Beslut efter kvalitetsgranskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut efter kvalitetsgranskning"

Transkript

1 grin Skolinspektionen Bes Huvudman Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik Ekonomisk förening som huvudman Skolinspektionen Box Stockholm

2 Beslut 1 (2) Inledning Skolinspektionen genomför under våren 2017 en kvalitetsgranskning av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd. Inom ramen för denna kvalitetsgranskning granskas 35 förskolor, både med enskilda och kommunala huvudmän. Följande frågeställningar ska besvaras inom granskningen: 1. Har förskolan arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd? 2. Tillgodoses behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie verksamheten? 3. Finns det stödfunktioner och stödstrukturer som kan bistå förskolepersonalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Skolinspektionen besökte Sputniks förskola, belägen i Stockholms kommun, med Sputnik Ekonomisk förening som huvudman den 9-10 mars Ansvariga inspektörer för granskningen har varit Sebastian Thimfors och Lotta Andersson Damberg. Under besöket genomförde inspektörerna observationer på avdelningen Vintergatan. Vid besöket intervjuades hela arbetslaget på avdelningen Vintergatan, förskolechefen, personal från förskolans andra avdelning samt en extern logoped med uppdrag mot aktuell förskola. Skolinspektionen har också tagit del av dokumentation från verksamheten. I detta beslut redovisar Skolinspektionen en sammanfattande bedömning av granskningens resultat och anger eventuella utvecklingsområden som är aktuella för Sputniks förskola. En redovisning av underlaget för detta beslut anges i bilaga 1. För ytterligare information om Skolinspektionens kvalitetsgranskningar se Skolinspektionens webbplats granskning/kvalitetsgranskning/

3 Beslut 2 (2) Sammanfattande bedömning Skolinspektionen bedömer att personalen vid Sputniks förskola har en beredskap och ett medvetet arbetssätt för att tidigt uppmärksamma att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd och därefter kartlägga situationen för dessa barn. Vid kartläggningen reflekterar personalen kring vilka faktorer som kan påverka barnets situation samt hur personalens eget förhållningssätt och agerande spelar in. Personalen och förskolechefen analyserar tillsammans det som framkommer i kartläggningen och utformar stödinsatser utifrån de behov som framgår av analysen. Även vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet att både kartlägga situationen och utforma stödinsatser. Vidare bedömer Skolinspektionen att förskolechefen ser till att barn i behov av särskilt stöd så långt som möjligt får sina behov tillgodosedda inom den ordinarie verksamheten. Förskolans miljö och material är tillgängliga för alla barn och anpassas och förändras utifrån den aktuella barngruppens behov. Stödinsatser dokumenteras och följs upp veckovis av personalen. Förskolechefen ansvarar för att utvärdera om stödinsatser och anpassningar av verksamheten är tillräckliga eller om något behöver förändras. Förskolan har även utarbetat rutiner och dokumentationsmallar för att systematiskt kunna följa upp arbetet. Skolinspektionen bedömer att personalen ges goda förutsättningar för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolechefen uppmuntrar och erbjuder relevant kompetensutveckling och personalen använder medvetet den tid som finns avsatt för reflektion och samtal. Förskolan har tillgång till stödfunktioner i form av extern kompetens som anlitas vid behov. Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att samtliga områden som Skolinspektionen bedömt fungerar väl. Därmed avslutas kvalitetsgranskningen. I ärendets slutliga handläggning har utredare Marie Sjöberg och jurist Magnus Jonasson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Gabriel Brandström Enhetschef 5-e astian Thimfors Utredare/Föredragande

4 1 (4) Bakgrundsuppgifter om Sputniks förskola Sputniks förskola med Sputnik Ekonomisk förening som huvudman är belägen i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Förskolan har sammanlagt 25 barn inskrivna på två avdelningar, Karlavagnen och Vintergatan. Avdelningen Karlavagnen har 10 barn i åldrarna 1-3 år och avdelningen Vintergatan har 15 barn i åldrarna 3 5 år. På förskolan tjänstgör sex personer, en har förskollärarutbildning och väntar på sin legitimation, en är utbildad musiklärare och fyra är barnskötare. På avdelningen Vintergatan arbetar en legitimerad förskollärare, två barnskötare samt en musiklärare. Förskolan leds av en förskolechef som utöver detta uppdrag också arbetar på avdelningen Vintergatan. Resultat från granskningen vid Sputniks förskola I intervjuer uttrycker personalen en samstämmig bild av både förskolans uppdrag avseende barn i behov av särskilt stöd samt hur uppdraget ska bedrivas vid förskolan. Personalen säger bland annat att vi ska följa läroplanen och ser det som vårt uppdrag att uppmärksamma när barn kan ha behov av särskilt stöd så att barnen får det bästa av sin tid på förskolan. Vidare framgår det i intervjuer att personalen har en samsyn kring begreppet "barn i behov av särskilt stöd". De uppger att särskilt stöd inte behöver handla om diagnoser utan att behovet av särskilt stöd kan vara under vissa perioder i livet, då barn behöver extra stöd i vissa situationer. Förskolans arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd Personalen berättar i intervju att förskolans storlek och personalens kompetens inom det granskade området samt deras gemensamma rutiner och arbetssätt är styrkan i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd. Förskolechefen och personalen har varje vecka ett gemensamt möte med avsatt tid för reflektion. De diskuterar då barngruppens och barnens olika behov, genomförda stödinsatser och hur de går vidare med dessa insatser. Då både förskolechef och samtlig personal är med på dessa möten kan de tidigt fånga upp barns behov av särskilt stöd och snabbt sätta in konkreta stödinsatser i verksamheten. I detta arbete ingår också att skapa en tidig dialog med vårdnadshavare för att få en gemensam bild kring barnets behov och hur det fungerar utanför förskolans verksamhet. När personalen uppmärksammat att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd och lyft detta på det gemensamma veckomötet, så görs en kartläggning av barnets situation. Som stöd vid kartläggningen uppger personalen att

5 2 (4) de utgår från RUS1 och ett dokumentationsprotokoll för barn med tillfälligt eller varaktigt behov av särskilt stöd. Som en del i kartläggningen gör personalen löpande observationer på både individ- och gruppnivå. Detta för att synliggöra vilka faktorer och situationer som påverkar barnet i förskolan, men också för att se hur personalens agerande och förhållningssätt kan påverka barnets situation. Under observationer ligger enligt personalen fokus på att kartlägga barnets sociala, kommunikativa och motoriska färdigheter. Personalen uttrycker att de genom detta arbete tidigt ser en röd tråd i vilka situationer som fungerar bättre eller sämre för barnet. De har även fått stöd av en extern logoped i arbetet med att dokumentera och kartlägga vissa barns behov. Personalen och förskolechefen analyserar därefter det som framkommit i kartläggningsprocessen. Som utgångspunkt i analysen utgår de från vad som har dokumenterats i förskolans framtagna dokumentationsprotokoll. Utifrån resultatet av analysen bedömer personal och förskolechef tillsammans vilka stödinsatser som behöver utformas och hur dessa ska genomföras i den ordinarie verksamheten eller om det finns behov av att ge enskilt stöd. Stödinsatserna dokumenteras skriftligt och utvärderas samt följs upp under förskolans gemensamma veckomöte. Berörda vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i processen att utforma stödinsatser och vid behov tar förskolan hjälp av extern specialistkompetens utifrån det behov som finns i barngruppen. Alla möten och reflektionstillfällen dokumenteras i form av protokoll där det står vad som har diskuterats och beslutats, vad som behöver göras, vad som tidigare gjorts och vem som ansvarar för detta. Förskolans arbete med att tillgodose behov av särskilt stöd Personalen uppger i intervju att stödinsatserna för barn i behov av särskilt stöd oftast är generella och genomförs i den ordinarie verksamheten, för att på så sätt gynna alla barn. Men även för att alla barn ska känna sig inkluderade och inte utpekade. Exempelvis delas barnen in i mindre grupper för att skapa goda förutsättningar för alla barn kring samspel, lek, kommunikation och lärande. I dessa grupper får de barn som är i behov av särskilt stöd, det stöd som personalen gemensamt beslutat ska genomföras i verksamheten. Personalen berättar att de i vissa fall ger barn enskilt stöd inom exempelvis språkutveckling. Detta 1 RUS står för Relations Utvecklings Schema och är ett verktyg för att systematiskt arbeta för att stödja barns utveckling i förskolan.

6 3 (4) utifrån att personalen har gjort ett pedagogiskt övervägande att det är den lämpligaste stödinsatsen just då. Dock arbetar personalen medvetet för att få in dessa stödinsatser som generella moment i den ordinarie verksamheten. Skolinspektionens observationer visar att personalen arbetar med att stödja alla barn i att delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Observationerna bekräftar även personalens utsaga om att de delar upp barnen i mindre grupper och att de där ger barnen det stöd de har behov av. Till exempel ges barnen tid och utrymme att under observationerna prova sig fram, ta hjälp av varandra och uppmuntras av personalen att delta i de aktiviteter som erbjuds under observationerna. Under samtliga observationer är personalen närvarande, aktiva och arbetar medvetet utifrån ett inkluderande förhållningssätt. De samspelar med både individ och barngrupp och är flexibla och lyhörda för individens och gruppens behov under de observerade situationerna. I intervjuer beskriver personalen hur de anpassar och förändrar miljön utifrån de behov som finns i den befintliga barngruppen. Till exempel har de förtydligat miljön och material med hjälp av en aktivitetstavla och bildstöd. Personalen har även fått handledning av en logoped med kunskap om hur förskolan kan anpassa finmotoriskt material till de barn som har haft behov av det. Förskolan har även anpassat miljön med ramper, då de under en period behövde göra miljön mer tillgänglig. Observationerna bekräftar personalens bild och visar att materialet är varierat och intressant för barnen utifrån många olika intresseområden. Bland annat finns material som stimulerar språk, skapande, matematik samspel och lek. Allt material är tydligt exponerat och tillgängligt för barnen. Då förskolan inte har någon egen gård så används närliggande parker, som erbjuder samtliga barn goda möjligheter till samspel och lek. Stödstrukturer och stödfunktioner Förskolechefen berättar i intervju att hon tar hänsyn till barngruppens behov och personalens kompetens vid sammansättning av barngrupper och arbetslag vid de två avdelningarna. Personalen beskriver att de på eget och på förskolechefens initiativ, fått kompetensutveckling kring hur de kan arbeta och utveckla verksamheten utifrån de behov som funnits. Till exempel har personalen tidigare fortbildat sig inom områden som autism, trauma, språkstörning och ADHD. Både förskolechef och personal uppger att tillgången till stödfunktioner fungerar bra och att de har möjlighet att anlita stödfunktionerna i den omfattning de

7 4 (4) behöver. Personalen berättar vidare att förskolechefen tar ansvar för att utvärdera förskolans samverkan med stödfunktionerna. Samtliga intervjugrupper är överens om att samverkan med den logoped förskolan anlitat har fungerat bra och att det har varit ett långsiktigt samarbete. Logopeden uttrycker samarbetet som, vi har alla känt att det har varit ett roligt och givande samarbete för oss alla och att det sköts på ett otroligt proffsigt sätt. Kvalitetsgranskningens bedömningsunderlag Nedan redovisas i korthet de bedömningsunderlag som använts i granskningen. Bedömningsområde 1 Har förskolan arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd? Inom detta bedömningsområde ingår att granska hur förskolan uppmärksammar att ett barn tillfälligt eller varaktigt kan vara i behov av särskilt stöd och om förskolechefen ser till att barnets situation i förskolan kartläggs. Vidare om förskolechef och arbetslag gör noggranna pedagogiska överväganden för att utforma verksamheten utifrån barnets behov. Bedömningsområde 2 Tillgodoses behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie verksamheten? Inom detta bedömningsområde ingår att granska hur arbetslaget genomför stödinsatser i den ordinarie verksamheten och i detta arbete anpassar samt använder miljö och material utifrån barngruppens behov. Vidare att förskolechefen tar ansvar för att planerade stödinsatser genomförs av arbetslaget. Bedömningsområde 3 Finns det stödfunktioner och stödstrukturer som kan bistå förskolepersonalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Under detta bedömningsområde ingår att granska vilka stödstrukturer och stödfunktioner som finns för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Med stödstrukturer avses kompetensutveckling, förutsättningar för kvalitetsarbete, och organisation av verksamheten. Med stödfunktioner avses tillgång till konsultation och handledning inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området.

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Besiuti; Huvudman bildningsforvaltningenaoskarshamn.se Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Påskallaviks förskola i Oskarshamns kommun Skolinspektionen Box 156, 221

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Humlan belägen i Botkyrka kommun Beslut och verksamhetsrapponl 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Blåsippans förskola i Upplands Bro kommun 1 (14) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport ges en

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Myrstackens förskola belägen i Huddinge kommun 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Lycksele kommun barnomsorgen@edu.lycksele.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Johan Skyttes förskola, Lycksele kommun 1(15) Beslut I detta beslut

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Huvudman sundsvalls.kommun@sundsvall.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan annelie.haglund@skola.sundsvall.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Sundsvalls kommun

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Huvudman karlstadskommunakarlstad.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan susanne.eklundakaristad.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Karlstads kommun Skolinspektionen

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Diamantens förskola belägen i Östhammars kommun 1(15) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Förskolans pedagogiska uppdrag - om undervisning, lärande och förskollärares ansvar

Förskolans pedagogiska uppdrag - om undervisning, lärande och förskollärares ansvar Förskolans pedagogiska uppdrag - om undervisning, lärande och förskollärares ansvar 1 Huvudfråga Arbetar förskolan för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande så att de får möjlighet

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Huvudman kommurk&iinkoping.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan Anderz.Bergholtz@linkoping.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Habo Montessori AB palrenl@telia.com Förskolechef forskolechef@upptackaren.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid förskolan Upptäckaren belägen i Habo

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Huvudman kontaktcenter@vasteras.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan kerstin.svensson@vasteras.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Västerås kommun Skolinspektionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhetsrappol Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Ulvarna belägen i Karlstad kommun 1 (9) Beslut I detta

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Publiceringsår Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Publiceringsår Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd Publiceringsår 2017 Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd 2 (32) Kvalitetsgranskning 2017 Diarienummer: 400-2016:209 Foto: MostPhotos 3 (32) Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Huvudman kontakt@solna.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan Annika.Blomberg@solna.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på Karolinska sjukhuset i Solna kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport irn Skolinspektionen Krokoms kommun krokoms.kommun@krokom.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Täppans förskola i Krokom kommun 1(12) Beslut I detta

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Svar på Skolinspektionens inspektionsra p- port gällande kommunala förskolor i Skä r- holmens stadsdelsförvaltning.

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Svar på Skolinspektionens inspektionsra p- port gällande kommunala förskolor i Skä r- holmens stadsdelsförvaltning. SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN BARN, UNGA OCH FRITI D TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-11-30 Handläggare: Ellika Eriksson Telefon: 08-508 24 401 Bilaga 7 Svar på Skolinspektionens inspektionsra

Läs mer

Förskolans konsultoch stödgrupp

Förskolans konsultoch stödgrupp Förskolans konsultoch stödgrupp ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH FRITID RESURSENHETEN Förskolans konsultoch stödgrupp Inom Förskolans Konsult- och stödgrupp finns olika

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport ESDR Förskola AB diana.ghidini@domsagansforskola.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Åkershus förskola, ESDR Förskola AB Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Huvudman huddincieahuddinge.se Beslut Verksamhetschef vid sjukhusskolan christina.dolke-anderssonahuddinde.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Huddinge kommun Skolinspektionen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef och

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Ulricehamns kommun kommun@ulricehamn.se efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid Nitta förskola, Ulricehamns kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning esiut Huvudman 201 6-1 1-16 kundtjanst@skelleftea.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan par.fransson@skelleftea.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Skellefteå kommun

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan. Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan.

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning. av särskild undervisning på sjukhus i Luleå kommun

Beslut efter kvalitetsgranskning. av särskild undervisning på sjukhus i Luleå kommun fin Skolinspektionen est Huvudman lulea.kommun@lulea.se Verksamhetschef vid sjukhusskolan carola.tornberg@skollulea.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Luleå kommun

Läs mer

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation Mål: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan förskolan ska.. Riktlinjer: Riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Arbetsplan Lingonbackens förskola

Arbetsplan Lingonbackens förskola Sandvikens kommun Arbetsplan Lingonbackens förskola 2015-2016 Kunskapsförvaltningen Datum 20150831 Sidan 2(7) Lingonbackens arbetsplan 2015-2016 I analyserna från Lingonbackens kvalitetsredovisning för

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Huvudman kontaktcenterahelsinqbord.se eslut Verksamhetschef vid sjukhusskolan Madeleine.Melanderahelsinciborq.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Helsingborgs kommun

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Hasselbackens förskola Reviderad dec 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar 2015-10-26 1 (12) Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar Innehåll Innehållet i detta dokument... 2 Allmänt om intervjuerna... 3 Vad är en intervju?... 3 Syfte med intervjuer i

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Furans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Furans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Furans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning på Torsångs förskola Dnr :5698

Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning på Torsångs förskola Dnr :5698 Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning på Torsångs förskola Dnr 400-2015:5698 Bakgrund Torsångs förskola (avdelningen Elefanten) granskades i oktober 2015 som ett

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport kontor@bma.nu zorica.pesic@bma.nu rev. 20160831 efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vid förskolan Barnens Montessori Akademi Göran Perssons väg, Solna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och skolförvaltning Lunds stad Skolområde Centrum Torn Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för förskolorna Holken & Kobjer Ansvarig förskolechef: Gunilla Cederholm Inledning

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Uppföljning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning på Torsångs förskola Dnr :5698

Uppföljning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning på Torsångs förskola Dnr :5698 Uppföljning av Skolinspektionens kvalitetsgranskning på Torsångs förskola Dnr 400-2015:5698 Bakgrund och övriga upplysningar Torsångs förskola (avdelningen Elefanten) granskades i oktober 2015 som ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer