LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap"

Transkript

1 LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING Sida 1 av 11

2 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen är reviderad och utgångspunkten är den ursprungliga projektbeskrivningen LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap daterad Vid denna tidpunkt planerades för verksamhet under två läsår, men därefter har beslutats om att projektet skulle förlängas och gälla mellan ht 2009 vt 2014, dvs. under fem läsår. Datum Kommentar Styrgruppen, beslut enligt anteckningar Styrgruppen, beslut enligt anteckningar Reviderad under styrguppsmöte Reviderad under styrgruppsmöte Bilagor Rollbeskrivningar LuTek, bilaga 1 Ursprunglig projektbeskrivning LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap , bilaga 2 Projektplaner Varje läsår upprättas projektplaner som i detalj beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras i linje med att uppnå projektbeskrivningens mål samt de mål som ställs för varje läsår. Totalt kommer fem projektplaner att upprättas under projektet, för läsåren: 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ Sida 2 av 11

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bakgrund... 4 Luleå kommun.. 4 Teknikens Hus... 4 Luleå tekniska universitet 4 Syfte... 4 Mål. 5 Målgrupp.. 5 Organisation. 5 Projektägare. 5 Styrgrupp. 5 Projektgrupp 5 Arbetsgrupper. 5 Referensgrupper. 5 Nätverk. 6 Tidsramar.. 6 Resurser. 6 Dokumentation och utvärdering... 6 Rollbeskrivningar LuTek 7 Ursprunglig projektbeskrivning, Sida 3 av 11

4 Bakgrund Vår region behöver öka andelen unga som väljer tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Inom utbildningssystemet och näringslivet finns ett engagemang för dessa frågor för att säkra kompetensförsörjningen och den framtida tillväxten i Luleå och Norrbotten. Behoven är liknande både på nationell och europeisk nivå och många satsningar pågår eller är på gång, då det gäller att öka ungas intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap. I detta arbete är lärarna nyckelpersoner och möjligheterna att lyckas hänger samman med lärares möjligheter och förmåga att stimulera elevernas intresse och kunskapsbyggande. I Luleå är vi tre parter som bestämt oss för att tillsammans skapa och utveckla LuTek, ett nätverk i teknik och naturvetenskap, för lärare i förskola, grundskola och särskola. Luleå Kommun I Luleå kommuns visionsarbete (Vision 2050 och Plattform Hållbar utveckling) samt i verksamhetsplanen identifieras arbetet med teknik och naturvetenskap som viktiga framgångsfaktorer för tillväxt och utveckling. Olika satsningar ska stimulera barns och elevers intresse och intressera fler för tekniska och naturvetenskapliga ämnen och utbildningar. Teknikens Hus Teknikens Hus är ett science center med övergripande uppgift att öka intresset för teknik och naturvetenskap. Teknikens Hus har sedan 1999 bedrivit lokala lärarnätverk i teknik i 7 kommuner i länet. Dessa erfarenheter samt resurser som idag finns tillgängliga i form av material och personal, kommer att nyttjas i uppbyggandet och genomförandet av LuTek. Projektet ENA, Entreprenörskap Nätverk Arena drivs av Teknikens Hus och lokal samverkan i Luleå sker inom ramen för LuTek. Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet profilerar sin lärarutbildning mot teknik och man har också startat en forskarskola, där två doktorander har inriktningen Teknik och lärande. Detta är en tydlig satsning som för med sig att vi i Luleå inom ett antal år kommer att ha vetenskaplig förankring inom området Teknik och lärande. Inom universitetet finns redan idag kompetens inom naturvetenskap och hållbar utveckling kopplat till lärande. Syfte Projektets övergripande syfte är att stärka regionens konkurrenskraft som förstärker Luleås tekniska profil, förser det lokala näringslivet med kompetent arbetskraft och ökar den lokala rekryteringen till Luleå Tekniska universitet. Syftet med LuTek är att bidra till att utveckla lärares undervisning i teknik och naturvetenskap samt öka elevers intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap. Därutöver är det viktigt att främja entreprenöriellt lärande och låta genusperspektivet ska genomsyra arbetet Sida 4 av 11

5 Mål LuTek skall bidra till att - öka elevernas måluppfyllelse i teknik och naturvetenskap - öka antalet elever på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet samt till högre utbildning - alla förskolor och skolor, 1-19 år, tar del av arbetet i LuTek - bygga hållbara kommunala lärarnätverk inom teknik och naturvetenskap i Luleå - öka antal lärare som genomgår formell/akademisk utbildning i teknik och naturvetenskap - utveckla/öka samverkan mellan skola, näringsliv och omvärld - etablera en strukturerad samverkan med det regionala näringslivet Målgrupp Lärare inom förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola och gymnasieskola Organisation Projektägare Luleå kommun i samverkan med Teknikens Hus och LTU. Styrgrupp Övergripande beslut fattas av en styrgrupp bestående av de ingående parterna: Luleå kommun, Teknikens Hus och LTU Styrgruppen utgör även lokal styrgrupp/arbetsgrupp för ENA i Luleå. Luleå kommun representeras av skolchef, verksamhetsutvecklare, en rektor samt en lärarrepresentant, representant från Luleå kommuns utvecklingskontor LTU representeras av personer med övergripande ansvar för lärarutbildning inom universitetet. Teknikens Hus representeras av chef för pedagogik och lärande samt av koordinator för LuTek. Teknikens Hus är sammankallande samt föredragande i styrgruppen. Projektgrupp I projektgruppen ingår en representant från vardera Luleå kommun och Teknikens Hus. Arbetsgrupper Arbetsgrupper bildas över tid vid behov. I arbetsgrupperna ingår representanter från berörda verksamheter. Referensgrupper Utifrån identifierade behov bildas referensgrupper Nätverk Sida 5 av 11

6 LuTek ska bygga och driva nätverk som binder samman verksamma lärare, för att stödja utveckling av arbetet med teknik och naturvetenskap i skolan. Nätverk skapas utifrån behov och önskemål. Se bilaga 1. Tidsramar Satsningen pågår under en femårsperiod med start ht 2009 och avslut vt Resurser Utvecklingsarbetet startar med befintliga resurser; Luleå kommun: personal såsom verksamhetsutvecklare, kommundoktorand, förskolechef/rektorer och lärare, vikarier vid utbildningsinsatser, övriga omkostnader mm Teknikens Hus: personal, lokaler och material LTU: personal, fortbildningstillfällen, utvecklingsarbete De tre ingående parterna, Luleå kommun, Teknikens Hus samt Ltu, ansvarar var för sig för de resurser man väljer att bidra med till LuTek. Eventuella utökade resurser utreds under arbetets gång, hos respektive part för sig. Gemensamma frågor för LuTek utifrån eventuellt tillkommande resursbehov behandlas i styrgruppen. Ltu deltar i de arbetsgrupper som bildas under arbetets gång, där Ltu är berörda. Ltu kan finnas med i olika sammanhang, som rådgivande, i arbetsgrupper eller som genomförare av olika aktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, handledning, kurser etc. Dokumentation och utvärdering Allt arbete dokumenteras och följs upp av Teknikens Hus. De lokala träffarna dokumenteras av respektive kontaktlärare avseende deltagare (antal, kvinnor/män, skolrepresentation) samt innehåll. Detta redovisas i delrapporter varje termin. Delar av satsningen inom LuTek följs upp och utvärderas av Luleå kommuns kommundoktorand i lärande med inriktning mot teknik. Bilagor Rollbeskrivningar LuTek, bilaga 1 Ursprunglig projektbeskrivning, LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap, , bilaga Sida 6 av 11

7 Rollbeskrivningar LuTek Bilaga 1 Rektors roll Rektor ansvarar för att; på bästa sätt stödja och underlätta kontaktlärarnas arbete skapa förutsättningar för kontaktlärarna att: o delta i 4-6 utbildningsdagar/läsår, i Teknikens Hus. Detta kan medföra vikariekostnader o ordna 4 lokala inspirationsträffar i det egna området/på den egna skolan. Kostnad för fika och ev. material som inte Teknikens Hus tillhandahåller o delta i öppna föreläsningar och workshops som Teknikens Hus bjuder in till under läsåret, em/kväll o bygga upp en lokal bank av material, verktyg och litteratur verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad Kontaktlärarens roll Kontaktläraren ansvarar för att; vara länken mellan Teknikens Hus och det lokala nätverket i sitt område delta i kontaktlärarträffar och utbildningar anordnade av Teknikens Hus, totalt 4-6 dgr/läsår arrangera lokala lärarträffar i sitt område. Målet är minst två träffar per termin, ca 3h/träff dokumentera lokala träffar så att erfarenheter kan spridas till andra och statistik kan sammanställas tillsammans med Teknikens Hus ansvara för att följa upp aktiviteter i det lokala nätverket en gång per termin, eller om annat överenskommet, rapportera till ansvariga i kommunen och till Teknikens Hus samarbeta med de övriga kontaktlärarna i kommunen verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad Sida 7 av 11

8 Teknikens Hus roll Bilaga 1 Teknikens Hus ansvarar för att; erbjuda kontaktlärarna lämplig kompetensutveckling och utbildning, dels efter behov och efterfrågan arrangera kontaktlärarträffar/utbildning totalt 4-6 dagar/år samt däremellan vara möjlig att kontakta via dator, telefon eller besök vara en resurs för kontaktlärarna bland annat genom att: o omvärldsbevaka, informera om nya trender och aktuell forskning o o ge tips och idéer till undervisningsinnehåll bistå vid planering av lokala teman o föra diskussioner kring pedagogik, lärande och styrdokument erbjuda inspiration till de lokala nätverken 2 ggr/år tillhandahålla och underhålla undervisningsmaterial för utlåning samordna alla kontaktlärare i LuTek stå för lokalkostnader och egna personalkostnader i samband med kontaktlärarträffar och utbildningar dokumentera utbildningsinsatserna och följa upp gentemot kontaktlärarna tillsammans med kontaktlärarna följa upp aktiviteter i det lokala nätverket verka för LuTeks långsiktiga fortlevnad Sida 8 av 11

9 LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap Bila Bilaga 2 Bakgrund Vår region behöver öka andelen unga som väljer tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Detta är av yttersta vikt för den framtida tillväxten i Luleå och Norrbotten. Behoven är liknande både på nationell och europeisk nivå och många satsningar pågår eller är på gång, då det gäller att öka ungas intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap. I detta arbete är lärarna nyckelpersoner och möjligheterna att lyckas hänger samman med lärares möjligheter och förmåga att stimulera elevernas intresse och kunskapsbyggande. I Luleå är vi tre parter som bestämt oss för att tillsammans skapa LuTek, ett nätverk i teknik och naturvetenskap, för lärare i förskola, grundskola och särskola. Luleå Kommun I Luleå kommuns verksamhetsplan identifieras arbetet med teknik och naturvetenskap som viktiga framgångsfaktorer för tillväxt och utveckling. Olika satsningar ska stimulera barns och elevers intresse och intressera fler för tekniska och naturvetenskapliga ämnen och utbildningar. Genom att bilda ett nätverk tillsammans med Tekniken Hus och Luleå tekniska universitet intensifieras arbetet (VEP ). Teknikens Hus Teknikens Hus är ett science centre med övergripande uppgift att öka intresset för teknik och naturvetenskap. Teknikens Hus har sedan 1999 bedrivit lokala lärarnätverk i teknik i 7 kommuner i länet. Dessa erfarenheter samt resurser som idag finns tillgängliga i form av material och personal, kommer att nyttjas i uppbyggandet och genomförandet av LuTek. Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet profilerar sin lärarutbildning mot teknik och man har också startat en forskarskola, där två doktorander har inriktningen Teknik och lärande. Detta är en tydlig satsning som för med sig att vi i Luleå inom ett antal år kommer att ha vetenskaplig förankring inom området Teknik och lärande. Inom universitetet finns redan idag kompetens inom naturvetenskap och hållbar utveckling kopplat till lärande Sida 9 av 11

10 Syfte Syftet med LuTek är att - Öka elevers intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap - Bidra till att utveckla lärares undervisning i teknik och naturvetenskap - Bygga ett hållbart, kommunalt lärarnätverk i Luleå - Främja entreprenöriellt lärande och utveckla/öka samverkan mellan skola och näringsliv - Genusperspektivet ska genomsyra arbetet Mål på lång sikt LuTek skall bidra till att - Öka rekryteringen av elever till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet och till högre utbildning. - Fler lärare i såväl förskolan, grundskolan och särskolan, genomgår formell/akademisk utbildning i teknik och naturvetenskap. Mål på kort sikt - Två kontaktlärare från varje team/område utses, totalt 20 kontaktlärare, med rektors godkännande. - Minst 10 lärare skall delta vid varje lokal träff i respektive område - Varje grundskola (Fskklass- år 6) skall ha minst två representanter närvarande vid varje lokal träff Målgrupp Kontaktlärare, 20 st, Fskklass år 6 Alla lärare i förskolan, grundskolan och särskolan Organisation Två kontaktlärare, F-år 6, från varje team/område identifieras av Teknikens Hus och rekryteras, i samförstånd med förvaltning och rektor. Teknikens Hus samordnar kontaktlärarna, utbildar dem samt tillhandahåller material och fortbildning ute i respektive område. Kontaktlärarna arrangerar också egna träffar i sitt område. Respektive rektor samt Barn- och utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för kontaktlärarna att kunna driva arbetet lokalt samt möjligheter för kontaktlärarna att kunna närvara vid fortbildningsdagar som Teknikens Hus anordnar. Nätverket kommer således att verka på två nivåer; dels en kommunal nivå där alla kontaktlärare utgör en grupp samt på lokal nivå, där kontaktlärarna samlar lärare i det egna området. De respektive parternas åtaganden och ansvar samt omfattning på de olika insatserna beskrivs i Rollbeskrivningar LuTek, se bilaga Sida 10 av 11

11 Bilaga 2 Styrgrupp Övergripande beslut fattas av en styrgrupp bestående av de ingående parterna: Luleå kommun: Ann Isaksson Pelli, utvecklingsledare protokollförande Teknikens Hus: Eva Jonsson, chef för skola och utbildning LTU: Johan Ingri, ordförande SNL (Särskilda nämnden för lärarutbildning). LTU: Majlis Hörnqvist, vice ordförande i SNL Skolan: Louice Stridsman, rektor Marianne Nilsson, pedagog Samordnare för LuTek: Susann Johansson, Teknikens Hus sammankallande samt föredragande i styrgruppen. Ekonomi Utvecklingsarbetet startar med befintliga resurser, främst personal och material som idag finns i Teknikens Hus. Styrgruppen bör söka medel för att kunna anlita föreläsare, förse områdena med visst eget material samt för att bidra till de kostnader Teknikens Hus har (lokaler, personal och material). Styrgruppen bör också fatta beslut om huruvida extern utvärderare ska anlitas. Dokumentation och utvärdering Utbildningsinsatserna riktat mot kontaktlärarna dokumenteras och följs upp av Teknikens Hus. De lokala träffarna dokumenteras av respektive kontaktlärare avseende deltagare (antal, kvinnor/män, skolrepresentation) samt innehåll. Teknikens Hus och kontaktlärarna ansvarar tillsammans för att följa upp gentemot de lärare som deltar på lokal nivå. Styrgruppen bör titta på möjligheter att anlita extern part för utvärdering. De möjligheter som kan finnas via LTU ska undersökas (examensarbete, doktoranderna i Teknik och lärande mm) Sida 11 av 11

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden:

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden: Regionala aktiviteter i Östergötland Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer