Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling"

Transkript

1 Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter ska ansöka om och arbeta utifrån kriterierna i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Definition och karaktärsdrag: (SOU 2004:104) Brundtlandkommissionen 1987 definierade hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem. Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. Karaktärsdrag för lärande för hållbar utveckling: Många och allsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form och innehåll. Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och handlingsberedskap. Utbildningens process och produkt är båda viktiga.

2 Strategier för att uppnå målen Basen med att certifiera och recertifiera förskolan, fritidshemmet, skolan Skola för hållbar utveckling utgör basen i För och grundskolans strategi i arbetet med Lärande för hållbar utveckling. Mål för den kommande perioden Arbetet med Lärande för hållbar utveckling skall under den kommande perioden befästas och förstärkas så att ett högre normaltillstånd befästs, både vad gäller den enskilda förskolan/fritidshemmet/skolans arbete med hållbarhetsfrågor vad gäller undervisning och inre arbete men också För och grundskolans organisation i sin helhet. Genom att: I förskolans och skolans handlingsplan (i utmärkelsen) skall under denna period följande frågor särskilt belysas och formuleras i handlingsplanen: Kunskapshöjande insatser som skall genomföras på skolan/förskolan/fritidshemmet/fog för att säkerställa en god kunskapsnivå hos elever, personal och ledning inom området. Andra insatser för att kunskaperna om hållbar utveckling leder till förändrat beteende i enlighet med definitionen ovan. 1. Insatser som bör ingå i enhetens måldokument inom certifieringen 1.1 I aktiviteter som genomförs som kompetensutveckling bör lärande för hållbar utveckling belysas. Det kan t ex innebära att föreläsare/ansvariga för utbildning ska synliggöra på vilket sätt deras bidrag stödjer en hållbar utveckling. Anordnaren är ansvarig. 1.2 Även vid andra sammankomster som t e x arbetsplatsträffar eller Lsg bör hållbar utveckling belysas. Anordnaren är ansvarig. 1.3 Frågor som rör lärande för hållbar utveckling bör ingå i resultat- och utvecklingssamtal. 1.4 Frågor som rör hållbar utveckling bör ingå i intervju vid nyanställning.

3 Stödjande insatser för att bidra till att ovanstående mål kan uppnås: 2. Kompetensförstärkning ledare 2.1 Rektor/förskolechef erbjuds informations- och utbildningstillfällen (2 tillfällen per termin) med temat utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Referensgruppen LHU ansvarar för att ta fram program. 2.2 Rektor/förskolechef erbjuds konsultativt stöd utifrån behov, som stöd för arbetet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Naturskolan ansvarar. 2.3 Lärande för hållbar utveckling återkommer som årligt tema på ledarkonferenser, gemensam föreläsning och gärna valbara seminarier. 3. Kompetensutveckling pedagoger 3.1 Kriterier i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. - Verksamheten är organiserad så att alla barn, elever och personal ges möjlighet att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling. - Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna delta i arbetet för en hållbar utveckling. Varje år bereds en kompetensutvecklingsplan av referensgruppen LHU för kommande läsår utifrån behovsinventering (bilaga 1). Presenteras i januari för so-dialogen. Generell och differentierad utbildning erbjuds. 3.2 Rektor/förskolechef är ansvarig för behovsinventering. Referensgruppen LHU och Naturskolan fungerar som stöd i planering och genomförande.

4 4. Nätverk 4.1 Ett LHU-nätverk startar från ht 2013 med representanter från förskola-åk 9. (se bilaga 2). Referensgruppen LHU ansvarar tillsammans med deltagarna för program, Naturskolan för genomförande. 4.2 Från ht 2013 införs sk nätverksveckor. De på enheten som deltar i nätverk ska då ha möjlighet att delta under vissa dagar (se bilaga 2). 5. Ansvarsfördelning 5.1 Referensgruppens ansvar Handlingsplan för LHU utarbetas för 3 år. Varje år bereds en kompetensutvecklingsplan av referensgruppen LHU för kommande läsår utifrån behovsinventering (bilaga 1). Presenteras i januari för so-dialogen. Planering för nätverksträffarnas innehåll 5.2 Naturskolans ansvar Sammankallande och ansvarig för genomförande av nätverksträffarna Genomför utbildningsinsatser på skolor/förskolor/fritidshem vad gäller Lärande för hållbar utveckling Utbildningsstöd till skolor/fritidshem och skolor Konsultativt stöd till rektorer och förskolechefer i arbete med utmärkelsen 5.3 Rektor och förskolechefs ansvar Genomförande av ansökan om utmärkelsen till Skolverket Upprättande av handlingsplan för skolan/förskolan/fritidshemmet Genomförande av uppföljning och utvärdering i enlighet med utmärkelsen. 6. Uppföljning och utvärdering 6.1 Ett självvärderingsinstrument utvecklas för att synliggöra enheternas arbete med lärande för hållbar utveckling - ett komplement till den uppföljning som redovisas till Skolverket. Ansvariga för framtagande är referensgruppen LHU.

5 6.2 Hur Medarbetarenkäten och Elevenkäten kan användas i uppföljningen utreds. 7. Tidsplan 7.1 Arbetet med utbildning och ansökan om utmärkelsen påbörjas ht 2013 för de enheter som ännu inte ansökt. 7.2 Under vt 2013 utser ledare 2 representanter för varje enhet till nätverket. Förslag till uppstart för hela nätverket v 44, okt, Metodfestival i samarbete med Den Globala skolan. Nätverket träffas ytterligare en gång under ht 2013 och därefter 2 ggr/termin Senast under vt 2015 ska alla enheter ha ansökt om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (gäller nya enheter samt kommundelar, för övriga enheter gäller tidigare beslut om återansökan). 7.4 I januari varje år presenteras en kompetensutvecklingsplan för LHU i sodialogen, som gäller för kommande läsår.

6 Exempel på upplägg av aktivitetsplan

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer