UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1"

Transkript

1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat. 2. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem. 3. Dokumenten Nyttobedömning och Överenskommelse om nyttorealisering finns framtagna och är godkända av Mottagaren samt bilagda detta dokument. 4. Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet. 5. Förväntat resultat (leverans) från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier. 6. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem. 7. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas. 8. Projektmedlemmar och referensgrupp är utsedda. 9. Samtliga resurser för projektet är säkrade och införstådda med åtagandet. 10. Projektets begränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. 11. Tidpunkt för leverans är väl vald och förankrad hos mottagaren. 12. Följdkostnader för projektet är identifierade och dokumenterade. 13. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. 14. Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de huvudsakliga leveranserna i projektet. * Plats för kommentarer av NEJ:

2 2(9) Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 NEJ Kommentar: Beslut att inte starta Genomförandefasen, BP2 Beslut att bordlägga beslutet Datum: Datum: Underskrift Styrgruppsordförande Underskrift Projektledare Namnförtydligande Namnförtydligande

3 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Bakgrund Syfte 4 2. MÅL Effektmål Projektmål 5 3. KRAV PÅ PROJEKTET Förutsättningar Miljö Avgränsningar 5 4. KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER 6 5. ÖVERGRIPANDE GENOMFÖRANDEPLAN Tidplan Resursplan Budget och finansiering (kostnadsplan) 6 6. PROJEKTORGANISATION Organisationsplan Roller, ansvar och befogenheter Externa kontakter 8 7. KOMMUNIKATION Kommunikation och rapportering inom projektet Intressentanalys Kommunikationsplan till projektets intressenter 9 8. RISKER OCH MÖJLIGHETER 9 9. PROJEKTAVSLUT (BP5) 9

4 4(9) 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Upplands Väsby kommun deltog 2013 i ett regionalt projekt genom Oxunda vattensamverkan, som inneburit att undersöka miljögifter i abborre och bottensediment från yttre skärgården i Stockholm in till Mälaren. Oxunda vattensamverkan valde att delta i undersökningen för att få ta del av kvalitetsgranskade och jämförbara resultat om vilka miljögifter som går att finna i området och om vilka skadliga ämnen som återfinns och i vilka mängder. Det ger också en indikation på ämnen som kan återfinnas i hela vattensystemet Oxundaåns avrinningsområde. Det man fann var framför allt mycket höga halter av PCB. Efter denna upptäckt genomfördes genom Sigtuna kommun ytterligare provtagning av sjön för att säkerställa resultaten samt provtagningar i tillhörande vattendrag, bl.a. i Verkaån samt Fysingen. En sonarkartering genomfördes för att undersöka eventuella dumpningsmassor. Slutsatser av dessa undersökningar visar att Förhöjda halter av PCB återfanns vid utloppet från Väsbyån i Oxundasjön Inga stora dumpningar återfanns i sjön De andra flöden som mynnar i Oxundasjön visar inte förhöjda halter av PCB Sommaren 2014 genomförde därför Upplands Väsby kommun en liknande undersökning i Edssjön som är nästa sjö i vattensystemet för att se om liknande mängder fanns även där när gäller PCB eller andra miljögifter. Tre sedimentprover samt fiskprover togs från sjön. Samtidigt togs tre sedimentprover i Väsbyån för att detektera eventuell förekomst även om miljögifter är svåra att detektera i bottensediment vid flödande vatten. Resultaten visade på att Edssjön är en urbant påverkad sjö, men inte några förhöjda halter när gäller PCB Syfte Syftet med projektet är kommunen tar ett helhetsgrepp när det gäller att; 1. finna källan till läckaget av PCB 2. utreda utbredningsområdet för PCB i Oxundasjön 3. utreda möjliga åtgärder för att dels stoppa läckaget och dels att åtgärda föroreningen som läckaget förorsakat. 2. Mål 2.1. Effektmål Tillflödet av PCB är stoppad och beslut om fortsatt åtgärd för PCB i Oxundasjön tas.

5 5(9) 2.2. Projektmål Projektet ska bidra till att kartlägga läckaget av PCB, utreda utbredningen av föroreningsmassorna i Oxundasjön och eventuell annan påverkan på mark eller vatten. Projektet ska även bidra till att nå slutsatser kring hur den PCB som påträffats tas om hand på bästa sätt. I detta ingår att: Spåra läckaget via historisk kartläggning av aktuella föroreningskällor i Messingenområdet och centrala Väsby (2015). Kompletterande undersökning i dagvattennät och eventuella markundersökningar. Genomföra en ansvarsutredning om ansvarig till läckaget kan konstateras. Utreda spridning av läckage av PCB i Oxundasjön för att ta reda på hur mycket som behöver saneras Eventuellt spåra andra möjliga flöden av PCB och utesluta annan påverkan på Oxundasjön 3. Krav på projektet 3.1. Förutsättningar Projektet förutsätter att miljö- och hälsoskyddskontoret får tillräckligt med tid för att ägna sig åt det detektivarbete som krävs med att spåra källan. För att lyckas behöver även medel läggas på de utredningar som behövs för att spåra källan samt när gäller att analysera den mängd förorening som finns lagrad i sjön. Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig i arbetet genom att ta fram relevanta handlingar som kan finnas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även gått in som samordnare i projektet när det gäller kontakter med framför allt Sigtuna och andra inblandade parter Miljö Överlag blir konsekvenserna av projektet förhoppningsvis positiva för kommunens miljömålsarbete. I det fall lämpliga åtgärder kan identifieras behöver de vara konsekvensanalyserade och kostnadseffektiva Avgränsningar Kontoret för samhällsbyggnad och expertis hjälper till med att avgränsa rimliga mätningar och i övrigt behöver samarbete ske samt kontakt med Sigtuna kommun och andra instanser för att delegera ansvar där Upplands Väsby kommun inte har rådighet. Endast PCB

6 6(9) undersöks i analyserna ifall inte fler ämnen ingår för samma kostnad. Länsstyrelsen tar över ansvarsrollen när kommunen ej längre har rådighet. Länsstyrelsen har tagit på sig en samordnande roll. 4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter Projektet har kopplingar till de pågående detaljplanerna kring Väsbyån, Väsby Entré samt Järnvägsparken med flera. Det går inte att göra några ingrepp i Väsbyån förrän spridning och källan har påträffats. Projektet har också koppling till Oxunda Vattensamverkans arbete med att förbättra vattenkvalitet samt Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdsprojekt Mälaren- En sjö för miljoner på det sätt att man därigenom planerar åtgärder för att förbättra åns status. Projektet har även koppling till pågående ÖP samt kommunens arbete med klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete 5. Övergripande genomförandeplan 5.1. Tidplan Projektets tidplan löper under andra halvan av 2015 samt vidare under Resursplan Namn Uppdrag Procentuell Period arbetstid ESH, Projektledare 15 % Anna Åhr Evertson MHK, Tomas Bogren Delprojektledare / sakkunnig 100 % (50 % under 2015/ VA-kompetens Johanna Hägg % 2016) Sakkunnig 10 % Budget och finansiering Kostnader för projektet består av personalkostnader för projektgrupp samt konsultkostnader för utredningar samt expertinrådan.

7 7(9) Eftersom mycket av resurserna som krävs för att spåra källan finns hos befintlig personal på miljö- och hälsoskyddskontoret behöver kontoret stärkas med en heltidstjänst under tiden som projektet löper; vilket innebär en halvtid hela projekttiden alt. en heltid på 6 månader. Förslaget är att en person anställs som kan genomföra ordinarie tillsynsarbete under tiden projektet pågår. För att kunna inventera krävs erfarenhet och kompetens om historik i kommunen om vad som skett tidigare gällande verksamheter och deras utveckling. Rätt kontaktnät är också värdefullt vilket innebär att kompetensen och erfarenheten finns hos befintlig personal inom miljö- och hälsoskyddskontoret. Personalkostnader för projektledare, delprojektledare, sakkunniga och projektmedlemmar betalas av kommunledningskontoret. Kostnaderna delas upp enligt följande: Aktivitet Uppdrag Kostnad Typ av avtal Internt utredningsarbete Anställa miljö- och hälsoskyddsinspekt ör under minst ett kronor Projekt eller tillsvidare anställning år på heltid projektledning Leda projektet, samordna frågor och intressenter, kommunicera arbetet till styroch referensgrupp (8 pv totalt) VA-kompetens Sakkunnig (4 pv Utredningar totalt) Mätning uppströms Väsbyån (möjliga tillflöden) Mätning i Oxundasjön, mätning i mark Ramavtal/ Direktupphandling Totalt

8 8(9) 6. Projektorganisation 6.1. Organisationsplan Styrgrupp föreslås vara Thomas Thunblom, Anne-Charlotte Glantz och Charlotta Sangregorio. Projektägare är Hillevi Engström och ansvarig chef, Anne-Charlotte Glantz. Förutom projektledare Anna Åhr Evertson, delprojektledare Tomas Bogren och sakkunnig Johanna Hägg, tas extern expertis in till projektgrupp i samband med genomförandet Roller, ansvar och befogenheter Miljöplanerare Anna Åhr Evertson går in som projektledare då hon dels har kompetens när gäller miljöövervakning och har drivit frågan fram till projektstart, och kan stödja processen så att den drivs framåt samt genomföra nödvändiga upphandlingar. Miljö- och hälsoskyddskontoret har en stor och drivande roll samt ett stort ansvar i att genomföra utredningsarbetet för att spåra källan samt bidra med kompetens i sakfrågan. VA-strategen kan hjälpa till med att välja ut lämpliga sökvägar samt bidra med det underlag och den kunskap som behövs till utredningar när gäller VA-ledningsnätet samt hur det fungerar Externa kontakter Vid framtagandet av lämpliga utredningar kommer konsulter samt extern expertkompetens att användas för att kunna tolka resultatet. Däremot kommer bearbetningen och analys för att spåra källan att göras inom kommunens organisation. 7. Kommunikation 7.1. Kommunikation och rapportering inom projektet Kommunikationen i projektet sker med hjälp av grupp på insidan, mötesprotokoll och genom kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen och andra inblandade parter. Vid analysskedet kommer arbetsgrupp att bildas och då kommer denna ansvara för att sprida kunskap vidare in i organisationen. Projektet dokumenteras i LEX och minnesanteckningar förs vid varje avstämning. Kontinuerlig återrapportering sker kvartalsvis till kommunstyrelsen Intressentanalys De intressenter som är direkt berörda av detta projekt är invånare i Upplands Väsby, markägare, företag som kan vara inblandade, fastighetsägare, grannkommunerna, Oxunda Vattensamverkan, Länsstyrelsen, SGU (ansvarig för efterbehandling och mätningar av det

9 9(9) militära övningsområdet Rosersberg) samt de pågående detaljplaner som påverkas av läckaget Kommunikationsplan till projektets intressenter Med hjälp av informationsenheten är det aktuellt att upprätta en kommunikationsplan. Beslut om detta sker först efter att beslut är tagen om möjligt genomförande och nya resultat eftersom det först då är klart vilka parter som berörs och hur. 8. Risker och möjligheter Den största risken inom detta projekt är att dels inte finna källan till läckaget samt att någon blir sjuk eller behöver ersättas vilket kan leda till resursbrist och att åtgärdsarbetet blir försenat och att det blir svårt att hålla sig inom given tidsram. Möjligheterna med detta projekt är att finna källan till gifterna samt att finna lämplig väg att gå vidare med eventuella åtgärder. 9. Projektavslut (BP5) I projektrapporten kommer förslag till lämplig nivå på fortsatt arbete med PCB att föreslås. I förslaget kommer tänkbar organisation att ges samt förslag på fortsatt ägande och resursanspråk att föreslås.

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

KS 11 15 JANUARI 2014

KS 11 15 JANUARI 2014 KS 11 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Datum 2013-12-17 Diarienummer KSN-2013-1048 Kommunstyrelsen Fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster till utveckling

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Dnr: REGX-2012-000057 Projektledare Jens Olofsson Jonny Engström Lotta Delin Innehåll Sammanfattning... 3 Nyskapande och innovativt i projektet...

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer