Beslut och verksamhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut och verksamhetsrapport"

Transkript

1 Dnr :6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun

2 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges en sammanfattande bedömning utifrån kvalitetsgranskningens resultat och en beskrivning av de utvecklingsområden som framstått som mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. Utvecklingsområden utifrån denna granskning kan i olika hög grad kräva förbättring. En beskrivning av kvalitetsgranskningens resultat och Skolinspektionens bedömningar i sin helhet följer nedan. Sammanfattande bedömning Skolinspektionen bedömer att förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet, vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun, behöver förbättras. Förskolechefen har en god kännedom om förskolans verksamhet. Förskolechefen kan på ett bättre vis nyttja sin kännedom för att initiera och driva utvecklingsprocesser. Det sker inte i tillräcklig utsträckning för att förskolechefen ska kunna leda verksamheten mot de nationella målen. Förskolechefen är tillgänglig för den pedagogiska personalen när de tar kontakt och är i behov av stöd. Det är inte tydligt vilket ansvar och vilken funktion förskolechefen, enhetschefen för två andra förskolor och arbetslagsledarna på respektive förskola i kommunen har gällande ledningen av förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolechefen har en klar bild över hur hon önskar och vill leda den pedagogiska verksamheten. Men hon saknar förutsättningar i form av reell möjlighet i form av tid att genomföra egen kompetensutveckling, administrativ avlastning och stöd i pedagogiska frågor från huvudman för att kunna göra det.

3 2(11) Utvecklingsområden I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att utvecklingsarbete behöver genomföras inom följande områden: Förskolechefen behöver i ökad omfattning få kännedom om hur den pedagogiska personalen arbetar i barngruppen för att kunna föra samtal om metoder och arbetsformer och utveckla dessa i syfte att verksamheten ska nå de nationella målen. Förskolechefen behöver i högre grad nyttja sin kännedom om verksamheten för att initiera och driva utvecklingsprocesser och följa upp dessa i syfte att leda verksamheten mot de nationella målen. Förskolechefen behöver i ökad omfattning skapa förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet genom att tydliggöra arbetslagsledarens ansvarsområden för den pedagogiska personalen. Förskolechefen behöver i ökad omfattning få förutsättningar av huvudmannen genom att erhålla tid för och stöd i ledningen av den pedagogiska verksamheten. Förskolechef och huvudman bör finna en lämplig fördelning av ledningsansvar mellan förskolechefen, enhetschefen och arbetslagsledare. Uppföljning Huvudmannen ska senast den 12 maj 2017 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som myndigheten identifierat. Huvudmannen ska vid uppföljningen efter tolv månader redovisa hur granskningens resultat används övergripande i hela verksamheten, samt i vilken grad man bedömer att åtgärderna har fått avsedd effekt. Huvudmannen ska dessförinnan, inom två månader från beslutet (12 juli 2016) inkomma med en uppföljningsbar planering av hur man avser att arbeta för att

4 3(11) förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. Denna planering bör innehålla information om tydliga avstämningspunkter under arbetets gång. Ett formulär för uppföljning bifogas (bilaga 2). Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har genomfört de utvecklingsområden som Skolinspektionen har påtalat i samband med kvalitetsgranskningen. Redogörelser skickas via e-post, till eller per post till Skolinspektionen Stockholm Box 23069, Stockholm. Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr :6590) i de handlingar som sänds in. På Skolinspektionens vägnar Gabriel Brandström Biträdande avdelningschef Jesper Thiborg Utredare

5 4(11) Verksamhetsrapport Inledning och bakgrund Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolan ska enligt skollagen stimulera och utmana barns utveckling och lärande sam erbjuda barn en trygg omsorg. Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet under våren och hösten Förskolechefer vid både kommunala och enskilt drivna förskolor kommer att ingå i granskningen. Kvalitetsgranskningen av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet genomförs i 35 förskolor i hela landet. Ekebackens förskola, belägen i Högsby, ingår i detta projekt. Huvudman för Ekebackens förskola är Högsby kommun. Förskolechefen vid Ekebackens förskola ansvarar sammanlagt för 7 förskolor med totalt 48 anställda. Förskolan består av 2 avdelningar med omkring 24 barn mellan 1 och 6 år. Ekebackens förskola besöktes mars Utredare Jesper Thiborg och undervisningsråd Kerstin Haster varit ansvariga inspektörer. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Be-dömningar görs inom fyra bedömningsområden. Bedömningar inom varje område görs i fyra graderingar; mycket hög grad, ganska hög grad, ganska låg grad eller mycket låg grad. Granskningens syfte och genomförande finns beskrivet i bilaga 1. När hela kvalitetsgranskningen är avslutad redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport

6 5(11) 1. Har förskolechefen kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska hög grad har käru-tedom om förskolans pedagogiska verksamhet eftersom hon får information genom olika möten och dokumentation. Förskolechefen har däremot inte den fördjupade kännedom om pedagogernas arbete i barngrupperna som krävs för att kunna föra samtal om metoder och arbetsformer och utveckla dessa i syfte att nå förskolans nationella mål. Förskolechefen får kännedom om verksamheten via personalen Förskolechefen anger att hon har god kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolechefen berättar att hon får information och kunskap om förskolans pedagogiska verksamhet bland annat genom månatliga möten med olika personalgrupper och genom personalens dokumentation av planer, genomförande och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Detta sker inom ramen för förskolans kvalitetsarbete. Utifrån intervjuer med förskolechefen och pedagogisk personal framgår det att förskolechefen leder två månatliga möten. På det ena mötet deltar förskollärare och på det andra deltar arbetslagsledare från samtliga förskolor i kommunen. Utöver dessa två möten leder även förskolechefen arbetsplatsträffar en gång i månaden, där hon ger personalen på förskolan aktuell information och de diskuterar ekonomi, arbetsmiljö och kvalitetsarbete. Förskolechefen tar dessutom del av protokoll och mötesanteckningar från personalmöten och möten med föräldrarna på Ekebackens förskola som hon inte själv närvarar på. Mötesstrukturen på förskolan är tydlig för den pedagogiska personalen. Både förskolechefen och den pedagogiska personalen berättar att förskolan dessutom har en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan har månadsvis, från februari till maj och från augusti till november, delat upp områden i läroplanen som de fokuserar på. Exempel på områden är modersmål, samverkan med hemmet, utveckling och lärande och barnens inflytande och

7 6(11) delaktighet. Personalen anger att förskolechefen får kännedom om den pedagogiska verksamheten genom att hon får ta del av deras dokumentation som innehåller analyser av förskolans arbete för att nå målen i läroplanen. Detta sker nio gånger om året utifrån månadens aktuella fokusområde. Utifrån intervjuer med personalen framgår det att samtliga upplever att förskolechefen i hög grad har kännedom om den pedagogiska verksamheten. De anger att det märks i samtal med förskolechefen. Personalen berättar att förskolechefen kommer ihåg vad som sagts vid ett tidigare tillfälle när de har pratat om ett barn eller en situation, exempelvis om ett barn är i behov av särskilt stöd. Förskolechefen genomför sällan verksamhetsbesök på förskolan Den pedagogiska personalen uppger att förskolechefens kännedom om verksamheten hade blivit bättre om hon hade gjort besök i barngruppen. Detta för att själv bilda sig en uppfattning om den pedagogiska verksamheten och hur den kan utvecklas. Dessutom finns det en önskan från personalen att förskolechefen ska få en bättre kännedom om hur de arbetar i barngruppen och att hon ska kunna föra pedagogiska samtal. I intervjuer med förskolechef och personalen framgår det att förskolechefen från hösten 2015 till och med februari 2016 inte observerat den pedagogiska personalens arbete i barngruppen. Förskolechefen berättar i intervjuer att hon ser behovet av att göra verksamhetsbesök och därför har planerat in det under våren. Förskolechefen berättar att hon behöver genomföra dessa besök för att "kunna driva den pedagogiska verksamheten framåt". 2. Nyttjar förskolechefen sin kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet för att initiera och driva utvecklingsprocesser? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska låg grad nyttjar sin kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet för att initiera och driva utvecklingsprocesser. Det är främst den pedagogiska personalen som driver utvecklingsprocesserna. Förskolechefen följer inte upp den

8 7(11) pedagogiska verksamheten och återkopplar till personalen i den utsträckning som krävs för att leda verksamheten mot de nationella målen. Personalen upplever att de behöver mer stöd för att utveckla den pedagogiska verksamheten Den pedagogiska personalen berättar i intervjuer att de i hög grad själva tar ansvar för att initiera, leda och följa upp den pedagogiska verksamheten. Vidare berättar personalen att de skickar dokumentation och protokoll från möten till förskolechefen, men får sällan återkoppling när det gäller pedagogiska frågor. Dessutom uppges det i intervju med personal att de saknar "handledning i det pedagogiska arbetet med barnen" och att de önskar att förskolechefen skulle kunna ge denna handledning. Förskolechefen anger i yttrande till Skolinspektionen att hon handleder personalen i samband med arbetsplatsmöten, verksamhetsbesök och möten med olika personalgrupper. Dock framgår det i intervjuer med både förskolechef och den pedagogiska personalen, till exempel, att förskolechefen varken leder eller följer upp läroplanens mål när det gäller jämställdhet genom ett medvetet arbete med personalen. Detta får den pedagogiska personalen själva ansvara för. Förskolechefen uppger i intervju att hon leder den pedagogiska verksamheten genom att "se personalens kvalitetsarbete under året". Vidare berättar förskolechefen att hon i slutet av året gör en analys och sammanställning av personalens kvalitetsarbete som hon sedan tar upp med huvudmannen. Förskolechefen anger i verksamhetsredogörelse, som Skolinspektionen mottagit, att en av utgångspunkterna i hennes ledarskap är "frihet under ansvar". Med detta menar förskolechefen att hon vill "ange riktlinjer men låta pedagogerna på förskolan arbeta utifrån de förutsättningar de har och hitta sitt sätt att arbeta för att utveckla kvaliteten i verksamheten". Vidare beskriver hon i redogörelsen att återkoppling sker vid "regelbundna träffar med kommunens arbetslagsledare och förskollärare för att diskutera och reflektera tillsammans med andra för att utveckla sitt arbetssätt". Personalen önskar att de i högre grad kunde föra samtal med och få ytterligare återkoppling på kvalitetsarbetet från förskolechefen om hur verksamheten kan utvecklas.

9 8(11) Förskolechefen vägleder personalen i pedagogiska frågor vid behov Däremot berättar den pedagogiska personalen att de vid behov kan ta kontakt med förskolechefen och då få vägledning och stöd när det gäller pedagogiska frågor, men även praktiska frågor. Förskolechefen anger i intervju att hon är tillgänglig när den pedagogiska personalen tar kontakt. Det kan röra sig om alltifrån uppkomna situationer med föräldrar till att personalen önskar en ny matta till något rum på förskolan. Hon berättar att en av fördelarna med en mindre kommun är att det är "korta vägar" mellan personer. 3. Skapar förskolechefen förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska hög grad skapar förutsättningar för personalen att bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet eftersom hon ger personalen möjlighet till kompetensutveckling och tid för planering. Dock behöver förskolechefen tydliggöra arbetslagsledarens ansvar på förskolan. Struktur för ledning finns, men det saknas tydlighet gällande de ledningsuppgifter som delegerats Det finns en utarbetad struktur för ledning på förskolan i kommunen. I den verksamhetsredogörelse som Skolinspektionen mottagit från förskolechefen framgår det att varje förskola har en arbetslagsledare som har fått ledningsuppgifter delegerade till sig. Arbetslagsledaren har 12,5 procent av sin arbetstid avsatt för detta uppdrag. Förskolechefen berättar att det är huvudmannen som bestämt att det ska finnas en arbetslagsledare på varje förskola i kommunen och vilket ansvar dessa har. I inskickad redogörelse framgår att arbetslagsledare bland annat ansvarar för att "driva pedagogiska diskussioner i arbetslaget", "leda arbetslagets möten och ansvara för att de dokumenteras" och "samordna och planera det pedagogiska arbetet tillsammans med arbetslag". Arbetslagsledaren har även i uppgift att samordna vikarieanskaffning och ha en samlad bild av elevvårdssituation en i barngruppen.

10 9(11) Det framgår dock i intervjuer och enkätsvar att det för den pedagogiska personalen inte är fullt ut tydligt vilket ansvar arbetslagsledaren har. Dessutom berättar både den pedagogiska personalen och förskolechefen att de upplever att arbetslagsledaren tar ett större ansvar i det arbetslag som hon ingår i, medan hon tar ett mindre ansvar i det andra arbetslaget på förskolan. Det framkommer även, i intervju med pedagogisk personal, att det inte är helt tydligt om och hur arbetslagsledarens ansvar följs upp av förskolechefen. Personalen upplever att de har de förutsättningar som krävs De flesta i personalen uppger i enkätsvar att de i hög grad har de förutsättningar som krävs för att klara av förskolans pedagogiska uppdrag. I intervjuer med den pedagogiska personalen framgår det att förskolechefen uppmuntrar personalens kompetensutveckling genom att ge olika förslag. Vidare anger personalen att förskolechefen ger dem tid för att planera verksamheten. Personalen anger i både enkät och intervjuer att de får kompetensutveckling. Vidare anger de att förskolechefen ger tips på forskning som den pedagogiska personalen kan läsa. Förskolechefen beskriver i ett yttrande till Skolinspektionen att hon, utöver att ge förslag på kompetensutveckling, även bokar den fortbildning som hon anser "behövlig utifrån analyser av verksamheten, pedagogernas önskemål och genom min samlade bild av förskoleverksamheten i kommunen". Vidare anger förskolechefen att hon ser till att personalen läser och får tid att diskutera relevant litteratur, exempelvis Skolverkets senaste rapport om barngruppens storlek. 4. Får förskolechefen förutsättningar av huvudmannen att leda och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet? Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolechefen i ganska låg grad får förutsättningar av huvudmannen att leda och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolechefen saknar exempelvis reella möjligheter i form av tid att genomföra egen kompetensutveckling, administrativ avlastning och stöd från huvudmannen för att driva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet.

11 10(11) Fokus på att lösa det praktiska för att verksamheten ska fungera Förskolechefen och huvudman har en fortlöpande dialog. Dialogen sker främst med skolchefen i kommunen. Förskolechefen anger att hon upplever ett förtroende från huvudman och att hon får igenom de förslag på förbättringar av verksamheten som hon ger. Till exempel gör förskolechefen en resursfördelning inför kommande läsår, främst gällande personal, och utifrån den får hon den budget hon behöver. Den pedagogiska personalen anger i intervjuer att de under "varje år" har uppmärksammat tidigare förskolechef om brister i lokaler. Den nuvarande förskolechefen har "löst dessa problem", vilket kan vara ett tecken på att det finns en bra dialog med huvudmannen, anger den pedagogiska personalen. Huvudmannen anger att kommunen är "luttrade vad det gäller resurser". I kommunen är de tvungna att lösa praktiska problem som uppkommer inom de befintliga resurserna, anger huvudman. Förskolechefen saknar tid för och stöd i ledningen av den pedagogiska verksamheten Hälften av den pedagogiska personalen uppger i en enkät att de upplever att förskolechefen inte har den tid som krävs för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolechefen anger att hon går rektorsprogrammet och att det är en svårighet att samtidigt arbeta heltid. Dessutom anger förskolechefen att administrativa uppgifter och "akuta saker" tar mycket tid, vilket gör att hon "känner att jag inte kan driva, vara ute och ha den återkoppling som jag skulle vilja". Förskolechefen uppger att hon i dagsläget ansvarar för personaladministration som anställningar, löneutbetalning och fakturahantering, men även andra administrativa uppgifter. Förskolechefen anger i ett yttrande till Skolinspektionen att hon bland annat startat en ny förskola, arbetet med att skapa rutiner för mottagande och inskolning och att detta tagit upp en stor del av hennes tid. Huvudman anger att förskolechefen i dagsläget "har mycket administrativt och har kanske inte tid med den pedagogiska utvecklingen". Förskolechefen berättar att kommunen tillsatt en administrativ tjänst och hennes förhoppning är att det kommer innebär en avlastning framöver.

12 11(11) Förskolechefen berättar att hon saknar stöd från huvudman i sin ledning av den pedagogiska verksamheten. Dialogen mellan förskolechefen och huvudman handlar sällan om hur kvaliteten i den pedagogiska verksamheten kan utvecklas och förbättras. Till exempel framkommer det i intervjuer att varken huvudman eller förskolechef systematiskt genomför barnkonsekvensanalyser. Ett annat exempel handlar om kvalitetsarbetet. Förskolechefen önskar att huvudmannen var mer involverad och gav stöd i förskolans kvalitetsarbete. Huvudman anger att de får in och läser förskolans kvalitetsarbete men att de "inte drivit det vidare". Huvudman anger att de i nuläget inte ger stöd i form av samtal med förskolechefen, men att deras förhoppning är att det kommer förändras när de rekryterar en ny rektor till kommunen. Huvudman berättar att den nya rektorn även ska ansvara för en förskola och fungera som stöd för förskolechefen i pedagogiska frågor. I nuläget har förskolechefen avlastning av en enhetschef som har ansvar för personalen på två förskolor, vilket är hälften av all personal på de sju förskolorna i kommunen, och en arbetslagsledare på respektive förskola. I intervjuer med förskolechef, pedagogisk personal och huvudman framgår det att det inte är helt tydligt för samtliga hur ansvarsfördelningen är mellan dessa tre roller och varför den ser ut som den gör. Detta trots att det i kommunen finns beskrivningar av vilka ansvarsområden som arbetslagsledaren har. En pedagogisk personal berättar att hen i första hand vänder sig med pedagogiska frågor till arbetslagsledaren som finns på plats. Förskolechefen anger att huvudmannen förde diskussioner inför tillsättningen av enhetschefen om tjänsten skulle vara biträdande förskolechef istället. När Skolinspektionen frågar förskolechefen och huvudmannen om varför huvudman valt denna struktur för ledningen av förskolornas pedagogiska verksamhet blir svaren "vet inte", "det kan jag inte svara på" och "så har man bestämt här i kommunen".

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhetsrappol Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Ulvarna belägen i Karlstad kommun 1 (9) Beslut I detta

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Myrstackens förskola belägen i Huddinge kommun 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Haga förskola belägen i Sundsvalls kommun 1 (12) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Humlan belägen i Botkyrka kommun Beslut och verksamhetsrapponl 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhet3ra Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Dalens förskola belägen i Boxholms kommun 1(13) Beslut I detta beslut

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Hede förskola belägen i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Lida förskola i Haninge kommun 1(13) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges en sammanfattande

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Saltsjöns förskola i Södertälje kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges en sammanfattande

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning grin Skolinspektionen Bes Huvudman info.forskolansputnik@gmail.com Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Besiuti; Huvudman bildningsforvaltningenaoskarshamn.se Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Påskallaviks förskola i Oskarshamns kommun Skolinspektionen Box 156, 221

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Blåsippans förskola i Upplands Bro kommun 1 (14) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges en

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport irn Skolinspektionen Krokoms kommun krokoms.kommun@krokom.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Täppans förskola i Krokom kommun 1(12) Beslut I detta

Läs mer

Förskolechefens ledning

Förskolechefens ledning Publiceringsår 2016 Förskolechefens ledning Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten 2 (39) Kvalitetsgranskning 2016 Diarienummer: 40-2015:6590 Foto: MostPhotos 3 (39) Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Hästhagens förskola belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 158 Redovisning till huvudman av genomförda åtgärder på verksamhetsnivå efter föreläggande 2014 (BUN 2015.278)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd Humlan, Nyckelpigan och Fjärilen.

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Inspektion av förskolorna Slingan - Svartviksslingan 53 Tangen - Svartviksslingan 89 Galaxen - Johannnesfredsvägen 27 Bromma stadsdel

Inspektion av förskolorna Slingan - Svartviksslingan 53 Tangen - Svartviksslingan 89 Galaxen - Johannnesfredsvägen 27 Bromma stadsdel Utbildningsförvaltningen dnr 3.3.3 520/2014 Enheten för förskolesamordning 2014-01-30 Förskoleinspektörer Åsa Algott Inga-Lill Hjerpe Lindgren Inspektion av förskolorna Slingan - Svartviksslingan 53 Tangen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Borlänge kommun verksamhetsområde förskolan

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Borlänge kommun verksamhetsområde förskolan Bildningssektorn 2016-04-15 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Borlänge kommun verksamhetsområde förskolan Var är vi? Hur blev det? Vart ska vi? Hur gör vi? Dokumentationen av det systematiska

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Diamantens förskola belägen i Östhammars kommun 1(15) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-09-18 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring förskolans pedagogiska arbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Habo Montessori AB palrenl@telia.com Förskolechef forskolechef@upptackaren.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid förskolan Upptäckaren belägen i Habo

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Ulricehamns kommun kommun@ulricehamn.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Nitta förskola, Ulricehamns kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Gävle kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Tallbo grundsärskola genomförde tillsyn av Gävle kommun

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola 2013-02-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/38 Skolgångens förskola AB Skolgången 3 236 33 Höllviken Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola Huvudman: Skolgångens förskola AB 2013-02-18 2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lillegården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lillegården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528 ion Beslut Dnr 43-2014:8528 Södertälje kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (9) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport ESDR Förskola AB diana.ghidini@domsagansforskola.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Åkershus förskola, ESDR Förskola AB Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete som plattform för ett forskningsbaserat arbetssätt Att kritiskt granska vad man gör och varför Att ta in ny kunskap och

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Botkyrka kommun. Beslut. Botkyrka kommun Dnr :4973

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Botkyrka kommun. Beslut. Botkyrka kommun Dnr :4973 Botkyrka kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Botkyrka kommun 2(11) Tillsyn i Botkyrka kommun har genomfört tillsyn av Botkyrka kommun under höstterminen 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskola Långekärrs

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer