EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering"

Transkript

1 Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att peka på relevanta program för möjlig EU finansiering under respektive mål och underrubriker. Denna analys kan därefter på en senare tidpunkt brytas ner i en mer detaljerad beskrivning kring vissa prioriterade utvecklingsarbeten. Europa 2020 är EU:s strategi för tillväxt de kommande tio åren och brukar sammanfattas med: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Huvudfokus för strategin kommer att riktas mot forskning, utbildning, sysselsättning, klimat/energi och social inkludering/fattigdomsbekämpning. Troligtvis kommer dessa insatser att prägla EU:s fonder och program under den nya program perioden I ett kommunalt långsiktigt utvecklingsperspektiv kan det vara en fördel att ha kunskap om och förhålla sig till Europa Strategins mål är ytterst konkreta och kan i flera fall brytas ner på kommunal verksamhetsnivå. Som till exempel kan nämnas sysselsättningsnivå i befolkningen, antal avhopp från grundskola, högskolebehörighet, klimat/miljömål, andel fattiga i kommunen. Mål 2.2 Mål: Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen EU finansiering Boende utveckling Interregprogrammen (Öresund, Nordsjön och Södra Östersjöregionen): analyser, kartläggningar, metodutveckling, nätverksarbete etcetera genom gränsöverskridande samarbete. Regionalfonden: skapande av nya typer transport och tillgänglighet. Intelligent Energy Europe (IEE): t.ex. att man bestämmer att vissa områden ska ha speciella energibesparande krav på bebyggelsen. Leader projekt med stark lokal förankring där samverkan sker mellan privata, offentliga och ideella organisationer Så här lyfter vi fram Bromölla Interregprogrammen: analyser, kartläggningar, metodutveckling, nätverksarbete etcetera genom gränsöverskridande samarbete. Leader lokala insatser för centrum och landsbygdsutveckling. Projekt sker genom samverkan mellan privata, offentliga och ideella organisationer Barn och ungdom Interreg programmen: se ovan 2.2.1, här med fokus på unga. Gärna i samarbete med Högskola och näringsliv. Leader: se ovan, fokus på unga. Projektet genomförs med företag och ideell sektor. Europeiska Socialfonden (ESF) programområde 2: insatser för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att få jobb, t.ex. genom olika former av praktikplatser Information Regionalfonden insatsområde 2: Ett utvecklat informationssamhälle: utvecklad, medborgarkommunikation, 1

2 Interregprogrammen: marknadsföring, utvecklat brukarinflytande via erfarenhetsutbyte och metodutveckling i Flexibilitet Socialfonden programområde 1: kompetensutveckling av anställda i kommunen Ambassadörsskap Socialfonden programområde 1: kompetensutveckling av anställda i kommunen. Interreg programmen: kartläggningar, metodutveckling, nätverksarbete m.m. genom gränsöverskridande samarbete. 2.3 Mål: En positiv näringslivsutveckling Hur uppnår vi en positiv näringslivsutveckling? Leader : lokala insatser för att utveckla samverkan med näringslivet, uppmuntra och synliggöra kvinnligt företagande, centrumutveckling, insatser för att stärka kommunprofileringen i samarbete med ideell och privat sektor. Landsbyggdsprogrammet: stödja entreprenörskap och utveckla företag med färre än 10 anställda (projektstöd). Interreg programmen: näringslivsinriktade utvecklingsprojekt genom gränsöverskridande samarbeten. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF): insatser som främjar entreprenörskap (på eftergymnasial nivå), utveckling av nya och befintliga företag, utveckla samverkan med näringslivet. Programmet för livslångt lärande: internationella utbyten och kompetensutveckling mellan elever och lärare, politiker m.m. som har entreprenörskap som projekttema. Nordplus (Nordiska ministerrådet): utbyte mellan elever och lärare med entreprenörskapstema. Socialfonden programområde 1: kompetensutveckling av anställda både inom kommunen och för företagarna men även plattforms och nätverksbyggande Skolans insatser Programmet för livslångt lärande: internationella utbyten mellan elever och lärare, metodutveckling m.m. för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen. Nordplus: elev och lärarutbyten, metodutveckling m.m. Interregprogrammen: metodutveckling, erfarenhetsutbyte, nätverk i samverkan med andra europeiska aktörer. T.ex. i samverkan med högskola/universitet. kompetensutveckling för lärare. 2.4 Mål: Attraktiv arbetsgivare Tillämpa systemtänkande Projekt BÄST igång med ESF medel. Se över fortsatt utveckling innan projektslut. Eventuellt finns möjlighet att söka till fortsättning av BÄST Bemötande och attityder 2

3 kompetensutveckling för anställda i kommunen. ESF projekt kan kombineras med Regionalfondsinsatser som berör näringslivsoch boendeutveckling Så här skapar vi förutsättningar för trivsel på arbetet Insatser gentemot begränsade målgrupper kan göras exempelvis i form av transnationell samverkan inom ramen för Programmet för livslångt lärande. Även vissa Interreg program kan användas. Se ovan. 2.5 Mål: Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna, barn, ungdomar och äldre att förbättra sin hälsa Vilka insatser ska generera förbättrad hälsa för de prioriterade grupperna? Interreg programmen: analyser, kartläggningar, metodutveckling, nätverksarbete etcetera genom gränsöverskridande samarbete. Utveckling av frivilligarbetet kan stödjas genom t.ex. Interreg Öresund, här med ett Öresundsregionalt perspektiv. Leader: utveckling av frivilligarbetet i samverkan med ideella föreningar. Europeiska socialfonden (ESF): kompetensutveckling för anställda i kommunen kring hälsoinsatser. EU:s folkhälsoprogram/health (administreras av EUkommissionen): mer övergripande folkhälsoarbete, t.ex. utbyte av information och krisberedskap, insatser för att förebygga ett aktivt åldrande, minska ojämlikhet i hälsa, e inclusion m.m Fokus unga Interreg programmen: analyser, kartläggningar, metodutveckling, nätverksarbete, ungdomsutbyten och gemensamma kulturella aktiviteter etcetera genom gränsöverskridande samarbete. Programmet för Livslångt Lärande: internationella elevutbyten med kulturupplevelser Youth in Action (Ung och aktiv i Europa): ungdomsutbyten, ungdomsinitiativ, demokratiprojekt för ungdomar. Leader: kulturprojekt för unga. Europeiska Socialfonden (ESF)programområde 2 insatser för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att få jobb där ett fokusområde kan vara hälsa Fokus äldre Regionalfonden insatsområde 2 Ett utvecklat informationssamhälle: utvecklad medborgarkommunikation, effektivare e samhällstjänster med fokus på äldre (e inclusion m.m.) Interreg programmen: t.ex. insatser för att öka äldres delaktighet i samhället, utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser mot äldre medborgare genom metodutveckling, erfarenhetsutbyte m.m. kompetensutveckling för personal inom individ och 3

4 2.6 Mål: Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verksamheten ur ett brukarperspektiv familjeomsorg. Livslångt lärande, Leonardo: kompetensutveckling för personal genom erfarenhetsutbyte (minst 5 dgr) hos t.ex. annan kommun i Europa. Här görs analysen övergripande för mål 2.6 och inte specifikt för varje underrubrik. Möjligheterna är i de flesta fall giltiga under alla delar. Interregprogrammen: utvecklad medborgardialog/delaktighet via erfarenhetsutbyte, teknikutveckling och metodutveckling i Ung och aktiv i Europa: ungdomsdemokrati Regionalfonden insatsområde 2 Ett utvecklat informationssamhälle: utvecklad, medborgarkommunikation, kompetensutveckling för personal. Ett Europa för medborgarna: utvecklad medborgardialog, vänortssamarbete, främjandet av vårt europeiska medborgarskap 2.7 Mål: Trygghet i samhället Kameraövervakning Fokus barn och unga Livslångt lärande inom Comenius: elevutbyte för att främja interkulturell kompetens och främja integration, kompetensutveckling för lärare kring metodutveckling Fysisk miljö Regionalfonden, Interreg programmen: Tillgänglighet och trafiksäkerhet är ett prioriterat utvecklingsområde inom många EU program. Analyser, kartläggningar, metodutveckling, nätverksarbete etcetera genom gränsöverskridande samarbete. Leader: projekt med stark lokal förankring där samverkan sker mellan privata, offentliga och ideella organisationer. Kompetensutveckling kring tillgänglighet och mångfaldsfrågor kan göras inom Socialfonden programområde Mål: Ökad dialog mellan medborgare och beslutsfattare Här görs analysen övergripande för mål 2.6 och inte delmålsspecifikt. Möjligheterna är i de flesta fall giltiga under alla delmål. Interregprogrammen: utvecklad medborgardialog/delaktighet via erfarenhetsutbyte, teknikutveckling och metodutveckling i Ung och aktiv i Europa: utveckla ungdomsdemokrati, 4

5 ungdomsinitiativ m.m. Regionalfonden insatsområde 2 Ett utvecklat informationssamhälle utvecklad, medborgarkommunikation, kompetensutveckling för personal. Leader : ungdomsprojekt, framtagandet av byutvecklingsplaner på småorter. Ett Europa för medborgarna: utvecklad medborgardialog, vänortssamarbete, främjandet av vårt europeiska medborgarskap. 2.9 Mål: Ett ökat valdeltagande Interreg programmen: utvecklad delaktighet hos medborgarna via erfarenhetsutbyte, och metodutveckling i samarbete med aktörer i andra europeiska regioner (Öresund, S. Östersjöregionen, Nordsjöregionen). Leader: ungdomsprojekt Youth in Action: ungdomsutbyten, ungdomsinitiativ, demokratiprojekt m.m. Livslångt lärande: internationellt utbyte mellan lärare och elever kring demokratiska processer. 5

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer