Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland"

Transkript

1 Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

2 Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet Östsam Regional Swot Analys Nuläge 11 Prioriterade områden & Insatser 10 Uppföljning 14 13

3 Entreprenörskap främjar ungas attityder och förmågor till egen anställning genom att utveckla personliga kvaliteter såsom kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning, grupparbete och kunskap om hur företag startas och drivs.

4 Plan4Förord Regional Action Europeiska kommissionen har under lång tid stött och arbetat för att sprida entreprenörskap i skolan (till exempel Lissabon strategin, 2000; Oslo agendan, 2006).Kommissionen fortsätter sitt stödjande arbete genom Europeiska strategin 2020 kopplat till ett antal olika program. Sedan 2010, har åtta organisationer från olika regioner inom EU genom YES projektet, undersökt hur entreprenörskap i skolan kan integreras i utbildningssystemet. Projektet har som mål att öka intresset för entreprenörskap i skolan och i förlängningen förstärka den regionala och europeiska konkurrenskraften. Vår gemensamt tagna definition av entreprenörskap i skolan är: Efter ett intensivt arbete på regional och nationell nivå som omfattat kartläggning, undersökning och enkäter och genom interregional debatt, analys och övervägande av insamlad data/ information, har varje YES partner omvandlat materialet till en nationell eller regional handlingsplan med rekommenderade insatser för respektive region. Dessa handlingsplaner har anpassats till de individuella förutsättningar som finns i respektive region och riktar sig till alla aktörer som är involverade i entreprenörskap i skolan, olika aktörer har olika ansvar och ser på entreprenörskap i skolan på olika sätt. Entreprenörskap främjar ungas attityder och förmågor till egen anställning genom att utveckla personliga kvaliteter såsom kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning, grupparbete och kunskap om hur företag startas och drivs.

5 YES- Projektet Youth Entrepreneurship Strategies Länsstyrelsen Östergötland leder under tre år ( ) ett EU-projekt med målsättningen att öka intresset för företagande och entreprenörskap i skolan och på sikt stärka den regionala och europeiska konkurrenskraften. Projektet bedrivs inom ramen för Interreg IVC programmet och är ett samarbetsprojekt mellan åtta aktörer från sju regioner i Europa. Projektet YES (Youth Entrepreneurship Strategies) fokuserar framför allt på en stor kartläggning av attityder gentemot entreprenörskap i skolan samt identifiering av goda exempel, möjligheter och hinder kring arbetet med entreprenörskap i skolan. Kartläggningen genomförs parallellt i respektive land/region av de åtta aktörerna. Länsstyrelsen representerar Östergötland i samarbetet och är Lead partner i projektet. Övriga deltagare är regionala aktörer från Finland, Slovakien, Polen, Spanien och Irland samt en nationell organisation för entreprenörskap i skolan från Estland och de europeiska regionernas samlingsorgan Assembly of European Regions, med säte i Frankrike. På Länsstyrelsens hemsida under Näringsliv och föreningar kan du ta del av rapporter och kartläggningen i sin helhet samt läsa mer om projektet.

6 Regional Action Plan 6

7 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet Östsam I den regionala strategin är definitionen på entreprenörskap i skolan ett förhållningssätt som uppmuntrar till företagsamhet och företagande. Regionförbundet Östsam har uppdraget att arbeta fram det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland. Utvecklingsprogrammet reviderades under 2012 och innehåller rekommendationer för en mängd olika områdens regionala utveckling, ett sådant område är att stimulera entreprenörskap. Kommunerna och fristående aktörer uppmanas att förstärka de insatser som syftar till att öka intresset för att starta och driva egna företag för unga pojkar och flickor. I den regionala strategin är definitionen på entreprenörskap i skolan ett förhållningssätt som uppmuntrar till företagsamhet och företagande. Entreprenörskap i skolan kan också innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. 7Detta kan göras genom aktörer som FramtidsFrön och Ung Företagsamhet men också genom att implementera den regionala strategi för entreprenörskap i skolan som gemensamt tagits fram av Östergötlands kommuner och Landsting i december Resultaten och förslagen om regionala insatser i YES-projektet ger ett viktigt stöd för utvecklingen av de ambitioner som finns i den regionala strategin och för att stärka de insatser som görs för entreprenörskap i skolan och de rekommendationer som finns i det regionala utvecklingsprogrammet.

8 Regional Action Den regionala strategin för entreprenörskap i skolan lyfter fram betydelsen av Plan8YES Let s do it styrning och ledning på regional och lokal nivå via strategier och måldokument. Den belyser även behovet av att visa upp goda exempel samt rektorns viktiga roll när det gäller ledarskapet i skolan. Strategin lägger också stor vikt vid att näringslivet ska informeras om skolans uppdrag inom entreprenörskap i skolan. YES projektet har genom erfarenhetsutbyte, kartläggning och analys identifierat möjligheter och utmaningar för att vidareutveckla det goda arbetet med entreprenörskap i skolan som redan görs i Östergötland idag. YES Let s do it lyfter fram förslag på insatser som behövs för att stärka det regionala utvecklingsprogrammet och arbetet med entreprenörskap i skolan i regionen. Förslagen baseras på det resultat som framkommit vid projektets kartläggning. Olika aktörer bär olika ansvar men med en gemensam insats kan vi nå långt! YESprojektets mål för arbetet med entreprenökap i skolan Målet är att förbättra och utveckla arbetet med entreprenörskap i skolan i regionen. Detta för att i förlängningen stimulera regionens tillväxt genom att fler företag startas och att människors företagsamhet ökar.

9 9

10 Regional Action Plan Nuläge Den kartläggning som har genomförts inom ramen för projektet i regionen visar att det redan idag finns många goda exempel på arbetet med entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap i skolan ses som mer än 10 bara fokus på eget företagande och anses innehålla både kunskap om företagande och utveckling av entreprenöriella förmågor så som t ex ansvarstagande, problemlösning, kreativitet, förverkligande av idéer och att driva en process. Den generella attityden gentemot entreprenörskap i skolan är positiv och det anses att implementeringen bör ske redan i tidig ålder. Nya styrdokument för skolan (LGR11, GY11) betonar vikten av entreprenörskap och företagande (GY11) som en del av det svenska utbildningsystemet. Skolverket har regeringens uppdrag att stödja och stimulera arbetet inom området entreprenörskap. Bland ungdomar finns idag ett stort intresse för att starta eget företag som kan tas tillvara på olika sätt. Eleverna upplever att de idag får ett bristfälligt stöd i yrkesvägledning av skolans personal. Forum för möten i näringslivet finns idag etablerade i de flesta kommuner i Östergötland men däremot saknas forum för samverkan mellan skola och näringsliv i flera kommuner. Många lärare upplever att de saknar kompetens inom området och utpekar skolledarna som ansvariga för att skapa utrymme och förutsättning för arbetet med entreprenörskap i skolan. Lärarutbildningen förbereder inte framtidens lärare tillräckligt för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Det finns idag etablerade externa aktörer som arbetar inom området som har utbildningar, verktyg och koncept som skolorna kan arbeta med. Uppföljningen av arbetet sker idag mer eller mindre informellt. Få kommuner uppger att uppföljning sker och där arbetet följs upp görs det i stor utsträckning via ordinarie verksamhets- och kvalitétsrapportering.

11 Regional Swot Styrkor Det finns strategidokument för EE* på nationell, regional och lokal nivå EE finns inskrivet i befintliga styrdokument för skolan LGR11 och GY11 Det finns en positiv attityd gentemot EE och att detta ska påbörjas redan tidigt i skolan En utpekad myndighet (skolverket) ansvarar för EE frågan samt har avsatta medel för att stimulera arbetet på skolorna En stor andel av elever mellan år genomför företagsbesök (under läsåret 2010/2011: 72%) Det finns externa aktörer som stödjer skolor i arbetet med EE 8 av 10 elever (16-20 år) är intresserade av att starta företag 11 Möjligheter Tydligare styrning och direktiv kring arbetet med EE från skolledning Förbättra uppföljningen av arbetet med EE Skapa system för och hitta incitament för arbetet med EE Utveckla de befintliga systemen för företagsbesök Utveckla och ta tillvara på befintliga forum för samverkan mellan skola och näringsliv Ta tillvara på det stora intresset för att starta eget företag bland ungdomar Information, inspiration och kompetensutveckling inom området EE Svagheter Brist på styrning och riktlinjer från skolledning Brist på uppföljning Brist på kvalificerad personal i att utbilda barn och ungdomar inom EE Brist på strukturer och forum för samverkan mellan skola och näringsliv Brist på incitament/ premiering för arbetet med EE Hot Avsaknad av EE inom lärarutbildningen Brist på finansiering och ekonomiska resurser En för snäv tolkning av begreppet EE Bristfällig yrkesvägledning för elever av skolans personal Brist på utbildningsmaterial för elever inom området EE Brist på tid Negativ attityd gentemot EE som lever kvar i vissa grupper *EE = Entrepreneurship Education (Entreprenörskap i skolan)

12 Regional Action Plan 12

13 Prioriterade 13 områden & förslag på regionala insatser Nedan beskrivs fem prioriterade områden och insatser som projektet har identifierat som viktiga för vidareutvecklingen av arbetet med entreprenörskap i skolan. Insatserna som föreslås visar på behovet inom varje område men lämnar utrymme för hur arbetet ska genomföras till varje enskild aktör. En grundläggande förutsättning för att arbetet ska lyckas är att frågan prioriteras på alla nivåer och att det frigörs tid samt ekonomiska resurser främst i skolan. 1. Attityder Attityder har stor betydelse för implementeringen och utveckling av arbetet med entreprenörskap i skolan. För snäv tolkning och negativ attityd har en hämmande effekt på arbetet. Förslag på insatser: Sprid den vida tolkningen av entreprenörskap i skolan. Regional och lokal nivå samt enskild skolnivå Instifta incitament för premiering av framgångsrika lärare inom området. Lokal och enskild skolnivå Sprid goda exempel. Regional och lokal samt enskild skolnivå 2. Samverkan skolan näringsliv Samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt för att ge barn och ungdomar en inblick i hur samhället fungerar och hur arbetslivet ser ut, vilket underlättar vid framtida yrkesval. Samverkan skola och näringsliv utgör också en viktig del av arbetet med entreprenörskap i skolan. Idag saknas långsiktiga strukturer och naturliga mötesplatser (forum) för denna samverkan som kan ske på många olika sätt. Förslag på insatser: Utveckla naturliga mötesplatser (forum) där företagare och skolpersonal möts på regional och lokal nivå för att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och förbättra förutsättningarna för samverkan. Regional och lokal nivå samt enskild skolnivå Utveckla långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och näringsliv med återkommande aktiviteter för varje årskurs så att elevernas kännedom om det lokala näringslivet årligen utvidgas. Lokal och enskild skolnivå

14 Regional Action Plan 3. Lärarutbildningen 5. Uppföljning för lärande Lärarutbildningen förbereder inte fram- 14 tidens lärare tillräckligt för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Enligt de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet ska skolan arbeta med entreprenörskap och därför bör lärarutbildningen förbereda sina studenter bättre på deras framtida uppdrag. Förslag på insatser: Inkludera entreprenörskap i skolan i lärarutbildningen. Nationell och regional nivå 4. Kompetensutveckling Skolledarna har en viktig roll för att skapa utrymme och förutsättning för arbetet med entreprenörskap i skolan. Det efterfrågas inspiration och utbildning inom området. Kompetenshöjande insatser är en förutsättning. Förslag på insatser: Kompetensutveckla lärare och skolledare inom entreprenörskap i skolan. Regional och lokal nivå samt enskild skolnivå Genom att ta tillvara på och lära sig av erfarenheter från genomförda aktiviteter skapas utrymme för utveckling och arbetet med entreprenörskap i skolan får en större genomslagskraft. Genom en strukturerad uppföljning tydliggörs resultaten och rätt insatser kan identifieras och utvecklas. Förslag på insatser: Utveckla en struktur för uppföljning av arbetet med entreprenörskap i skolan. Regional och lokal nivå samt enskild skolnivå

15 Uppföljning 15 av YESprojektet Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för uppföljningen av projektet. Ambitionen är att genomföra en enkätundersökning två år efter avslutat projekt som skall undersöka projektets genomslagskraft. Nolläge utgörs av resultatet från projektets kartläggning. Ambitionen är att enkäterna skall fokusera på de prioriterade områdena: attityder, samverkan skola - näringsliv, lärarutbildningen, kompetensutveckling och uppföljning av lärande. Enkäterna kommer att fokusera på två av projektets fyra målgrupper: Beslutsfattare (politiker och tjänstemän inom utbildningsförvaltning i ledande position) Lärare/skolledare (grund- och gymnasieskolan) Opinionsbildare och Studenter kommer ej att ingå i uppföljningen. Enkäterna kommer att utformas utifrån tidigare kartläggning som skett för de två målgrupperna inom ramen för projektet. Resultatet från uppföljningen av YESprojektet skall kopplas till det regionala utvecklingsprogrammet och den regionala strategin för entreprenörskap i skolan. Uppföljningen kommer ej enbart att visa effekterna av YES-projektet utan regionens samlade insatser för att utveckla området entreprenörskap i skolan. Regionförbundet Östsam har uppdraget att följa upp det regionala utvecklingsprogrammet och arbetet med den regionala strategin för entreprenörskap i skolan. Länsstyrelsens uppföljning fokuserar på YES-projektet.

16 Co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC Programme. PARTNERS

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Den företagsamma skolan hur kan den förverkligas?

Den företagsamma skolan hur kan den förverkligas? Den företagsamma skolan hur kan den förverkligas? Forskningssammanfattning Regeringen har nyss presenterat en nationell strategi för entreprenörskap i skolan. Tanken är att entreprenörskap ska löpa som

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer