Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket"

Transkript

1 Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter Martin Nordström, Öckerö, t.f ordförande Jan Wennebrink, Stenungsund, vice ordförande Monika Nilsson, Ale Ulrika Alestig, Alingsås Annacarin Engström, Göteborg Sofia Grebner, Härryda Anita Ahlman, Kungsbacka Kurt-Olov Sjöström, Kungälv Marie Egerstad, Lerum Ann-Christine Gustavsson, Lilla Edet Håkan Gustavsson, Mölndal Gunilla Lövström, Tjörn Sofia Reimer, GR Sofie Cedstrand, Göteborg Peter Walton, Göteborg Tomas Mjörnheden, Göteborg Kenneth Ardehed, GR, Gruppledare Anders Löfgren, GR, Vuxexpert Linda Andersson, GR, Sekreterare Deltar inte Nomi Madolo, Partille Ärendelista 1. Mötet öppnas 2. GRINT 2.0, rapport från slutkonferensen Sofia Reimer, GR, rapporterade från GRINTs slutkonferens den 5 maj. GRINT, ett integrationsprojekt med finansiering från Europeiska integrationsfonden. Projektet ska genomföra en kartläggning i Göteborgsregionen för att bedöma framsteg av utbildningsinsatser kopplade till SFI (svenska för invandrare). Målet är att öka integrationen genom språket och ta tillvara de framgångsrika metoder av sfi- och språkstödsutbildningar som finns i Göteborgsregionen.. För mer information kontakta GRINT handledning GRINT metodstöd

2 Beslut 3. OLG:s utbudsplaneringsgrupp att inrätta en utbudsplaneringsgrupp för det regionala utbudet av yrkesutbildningar för vuxna inom Göteborgsregionen att gruppen får i uppdrag att förbereda och ta fram förslag på utbildningar som skall ingå i det regionala utbudet att gruppen består av en representant från vardera respektive nod, Göteborg samt en från GRvux att GR:s representant får i uppdrag att vara sammankallande, samt att de kommunala representanterna har samordningsuppdrag inom skola, arbetsliv, kompetensmäklare, utbildningssamordnare eller motsvarande. Föreslagna representanter till utbudsplaneringsgruppen enligt följande: Lars-Gunnar Hermansson, Kungälv Anders Johansson, Göteborg Sofia Grebner, Härryda André Essebro, Alingsås Fredric Alvstrand, GR, sammankallande Information att uppdra åt GRVux att kontakta föreslagna personer och återkoppla till Vuxenutbildningsnätverket på kommande möte 17 juni. 4. Kommunal jämförelse ekonomi kvalitetssäkring Sofie Cedstrand och Peter Walton, Göteborg deltog i diskussion kring kvalitetssäkring av kommunal jämförelse ekonomi. Efter diskussion i Vuxenutbildningsnätverket enades man om att SCBs siffror är de mest relevanta i denna jämförelse. 5. Lärlingsgruppens ordförande Anders Löfgren informerade om att Marie Egerstad utsetts till ordförande i lärlingsgruppen. 6. UG och UC information (Ordförande) Inget att kommentera. Kommande möte i Utbildningsgruppsmöte är den 4 juni och i Utbildningschefsnätverket den 22 maj.

3 7. Earall rapport från Stuttgardkonferensen Tomas Mjörnheden rapporterade från Earall-konferensen i Stuttgard december Bilder bifogas Tomas Mjörnheden nämnde även en rapport kring ungdomars internationella rörlighet, länk till rapport samt en powerpresentation följer här: else%20liten.pdf 20r%C3%B6relse_%20en%20regional%20bild%20av%20ungas%20internationella%20r%C3%B 6rlighet.pdf 8. Rapporter - Teknikcollege Kenneth Ardehed informerade om att kommande möte blir den 27 maj på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Bland annat ska certifieringsfrågan kring ett 4:e år på teknikgymnasiet diskuteras. Planer finns för ytterligare certifieringar. College har blivit lite lösningen på allt, viktigt att arbeta med kvalitetssäkring kring dessa frågor. - VO-college Kurt-Olov Sjöström informerade om att kommande möte den 29 maj kommer att hantera frågan kring sökbilden. Det finns en stor oro kring att för få ungdomar söker. - OLG Håkan Gustavsson informerade från Operativa ledningsgruppens möte den 22 april i Alingsås. Transportbranschen var inbjuden för dragning. Man diskuterade vårändringspropositionen med tanke på det utbud som idag ligger ute för antagning. Det finns inget klart kring detta ännu. Eventuellt kommer ett beslut den 9 juni Om det följer tidigare statsbidrag så borde vi tilldelas ca 10% av den summa man tar beslut om. På kommande OLG-möte kommer man att diskutera möjligheten med en eventuell oktoberstart. - Lärlingsgruppen (Marie Egerstad) Marie Egerstad informerade från mötet den 22 april i Alingsås där vårbudgeten diskuterades. När det gäller lärling ligger många kommuner lågt, man tar inte in fler lärlingar, utan arbetar för att upprätthålla befintliga platser. Idag finns det fler lärlingsplatser igång än vad man får bidrag för. Om statsbidraget blir positivt kan det täcka upp en del, om inte hamnar det på kommunen. Från och med 2015 så har GR tagit över administrationen av lärlingsplatser i de elva kommuner som deltar. Ulrika Krabbe GRVux har bjudit in administratörer i berörda kommuner till möte kring organisatoriska förändringar. Martin Johansson, GRVux, redovisade effektstudien. Påpekades att svarsfrekvensen är extremt låg och det är viktigt att uppdatera

4 Diskussion elevuppgifterna i Alvis - Kommungemensam plattform Ann-Christine Gustavsson informerade om att gruppen kommer att ha ett möte den 20 maj Där kommer bl a GRkommunernas svar presenteras beträffande förbundsstyrelsens skrivelse om hur man ser på intresset för en gemensam viljeinriktning kring boende, samverkan samt främjande av integration. Det är viktigt att inte alla boende hamnar i Göteborg och Mölndal. När det gäller ensamkommande barn, ska dessa fördelas utifrån befolkning. Stenungsund som idag tagit emot 50 nyanlända flyktingar, kommenterade att om det blir en liknande lag om mottagande av vuxna som med ensamkommande barn, så får man svårt att klara av detta. Det skulle innebära ett mottagande om 290 nyanlända flyktingar till Stenungsund. I Alingsås har man SKL initierat ett projekt som innebär att de nyanlända inte ska behöva gå runt för att komma i kontakt med alla myndigheter utan dessa samlas på en och samma plats. Arbetsförmedlingen håller i en samhällsintroducerande kurs och här delas diplom/ intyg ut om man deltagit 100%. Kan det vara intressant med en del 2 när man bott i Sverige ett tag. Arbetsförmedlingen, migrationsverket och länsstyrelsen har sagt upp befintliga lotsavtal. Arbetsförmedlingen har i regleringsbrev ett tydligt uppdrag i samverkan med kommunerna. - Från enskilda ledamöter Anita Ahlman informerade om att hon kommer att lämna sitt uppdrag i Kungsbacka. Nytt uppdrag för Anita Ahlman blir som enhetschef på Vuxenutbildningen i Göteborg. Vem som efterträder i Kungsbacka är inte klart ännu. Ny avdelningschef i Göteborg på vuxenutbildning blir Johan Roos från Borås, han startar i augusti. 9. Nätverkskonferensen 7-8 september 2015 tider och upplägg att fastställa konferensprogrammet den 7 8 september. 10. Representation och tid i arbetsutskottet För Vuxenutbildningsnätverkets arbetsutskott finns ingen beslutad representation och uppdragstid. Diskuterades om upplägget som finns för Operativa ledningsgruppen skulle fungera. att uppdra åt GRVux att ta fram ett förslag på representation och uppdragstid för Vuxenutbildningsnätverkets arbetsutskott.

5 11. Information från Omvärldsbevakningsgruppen Kenneth Ardehed informerade från möte i Omvärldsbevakningsgruppen där diskussion fördes kring hur man går vidare i dessa frågor och även vad som behövs för att göra en kartläggning av kompetensmäklare i regionen. att uppdra åt GRVux att lägga fram ett förslag på fortsatt hantering till kommande möte. 12. Utbildningskontrakt/trainee hur tänker man i kommunen Diskuterades kring frågan om Utbildningskontrakt och Traineejobb vilka ligger med i vårbudgeten som åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. 13. Strategiska utmaningar 2015 idé och erfarenhetsutbyte - Återkoppling från mötet i Alingsås En kort dragning gjordes från mötet den 22 april i Alingsås. - Nätverksmöte i oktober kommun samt tema. Frågan bordlades till kommande möte med läxa till nätverket. Kenneth Ardehed kommenterade att detta möte kanske borde rikta sig mot diskussion kring framtidsfrågor och hur vi hanterar ett eventuellt permanent yrkvux. - Validering Diskuterades kring valideringsfrågan. GRs styrgrupp för arbetsmarknad har uppdragit åt GR att inventera vilka bedömningar som görs inom GRs vuxenutbildningsnätverk kring möjligheten att öka omfattningen av validering. Styrgruppen redovisade i bilagd handling ett antal hinder i frågan. En samlad organisering och struktur saknas Ekonomiska incitament saknas för den kommunala vuxenutbildningen Vuxenutbildningsförordningen Inga incitament för YH-utbildningsförare att använda validering Utifrån detta skickades några frågeställningar med till Vuxenutbildningsnätverket att svara på för att sedan återkopplas på Styrgruppens möte den 10 september. att återuppta frågan på kommande möte för fortsatt diskussion och sammanställning av frågesvar.

6 Övriga frågor 14. Bokslut uppdrag från Kenneth Ardehed redogjorde för följande uppdrag som initierades av Vuxenutbildningsnätverket den 30 april Omvärldsbevakning - Kompetensanalys avseende yrkesutbildningar inom GR - Marknadsföringsresurs på GRvux 15. Byte av representation i Vård-och omsorgscollege Kurt-Olov Sjöström, Kungälv har aviserat att han önskar kliva av sitt uppdrag. Förslag på ersättare är Monika Nilsson, Ale. 16. Ventilen - Symposium 2015 Nationellt centrum för svenska som andraspråk Inbjudan skickades ut med kallelsen. - Drivhuset Drivhusets information kring entreprenörskap inom vuxenutbildning mottogs, men Vuxenutbildningsnätverket avvaktar med mer information kring frågan. - Arbetsmarknadsmaterial Vuxenutbildningsnätverket ser utskickat material som viktigt och önskar fortsatt få denna information. -Förstelärare i kommunerna Kurt-Olov Sjöström, Kungälv, informerade om ett mail som skickats ut kring ett eventuellt nätverk med förstelärare på Vuxenutbildningen. - Avtackning Gunilla Lövström, Tjörn, avtackades. Mötet avslutades

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer