Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation"

Transkript

1 Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband med myndighetens tillsyn. Du kan också utläsa var fokus ligger i tillsynen. Det är med utgångspunkt i dessa tolkningar som Skolinspektionen gör sina bedömningar.

2 SKOLINSPEKTIONEN 2 (7) Innehållsförteckning Inledning... 3 Förskolechefens möjlighet att delegera... 3 Förskolechefen ska leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet 3 Ledning av en förskoleenhet... 4 Förskolechefen har stora möjligheter att delegera vissa uppgifter enligt skollagen... 4 Förskolechefens strategiska ledning förstärks... 4 Förskolechefen får bara delegera till personal eller uppdragstagare med tillräcklig kompetens... 5 Förskolechefen behåller det yttersta ansvaret... 5 Delegation av beslut inom kommunen... 5 Ställföreträdare... 5 Förskolechefens ansvar knutet till en förskoleenhet... 6 Huvudregeln: Verksamhet i en byggnad är en förskoleenhet... 6 Verksamhet i flera byggnader kan bilda en förskoleenhet... 6 Får benämningen biträdande förskolechef användas?... 6 Skolinspektionens tillsyn... 7

3 SKOLINSPEKTIONEN Informationsblad 3 (7) Inledning Skollagen utgår från ett tydligt utpekat ledningsansvar för förskolechefen. Varje förskolenhet ska ha en förskolechef som ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet vid enheten. Huvudmannen har i övrigt en betydande frihet att organisera verksamheten. Bestämmelserna i skollagen om förskolans ledning gäller såväl kommunala som fristående förskolor. Förskolechefens möjlighet att delegera Förskolchefens ledningsansvar har stärkts i skollagen för att befästa förskolans ställning som en del av utbildningssystemet och för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet. Förskolechefens ansvar för verksamhetens pedagogiska utveckling och inre organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare. Förskolechefen ska leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 1 Förskolechefen har ansvar för att besluta om sin enhets inre organisation. 2 Dessutom ansvarar förskolechefen för det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för barns inflytande, föräldramedverkan samt kompetensutveckling för personalen. Enligt läroplanen för förskolan har förskolechefen, som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskolan, det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen ansvarar för att verksamhetens måluppfyllelse följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. 3 Förskolechefen har också ett särskilt ansvar för förskolans arbetsformer, särskilt stöd, lärandemiljö samt för att utveckla sammarbetsformerna med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Vidare ansvarar förskolchefen för att upprätta, följa upp, och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Skolinspektionen definierar begreppet pedagogiskt ledarskap på följande sätt: 1 2 kap. 9 skollagen (2010:800) 2 2 kap. 10 första stycket skollagen (2010:800) 3 Läroplan för förskolan (Lpfö 98) Avsnitt 2.7 Förskolechefens ansvar

4 SKOLINSPEKTIONEN 4 (7) Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i förskolan. Det betyder att förskolechefen måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget. Omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan insats och resultat. Ledning av en förskoleenhet Förskolechefen har ledningsansvar för en förskoleenhet. Huvudmannen har dock stor frihet att organisera verksamheten. Begreppet förskoleenhet är därför inte samma sak som förskolechefens ansvarsområde, eller andra organisatoriska indelningar. En förskolechef kan vara chef för flera förskoleenheter. 4 Det viktiga är att varje förskoleenhet leds av en enda förskolchef 5 och att det är tydligt för förskolans personal, barn och barnens föräldrar vem som har ansvaret för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet och verksamhetens inre organisation. Om förskolan är integrerad eller samorganiserad med en skolenhet finns inget hinder för att rektorn på skolan även är förskolechef. Det är inte möjligt att ha delat ledningsansvar. Förskolechefen har dock stora möjligheter att utforma den inre organisationen i förskolan genom att delegera beslut. 6 Förskolechefen har stora möjligheter att delegera vissa ledningsuppgifter Förskolechefens uppgifter får bara utföras av den som är förskolechef, om denne inte har överlåtit på någon annan att utföra uppgifterna. För att kunna hantera det ökade ansvaret har förskolechefen möjlighet att överlåta rätten att fatta beslut och utföra vissa ledningsuppgifter till andra. Syftet är att ge varje förskoleenhet större frihet att själv organisera sin verksamhet efter lokala förutsättningar och behov. Förskolechefen har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som förskolchefen fått direkt från staten genom skolförfattningarna exempelvis ansvar för att särskilt stöd ges vid behov och vad som framgår av läroplanen. 7 Huvudmannen kan inte ta över detta ansvar från förskolechefen, eller överlåta det till någon annan. Förskolechefens strategiska ledning Förskolchefens möjligheter att delegera uppgifter innebär att förskolechefens ledarskap kan förändras. Förskolechefen har nu möjlighet att i högre grad utöva ett ledarskap med inriktning på övergripande och strategiska frågor. Förskolechefen kan utöva sin 4 propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) sid prop. 2009/10:165 sid prop. 2009/10:165 sid Avsnitt 2.7, Läroplan för förskolan (Lpfö 98)

5 SKOLINSPEKTIONEN Informationsblad 5 (7) insyn i den dagliga verksamheten genom återrapportering från dem som har fått uppgifter på delegation. Förskolechefen får delegera till personal eller uppdragstagare med tillräcklig kompetens Förskolechefen får delegera till en anställd eller en av huvudmannen anlitad uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Detta innebär att förskolechefen vid delegation måste avväga till vem delegation kan ske och på vilken nivå beslutsrätten ska ligga. Förskolechefen behåller det yttersta ansvaret Även om förskolechefen har delegerat vissa beslut och enskilda uppgifter, har förskolechefen kvar sitt yttersta ansvar för verksamheten och för de beslut som fattas. När förskolechefen delegerar förutsätts därför att det finns en tydlig beskrivning av vilka uppgifter som har delegerats och till vem uppgifterna har delegerats samt rutiner för återkoppling och uppföljning av det som delegerats. Delegation av beslut inom kommunen I kommunala förskolor finns också möjlighet för en nämnd att delegera viss ytterligare beslutsrätt till förskolechefen. Det rör beslut i frågor om exempelvis anställningar, inköp, upphandlingar och mottagande i förskola. Uppgifter som förskolechefen får på delegation från nämnden kan inte delegeras vidare. Beslut som har fattats efter delegation ska anmälas till nämnden. 8 Ställföreträdare Skollagen ger möjlighet att utse en eller flera ställföreträdare för förskolechefen när denne är frånvarande. Endast en person åt gången kan vara ställföreträdare. En ställföreträdare övertar hela det ansvar och de befogenheter som annars tillkommer förskolechefen. Det sägs ingenting om vem som ska utse ställföreträdaren. Mot bakgrund av de höga behörighetskrav som ställs på förskolechefen för att få anställas och det stora ansvar som åvilar förskolechefen, är det mycket som talar för att det bör vara huvudmannen som utser ställföreträdare. Det bör dock finnas utrymme för en huvudmannen att besluta att förskolechefen själv utser ställföreträdare. 8 6 kap. 35 kommunallagen (1991:900)

6 SKOLINSPEKTIONEN 6 (7) Förskolechefens ansvar knutet till en förskoleenhet För att kunna veta hur långt en huvudmans möjligheter att fritt organisera sin verksamhet sträcker sig, måste man analysera vad förskolchefens ansvar för arbetet vid en förskoleenhet innebär. Enligt skollagen är en förskoleenhet en av huvudmannen för för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskoleenheter som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskolebyggnad. 9 Huvudregeln: Verksamhet i en byggnad är en förskoleenhet Huvudregeln är att verksamhet som bedrivs i en förskolebyggnad utgör en förskoleenhet. Begreppet förskoleenhet avser enheten i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet. En förskola, så som ordet ofta uppfattas, är då samma sak som förskoleenhet. Men det kan finnas flera förskoleenheter i samma byggnad. Verksamhet i flera byggnader kan bilda en förskoleenhet En förskoleenhet kan också omfatta verksamhet i flera förskolebyggnader, om byggnaderna ligger nära varandra och på ett naturligt sätt hör ihop. Det ska alltså finnas ett geografiskt samband för att det ska kunna vara frågan om en förskoleenhet. För att flera byggnader som ligger nära varandra ska utgöra en förskoleenhet är utgångspunkten också att de ingår i samma administrativa enhet. En förskoleenhet kan också omfatta verksamhet där vissa moment inte bedrivs i någon förskolebyggnad. Det kan till exempel handla om utomhusaktiviteter såväl inom som utanför förskolans område. 10 En förskoleenhet kan omfatta flera byggnader om de ligger nära varandra. Men flera byggnader som ligger nära varandra behöver inte utgöra samma förskoleenhet. Varje byggnad kan vara en självständig förskoleenhet och ledas av en egen förskolechef. Det kan också vara så att några av flera byggnader som ligger nära varandra bildar en förskoleenhet, medan en eller flera andra byggnader i närheten är självständiga förskoleenheter (till exempel om en kommunal förskola hyr ut en av flera byggnader till en enskild huvudman). Får benämningen biträdande förskolechef användas? Bara den som har anställts för att leda och samordna verksamheten vid en förskoleenhet får kallas förskolechef. Om man lokalt skapar andra ledningsfunktioner får de inte benämnas på ett sätt som kan skapa tvekan om vem som är förskolechef. 9 1 kap. 3 skollagen (2010:800) 10 prop. 2009/10:165 sid. 633

7 SKOLINSPEKTIONEN Informationsblad 7 (7) Det bör vara möjligt att använda benämningen biträdande förskolchef. Viktigt är då att det inte råder några oklarheter för barn, föräldrar och personal om vem som är förskolechef. Skolinspektionens tillsyn av kommunala förskolor Skollagen ställer krav på förskoleenhetens ledningsstruktur. Förskolechefen ges möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta uppgifter på någon annan. Det är viktigt att förkolechefens ansvar är tydligt och att det inte råder några tveksamheter om vem som är förskolechef och som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Skolinpektionen inriktar sin tillsyn på följande: Tar förskolechefen sitt ansvar för att som ledare och chef leda och samordna det pedagogiska arbetet vid enheten? Är förskolechefen i sitt dagliga arbete inriktad mot att arbeta för att stimulera barnens utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg? Ansvarar förskolechefen för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen? Ansvarar förskolechefen för att förskolans måluppfyllelse följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen? Har förskolechefen överlåtit uppgifter på annan? Är det i så fall uppgifter som får överlåtas och har den som uppgifterna överlåtits till tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgifterna?

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer