Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör"

Transkript

1 Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

2 Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem och förskolor. Vidare så åligger det oss att följa förordningar från läroplanen som skolverket har utarbetat i form av så kallade styrdokument. Borås stad har utifrån dessa styrdokument utarbetat övergripande mål för ett centralt värdegrundsarbete. Denna presentation är ett försök från oss att ge en kort sammanfattning av våra gemensamma satta mål samt deras anknytning till skolverkets styrdokument, vilka uttrycks genom Borås stads utarbetade material. Om fritidshemmen Sparsörskolan har fem olika fritidshemsavdelningar. En av våra avdelningar är ett så kallat Ur och skur -fritids som också följer Friluftsfrämjandets satta mål och syften. Alla fritidshemmen på Sparsörskolan har ambitionen att utifrån givna förutsättningar, erbjuda en verksamhet som ger eleverna trygghet och omsorg. Samtidigt som den skall vara stimulerande och utmanande. Eleverna skall få möjlighet till varierade aktiviteter och få stöd i sin individuella utveckling. Ur Borås stads Främjande mål och syfte står följande att läsa.....verka för alla barns och elevers rätt att lyckas och utvecklas....verka för trygghet.. Fritidshem, hem och skola Skolverkets läroplan 2011, (Lgr 11) säger: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och skall enligt skolverkets allmänna mål för fritidshem fungera som ett komplement till skolan. Vi eftersträvar ett nära samarbete med skolan i detta avseende och tycker vidare att det är lika viktigt att upprätthålla en konstruktiv dialog och samarbete med elevers vårdnadshavare. Lärande i vardagen På fritidshemmen så utgår vi från en bred definition av begreppet kunskap. Vi inriktar oss således inte bara på teoretiska faktakunskaper, utan vill även kunna ge elever möjlighet att till exempel utveckla sin umgängeskompetens. Vi anser detta vara viktigt då vi vill hjälpa till med att rusta eleverna med kunskaper och färdigheter som de behöver i sina vidare studier och i livet som vuxna. En miljö för att främja olika typer av sådan kunskapsutveckling, ser vi i det vi kallar vardagen. I umgänge med varandra så utvecklas och stimuleras exempelvis bitar så som, empati och förhållningssätt.

3 Lek och skapande verksamhet Vår syn på leken är att den är väldigt central i formen av lärande på fritidshemmen. Genom lekens kravlösa sätt så tränar och utvecklar barnen sina olika förmågor. I leken kan barnen utforska sin omvärld, bearbeta intryck, erfarenheter och lära sig att kommunicera med andra. Förmågan att leka och fantisera är en förutsättning för abstrakt problemlösning. På fritidshemmen använder vi leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnens utveckling till kreativa, handlingskraftiga och socialt kompetenta vuxna. Ny kunskap har visat en förståelse för hur mycket leken betyder för utveckling av flera kompetenser som behövs i livet som vuxen. En indikation på hur lekens betydelse har växt är följande citat ur Lgr 11: Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. Att leka är ett naturligt tillstånd hos barn Normer och värden Förmågan att fungera i olika sociala sammanhang har blivit allt viktigare i vårt samhälle. På våra fritidshem utgår vi från läroplanens resonemang om alla människors lika värde, individens frihet och integritet, samt förmåga att kunna känna solidaritet, förstå innebörden av jämställdhet mellan könen och människolivets okränkbarhet.

4 Våra gemensamma prioriterade mål Trygghet Vi vill att barnen skall kunna känna sig trygga på samtliga av våra fritidshem. De skall trivas med oss personal och kunna vara sig själva i barngruppen. För att skapa en trygg atmosfär, så försöker vi att vara närvarande i barnens lekar. Samtliga av oss personal oavsett avdelning, jobbar aktivt med att ge barnen inflytande och uppmuntrar elevernas positiva beteenden. Som vuxna förebilder är vi medvetna om hur vi kan påverka eleverna genom vårt sätt att vara gentemot varandra. Social eller så kallad umgängeskompetens Våra fritidshem ger eleverna möjlighet till social utveckling. Vi tränar barnen i att hantera konflikter, följa gemensamma regler och hjälpa varandra. Vi strävar efter att få eleverna medvetna om vad ansvar innebär. Vi vill exempelvis få eleverna att förstå att när de är på fritids så är de saker som finns på fritids deras. Därför behöver vi alla ta vårt gemensamma och individuella ansvar för fritidshemmets saker och miljö. Vi arbetar också ofta med olika slags samarbetsövningar så som exempelvis vuxenstyrda lekar, sång, dans och drama. Genom dessa olika former så försöker vi att hjälpa eleverna till att utveckla en medvetenhet och förståelse för termer som exempelvis empati, jämställdhet och respekt. Kreativitet Dagens barn växer upp i ett samhälle som kräver ett livslångt lärande och mycket flexibilitet i sitt tänkande. Vi anser det vara viktigt att eleverna rustas med handlingsberedskap för att kunna ompröva gammal kunskap och för att kunna ta till sig ny kunskap. Kreativa personer har förmågan att hitta på saker, använda fantasi och göra något med den. De finner nya vägar när det behövs. Det är sådana individer som utvecklar samhället och inte bara bevarar det. Den kreative kan använda sin kreativitet till att se på världen från ett annan perspektiv och kan också variera sätt att lösa problem och att uttrycka sig. På våra fritidshem arbetar vi mångsidigt med att stimulera och utveckla barnens kreativitet. Några av de former vi använder oss av i olika utsträckning är exempelvis arbete i bild, form, musik, drama, rörelse och lek. Hälsa och livsstil På samtliga avdelningar så jobbar vi aktivt med att lära eleverna att det är mycket de själva kan göra för att förbättra sin hälsa. Vi belyser vikten av att röra på sig, fördelarna med att vara ute och hur vi påverkas både fysiskt och psykiskt av hur och vad vi äter. Vidare, så har alla avdelningar ambitionen att kunna erbjuda eleverna möjlighet till att varva ner, både mentalt och fysiskt och vi erbjuder och uppmuntrar eleverna till aktiviteter både ute och inne.

5 Styrdokument Kort ur Skolverkets allmänna råd för fritidshem: I de allmänna råden, som vi arbetar och utformar vår verksamhet efter, understryker Skolverket att fritidshemmets uppgift att komplettera skola bör ses både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever kontinuitet och sammanhang i tillvaron. Under övergripande mål som Skolverket formulerar, anges det exempelvis att fritidshemmen skall ta tillvara barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. Fritidshemmen bör stimulera barnens allsidiga utveckling. Man understryker också vikten av att fritidshemmet uppmuntrar barnen till samspel med kamrater, vuxna och att på detta sätt utveckla deras sociala kompetens. Skolverket framhåller också att lek och skapande verksamhet i olika former bör ges stort utrymme i fritidshemmet.

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

INNEHÅLLER DEL 1&2 VÄRDEGRUNDEN:

INNEHÅLLER DEL 1&2 VÄRDEGRUNDEN: INNEHÅLLER DEL 1&2 VÄRDEGRUNDEN: innebörd i den dagliga verksamheten? 1 Förbundet Hem och Skola i Finland rf, 2015 FÖRFATTARE: Kennert Orlenius GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATIONER: Hanna Siira FOTOGRAFIER:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer