Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL"

Transkript

1 PROJEKTiL

2 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering av äldreteamen i Gävle, blev stilbildande för det andra initiativet; en omfattande nationell kartläggningsstudie under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting. I denna nationella studie deltog 12 landsting och 29 kommuner från norr till söder i Sverige. Dessa kartläggningsarbeten och fördjupade analyser har lett till en omfattande inblick utifrån den äldres perspektiv på vården och omsorgen i ett systemperspektiv. Diagnoser, symptom, läkemedel och samtliga insatser i slutenvården, öppenvården och den kommunala vården och omsorgen har kartlagts i detalj. Kostnaderna för samtliga insatser har beräknats och analyserats. Den äldre individens allmäntillstånd och uppfattning om vården och omsorgen har kartlagts och studerats genom intervjuer liksom anhörigstödet. Kartläggningarna har lett till unika inblickar och kunskaper om vården och omsorgen ur den äldres perspektiv. Det omfattande materialet visar på stora möjligheter att utveckla en väsentligen bättre samverkan mellan sjukhusvården, primärvården och den kommunala vården och omsorgen. Kartläggningarna visar på stora potentialer att utveckla samverkande arbetsprocesser som höjer kvaliteten för de äldre samtidigt som både landsting och kommuner kan arbeta effektivare. Detta projekt syftar till etablera ett verksamhetssystem som realiserar möjligheterna till ett bättre liv för de äldre, samt till ett bättre resursutnyttjande. För att lyckas med detta, krävs ett nära samarbete mellan kommuner och landsting. Förutom Landstinget Gävleborg och Gävle kommun deltar nu också Hudiksvalls kommun i detta initiativ. En viktig grund för arbetet är att information på individnivå (om den äldre individen) finns tillgänglig mellan de samverkande aktörerna. Med detta som grund finns det möjligheter att identifiera och erbjuda de samverkanskoncept som krävs för att kunna arbeta med de äldre på mera hälsofrämjande grunder och med rätt insatser i rätt skede. En målsättning bör vara att utveckla ett system för proaktiv hälsostyrning som ger mer värde för den äldre samtidigt som kommunernas och landstingets resurser används bättre. Idén bakom detta initiativ är att utveckla ett gemensamt system för proaktiv hälsostyrning gentemot målgruppen äldre. Proaktiv hälsostyrning handlar om att ha aktuell och tillförlitlig information om den äldre individens situation, kunna göra rätt bedömningar av vilka insatser som bör göras, i rätt ordning och i rätt tid samt helst med en ingång till vården och omsorgen genom en fast kontakt för de äldre som är i större behov av vård och omsorg. Ett viktigt resultat är arbetsmodeller som på ett hälsofrämjande sätt kan upprätthålla hälsan längre för den äldre individen och därmed minska eller skjuta upp behoven av särkilt boende, snabbt ökande hemtjänstinsatser och kostsamma insatser inom slutenvård samt att rätt vårdnivå används mer frekvent som exempelvis primärvården. Med en individcentrerad informationsdatabas (datalager) om diagnoser, symptom, hälsostatus, läkemedelsanvändning samt översikt av historisk vård- och omsorgskonsumtion underlättas samarbetet mellan kommuner och landsting. Exempelvis bör biståndsbedömningen underlättas och därmed planeringen av kommunernas insatser. De idag kritiska samverkansgränserna mellan kommun och landsting behöver utvecklas. 2

3 3(14) Möjligheterna att arbeta mer hälsofrämjande inom och i samverkan mellan omsorgen och primärvården kan underlättas. Modellen med proaktiv hälsostyrning ska göra det möjligt att följa den löpande utvecklingen för de äldre. När kritiska hälsorisker nås ska ett flaggningssystem varna om en situation som bör åtgärdas nu för att inte eskalera till en mer allvarlig situation och med ännu större behov av insatser. Fastställda och gemensamma indikatorer för de äldres hälsa och mönster av vård- och omsorgskonsumtion ligger till grund för detta. Utgångspunkt för den målgrupp som är aktuell för projektet finns bland såväl de multisjuka äldre samt de övriga sjuka äldre som idag utnyttjar omfattande insatser inom vård och omsorgssystemen. Då syftet med proaktiv hälsostyrning även är att arbeta med preventiva, hälsoförebyggande insatser, som kan innebära mindre behov av vård och omsorg, är även de äldre som kan beskrivas som sköra eller skröpliga, vanligen i forskningen och utvecklingen beskrivna med den engelska termen frailty, viktiga som en del av målgruppen. I skärningspunkten mellan dessa olika grupper av äldre i olika tillstånd finns de som kan beskrivas som multisviktande; individer som är faktiskt eller potentiellt instabila med 1.2. Syfte Syftet med projektet är att etablera ett verksamhetssystem som realiserar möjligheterna till ett gott liv för den äldre samt till ett bättre resursutnyttjande med hög kvalitet inom landsting och kommuner. 2. Mål 2.1. Projektmål Målet är att realisera en arbetsmodell med individanpassade vårdinsatser som leder till att hälsan kan upprätthållas längre för den äldre individen och därmed skjuta upp behoven av särskilt boende, snabbt ökande hemtjänstinsatser och att rätt vård ges vid rätt tidpunkt på rätt vårdnivå och rätt plats Effektmål Brukaren/patienten upplever ökad trygghet Tidig identifiering av de som har eller är i riskzonen för stora vård- och omsorgsbehov Bättre resursutnyttjande genom färre onödiga och akuta insatser Antalet samordnade individuella vårdplaneringar ska öka. Andel av målgruppen som har en fast namngiven vårdkontakt ska öka Fallskador, trycksår, vårdrelaterade infektioner och undernäring ska minska. 3

4 4(14) Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen 0ch återinläggningar inom 30 dagar ska minska (öppna jämförelser) Andelen av målgruppen som får rätt vård på rätt nivå och vid rätt tillfällen ska öka. Antalet betalningsdagar för kommunerna för sjukhusdagar ska minska. Vistelsetiden på kommunernas korttidsboenden ska minska Nyckeltal Beskrivning av område Återinläggning inom 30 dagar Undvikbara slutenvårdstillfällen Namngiven person som har ansvar över tid både inom öppen och sluten vård Patienttillfredsställelse Fallskador Nutrition Trycksår Betalningsdagar för sjukhusvård Vårdrelaterade infektioner Antal hemtjänsttimmar Nuläge Effektmål Nyckeltal % Andel som upplever sig mycket nöjda med insatserna 3. Krav på projektet 3.1. Förutsättningar Delprojekt och aktiviteter måste vara avstämda med andra pågående projekt inom samma område. Projektet kommer att följa gällande lagstiftning, landstingets och kommunernas policys och riktlinjer. 4

5 5(14) Viktiga framgångfaktorer är: hög delaktighet, löpande lägesrapportering och gränsöverskridande arbetssätt Miljö När projektmålen uppnås kommer arbetsbelastningen för medarbetarna att minska och därmed arbetsmiljön förbättras. Ytterligare en konsekvens är att antalet transporter kommer att minska vilket har en positiv inverkan på miljön Avgränsningar Projektet omfattar berörda verksamheter inom Gävle och Hudiksvalls kommuner och de delar av landstingets verksamheter som berör målgrupperna inom dessa kommuner. 4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 4.1. Beroende Beskrivning av beroende 1 Beslut har fattats om att överföra hemsjukvården till kommunerna. Ett särskilt projekt har till satts för att förberedda överförandet Tidpunkt för överlämnande av beroende 1 1 februari Kostnad för beroendet Reglering av kostnader kommer att ske genom skatteväxling Ansvarig för överlämnande De politiska ledningarna inom landstinget och kommunerna Beroende 2 De handlingsplaner och aktivitetsplaner som upprättas inom respektive närvårdsgrupp Tidpunkt för överlämnande av beroende 2 Kontinuerligt Kostnad för beroendet Inga särskilda kostnader är förknippat med beroendet Ansvarig för överlämnande Ansvariga för närvårdsgrupperna. 5

6 6(14) 4.3. Beroende 3 Det arbete som utförs av utvecklingsmotorerna och utvecklingsledarna Tidpunkt för överlämnande av beroende 3 Kontinuerligt Kostnad för beroendet Inga särskilda kostnader Ansvarig för överlämnande Ansvariga för statliga stimulansmedel Beroende 4 SKL och regeringens överenskommelse om psykatrin Tidpunkt för överlämnande av beroende 4 Tidigt under projektperioden Kostnad för beroendet Inga särskilda kostnader Ansvarig för överlämnande 4.5. Beroende 5 Statliga prestationsersättningar för minskningar av återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar sluten vård Tidpunkt för överlämnande av beroende 5 Pågår Kostnad för beroendet Inga särskilda kostnader Ansvarig för överlämnande Jan Woxberg 4.6. Tidplaner 6

7 7(14) Beslutsplan Beslut Benämning Kommentar Datum BP2 Beslut att Enligt projektdirektiven starta projektet. BP3:1 Beslut att Enligt projektplan fortsätta projekt BP 3:2 Beslut att Enligt handlingsplan starta kontrollerad pilotstudie BP 3:3 Delrapport Rapport av pilotprojektet efter 6 månader av pilotprojekt et BP4 Slutrapport av pilotprojekt et Diskussion och evaluering av pilotprojektets resultat BP5 Projektet avslutat Aktivitetslista Slutrapporten utgör underlag för beslut om eventuellt breddinförande Aktivitet Startdatum Slutdatum Ansvarig Förberedande kontakt med kommuner J Woxberg Avtal med HCM S Lönnbark Beslut om projektstart Styrgrupp Arbetsgrupperna arbetar J Woxberg Kontakt med FOU-enheter J Woxberg Upplägg av forskningsstudie M Högman Kommunikationsplan J Woxberg Utarbetande av processbeskrivningar I Åsberg, M Laurell Organisering av pilotverksamheten J Woxberg Bemanning av pilotverksamheten Förankring och implementering av pilotverksamheten J Woxberg I Myrsten L Isokiväle Pilotprojektet pågår Projekt grupp Utvärdering av resultatet av pilotverksamheten M Högman Beslut om att breddinföra eller lägga ned Dec 2013 Styrgrupp 7

8 8(14) 4.7. Resursplan Personal: Uppdrag Antal timmar Period Projektmedarbetare Kontaktpersoner Muntligt /Skriftligt Muntligt av vem Skriftligt av vem 4.8. Budget och finansiering (kostnadsplan) Projektkostnader Antal timmar Interna kostn Externa lev Budget Projekttid kr kr Projektmedlemmar Nivå kr Projektmedlemmar Nivå kr kr Projektmedlemmar Nivå 3 0 kr Projektmedlemmar IT kr kr Resor/kost/logi kr kr IT konsult IT-enheten IT systemdrift kr kr Konsult internt kr kr Konsult extern kr kr Utbildning kr kr Information kr kr Oförutsett (10 % av ext kostn) kr kr Totalt kr 5. Projektorganisation 5.1. Organisationsplan 8

9 9(14) Styrgruppen har till uppgift att löpande ta beslut om projektets inriktning samt följa upp och utvärdera de insatser som utförts. I styrgruppen deltar från Landstinget Gävleborg landstingsdirektören samt divisionscheferna för Medicin och Primärvård. Från Gävle och Hudiksvalls kommuner deltar respektive kommundirektör samt förvaltningscheferna för Omsorgen inom respektive kommun. Projektledningen/projektsekretariatet utgörs av en projektledare för landstinget (Jan Woxberg) som också har ett övergripande ansvar för projektet, en projektledare för Gävle kommun (Lena Isokivelä) samt en projektledare för Hudiksvalls kommun (Inger Myrsten). En projektledare från respektive deltagarorganisation ska säkerställa ledningen av arbetet inom den egna organisationen liksom den övergripande gemensamma projektledningen. Som stöd för projektledningsarbetet deltar även Maria Laurell, en inom kort utsedd kommunikatör samt en projektsekreterare. HCM deltar i projektledningsarbetet som stöd med löpande rådgivning, metodik, research, analys och dokumentation. Styrgruppen och projektledningen har en Expertgrupp till stöd för arbetet. Expertgruppen arbetar gentemot projektet som rådgivare och utvärderingsstöd i olika projektfaser. Arbetsgrupper bildas beroende på behov av olika insatser i projektet. Varje arbetsgrupp leds av en samordnare som samarbetar nära med projektledningen i projektsekretariatet. Inledningsvis i projektet har fyra teman för arbetsområden identifierats; Juridik, IT, Målgrupper & indikatorer samt Utbud av tjänster. Dessa arbetsområden kan komma att omdefinieras och fördjupas beroende på projektets utveckling. Arbetsgrupperna i detta läge har tilldelats följande övergripande uppgifter: 9

10 10(14) 5.2. Roller, ansvar och befogenheter Grupp Ansvar Befogenheter Rapportera till styrgruppen Sätta samman en Minnesanteckningar på styrgruppsmöten projektledningsgrupp och projektledarmöten. Koppla in individer i Ta fram och gör eventuell uppdatering av projektplanen. projektet med rätt sakkunskaper. Granskar och godkänner aktivitetsplaner. Samordnar aktivitetsplaner. Vidta åtgärder om störning uppstår i Bemannar projekt- ocharbetsgrupper. arbetet. Informerar styrgruppen om hur projektet framskrider i sin helhet. Stödjer projektgruppen och hjälper till att lösa problem om svårigheter uppkommer. Tar fram förutsättningar för projektet. Ansvarar för projektplan samt Slutrapport. Driva, leda, samordna och utveckla projektet. Ansvara för att projektet dokumenteras. Ansvarar för överlämnande till förvaltning. Styrgrupp Ansvarar för Projektets fortsatta riktning. Projekts Ta alla beslut rörande Tidsplan, budget uppdragsgivare och kvalitet för projektet. Arbetsgrupper Ansvarar att arbeta fram underlag till de olika leveranstillfällena. Planera gemensamt interna arbetsgruppsträffar. 10

11 11(14) Grupp Ansvar Befogenheter Projektmedlemmar Ansvarar för leveranserna i projektet. Ansvarar för framtagande av kravbild för systemet Ta del av och arbeta enligt projektets styrande dokument (projektdirektiv, projektplan och samtliga aktivitetsplaner) Utföra aktiviteter i aktivitetsplanerna inom utsatta tider. Rapporterar uppnådda resultat. Rapportera skyndsamt avvikelser och eventuella problem Håller sig uppdaterade på status i projektet. Deltar i projektuppföljning innan projektet avslutas Talar med projektledare om man får problem eller ser andra hinder för att utföra sina arbetsuppgifter Alla dokument som tas fram i projektet skall skickas till dokumentansvarig. Att lägga upp arbetet inom ramen för individuella uppdraget för projektet. Besluta om åtgärder för eventuella förändringar under arbetsgrupperna sammansättning i samråd med projektledare 5.3. Externa kontakter Länets kommuner Landets landsting Gävle högskola Näringslivets organisationer Patientorganisationer Pensionärsorganisationer SKL Socialstyrelsen Socialdepartementet 6. Kommunikation Kommunikationsplan 11

12 12(14) 7. Kvalitet Projektet kommer att följa och ha regelbundna avstämningar med projekt inom närliggande verksamhetsområden. De regler, riktlinjer, bestämmelser och krav som gäller inom hälso- och sjukvården för den medicinska säkerheten och patentsäkerheten påverkas inte av projektet utan självklart ska de tillämpas som tidigare. Projektdirektivet är överordnat denna projektplan. Om motstridiga uppgifter förekommer gäller därför projektdirektivet. Vid tillägg och ändringar under projektets gång som skiljer sig från projektdirektivet ska projektdirektivet revideras. 8. Risker och möjligheter Se särskild riskanalys 9. Överlämning av projektresultat Pilotprojektet kommer att leverera ett rapport med redovisning av resultat, förändringar och andra iakttagelser med anledning av projektets genomförande. Beslut om ett breddinförande kommer att tas med projektets rapport som underlag. 10. Projektavslut (BP5) Projektet är avslutat när: slutrapporten är godkänd av styrgruppen all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats styrgruppen har förklarat projektet avslutat 11. Referenser I projektplanen har inga hänvisningar till andra källor gjorts.. 12

13 13(14) 12. Checklista och beslut, BP2 Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem. Realisering av effektmål finns framtagen och godkänd av Mottagaren samt bilagd detta dokument. Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade effekten från projektet. Förväntat resultat från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas. Projektmedlemmar och referensgrupp är utsedda. Samtliga resurser för projektet är säkrade med resurskontrakt och införstådda med åtagandet. Projektets begränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. Tidpunkt för leverans är väl vald och förankrad hos mottagaren. Eventuella följdkostnader för projektet är identifierade och dokumenterade. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de huvudsakliga leveranserna i projektet. JA NEJ Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 13

14 14(14) Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 JA NEJ Kommentar: Datum: Datum: Underskrift Projektägare Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Underskrift Projektägare Namnförtydligande Underskrift Projektägare 14

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

PROJEKT DOKUMENT-ID VERSION

PROJEKT DOKUMENT-ID VERSION Styrande måldokument Plan PROJEKTiL Sida 1 (9) [Titel] Sida 2 (9) Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2 Mål och Verksamhetsnytta... 4 2.1

Läs mer

[Titel] Redovisande dokument Rapport. Sida 1 (6) [Publiceringsdatum Quickpart] [AnsvarigQuickpart] [Upprättad av Quickpart]

[Titel] Redovisande dokument Rapport. Sida 1 (6) [Publiceringsdatum Quickpart] [AnsvarigQuickpart] [Upprättad av Quickpart] Redovisande dokument Rapport PROJEKTiL Sida 1 (6) [Titel] Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Effekterna av projektets resultat/verksamhetsnytta... 3

Läs mer

Värdig Äldrevård (VÄV 12)

Värdig Äldrevård (VÄV 12) Revisionsrapport Värdig Äldrevård (VÄV 12) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Margareta Larsson Juli 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Bakgrund 5 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ DIVISION ALLMÄNMEDICIN PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Projektnamn: VISIT Projektägare: Skriv här Projektägarens namn. Projektägaren ska vara den person som företräder den organisation/enhet som finansierar

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017

Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Projektplan Uppdragsgivare Folkhälsonämnden Godkänd Ulrika Lundgren Ansvarig för dokumentet Cecilia Ljung Diarienummer 2017.0092 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Projektplan. Väv 12. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg

Projektplan. Väv 12. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Väv 12 Landstinget Gävleborg 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 4 1.1. Bakgrund 4 1.2. Syfte 4 2. MÅL 5 2.1. Projektmål 5 2.2. Effektmål 5 2.3. Nyckeltal 6 3. KRAV PÅ PROJEKTET 7 3.1.

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Projektplan för Samsyn samråd enligt 6 kap MB

Projektplan för Samsyn samråd enligt 6 kap MB Projektplan för Samsyn samråd enligt 6 kap MB Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010

Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010 Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010 Ingela Thorell, Primärvården, projektledare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metod... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP)

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Projektplan Väjö 2014-04-28 rev 2014-05-07 rev 2014-06-16 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...3 2. Grundläggande information...5 3. Bakgrund...5

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektplan för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Projektplan för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård C:\Users\agu105\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q3Y92B7Q\Projektplan samverkan vid.docx 1 (9) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Projektplan för från sluten

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

Servicegarantier. Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014.

Servicegarantier. Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014. 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-02 2014-003125- LI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014. Servicegarantier Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

Läs mer

Bilaga 5 b Mall för projektplan

Bilaga 5 b Mall för projektplan Bilaga 5 b Mall för projektplan Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för hur en projektplan skrivs och vad den kan innehålla. De flesta organisationer har egna mallar för projektplaner

Läs mer

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig:

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: DNR] 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 20015-04-01 Styrgruppen Copy/print Niagara Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-03-23 Första utkast av projektplanen

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Anneli Malmberg, Lednings och verksamhetsstöd, Utv avd/projekt och metodstödsenheten 2012-11-30 Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Tid: Fredag den 30 november 2012, kl 9.30-12.00

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt administrativa utvecklingsprojekt Dokumentet uppdaterat oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Slutrapport Stroke/Neurologi

Slutrapport Stroke/Neurologi 1.0 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Slutrapport Vård 2010- genomförandeprojektet Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Torbjörn Berglund 2010-05-19 Styrgrupp 2010-09-14 Dnr NU 63:160/2010

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län

Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Bilaga 1 Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Denna handlingsplan är en bilaga till R egional ö verenskommels e om utveckling av samverkan

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Projektmodell - UPPDRAGiL

Projektmodell - UPPDRAGiL Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (10) Projektmodell - UPPDRAGiL Bygger på version 1.0 av UPPDRAGiL (ARBGRP28-5-234) som tidigare administrerades av Länsteknik, Region Norrbotten. Uppdateringar: Inlagd

Läs mer

Bilaga 5 b: Mall för projektplan

Bilaga 5 b: Mall för projektplan Handbok för strategisk kommunal vattenplanering Bilaga 5 b: Mall för projektplan Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för en projektplan med exempel på vad den kan innehålla. De flesta

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2013-05-29 Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och

Läs mer

Uppdragsdirektiv. e-remisser. UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg

Uppdragsdirektiv. e-remisser. UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg e-remisser UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2 Mål... 3 2.1 Uppdragsmål... 3 2.2 Effektmål...

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål 20180101-20180630 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.1.1 Nationellt

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Från idé till verklighet? Proaktiv hälsostyrning i Gävleborg Sammanställning av resultat och utvärdering

Från idé till verklighet? Proaktiv hälsostyrning i Gävleborg Sammanställning av resultat och utvärdering 1 Från idé till verklighet? Proaktiv hälsostyrning i Gävleborg Sammanställning av resultat och utvärdering Rolf Bowin Björn Ljung Dag Norén HCM Health Care Management Slutrapport 20 december 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1)

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1) (1)10 (2)10 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTSTYRNING... 4 1.1 shistorik...4 1.2 Referenser...4 1.3 avvikelse och förändringshantering i projektet...4 2 BAKGRUND OCH BESLUT OM PROJEKT... 5 2.1 Bakgrund...5

Läs mer

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08 1177 Föräldrastöd Projektplan Umeå 2014-05-08 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande information...6 2.1. Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Omfattning...7 2.3. Framgångsfaktorer...

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012

Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012 Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012 Författare: Anna Sjöberg Karina Karlsson Sofie Svensson 1 Innehållsförteckning: 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat... 3 4.1 Enkät... 3 4.2 Antalet

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Samverkan vid utskrivning från slutenvård Samverkan vid utskrivning från slutenvård Projektplan Hösten 2018-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 4 2 MÅL 4 2.1 Effektmål 4 2.2 Projektmål 4 3 AKTIVITETER

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete -

Systematiskt förbättringsarbete - Systematiskt förbättringsarbete - Process samverkan kring personer med behov av demensutredning, anhörigstöd och meningsfulla aktiviteter Uppdrag inom chefsgrupp närvård Tierp Uppdrag utifrån rutin Systematiskt

Läs mer

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem. för kultur och fritidsverksamheten. Förberedelse av upphandling

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem. för kultur och fritidsverksamheten. Förberedelse av upphandling Daniel Antonsson Sida: 1 (5) Kravspecifikation - för kultur och fritidsverksamheten Förberedelse av upphandling Projektdirektiv Daniel Antonsson Sida: 2 (5) Godkännande av projektdirektiv och bilagor Beställare/Projektägare:

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre 1 (13) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Anneli Malmberg, Lednings och verksamhetsstöd, Utv avd/projekt och metodstödsenheten 2012-10-19 Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Tid: Fredag den 19 oktober 2012, kl 09.00

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Datum 2014-06-11. att ge kontoret i uppdrag att lämna förslag på servicegarantier inom myndighetsutövning senast till nämnd i december 2014.

Datum 2014-06-11. att ge kontoret i uppdrag att lämna förslag på servicegarantier inom myndighetsutövning senast till nämnd i december 2014. 3.01 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ahrgren Maria 2014-06-11 Diarienummer ALN-2014-0240.30 Servicegarantier Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att ge kontoret

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 2014-03-28 Utkast till

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är

Läs mer

Bilaga 3 Projektplan

Bilaga 3 Projektplan Bilaga 3 Projektplan Projektplan 1(6) Framtida akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus S:t Göransprojektet Projektplan Projektplan 2(6) 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund Avtalet mellan Stockholms läns landsting

Läs mer

Utöver projektdirektivet ska en teknisk dokumentation för projektet arbetas fram.

Utöver projektdirektivet ska en teknisk dokumentation för projektet arbetas fram. Automationsingenjör mekatronik 400 yh-poäng Projektdirektiv Tillämpa med fördel rubriker under Förslag på projektdirektiv Du kan även ha andra rubriker än de som föreslås. Inhämta all data och information

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Anneli Malmberg, Lednings och verksamhetsstöd, Utv avd/projekt och metodstödsenheten 2012-10-29 Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Tid: Måndag den 29 oktober 2012, kl 09.00

Läs mer