Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)"

Transkript

1 Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan Dnr: FAK Fastställd av RUC-styrelsen Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i verksamhetsplanen för Under dessa tre år arbetar RUC för att erbjuda en mötesplats för kommuner och universitet att samverka kring regional skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. RUC satsar på strategiska, långsiktiga frågor med fokus på kompetensoch skolutveckling, samtidigt som det också är viktigt att se till varje kommuns lokala behov. RUC har också en funktion som samarbetspartner med Skolverket. Nätverk, seminarieserier, forskningscirklar, uppdragsutbildningar, forskarskolor är exempel på insatser som RUC vill verka för. Omvärldsbevakning Händelser på den regionala, nationella och internationella arenan påverkar RUC:s arbete. Det är viktigt att ha god kunskap och vara väl insatt i omvärldsförändringar för att kunna identifiera och verka för såväl nationella som regionala skolutvecklingsbehov. Handlingsplanen för ht 2012 och vt 2013 är därför nära kopplad till de nationella reformer som är beslutade eller planerade. Insatserna innebär att RUC arrangerar och deltar i möten där omvärldsförändringar uppmärksammas, analyseras och diskuteras. RUC ska fortsätta att utveckla samverkan med de olika regionförbunden och nationella företrädare inom utbildningsområdet samt andra lärosäten via det nationella RUC-nätverket.

2 Sida 2 (6) RUC ska medverka vid mässor och konferenser som berör utbildningsområdet för att kunna ha en god bevakning av relevant skolutveckling och forskning. RUC ska arrangera möten och samverka med skolchefer, rektorer och utvecklingsledare i regionens kommuner (RUC-rådet). RUC anordnar också träffar med VFU-ansvariga samt andra aktörer inom skolområdet. Kompetensutveckling till stöd för skolutveckling RUC:s insatser riktar sig till pedagogisk personal inom olika skolformer. Under läsåret ska RUC inventera förutsättningar för att bistå med kompetensutveckling för personalgrupper som berörs av förändringarna i samband med skolreformerna. Utöver nedanstående utbildningar finns det även fristående kurser som är lämpliga för verksamma lärare och som även kan vara behörighetsgivande. Linnéuniversitetets institutioner kan vända sig till RUC för spridning av information om dessa kurser. RUC fortsätter att utveckla och stärka samverkan mellan berörda institutioner på Linnéuniversitetet och regionens skolor och huvudmän. En kartläggning befintliga samverkansprojekt genomförs. RUC ska använda underlaget för att utveckla rekommendationer för framtida samverkan. RUC:s webbplats (www.lnu.se/ruc) ska fungera som kanal för att informera om aktuella skolfrågor. RUC:s verksamhet dokumenteras i nyhetsbrev som utkommer en gång per termin eller vid behov. På webben presenteras olika sätt att arbeta med skolutvecklingsuppdrag. Under läsåret ska RUC arbeta för att komplettera webben med konkreta exempel på skolutveckling. RUC inventerar, i samarbete med nämnden för utbildningsvetenskap, huvudmännens behov av utbildning och universitetets utbud på avancerad nivå och på forskarnivå. Specifikt gäller det mentorsutbildning, VFU-handledarutbildning och magisterutbildning (för behörighet till forskningsstudier). Skapa och stödja nätverk RUC:s roll är att stödja utveckling av nätverk. Nätverken ska bidra till att kommunicera ömsesidig nyttig kunskap mellan såväl universitet och

3 Sida 3 (6) kommuner/ skolor som mellan kommuner/skolor och sprider goda exempel. Insatserna ska bidra till långsiktig skolutveckling och forskningsanknytning. IKT ska ingå som ett naturligt inslag i deras arbete. Matematikutvecklarna i regionen ingår i ett nätverk, som består av minst en till två matematikutvecklare från varje kommun i regionen. Nätverket träffas en till två gånger per termin för att diskutera utvecklingsarbete i kommunerna samt stödja varandra och reflektera kring arbetet i matematik ute i skolorna. RUC genomför, på uppdrag av Skolverket, stödinsatser inom ramen för Matematiksatsningen. Stödinsatserna handlar om att etablera nätverk, skapa former för utbyte och spridning av erfarenheter samt att delge forskningsresultat. Det regionala nätverket för svenska och ämnesspråk fortsätter att träffas en till två gånger per termin. Det regionala nätverket för lärare i historia fortsätter att träffas en till två gånger per termin. RUC verkar för att fler nätverk utvecklas. NUV, Linnéuniversitetet, har bidragit med strategiska medel för ändamålet och under 2012 har följande nätverk beviljats medel: - Nätverk för lärare i musik - Nätverk för lärare i bild - Nätverk/ forskningscirklar i specialpedagogik - Nätverk digitala verktyg och metoder för lärande (arbetsnamn) - Nätverk för yrkeslärare - Nätverk för forskning och skolutveckling RUC verkar för att ge nätverken stöd genom att erbjuda träffar mellan de nätverksansvariga. Erfarenhetsutbyte, nätverksmetodik och annan kunskapsspridning till exempel från forskning, står i centrum. Kompetensutveckling till yrkesverksamma lärare via de olika nätverken, kommer för första gången att erbjudas under vecka 44, Först ut är nätverken i matematik och historia. Implementering av skolreformer RUC erbjuder läsåret , i samarbete med Skolverket,

4 Sida 4 (6) kompetensutvecklingsinsatser med syfte att ge stöd i implementeringen av de reviderade/nya styrdokumenten för förskolan och den obligatoriska skolan. Lärarlyftet II. Inför krav på lärarlegitimation erbjuds inom Lärarlyftet följande behörighetsgivande kurser som Skolverket har köpt av Linnéuniversitetet under hösten 2012: Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp Engelska för lärare hp (1-15) Naturorienterande ämne och teknik för lärare i åk F-3, 15 hp (1-15). Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Engelska för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30). Matematik för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30). Engelska för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30). Matematik för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30). Svenska för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30). Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9, 15 hp (31-45). Geografi för lärare i åk 7-9, 30 hp (16-45 hp). Religionsvetenskap för lärare i åk 7-9,15 hp (31-45). Ställs in. Franska för lärare i gymnasiet, 30 hp (61-90). Ställs in. Förskolelyftet. Inom ramen för Förskolelyftet erbjuds följande kurser: Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet systematiskt kvalitetsarbete, 7,5 hp Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar, 7,5 hp Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5 hp Mattelyftet: kompetensutveckling i matematik för landets samtliga matematikutvecklare på uppdrag av Skolverket (mellan ). Ramprogram för förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på dokumentation. Ramprogrammet skall erbjudas en andra omgång under verksamhetsåret Ramprogram är en nationell satsning av Skolverket för

5 Sida 5 (6) kompetensutveckling av yrkesverksamma förskollärare och lärare. Kurserna är gemensamma för hela landet och är ej poänggivande. Ramprogram för åk 4-6. Planering, bedömning och betygsättning Ramprogrammet skall erbjudas en andra omgång under verksamhetsåret Forskningskommunikation RUC verkar för att forskningsresultat med betydelse för skolutveckling kommuniceras med huvudmän och verksamheter. RUC stödjer de etablerade nätverken att genomföra insatser där forskare inom olika ämnesområden berättar om sin forskning för målgruppen gymnasielärare. Det finns även önskemål att utöka målgruppen till förskola och grundskola. RUC sprider information om ForskarFredag där skolor bland annat kan beställa en forskare till sin skola. Fredagen den 28 september 2012 genomförs workshops, prova-på-experiment, vetenskapsshower och möten med forskare. Borgholmskonferensen planeras äga rum den oktober Syftet med konferensen är forskningskommunikation, att aktualisera ledarskapsutbildning med olika fokus och dels att rektorer och skolchefer ska komma samman för att utbyta idéer genom att träffas över kommungränserna. Huvudmän och verksamheter ska ges möjlighet att delta i forskningscirklar där rektorer, skolchefer och ledningsgrupper ges stöd i att utveckla sina verksamheter i relation till kommande skolreformer. Ledarskap och ledningsfrågor inom skolan Ledarskapsfrågor omfattar både skolledning och lärares ledarskap i klassrummet. Linnéuniversitetet erbjuder utbildningar inom olika områden som RUC informerar om.

6 Sida 6 (6) Arbetslagsledarutbildning i form av uppdragsutbildning. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om gruppledarskap och grupputveckling. Grupphandledning i form av uppdragsutbildning där rektorer, förskolechefer och ledningsgrupper ges möjlighet till stöd i att utveckla sina verksamheter i relation till kommande skolreformer. Rekryteringsutbildning i form av uppdragsutbildning. Utbildningen pågår under 2012 och riktar sig till de som är intresserade av att få insikt och kunskap om vad det innebär att vara skolledare. Om intresse finns, startar utbildningen en ny omgång under Rektorsprogrammet. Utbildningen är en befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer i skola, förskola och fritidshem. Utbildningen pågår och även nya omgångar planeras. Rektorslyftet. Satsningen fortsätter hösten 2012 och är en fortbildningsinsats med fokus på pedagogiskt ledarskap för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Specialpedagogik Samarbetet kring specialpedagogiska frågor fortsätter med Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) under Hösten 2012 arrangeras en seminarieserie på tre orter Kalmar/Växjö, Malmö och Kristianstad. Konferensen Rektor med vetande arrangeras under våren Konferensen återkommer årligen och alternerar mellan Kalmar/Växjö, Malmö och Kristianstad. Konferensen vänder sig till rektorer, specialpedagoger och speciallärare.

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar

2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646 Kopia till Information om nämndens skolstrategiska satsningar Ärendebeskrivning Grundskolenämnden

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer