EU-stöd, Program & fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-stöd, Program & fonder"

Transkript

1 EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen

2 Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information om EU till allmänheten, studenter och politiker. Vi svarar på frågor och anordnar evenemang och främja debatter, föreläsningar och utställningar som berör EU. Vårt målområde är i första hand Västmanlands län men vi samarbetar med övriga län i landet genom våra kollegor på andra Europa Direkt kontor i Sverige. Europa Direkt Mälardalen är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och Europa Institutet i Västerås. Ni hittar oss på Stora gatan 16, centralt beläget i Västerås. Kontakt Du kanske själv har en idé om ett arrangemang som berör en EU-fråga? Vi samarbetar gärna med andra aktörer. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Kontakta oss på: eller telefon: Vad är Europa Direkt? Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Europa Institutet i Västerås fick förtroende 2013 att starta upp ett Europa Direkt informationskontor i Västerås. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Inom EU finns idag runt 500 informationskontor och i Sverige finns idag 19 informationskontor. Nätverket drivs av EU-kommissionen tillsammans med regionala och lokala partners. Ett Europa Direkt-Kontor: Svarar på allmänhetens frågor om EU Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik 2

3 Innehållsförteckning EU finansiering, program och fonder...4 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden...4 Europeiska Socialfonden...5 Östersjöprogrammet...6 Landsbygdsprogrammet...7 COSME...8 För mer information...9 3

4 EU finansiering, program och fonder Detta häfte är tänkt som ett komplement till all den information som finns tillgänglig på internet gällande finanisieringsmöjligheter från EU. I materialet finns förklaringar av några av de program och fonder där finansieringsmöjligheter finns för svenska företag och organisationer. Gemensamt för de projekt som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska bidra till att EU:s mål och politik uppfylls samt stärka det Europeiska samarbetet. EU:s stöd är utformat olika beroende på mål och syfte. Exempelvis kan det vara stöd riktat mot en definierad målgrupp, avgränsat till ett visst geografiskt område eller en specifik sektor. Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. I Sverige finns det åtta regionala strukturfondsprogram. Aktuellt för vårt område är Östra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Programmet Östra Mellansverige är inriktat mot tre tematiska mål. att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 38,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska skapa förutsättningar för ett förbättrat innovationsklimat och stärka processer som leder till att innovationer kommersialiseras. att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 33,2 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig. Det kan handla om tillgång till riskkapital, möjlighet till kompetensförsörjning och livslångt lärande eller att underlätta internationalisering. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 24,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska bidra till att miljötekniksektorn växer och att konsumtionen blir mindre energiintensiv. 4

5 Europeiska SOCIALfonden Europeiska socialfonden är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa personer att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Under perioden omfattar Socialfonden cirka 12 miljarder kronor och projekten väntas bli färre men större än den tidigare programperoiden. När projektförslagen granskas av Svenska ESF-rådet ligger fokus på förväntade resultat som påverkar arbetsmarknaden och sysselsättningen snarare än på projektets kostnader. Socialfonden fokuserar på tre programområden: programområde 1: kompetensförsörjning Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Här kan du söka stöd för projekt som ger kvinnor och män möjlighet att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Kompetensutveckling är viktig för att kunna möta arbetsmarknadens behov och för att minska risken för arbetslöshet. Utöver anställda, kan området även omfatta arbetslösa som deltar i projekten programområde 2: ökade övergångar till arbete Socialfondens andra programområde ska göra det lättare för unga (15 24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), sjukskrivna samt nyanlända att få jobb eller att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Inom det här programområdet kan du söka stöd för projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt från arbetsmarknaden programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3 är en särskild satsning till regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga, minst 25 procent. I Sverige ska pengarna användas i regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Inom det här programområdet kan du söka stöd för projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från olika sätt att förmedla jobb till unga eller insatser för unga som riskerar att bli långtidsarbetslösa. När projektansökan skrivs bör man även ta hänsyn till följande horisontella principer: jämställdhet mellan män och kvinnor tillgänglighet för personer med funktionshinder hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering. 5

6 östersjöprogrammet Målet med Östersjöprogrammet är att stärka integrerad territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Östersjöprogrammet innehåller fyra prioriterade insatsområden: insatsområde 1: Innovationskapacitet Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med särskilt fokus på utbyggnad av innovationsinfrastruktur och smart specialisering. insatsområde 2: Effektiv förvaltning av naturresurser Bevara och skydda miljön och uppmuntra till effektiv användning av naturresurser. Satsningar kan göras inom områden som bidrar till att skydda havsmiljön och som främjar blå tillväxt, förnybar energi etc. insatsområde 3: Hållbara transporter Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, utveckla omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem. Slutligen ingår det även att främja maritim säkerhet. insatsområde 4: Institutionskapacitet för makro-regionalt samarbete Inom detta insatsområde ges möjlighet till stöd i form av såddpengar för förstudier samt till koordinering av makroregionalt samarbete. 6

7 Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden Det finns 6 prioriteringar för landsbygdsutveckling som landsbygdsprogrammet ska arbeta med: Främja kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och på landsbygden Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik. Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden. 7

8 COSME COSME är EU:s konkurrenskraftsprogram för åren Programmet ska ge stöd och hjälp till små och medelstora företag. COSME har en planerad budget om 2,3 miljarder euro och är förkortning på Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises. COSME består av fyra delar: Tillgång till marknader Att som företag nå ut till ny marknader kan vara svårt. Genom nätverket Enterprise Europe Network kan du få den hjälp och stöd som behövs för att lyckas. Tillgång till kapital Genom COSME kommer fler små och medelstora företag att få tillgång till lån och leasingfinansiering. Detta kommer att ske genom att man från COSME:s budget kommer att finansiera garantier och motgarantier för finansiella intermediärer (t ex garantiorganisationer, banker och leasingföretag). Entreprenörskap Att gynna entreprenörskap och främja den entreprenöriella kulturen är en av målsättningarna med COSME, vilket framgår av The Entrepreneurship 2020 Action Plan. The Entrepreneurship 2020 Action Plan är ett beslutsdokument för en gemensam ansats på europeiskt-, nationellt-, regionalt- och lokalt plan för att: stimulera utbildningar i entreprenörskap COSME stödjer kompetensutbyten mellan europeiska utbildningsinstitutioner och stödjer best practice inom utbildningar i entreprenörskap inom EU stärka affärsklimatet så att entreprenörer kan växa och blomstra i kombination med förbättrade legala och skattemässiga förutsättningar kommer experter att också utveckla rekommendationer på förbättrat stöd för företag igenom hela verksamhetens livscykel hitta förebilder och nå specifika grupper inom COSME kommer exempelvis unga, kvinnor och seniora entreprenörer att kunna dra nytta av mentorskaps- eller andra skräddarsydda program. Näringslivsförutsättningar EU-kommissionen arbetar kontinuerligt med att underlätta att starta och driva företag. Bland annat omfattas COSME av följande områden. 8

9 Minskad regelbörda Minska den administrativa bördan för företag och regelförenkling. COSME siktar på att underlätta företagens administrativa börda genom att eliminera onödiga rapportering- och informationskrav. Best practices Identifiera och utbyta best practices mellan nationella organisationer för att förbättra policys för små och medel stora företag. Analysverktyg för bättre policys För att underlätta lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå kommer EU att stödja jämförelse av olika medlemsländers policys och dess verkställande, konferenser och analysverktyg som till exempel Konkurrenskraftsrapporter. Sektoriella insatser Till exempel inom turism. För mer information: För mer djupgående information om de olika programen och fonderna hänvisar vi till följande hemsidor: Europeiska Regionala UtvecklingsFonden: Europeiska SocialFonden: Östersjöprogrammet: Landsbygdsprogrammet: https://www.jordbruksverket.se/ COSME: 9

10 Europa Direkt mälardalen EUROPA DIREKT MÄLARDALEN STORA GATAN VÄSTERÅS E-post: Telefon: Våra öppetider är: Måndag-torsdag Fredagar

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv Block 3 Tematiska möjligheter - Näringsliv Vad menar vi med Näringsliv? Två huvudkategorier Program där offentliga aktörer ges möjligheter att stötta och stimulera näringslivet Program där företag kan

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014-2020

EU:s nya programperiod 2014-2020 EU:s nya programperiod 2014-2020 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer