Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion."

Transkript

1 Intresseförfrågan Utvecklingsavdelningen 1 (5) Dnr 2014:00448 Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet för rektorer, förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion. Bakgrund Skolverket har regeringens uppdrag att utforma måldokument och dimensionera en uppdragsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktion. Befattningsutbildningen Rektorsprogrammet ska bedrivas vid ett antal av landets lärosäten som har examenstillstånd för utbildningar som knyter an till befattningsutbildningen, har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Skolverket ska inför kommande sexårsperiod (den 1 juli 2015 t.o.m. den 30 juni 2021), utse de lärosäten som är mest lämpade för detta uppdrag. Nuvarande befattningsutbildning startade hösten 2009 och regeleras i förordning (SFS 2011:83) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer (nedan kallad befattningsutbildningsförordningen, bilaga 1), som fortsättningsvis gäller även för denna intresseförfrågan. Inför de närmaste åren har Skolverket prognosticerat en årlig antagning om cirka skolledare. Enligt skollagen (2010:800)är det obligatoriskt för huvudmannen att anmäla nyanställda rektorer till utbildningen. I dagens rektorsprogram är cirka 50 procent av de skolledare som årligen antas till utbildningen rektorer. För övrigt består gruppen av cirka 20 procent förskolechefer och 30 procent biträdande rektorer. De rektorer som genomgått en äldre statlig befattningsutbildning har inte rätt till denna utbildning och utbildningen är inte obligatorisk för förskolechefer och biträdande rektorer. Eventuella politiska beslut kan komma att påverka prognosen. Utbildningen ska leda till de mål och beskrivningar av utbildningen som Skolverket har beslutat (bilaga 2). I denna intresseförfrågan beskrivs de förutsättningar som ska beaktas i lärosätets svar.

2 2 (5) Villkor Utbildningen får bedrivas av enskild högskola eller av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor i samverkan, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet. Vid urvalet av lärosäten kommer god regional spridning beaktas. Akademisk avancerad nivå Befattningsutbildningen ska vara en chefsutbildning som bygger på att deltagarna genom tidigare utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Det ska vara en utbildning somutformas som en kvalificerad befattningsutbildning och ska motsvara en högskoleutbildning på avancerad nivå. Rektorsprogrammet ska knyta an till den enskilda deltagarens verksamhet och ge förutsättningar för att utveckla denna genom att skapa sammanhang och en djupare förståelse för uppdraget. Utbildningen ska knytas till ett utbildningsområde, förslagsvis utbildningsledning. Om lärosätet har för avsikt att knyta rektorsutbildningen till ett annat utbildningsområde ska detta framgå av svaret på denna förfrågan. Examenstillstånd En högskola får anordna befattningsutbildning bara om befattningsutbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för. Rektorsrollen och förskolechefsrollen ska genomsyra hela utbildningen och innehålla tre kunskapsområden om vardera 10 hp: Juridik och myndighetsutövning, mål och resultatstyrning samt skolledarskap. Tillgodoräknande Av befattningsutbildningsförordningen framgår att de lärosäten som åtar sig att anordna utbildningen ska kunna svara för bedömningar när det gäller ett delvis tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet (2 kap. 7-8 ). Likaså ska lärosätena kunna åta sig att pröva om annan utbildning eller yrkeserfarenhet kan jämställas med hela befattningsutbildningen. (2 kap 10 ). Betyg och kursbevis De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas. Organisation och bemanning Rektorsprogrammets ska genomföras av en ändamålsenlig och väl sammansatt utbildargrupp. Gruppen ska ledas av en (1) utbildningschef. Utbildningschefen ska ha dokumenterad erfarenhet av utbildningsledning på avancerad nivå. Utbildarna ska tillsammans vara sakkunniga inom de tre kunskapsområdena, skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.

3 3 (5) Utbildarnas kvalifikationer ska stå i samklang med befattningsutbildningens innehåll och utformning på avancerad nivå. Examinationsbehörighet ska finnas inom utbildaragruppen. Gruppen ska också ha en administrationsansvarig samt en person med ansvar för lärplattform och IKT-utveckling. Genomförande Integrationen mellan de tre kunskapsområdena kan styras bland annat genom fördelning av internat- och seminariedagar. Rektorsprogrammet ska pågå under sex (6) terminer och innehålla minst 32 utbildningsdagar. Flertalet av utbildningsdagarna ska vara internatsförlagda. Utöver detta förväntas lärosätet ge deltagande skolledare verksamhetsutvecklande professionshandledning, enskilt eller i grupp. För deltagarna medför också utbildningen ett undersökande arbete på den egna skolan/förskolan och litteraturstudier samt i förekommande fall arbete via Rektorsprogrammets lärplattform eller annan av lärosätet vald lärplattform. Lärplattformens roll i utbildningen Skolverket har för avsikt att erbjuda en gemensam lärplattform för Rektorsprogrammets anordnare och betala de kostnader för licenser som är förknippade med användandet av plattformen samt bistå med viss support. Förutom kontakter mellan lärosäte och kursdeltagare och mellan kursdeltagare via lärplattformen använder Skolverket lärplattformen som en gemensam nationell kommunikationskanal med rektorer i utbildning. Lärplattformen är även ett verktyg för att underlätta administrativa kontakter mellan lärosätet och Skolverket. (ytterligare information, bilaga 3) Om lärosätet inte önskar använda den av Skolverket erbjudna lärplattformen ska det framgå av lärosätets svar på vilket sätt lärosätet kan uppfylla de intentioner som beskrivs i bilaga 3. Rektorsprogrammets antagning och deltagarvolym Antagning till utbildning ska ske både till höst- och vårtermin. Det ska framgå av intresseanmälan hur många deltagare lärosätet har kapacitet att ta in i utbildningen per år under avtalsperioden. Det ska även framgå av intresseanmälan om lärosätet sätter en minimigräns för antalet deltagare vid varje antagningsomgång för att utbildningen ska kunna genomföras. Geografisk spridning Skolverket avser att genomföra utbildningen på flera platser i landet i syfte att uppnå den spridning över riket som fordras för att deltagarnas resor inte ska bli för omfattande och kostnaderna för skolhuvudmännen ska kunna hållas nere. I lärosätets svar ska anges var i landet man har möjlighet att genomföra utbildningen. Ekonomi Deltagarnas kostnader för resor, internat, studielitteratur och arbetstid bekostas av skolhuvudmannen. Staten ansvarar för utbildningskostnaderna. Det innebär att

4 4 (5) Skolverket räknar med att samma kostnadsfördelning mellan stat och skolhuvudman som gäller för nuvarande utbildning kommer att gälla även fortsättningsvis. I dag ersätts högskolorna av Skolverket med kronor/aktiv deltagare och år. En ökning av ersättningsnivån är befogad utifrån löneökningar samt Skolverkets krav på kvalitetsförstärkande professionshandledning. Med utgångspunkt i de anslag som regeringen anvisat för Rektorsprogrammet och de beräkningar som Skolverket gjort har Skolverket beslutat att genomsnittskostnaden preliminärt inte får överstiga kr per deltagare och år. Skolverkets roll och ansvar Skolverket följer upp Rektorsprogrammet genom enkäter till skolledarna vid tre tillfällen under utbildningen. Skolledarnas svar på hur de uppfattar utbildningen, dess påverkan på det egna ledarskapet samt på skolledarens verksamhet används bland annat för att få en bild av utbildningens utveckling och effekter. För att säkerställa en så likvärdig befattningsutbildning som möjligt har Skolverket därutöver regelbundna träffar, 8-9 gånger per år, med lärosätenas utbildningschefer. Detta för att gemensamt identifiera framgångsfaktorer samt utvecklingsområden. För att ytterligare möjliggöra mötesplatser för erfarenhets- och informationsutbyte anordnar Skolverket minst en gång per år seminariedagar med samtliga lärosätens utbildare, administratörer och utbildningschefer. Vid dessa träffar ersätter Skolverket deltagares resor. Skolverket kommer på lärosätets begäran att ansvara för en nationell anmälan och annonsering av befattningsutbildningen. I denna anmälan ska huvudmannen i enlighet med befattningsförordningen lämna preferens för vilket lärosäte som huvudmannen önskar att skolledaren ska utbildas vid. Om lärosätet inte önskar att anmälan sker via Skolverket ska det framgå av lärosätets svar på vilket sätt lärosätet tar ansvar för anmälan, information och marknadsföring samt rapportering till Skolverket. Antagning till utbildningen görs alltid av lärosätet. Svar på intresseförfrågan Förfrågningsunderlag finns tillgängligt från och med den 14 april 2014 på Skolverkets webbplats Anmälan om intresse av att genomföra utbildningen lämnas i förfrågningsunderlaget, bilaga 4. Svar på dessa frågor utgör underlag för bedömning av vilka lärosäten som bedöms kunna ge den kvalitativt bästa utbildningen. Svar på denna förfrågan ska ha inkommit till Skolverket senast den 15 juni 2014 i digital form till samt i pappersform till Skolverket, Registrator, Stockholm. Märk kuvertet Rektorsprogrammet

5 5 (5) Urvalsförfarande Urvalet kommer att göras av Skolverket. En oberoende bedömargrupp bestående av sakkunniga från Sverige, Norge och Finland kommer att bedöma svaren på intresseförfrågningarna och utgöra ett av underlagen för Skolverkets slutliga bedömning. Bedömargruppen kommer också delta i en muntlig hearing där lärosätena presenterar sina förslag. Datum som är planerade för hearing är måndagen den 18 augusti till fredag den 22 augusti 2014 närmare uppgifter om tid kommer att meddelas vecka 25 Svaren på frågorna i intresseanmälan och den muntliga hearingen kommer att bedömas utifrån hur väl de svarar upp mot kraven och intentionerna i bilagorna 1: (förordning), 2. (Rektorsprogrammets mål)och betraktas som lärosätets tolkning av uppdraget. Beslut Skolverket avser att fatta beslut i mitten av oktober Frågor som berör Rektorsprogrammets innehåll och uppläggning kan ställas till: Kristina Englund, telefon: , e-post: Niclas Westin, telefon: , e-post: Erik Nilsson Avdelningschef utvecklingsavdelningen

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Bedömnings-PM 2014-04-02 1 (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer