpunker och önskemål kring vilka utbildningar man vill se i utbudet. 14. Strategiska utmaningar 2015 idé och erfarenhetsutbyte Mötesupplägg nätverket 2015 Kenneth Ardehed informerade om nätverkets syfte och uppdrag och inbjöd till diskussion kring hur nätverkets kommande möte ska läggas upp för att möta de frågor som är av stor vikt för vuxenutbildningen i kommunerna. Det finns ett flertal frågor som kan behöva större utrymme för hantering. Tematiska upplägg skulle kunna vara en variant. Erfarenhetsutbyten ges inte tillräckligt med tid idag, tidigare förlades nätverkets möten i olika kommuner, men just tyngd på erfarenhetsutbyte. Alingsås inbjöd till aprilmöte på hemmaplan. Övriga frågor att uppdra åt Kenneth Ardehed att se över kommande mötesstruktur att aprilmötet hålls i Alingsås som återkommer på mötet 11 mars med förslag på ämne 15. Lärlingsgruppen ny ordförande Magnus Bladh avslutar sitt uppdrag som ordförande i lärlingsgruppen. Vuxenutbildningsnätverket kom fram till att lärlingsgruppen själva väljer ny ordförande. 16. Ventilen -Naturbruksgymnasierna Dingle & Nuntorp Richard Lundquist, utbildningsmäklare på Naturbruksgymnasierna Dingle & Nuntorp, söker kontakt med Göteborgsregionen. att detta är ingen fråga att ta gemensamt i GR utan Naturbruksgymnasierna får själva ta kontakt med respektive kommun.

6 -Jobbmässan februari Vi ser fram emot att tillsammans med vägledarna från kommunerna bemanna den regionala montern på Arbetsförmedlingens stora Jobbmässa den februari. Schema och mer information kommer att gå ut inom kort, men om ni redan nu har besked om när era vägledare har möjlighet att medverka på mässan får ni gärna skicka det till -YH-träff GRvux tillsammans med Skola Arbetsliv på GRUtbildning hälsar kommunala anordnare av Yrkeshögskoleutbildningar välkomna till ett samråd om möjligheter till samverkan kring yrkeshögskoleverksamhet inom Göteborgsregionen. Tidpunkt: måndag 16 februari Informationsdag för Yourvoice GR Utbildning arrangerar tisdagen den 6 februari Introduktionsdag testprogrammet Open 24 (Your Voice) för skolledare inom gymnasieskolan med ansvar för språk- och yrkesintroduktion, skolledare inom Vuxenutbildningen samt berörda studie-och yrkesvägledare inom Göteborgsregionen som är eller kan bli användare av testprogrammet Open 24. Tidpunkt: fredag 6 februari, Elever med missbruk Anita Ahlman, Kungsbacka tog upp frågan kring hur studie-och yrkesvägledare i kommunerna hanterar sökande med misstänkt missbruk. Det finns ingen direkt policy för detta i Kungsbacka kommun. Mölndal har en policy som innebär att skolans värld är alkohol och drogfri. Kungsbacka diskuterar gärna frågan vidare om det finns annan kommun som har erfarenhet i frågan. -Statsbidrag 2015 Särvux meddela GR snarast hur många platser man i kommunen vill ha. Orienteringskurser volym diskuterade. Mötet avslutas

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Peter Holmström Arbetsmaterial 1 Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Anteckningar från seminarium i Utbildningsgruppen Tid: Måndagen 1 september 2003, kl 13.15-16.30 Plats:

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer