Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010"

Transkript

1 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

2

3 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG I vår vision är barn och unga medskapare av vår region och våra kommuner. Såväl rent formellt i beslut som med en känsla av delaktighet och sammanhang för individen utan delaktiga medborgare kommer vi ingenstans. Barn och ungdomspolitiskt arbete är en grundsten i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Barn och ungas kunskaper, erfarenheter och kompetenser är viktiga för det gemensamma samhällsbyggandet. Vi ska ge barn och unga rätt förutsättningar för att vara medskapare, och vi vuxna ska vara möjliggörare som öppnar dörrar. I Gävleborg är det möjligt! Sven-Åke Thoresen Styrelseordförande Region Gävleborg

4 Syfte en regional strategi för barn och unga? Vi behöver formera oss i regionen för att ta ett krafttag runt de barn- och ungdomspolitiska frågorna. Med ett helhetsgrepp och ett förhållningssätt där barn och unga är fullvärdiga medskapare tar vi nästa steg. Vi tror att vi genom ett långsiktigt och strategiskt arbete med att utveckla ett helhetsperspektiv runt barn- och ungdomsarbetet säkrar både nutid och framtid för Gävleborg. Denna strategi ska vara grunden till en långsiktig och hållbar utveckling i regionen. Genom att ta tillvara på barn och ungas kompetens, kan makthavare utforma ett samhälle som blir mer attraktivt för människor att verka i, samtidigt som vi stärker barnen och de unga, och förhoppningsvis ger dem en god bild av sin hemort. Engagemang och känsla av sammanhang behöver hela tiden ges näring det är syftet med strategin. Strategin ska också verka sammanhållande för de styrdokument vi såväl regionalt som lokalt bör hitta ett sätt att förhålla oss till. Denna strategi knyter på flera sätt samman följande styrdokument; Barnkonventionen, den nationella ungdomspolitiken, den nationella strategin för entreprenörskap inom utbildningsområdet, nya läroplanerna; Läroplan för förskolan, Läroplan för grundskolan 2011, GY2011 och nya skollagen, de nationella folkhälsomålen, det regionala utvecklingsprogrammet och Gemensamma utgångspunkter för barn och unga (samverkansöverenskommelse mellan Landstinget och kommunerna). Strategin syftar också till att vi ska nå en samsyn i regionen utifrån lokala förutsättningar ska alla Gävleborgs kommuner och landstinget arbeta efter strategins mål.

5 Mål och målgrupp Den förlängda ungdomstiden gör barn och unga än mer beroende av vuxna och vuxnas förhållningssätt. I Gävleborg ska barn och unga få möjligheten att träna sina entreprenöriella kompetenser för att kunna bli goda medskapare. Vuxna med makt över barn och ungas liv ska vara möjliggörare och dörröppnare! Mål 1 Barn och unga i Gävleborg ska ha reellt inflytande över såväl sin personliga situation som samhällets utformning. Mål 2 Barn som växer upp i Gävleborg ska ges flera möjligheter att utveckla sina entreprenöriella kompetenser och kommer därigenom ha lätt för att delta i samhällsutvecklingen genom ideella engagemang, företagsutveckling, eller inom andra områden. Mål 3 Skapa regional hållbar utveckling genom att barn och unga ser sig som ambassadörer för Gävleborg, de vill bo, leva och verka här nu och i framtiden. Mål 4 Ta fram en regional policy för ett barnoch ungdomsperspektiv i alla beslut och verksamheter inom Region Gävleborg. Mål 5 Varje kommun inom regionen samt landstinget ska ta fram en lokal policy för ett barn- och ungdomsperspektiv samt ett sektorsövergripande ungdomspolitiskt handlingsprogram. Målgrupp Barn och unga är beroende av vuxna i sitt liv. Det är vuxna och vuxnas förhållningssätt gentemot barn och unga som blir styrande för barn och ungas upplevelse av såväl privatliv, familjeliv, skola, fritid, arbetsmarknad och andra områden som unga berörs av. Idag förlängs ungdomstiden, vilket ofta gör unga än mer beroende av vuxna. Många unga uppger också att de saknar vuxna i sitt liv, eller saknar förebilder. Därför ser vi att vuxna och vuxnas förhållningssätt gentemot barn och unga är den springande punkten i ett långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete. Vuxna som ser barn och unga som resurser, som ger unga stöd, som öppnar möjligheter och dörrar samt ger inflytande ett förhållningssätt! Ett förhållningssätt som på sikt bör genomsyra allt som rör barn och unga politik, kommunal förvaltning, privata och ideella aktörer. Därför är också vuxna den viktigaste målgruppen i det här arbetet. Vissa åtgärder i åtgärdsprogrammet vänder sig direkt till barn och unga. I Sverige räknas 0-12 år som barn och år som ung (19-25 år är unga vuxna).

6 Metod och Arbetssätt Med ett förhållningssätt där barn och unga är medskapare av lokal och regional utveckling blir Region Gävleborg en naturlig samordnare av arbetet. Det betyder att kommunernas prioriteringar blir avgörande för framgången av arbetet. Strategin innefattar även ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet innehåller två delar, en fast verksamhet och en pilotverksamhet. Region Gävleborg ska ses som samordnande aktör i arbetet. Den fasta verksamheten (ny från efter beslut från Regionstyrelsen) finansieras av Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg, Tillväxt och Regional utveckling. Pilotverksamheten har som mål att testa metoder och modeller, samt att utvärdera dessa, för att sedan föra in dem i den fasta verksamheten. Under tiden för pilotprojektet (år ) ska en följeforskare löpande utvärdera pilotprojektet för att det redan under dessa tre år ska vara möjligt att föra in metoderna i den fasta verksamheten. Det är av största vikt att kommunerna i regionen är aktiva i utformandet av arbetssätt och metoder.

7 Uppföljning, forskning och revidering Barn- och ungdomspolitik måste bedrivas med kunskap och dialog med barn och unga. Vi vill på flera sätt följa upp vår verksamhet och hela tiden lära oss mer om effekterna av vårat arbete och hur det kan utvecklas. Uppföljning och forskning Barn- och ungdomspolitik i Gävleborg ska bedrivas kunskapsbaserat och med tydlig struktur för uppföljning. I det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, slår vi fast att LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, ska användas som en metod för uppföljning. Varje åtgärd i åtgärdsprogrammet har indikatorer som ska mäta nuläge och effekter av arbetet. Vi har även hjälp av forskning och annan typ av utvärdering för att få kunskap om vilka åtgärder som faktiskt gör reell skillnad för barn och unga i Gävleborg. Revidering Den regionala barn- och ungdomsstrategin ska revideras vartannat år, i samråd med barn och unga. Den första revideringen ska ske år Regionstyrelsen ansvarar för frågan.

8 Åtgärdsprogram Till den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin hör ett åtgärdsprogram. Åtgärderna är ett steg på vägen för att uppnå bästa möjliga uppväxtvillkor för barn och unga i Gävleborg. Åtgärderna ska ge barn och unga möjlighet att träna sina entreprenöriella kompetenser i flera olika miljöer, de ska öka makthavares kunskap om barn och ungas perspektiv, de ska ge barn och unga delaktighet och inflytande i alla frågor som rör dem. Åtgärderna ska se till att målen i strategin uppfylls. Region Gävleborg ska i samverkan med respektive ansvarig part genomföra åtgärderna, eller skapa förutsättningar för att åtgärderna genomförs. Kommunerna är mycket viktiga aktörer i detta arbetet då de allra flesta åtgärder är helt avhängda av hur kommunerna prioriterar området. Hela åtgärdsprogrammet hittar du på På följande sidor finns en beskrivning av valda delar ur programmet. Regional samordning för barnoch ungdomspolitiskt arbete På uppdrag av kommunerna samordnar Region Gävleborg kommunernas barnoch ungdomspolitiska arbete. Vi vill utjämna skillnader i uppväxtvillkor för barn och unga i våra kommuner, säkerställa kvalitén och öka kunskapen på området. Samordningen bedrivs främst genom: Regionalt nätverk för ungdomsstrateger och andra med ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor. Utbildningar, workshops, konferenser och andra kunskapsutbyten. Regionala projekt och uppdrag som exempelvis LUPP, lokal uppföjning av ungdomspolitiken. Goda exempel på konkret arbete, som exempelvis inflytandeprojektet Framtidsboxen. Under 2011 arrangerar Region Gävleborg en 1-årig processutbildning där kommunernas ansvariga politiker och tjänstemän deltar. Utbildningen genomförs i ett treparts-system där ansvarig tjänsteman, dennes chef och ansvarig(-a) politiker deltar. Utbildningen syftar bland annat till att kommunerna skall upprätta planer för sitt lokala ungdomspolitiska arbete. Unga ger perspektiv på regional utveckling och modighetstränar våra politiker. Sommaren 2010 anställde Region Gävleborg, Gävle Kommun och Ljusdals Kommun 15 sjuttonåriga Förändringsagenter som arbetade som konsulter åt kommunerna och Region Gävleborg. Efter tre veckors hårt arbete släppte de rapporten Från förändringsagenterna till världen.

9 Rapporten ger svar på hur vi får unga att bo kvar eller flytta tillbaka till Gävleborg, hur kollektivtrafiken, högskolan och gymnasieskolan kan utvecklas samt hur främlingsfientlighet kan motverkas och mycket annat. Under 2011 anställs 10 unga för att skugga och modighetsträna 5 politiker. Syftet är att ge politikerna fler verktyg i hur de kan ge unga delaktighet och inflytande. Följ projektet på Entreprenöriella kompetenser en grundsten i demokratiutvecklingen! Entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, entreprenöriella kompetenser vad betyder orden egentligen för skolan och hur kan nya arbetssätt implementeras i skolan? Sedan år 2000 har Region Gävleborg (tidigare Kommunförbundet Gävleborg) stöttat och inspirerat till ett mer entreprenöriellt lärande i skolan. Genom våra egna metodstöd och verktyg har över pedagoger, lärare och rektorer i Gävleborg fått stöd i att arbeta med entreprenöriellt lärande. Vi ser entreprenörskap i skolan som metod till att förändra och möjliggöra förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan till arenor där barnen och ungdomarnas entreprenöriella kompetenser får möjlighet att utvecklas. Vi ser också entreprenöriella förmågor som en mycket viktig grundsten i demokratiutvecklingen att våga göra sin röst hörd, att hitta sin drivkraft och att träna samarbetsförmåga! Gävleborg en attraktiv region att stanna i för unga nya svenskar! I dagsläget flyttar många av våra nya medborgare från regionen. Detta är något vi vill ändra på så snabbt som möjligt. Gävleborgs tillväxt och utveckling kommer inom en snar framtid att bli beroende av de nya svenskar som väljer att bo här, varför det är av största vikt att unga nya svenskar ges lika bra uppväxtvillkor som svenskar födda i Gävleborg. Under 2011 startar vi ett arbete för att undersöka hur våra kommuner arbetar med att säkerställa uppväxtvillkoren för denna målgrupp. Fokus är att se hur kommunerna samordnar det arbete som görs samt hur man följer upp och kvalitetssäkrar arbetet.

10 Unga Cash här är allt möjligt! Vi vill att ung kultur ska fylla vår region! Som ung ska det vara enkelt att förverkliga sig själv, sin idé, sin vision! Vi vill stötta unga att utveckla sina entreprenöriella kompetenser att driva projekt, företag, förening eller arrangemang ska vara naturligt för våra unga! Därför satsar vi på Unga Cash och arrangörsutbildning för unga. Unga Cash är snabba pengar för att unga ska kunna förverkliga idéer. Idéer som helt planeras och genomförs av unga och gynnar andra unga. Arrangörs-utbildningen är för unga som vill driva olika former av arrangemang och det är många! Den regionala arbetsmarknaden - vad intresserar unga i Gävleborg? Gävleborg har en könssegregerad arbetsmarknad, detta syns även i utbildningssystemet: idag studerar ca 9 % av de kvinnliga gymnasieeleverna en teknisk utbildning, motsvarande siffra för män är 50 %. Vi har också svårt att matcha vår arbetskraft med vår arbetsmarknad. Under hösten år 2011 startar vi ett arbete för att ta reda på vilka faktorer som påverkar barn och ungdomars intresse av den regionala arbetsmarknaden och hur stor påverkan de har på deras val av gymnasie- och högskoleutbildning. Första steget är att genomföra en regional kartläggning av pågående processer bl.a. samverkan mellan skola och arbetsliv inom respektive kommun. Kartläggningen blir utgångsläget i ett forskningsprojekt som ska titta närmare på samband och effekter av lokala och regionala samverkansformer för att öka ungas medvetenhet om möjligheterna inom arbetslivet i Gävleborg. Trampolinen - nätverket för entreprenöriellt lärande Gävleborg Genom Region Gävleborgs arbete med entreprenörskap i skolan har ett antal viktiga aktörer identifierats. Dessa vill vi fortsätta stötta och tillsammans fortsätta utveckla det entreprenöriella lärandet i Gävleborg. Nätverket Trampolinen ska fungera som en regional plattform för dessa verksamheter och på så vis knyta ihop dem till en röd tråd genom hela skolsystemet. Trampolinen har till syfte att stärka och träna entreprenörskap, innovativt tänkande och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos unga medborgare i vår region.

11

12 Ruddammsgatan 30, Gävle Box 834, Gävle Tel: Fax:

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer