Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum"

Transkript

1 Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under Utgångspunkt för RUC:s arbete är de prioriterade områden som beskrivs i handlingsplanen. Handlingsplanen baseras på RUC:s verksamhetsplan som utarbetades under våren 2010 och som beslutades av Nämnden för utbildningsvetenskap, NUV Den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen är per oktober månads utfall. RUC LINNÉ 2012 ORGANISATION RUC-styrelsen har bestått av ledamöter från regionen och från Linnéuniversitetet. RUC-styrelsens roll har varit att behandla de frågor som berör både regionen och universitetet. RUC-styrelsen har beslutat om den årliga handlingsplanen som är utgångspunkt för kommande läsårs verksamhet. Ledamöterna från regionen utses av regionförbunden eller kommunsammanslutningar och ledamöterna från Linnéuniversitetet föreslås av NUV:s valberedning. I nuläget har inte de fristående skolorna någon ledamot i styrelsen. Ordförande i styrelsen ska representera regionen och under året har Yngve Rehnström, förvaltningschef i Tingsryds kommun, varit ordförande. RUCstyrelsen har genomfört 5 sammanträden under RUC-styrelsen har haft ett AU som planerat och förberett sammanträden för RUC-styrelsen. RUC-rådet har främst bestått av kommunernas utvecklingsledare, men även några rektorer och ansvariga från fristående skolor har funnits representerade i rådet. Rådet har varit en mötesplats för skolutveckling. Samarbetet mellan universitetet och regionens skolhuvudmän har diskuterats såväl som samarbetet mellan skolhuvudmännen. Rådet har under året genomfört 4 sammanträden varav två har varit gemensamma med styrelsen, så kallade temadagar. Teman för genomförda temadagar under 2012 har varit: Reformarbete och skolutveckling hur hänger det samman och vilka insatser ger effekter? Förändring och kvalitet; samverkan som kraft för behovsstyrd skolutveckling

2 Sida 2 (9) RUC:s skolutvecklingsgrupp har bestått av representanter från universitets institutioner. Sju av universitetets institutioner bedriver lärarutbildning. Skolutvecklingsgruppen har fungerat som en mötesplats för information och utveckling av det samarbete som sker internt på universitetet gällande samverkan med skolhuvudmän. Under 2012 planerades 6 st varav 5 st genomfördes. Förslag på ny organisation Under hösten 2012 har det tagits fram ett förslag på ny organisation för den gemensamma samverkan mellan aktörerna i RUC. Detta finns beskrivet nedan under rubriken Inventering och uppföljning. PERSONAL Personalstyrkan för RUC 2012 har bestått av: - Utvecklingsledare 50 % placeringsort Kalmar - Utvecklingsledare 70 % placeringsort Växjö - Administratör/sekreterare 75 % (Ordniarie sekreterare Ulrika Johansson, var föräldraledig under ht12). RUC:s utvecklingsledare har representerat RUC och Linnéuniversitetet vid kontakter med nationella skolmyndigheter (Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten) och sammankomster på nationell nivå exempelvis Skolforum. RUC:s utvecklingsledare har även haft regelbunden kontakt med regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län och med regionens skolchefer och rektorer för att samverka gällande aktuella utvecklingsfrågor inom utbildningsområdet. INVENTERING OCH UPPFÖLJNING Inventering av skolsamverkan Under året har en kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan genomförts av Anna Eskilsson, utbildningsledare NÄK. Syftet var att få en nulägesbeskrivning för att på bästa sätt kunna utveckla RUC:s verksamhet och få en samlad bild av vad som sker inom universitetet även i de uppdrag/projekt som RUC inte varit den primära kontakten. Rapporten finns på Uppföljning av RUC:s organisation Under hösten 2012 har det i olika delar av den befintliga organisationen för RUC, förts diskussioner som aktualiserat frågan om hur arbetet mellan huvudmän och universitetet bör utvecklas. Framförallt anser man att dialogen mellan parterna bör utvecklas, genom större delaktighet, rakare kommunikationsvägar, större ömsesidighet och ett ökat utbud av behovsstyrda insatser, till exempel utbud av kurser och nätverk.

3 Sida 3 (9) Vid temadagen med råd och styrelse den 28 november togs organisationen upp och RUC-styrelsen lade fram ett förslag för en struktur för den gemensamma organisationen. RUC-styrelsens förslag till beslut var: att rådet blir det gemensamma forumet för samverkan mellan aktörerna inom RUC. Sammankallande för rådet är utvecklingsledarna för RUC vid LNU. Tanken är att kalla till ett eller två stormöten per år med rådet, där alla aktörer finns representerade. Det är dock viktigt att varje aktör skickar rätt representanter, som både har inblick i den egna verksamheten och mandat att påverka. Rådsmötena är inte nödvändigtvis avgränsade till länen utan snarare till regionen. Rådsmötena blir temastyrda och ska fokusera på föredrag, seminarium, diskussion, snarare än information. (Mötena blir förstås ett tillfälle att också utbyta information men det kan ske i annan form än i de muntliga presentationerna). Utöver stormötet kan utvecklingsledarna vid LNU samverka med kommunens utvecklingsledare och friskolor i mindre rådsmöten där det också är tänkbart att det sker via telebild. att utvecklingsledarna för RUC vid LNU, för dialog med regionens förvaltningschefer i mindre konstellationer (länsvis) med viss regelbundenhet. Det är önskvärt att konstellationerna är snarlika mellan länen men i de fall det är möjligt sker dialogen i redan befintliga forum (som i Kronoberg). att RUC-styrelsen läggs ned vid årsskiftet 2012/2013. Internt inom Linnéuniversitetet tillsätts tills vidare en interimistisk styrgrupp bestående av dekan/prodekan, utvecklingsledare samt en eller två lärare från universitetets fakulteter. att de avsnitt i stadgarna som behandlar styrelsen upphävs tills vidare. att Linnéuniversitetet utreder hur de ska organisera sig internt för att på bästa sätt kunna samverka med övriga aktörer i RUC och svara upp mot de förväntningar som finns på universitetet som aktör i samverkan. Utredningen bör också tillgodose hur organisationen för RUC vid LNU, internt ska fungera som ett organ för forskning och utveckling inom lärarutbildning och utbildningsvetenskap. Det är rimligt att organisationen inom universitetet innefattar en operativ enhet där administrativt stöd och utvecklingsledare ingår, samt att en grupp/ansvariga vid fakulteter/institutioner/ämnen utses. För att skapa en enhetlig hantering och en samlad bild utåt, är det också rimligt att organisationen kring RUC vid LNU görs tydlig i relation till andra (befintliga eller nya) processer och funktioner inom området för skolutveckling och lärarutbildning.

4 Sida 4 (9) Dekanen vid NUV tillsammans med utvecklingsledarna vid RUC föreslår: att nämnden uppdrar åt kansliet för lärarutbildning att utreda hur den interna organisationen kring RUC, ska formeras för att på bästa sätt stödja både samverkan mellan aktörerna i regionen och förankringen inom universitetet. Nämnden för utbildningsvetenskap vid LNU, fattar beslut vid sitt möte 13 december 2012.

5 Sida 5 (9) VERKSAMHET 2012 Handlingsplanerna löper läsårsvis och baseras på prioriterade mål i verksamhetsplanen för De prioriterade målen är omvärldsbevakning, forskningskommunikation, ledarskap och ledningsfrågor inom skolan, skapa och underhålla nätverk och kompetensutveckling till stöd för skolutveckling/implementering av skolreformer. Under dessa tre år arbetar RUC för att erbjuda en mötesplats för skolhuvudmän och universitet att samverka kring regional skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. OMVÄRLDSBEVAKNING Insatser 2012 RUC har arrangerat och medverkat vid tillfällen då omvärldsförändringar på skolområdet uppmärksammas och diskuteras. Det handlar bland annat om möten med skolmyndigheter, skolchefer och rektorer, utvecklingsledare i regionens kommuner (RUC-rådet) samt andra aktörer inom skolområdet. - Nationell RUC-konferens Härnösand 30-31/5 - RUC Öst ( ett samarbetsprojet mellan RUC Jönköping Linköping Linnéuniveritetet) - Nationellt skolutvecklingscentrum ( RUC i samarbete med Kalmar kommun) - Nationellt skolledarkonferens - Borgholmskonferensen (Skolchefs-och rektorskonferens I Kalmar län) - Träffar med Skolinspektionen/Skolverket KOMPETENSUTVECKLING TILL STÖD FÖR SKOLUTVECKLING/ IMPLEMENTERING AV SKOLREFORMER Insatser inom LNU 2012 Kartläggning av samverkansprojekt En kartläggning befintliga samverkansprojekt har genomförts. RUC ska använda underlaget för att utveckla rekommendationer för framtida samverkan. - Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan (Anna Eskilsson) Skolutvecklingsuppdrag på webben Översynen av webbplatsens information och struktur har påbörjats men är inte avslutad.

6 Sida 6 (9) Uppdragsutbildningar 2012 Lärarlyft Inom ramen för Lärarlyftet II har följande kurser genomförts 2012: - Svenska för lärare i åk F-3, (15 hp) hp - Matematik och lärande i förskoleklass och skolår 1-3 (15 hp) hp - Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9, (15 hp) hp - Musik för lärare åk 7-9, (60 hp) hp - Engelska för lärare i åk 1-3, (1-15 hp) - Naturorienterande ämne och teknik för lärare i åk F-3, 15 hp (1-15) - Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30) - Engelska för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30) - Matematik för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30) - Svenska för lärare i åk 4-6, 15 hp (16-30) - Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9, 15 hp (31-45) - Religionsvetenskap för lärare i åk 7-9,15 hp (31-45) Insatserna har finansierats med medel från Skolverket motsvarande total omsättning på ca 8,6 mkr. Särskolan inom Lärarlyftet II - Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning 1-90 hp. Insatserna har finansierats med medel från Skolverket motsvarande total omsättning på ca 3,1 mkr. Förskolelyftet II - Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet 7,5 hp. Insatserna har finansierats med medel från Skolverket motsvarande total omsättning på ca 140 tkr. Ramprogram (implementering av skolreformer) - Kompetensutvecklingsinsatser med inriktning mot lärare i åk 4-6 Linnéuniversitetet arrangerar läsåret , i samarbete med Skolverket, kompetensutvecklingsinsatser med syfte att ge stöd i hur implementeringen av de nya styrdokumenten kan omsättas i undervisning, bedömning och betygssättning. Målgrupp är lärare i åk 4-6 och varje F-6-skola i regionen har erbjudits en plats. Cirka 25 lärare deltar i insatsen och Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI) står som kursansvarig tillsammans med RUC. - Kompetensutvecklingsinsatser med inriktning mot förskollärare Linnéuniversitetet erbjuder läsåret , i samarbete med Skolverket, kompetensutvecklingsinsatser med syfte att sprida kunskap och fördjupad förståelse om hur förskolans styrdokument kan tolkas och omsättas i praktisk

7 Sida 7 (9) verksamhet. Målgrupp är förskollärare och varje skolhuvudman i regionen har erbjudits två platser. Cirka 25 förskollärare deltar i insatsen och Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI) står som kursansvarig tillsammans med RUC. Insatserna ovan har finansierats genom Skolverkets medel för 2012 samt periodiserade medel från 2011, totalt ca 470 tkr Matematiksatsningen Linnéuniversitetet genomför, på uppdrag av Skolverket, stödinsatser inom ramen för Matematiksatsningen 2010/2011. Stödinsatserna riktar sig i första hand till skolor som har ansökt om medel för att utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Skolorna har träffats 4 ggr under 2012 tillsammans med forskare och utbildare på Linnéuniversitetet och utbytt och spridit erfarenheter och diskuterat forskningsresultat. Som ett led i denna satsning har också webbplatsen Matteportalen skapats (www.matteportalen.net). Ansvarig institution är Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik (DFM.) Insatsen har finansierats genom Skolverket med totalt 400 tkr. Regionala uppdrag RUC:s utvecklingsledare och LNU:s skolutvecklingsgrupp har fungerat som kontakt mellan skolhuvudmän och LNU:s personal som har lett till uppdragsutbildningar har påbörjats. - Systematiskt kvalitetsarbete, till exempel Mörbylånga kommun, Kalmar kommun, Växjö kommun - Arbetslagledarutbildning, till exempel Vimmerby kommun FORSKNINGSKOMMUNIKATION Insatser 2012 RUC spred information om ForskarFredag som ägde rum den 28 september Vi har också spridit information om Samhällsvetenskapliga institutionens utbildningsvetenskapliga temadagar. Aktuell forskning vid LNU har presenterats för RUC-rådet. Några av ämnesnätverken har engagerat forskare i nätverksarbetet.

8 Sida 8 (9) SPECIALPEDAGOGIK Insatser Rektor med vetande För femte året i rad, arrangerades konferensen Rektor med vetande. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Malmö högskola, Linnéuniversitetet, samt Specialpedagogiska skolmyndigheten som också finansierat evenemanget. - Specialpedagogiska seminarier Som en uppföljning av konferensen Rektor med vetande, erbjöd Linnéuniversitetet tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola en seminarieserie för Speciallärare, specialpedagoger och skolledare. Seminarieserien ställdes in på grund av för lågt deltagarantal. Insatser 2012 LEDARSKAP OCH LEDNINGSFRÅGOR INOM SKOLAN - Arbetslagsledarutbildning har genomförts i form av uppdragsutbildning. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om gruppledarskap och grupputveckling. - Grupphandledning har genomförts i form av uppdragsutbildning där rektorer, förskolechefer och ledningsgrupper getts möjlighet till stöd i att utveckla sina verksamheter i relation till kommande skolreformer. (Lessebo kommun). - Rekryteringsutbildning har genomförts i form av uppdragsutbildning. Den riktade sig till de som är intresserade av att få insikt och kunskap om vad det innebär att vara skolledare. - Rektorsprogrammet har pågått under året och pågår och nya omgångar planeras. - Rektorslyftet har fortsatt under hösten Lyftet är en fortbildningsinsats med fokus på pedagogiskt ledarskap för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. - Borgholmskonferensen är en årligen återkommande tvådagarskonferens riktad till samtliga skolledare i Kalmar län ägde den rum oktober och ca 185 personer deltog. Konferensen anordnas av kommunernas skolchefer i samarbete med RUC. Syftet med konferensen är dels att aktualisera ledarskapsutbildning, dels att samlas för att utbyta idéer genom att träffas över kommungränserna. Insatsen finansierades genom konferensavgifter.

9 Sida 9 (9) INITIERA OCH ETABLERA NÄTVERK RUC har under 2012 använt strategiska medel för Samhällelig drivkraft motsvarande 965 tkr för att stödja ämnesnätverk. Nätverk som erhålligt stöd 2012 Etablerade nätverk - Nätverket för matematikutvecklare - Nätverket för svenska och ämnesspråk - Nätverk för historialärare - Nätverk för specialpedagogiska frågor Nätverk för forskning och skolutveckling har bedrivit verksamhet men finansierats genom särskilda medel från Skolverket. Nya nätverk - Nätverk för lärare i bild - Nätverk för lärare i musik - Nätverk för Läsutveckling LNU - RUC IT - Nätverk för yrkeslärare RUC har begärt redovisningar från nätverken för verksamhetsåret De ska senast inkomma 25 januari 2013.

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 2014-09-22 Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 07 01-2014 06 30 1. Sammanfattning Alla deltagande kommuner har

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer