Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ"

Transkript

1 Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem. Följs upp av projektägaren. Målgruppen av projektets syfte är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet. Förväntat resultat från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handingsplan för att hantera dem. Kommer genomföras i december Projektplanen är tidsatt och resurssatt. Projektmedlemmar och ev övriga projektroller är utsedda. Samtliga resurser för projektet är säkrade med resurskontrakt och införstådda med åtagandet. Projektets begränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. Tidpunkt för projektstart är väl vald och förankrad hos mottagaren. Följdkostnader för projektet är identifierade och dokumenterade. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. Förslag till förvaltningsplan med övergång från projekt till ordinarie verksamhet.

2 Projektplan 2(15) Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 NEJ Kommentar: Beslut att inte gå vidare med projektet Datum: Datum: Underskrift Projektägare Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Projektplan 3(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Begreppsdefinition Syfte 6 2. MÅL Effektmål och nytta Projektmål 7 3. KRAV PÅ PROJEKTET Förutsättningar Avgränsning Kopplingar till andra projekt 8 4. PLANER Resursplan Beslut och milstolpeplan Aktivitetsplan Förstudie Budget och finansiering (kostnadsplan) PROJEKTORGANISATION Organisationsplan Roller, ansvar och befogenheter Externa kontakter KOMMUNIKATION 13

4 Projektplan 4(15) 6.1. Kommunikation och rapportering inom projektet Intressentanalys Kommunikationsplan till projektets intressenter Dokumentationsplan KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar och bedömningar Kvalitetssäkring av externa leverantörer RISKER PROJEKTAVSLUT BILAGOR 15

5 Projektplan 5(15) 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Skolverket och skolinspektionen har under de senaste åren i flera undersökningar och rapporter visat hur viktigt rektorns ledarskap är för elevers resultat och undervisningens kvalitet. Den senaste rapporten från Skolverket 2012 visar att: Var femte rektor behöver förstärka det pedagogiska ledarskapet. Mer än hälften av rektorerna önskar ytterligare stöd från huvudmannen. Rektorer behöver bli bättre på att följa upp och ge återkoppling till lärarna på deras arbete. Det är också viktigt att det finns tydliga mål och visioner för skolans arbete och att de kommuniceras och följs upp. Den senaste kvalitetsgranskningen och rapporten från skolinspektionen Rektors Ledarskap grundar sig på granskning gjord på 30 slumpvis valda grundskolor i 12 kommuner. Granskningen gav sammanfattningsvis följande resultat: Trettio procent av rektorerna i granskningen utövar ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap. Femtio procent av rektorerna i granskningen behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet. Tjugo procent av rektorerna i granskningen behöver genomgripande förstärka det pedagogiska ledarskapet. Tre vanliga utvecklingsområden för rektorerna är: Ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av utvecklingsarbetet. Majoriteten av huvudmännen i granskningen behöver, i dialog med rektorerna, säkra att det finns goda förutsättningar för rektors ledning av den pedagogiska verksamheten Majoriteten av rektorer och huvudmän har arbetat för att skapa en god beredskap inför skolreformerna. Arbetet har på många skolor resulterat i ett engagemang för läroplansarbetet med kärnprocesserna i fokus. Den obligatoriska rektorsutbildningen ger en viktig grund och idag finns också en påbyggnad kallad Rektorslyftet. Trots detta finns viktiga områden som kräver mer insatser för att utvecklas ytterligare. En dialog i ledningen för programområde Barn och utbildning visar behov av utbildning bland annat inom områden som, - Ekonomi och ekonomistyrning, att förstå konsekvenser och möjlighete - Organisation och struktur, att kunna leda och organisera det pedagogiska arbetet på skolan - Analys, utvärdering och uppföljning för att kunna använda resultat för framtida utveckling - Personalplanering för att skapa bästa förutsättningar och resursutnyttjande - Kommunikation för att stärka ledarskapet - Retorik för att stärka förmågan att hantera relationen till föräldrar.

6 Projektplan 6(15) 1.2 Begreppsdefinition Definitionen av pedagogiskt ledarskap som används i Skolinspektionens rapport om Rektors ledarskap 2012:1 är nedanstående och vi använder oss av densamma för förskola och skola. Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. 1.3 Syfte Rektors ledarskap, 2012:1 Skolinspektionen Det övergripande syftet är att öka kvalitén och måluppfyllelsen för eleverna.

7 Projektplan 7(15) 2. Mål 2.1 Effektmål och nytta Effekten av satsningen skall vara att förbättra elevers resultat och stärka undervisningens kvalitet genom att rektorer ökar sin kompetens och förmåga att leda pedagogisk verksamhet. Elever som står bättre rustade för fortsatta studier och arbete är en effekt som skapar stort värde. Effektmålen för projektet är : * Att Örebro kommun har förskolechefer och rektorer som utövar ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap där cheferna är trygga med att sitt uppdrag * Att elevernas resultat ökar som ett resultat av att cheferna i större utsträckning leder lärares lärande för en framgångsrik undervisning * Att det systematiska kvalitetsarbetet relaterat till kunskapsuppföljning används som ett viktigt stöd för att förbättra elevernas kunskapsresultat * Att skolledare använder varandras kompetens i det erfarenhetsutbyte som Ledarakademin möjliggör 2.2 Projektmål Projektet kommer konkret att leverera; Månadsrapporter som visar progressen och resultaten i projektarbetet över tid, sammanställt utifrån vad som hänt den senaste månaden i relation till projektplanen. En förstudie som innehåller beskrivande delar kring behovsbild och ge en faktabas omkring ledarskap och pedagogiskt ledarskap. Förstudien skall beskriva; 1. Förtydligande av behoven av kompetenshöjande insatser för rektorer inom såväl kommunala som fristående skolor 2. Sammanfattande omvärldsanalys av fakta kring rektors ledarskap 3. Genomlysning av redan befintliga komptenshöjande insatser

8 Projektplan 8(15) Ett förslag till genomförandeplan för Ledarakademin som innehåller en detaljerad beskrivning av vilka ämnen som skall behandlas, samt hur dessa skall levereras och av vem. Till detta skall också en kostnadskalkyl tas fram. Förslagt skall vara klart senast den sista november Genomförande och utvärdering av de två första modulerna av Ledarakademin enligt beslut kring genomförande. Genomförande skall ske under perioden januari mars Förslag till förvaltningsplan för hur Ledarakademin skall övergå från projekt till ordinarie verksamhet. Förslag skall vara klart senast sista december Överlämning till driftsorganisation enligt beslut om fortsatt förvaltning. 3. Krav på projektet 3.1 Förutsättningar Örebro kommun har inom förskolan och skolan ett stort antal förskolechefer och rektorer. Detsamma gäller friskolorna. Idag finns inte något gemensamt forum för ledarutveckling. Den Ledarakademi som etableras skall riktas till samtliga förskolechefer och rektorer inom såväl kommunala som fristående skolor. För att projektet skall lyckas så är det viktigt att förvaltningschefer och områdeschefer/gymnasiechefer är insatta i projektet och tar sitt ansvar för att informera och fastställa deltagande för rektorerna Avgränsningar Projektet syftar inte till att ta över samtliga ledarutvecklingsinsatser inom den kommunala skolorganisationen utan är en specifik satsning för att stärka det pedagogiska ledarskapet. 3.3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter Regionförbundet har ett projekt som heter Regionalt skolstöd. Det innefattar olika typer av insatser som ska bidra till att inspirera, stimulera, analysera och utmana arbetet för ökad måluppfyllelse i skolan inom Örebroregionen. Kvalitetsutvecklarorganisationen, Ledarakademin ligger under denna organisation. Uppdrag riktade mot pedagogiskt ledarskap kan också förekomma.

9 Projektplan 9(15) Rektorsutbildningen och Rektorslyftet Det pedagogiska ledarskapsperspektivet ska genomsyra alla kunskapsblock i Rektorsutbildningen. Framförallt lyfts det i skolledarskapsblocket. I Rektorslyftet är det pedagogiska ledarskapet centralt. Rektorsakademin i Stockholm, Föreningen Rektorsakademien är en ideell förening som grundades Rektorsakademin arbetar för att stärka ledarskapet i skola och arbetsliv, med fokus på framtid, samverkan och kompetens. RUC, regionalt utvecklingscentrum på universitet. Har idag inte några riktade satsningar för det pedagogiska ledarskapet. 4. Planer 4.1 Resursplan Namn Uppdrag Antal timmar Period Avtalat enligt Personalstrateg Förstudie okt-dec Kommunikation Marknadsföring Beslut och milstolpeplan Beslut Benämning Kommentar Datum BP2 Utvärdering BP3:1 BP 4 BP5 Beslut att starta projekt Inför fortsatt projekt Beslut att fortsätta projekt Produkt klar för mottagaren Projektet avslutat Se aktivitetsplan Av första utbildningsmodulerna Lista allt som bör vara klart innan man levererar slutresultatet till mottagaren

10 Projektplan 10(15) 4.3 Aktivitetsplan Aktivitet Ansvar Tid Förstudie se 4.4 och bilaga 1 n Oktober 2013 Genomförandeplan, bilaga 2 n November 2013 Tillsättning av referensgrupp n November 2013 Tillsättning av projektgrupp n Oktober 2013 Utvärdering av två moduler n April 2014 Förvaltningsplan n December 2014 Dokumentationsplan Kommunikation December Förstudie Förstudien innehåller följande, se bilaga 1 Behovet av pedagogiskt ledarskap och pedagogiskt ledarskap Vilka behov som finns av kompetenshöjande insatser inom den kommunala skolan och fristående enheter Sammanfattande omvärldsanalys av rektors ledarskap Genomlysning av befintliga kompetenshöjande insatser Enkätundersökning till samtliga förskolechefer och rektorer om pedagogiskt ledarskap 4.5 Budget och finansiering (kostnadsplan) Aktivitet Kostnad Tid Totalt Lokal samt enklare förtäring,conventum Ca 100 kr pp tkr/tillfälle Sex tillfällen kr/år Föreläsaravoden tkr Fem tillfällen tkr/år Förberedande Ej fastställt aktiviteter Marknadsföring Ej fastställt

11 Projektplan 11(15) 5. Projektorganisation 5.1 Organisationsplan Projektägare Marie Holm Styrgrupp PUG Cicci Thunberg Referensgrupp med rektorer från förskola, grundskola, gymnasieskola och friskolorna. Projektgrupp, Personalstrateg Kommunikationsstöd 5.2 Roller, ansvar och befogenheter Projektägare Ansvarar för projektets budget och finansiering Upprättar projektdirektiv Stödjer projektledaren Ordförande i styrgrupp Ansvarar för nyttorealisering av projektets mål Ansvarar för övergripande rapportering och kommunikation Har befogenhet att avsluta projektet Styrgrupp PUG (Programutvecklingsgrupp Barn och utbildning) Ansvarar för att fatta beslut utifrån projektplanen Aktivt följa projektets utveckling och resultat Ansvarar för att följa upp effektmål och nytta med projektet Ansvarar för att förankra och informera ut till verksamheterna och underlätta projektet Har befogenheter att besluta om ändringar i projektet

12 Projektplan 12(15) Har befogenhet att leda och fördela arbetet inom projektet Ansvarar för den fortlöpande planeringen och uppföljningen av projektet Ansvarar för tidplanen Ansvarar för att upprätta projektplan Ansvarar för rapportering till styrgrupp Ansvarar för budget inom projektet Projektgrupp Ansvarar för att genomföra aktiviteter och arbetsuppgifter enligt projektplanen Ansvarar för att upprätta projektplan tillsammans med projektledare Ansvarar för att samverka med andra inom och utanför projektgruppen för att nå projektets mål och för projektet framåt Ansvarar för att dokumentera projektmöten Ansvarar för att informera referensgrupper, styrgrupper mfl på uppdrag av projektledaren Kommunikationsstrateg ansvarar för att kommunikationsplan skrivs och att projektet marknadsförs och dokumenteras Referensgrupp Ansvarar för att bidra med verksamhetskunskap och kompetens gällande Ledarakademins utbildningsmoduler Deltagare referensgrupp, Förskola Förskola Grundskola Grundskola Gymnasiet Gymnasiet Vuxam Ulrika Evertsson/Glanshammar Monica Lindström/Hannaskolan Ina Axelryd/ Hagaskolan Lena Boström/ Karl Johansskolan Håkan Ågren/ Virginska skolan Pernilla Tolgfors/ Thoréns business school Carina Skogh 5.3 Externa kontakter Regionförbundet- Peter Morfelt Rektorsakademin - Ulf Nytell Kvalitetsutvecklarna - Max Jacobsson Rektorsakademin, Stockholm - Ida Karlberg Gidlund

13 Projektplan 13(15) 6. Kommunikation 6.1 Kommunikation och rapportering inom projektet Rapportering sker till PUG som är styrgrupp och till projektägare Marie Holm en gång i månaden. n sammanställer där det aktuella läget och redovisar också utvärderingar av enkäter och i anslutning till utbildningsinsatserna. Projektmöten dokumenteras vid behov och ingår i månadsrapporten. Ett samarbetsforum, en digital mötesplats diskuteras med kommunikationsavdelningen och möjlighet finns att Ledarakademin kan vara pilot för detta. Referensgruppens möten dokumenteras och anteckningar mejlas deltagare och inkluderas i månadsrapporten. 6.2 Intressentanalys Intressenter är rektorer som målgrupp men också lärare, elever och föräldrar kan ha intresse av projektet. I en kommunikationsplan kommer vi ta hänsyn till detta, den upprättas som en bilaga till denna projektplan och är klar i början av december Kommunikationsplan till projektets intressenter En kommunikationsplan är under arbete. Den tar sin utgångspunkt i intressentanalysen och syftar till att rätt person skall bli informerad vid rätt tillfälle via rätt kanaler och för mesta möjliga engagemang. I den kommer vi att redogöra för Samarbetsforum Samarbetsforum Informationsmöten Webbplats E-post 6.4 Dokumentationsplan Månadsrapport till PUG-gruppen och projektägare. Minnesanteckningar till referensgrupp. Information före och efter utbildningstillfällen på webbplats till målgruppen. Dokumentansvarig är projektledaren.

14 Projektplan 14(15) 7. Kvalitet 7.1 Kvalitetsstrategier Ledarakademin har en styrgrupp, PUG och en referensgrupp med skolledare från alla stadier friskolor och kommunal skola för att säkra kvalitén. De kommer att ta del av projektplanen och utbildningsförslaget. Det finns också externa personer som granskar detta, Ulf Nytell utbildningschef för Rektorsutbildningen tar också del av projektplan och utbildningsförslag. Erfarenheter av liknande projekt tillvaratas genom studiebesök och deltagande ibland annat Rektorsakademin i Stockholm. På PUG gruppen i juni så framkom följande önskemål på inslag under genomförandefasen av Ledarakademin, * Studera andra verksamheter * Göra studiebesök * Bilda nätverk * Erfarenhetsutbyte med tema, diskussion och inspiration * Möjligheter att föra didaktiska samtal * Föreläsningar med workshops * Leda lärprocesser * Personlig utveckling och pedagogiskt ledarskap * Internationalisering * Eu s nyckelkompetenser * Ledarskap utanför skolan * Fältuppgift fältstudier Ledarakademin kommer att starta i början av 2014, varje utbildningstillfälle kommer att utvärderas och ovanstående grupper kommer följa detta resultat för att kunna korrigera utbildningens innehåll vid behov. I december går en enkät ut till alla förskolechefer och rektorer för att inventera det pedagogiska ledarskapet för att kvalitetssäkra att Ledarakademin kommer motsvara målgruppens behov. Intervjuer förs med områdeschefer och gymnasiechefer på samma tema. 7.2 Granskningar och bedömningar Projektplanen granskas av styrgruppen, PUG, projektägaren Marie Holm, referensgrupp och projektgrupp. Extern granskning sker av Ulf Nytell utbildningschef för Rektorsutbildningen. n ansvarar för att granskningen sker.

15 Projektplan 15(15) 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer De externa aktörer, föreläsare och andra aktörer som kommer att anlitas för föreläsningar och workshops i samband med Ledarakademin kommer att godkännas av styrgrupp och referensgrupp. Vi kommer säkerställa kvalitén genom att ta referenser och lyssna på personen i fråga innan vi kontrakterar henne/honom. Utvärdering kommer att ske i samband med varje utbildningstillfälle och resultatet diskuteras med referensgrupp och projektägare. 8. Risker Riskanalys kommer genomföras med PUG gruppen och referensgruppen i december. 9. Projektavslut Ledarakademin bedrivs under 2014 i projektform, därefter beslutar projektägaren om fortsatt driftsform och ledning. n dokumenterar projektet och lämnar en slutrapport. 10. Bilagor Förstudie Rektors ledarskap Bilaga 1 Genomförandeplan (under arbete) Bilaga 2 Kommunikationsplan är under arbete och bifogas dec 2013 Enkät och enkätresultat bifogas efter genomförande dec. 2013

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder 2013-01-28 Projektplan Projektnamn: Projektägare: Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder Kommunfullmäktige med delegering till Lars

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer